23 Aralık 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 11

23 Aralık 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Bir Saray Faciası AM T LÜ 23 -12- 935 —18 — Yazan: ... Ş, Pavla; Yüzbaşı Nuriye Pek Ağır Bir Fftira Yüklemekte Idi — Evet Madam. Şimdi tahtı tevkifte -|bir şey söylememeliyiz. UU N dir. — Lâkin bu adam yalnız değilmiş. — Bu da doğru. Kendisiyle beraber ba- zı kimseler de tevkif edildi, — Habuki; bu suikasti, co evvel dü- ! ririz. Barsakları şünen ve bütün plânlarını tertip eden, bir' — Pekâlâ.. Siz, ne düşünüyorsunuz; Temizler yüzbaşı imiş. Madam, — Bir yüzbaşı mı?.. Bu adam da tev-| —— Ben, şöyle düşünüyorum.. Siz, En - kif edilmiş mi?.. ver Paşa ile serbestçe görüşebiliyorsunuz. — Hayır. — Evet. — E, bu yüzbüşı kimmiş?. — Prensin yaveri. Yüzbaşı Nuri Bey. Kont Benedik, yerinden fırladı. Elle- rini masanın kenarına dayadı. Dik dik Pavlanın yüzüne baktı: — Emin misiniz, Madam.. Bundan e- min misiniz?., Diye bağırdı... Pavla; vaziyetini, bozmadı. — Bana verilen teminat, gayet doğru| ve dostanedir, Mösyö lö Kont... — Ah Madaml.. Lütfen biraz daha izabat verir misiniz?, » — Evyelâ, sükünetinizi muhafaza et - Mmenizi.. Sonra da, vadinize sadık kalarak benden izdhat istememenizi rica ederim, mösyö Lö Kont. — Hiç olmazsa, meseleyi biraz tenvir ediniz madam! — Azizim kont!.. Bilirsiniz ki, komite. cilerin işleri pek karanlıktır. Sizi tenvir e- debileceğim, noktaş ancak — şunlardır.., Prons, kal'iyyen bu işten haberdar değil- dir... Yüzbaşi Nuri Bey, Enver Paşaya mubalif olan gizli bir partinin basına geç- miştir. Maksatları, Enver Paşayı öldürmek ve harbe nihayet vermektir. — Evet.. Bunlar doğru madam. Ya - pılan tahkikat ta bu merkezdedir. — Vakıâ; bugüne kadar yüzbaşı Nuri Beyin isıni henüz meydana — çıkmamışlır. Fakat; belki bugün, belki yarın lahkikat ilerliyecek.. Ve yürbaşı Nuri Beyin de bu işte alâkası tahakkuk edecektir. — Şüphesiz. — İşte o zaman, prensin vaziyeti de tehlikeye girecektir. — Acaba?. — Acabası var mı, Mösyö Lö Kont?, Bana bu meseleyi ihbar eden zat, bizim en candan dostlarımızdandır. Bu zalın riva- yetine nazaran, gizliden gizliye başka bir dedikodu uyanmakta imiş.., Bu dedikodu- ya göre; güya Enver Paşa, sarayda bir dik- tatör kesilmiş.. Bütün prensler, bundan şi - kâyetçi imiş.. Prens Enver Paşayı öldürt - mek, ve sarayı bu genç diktatörün tahak « kümünden kurtarınak istemiş.. Yaveri, Nu- Ti Beyi bu işe memur etmiş.. Nuri Bey de, caki arkadaşi olan komiteci Yakup Cemil Beyle birleşmiş. .. — Fakat bu yalandır, Madam.. Çünkü, Prensin Enver Paşa hakkında beslediği his- hiç lere tamamile vâkıfım. görüşecektim. |Şi ya'da — kâin — Stt — Hormona — Evet, aziz dostum. Bunun bir yalan Şıüy; m';:d"_ ;"’ Meln GAti BĞ ' A. G. fab iİkasının n g aşı Nuri Bey, ayağa kalktı. Bir tunç gadkınu ben de biliyorum. Hattü, hayar v LA bai mükeeedin e çat o* İGLANDOKRATİNİ tında kadın zevkinden başka hiç bir şey düşünmemiş olan prensin, böyle tehlikeli bir işe girişmiyeceğine herkesten ziyade ka- haat besliyorum... Ancak şu var ki, böyle bir dedikodunun bile prensi büyük bir teh- likeye sürükliyebilmek imkânmdan endişç| t? öğlyorum. — Şu halde, bu tehlikenin önüne geçe- için prensi derhal vaziyetten haber- dar etmeliyiz. Ce Pülyekete getirmişti. — Niçin?.. — Onu lüzumsuz yere müteessir ede - riz. Belki de, daha büyük dedikodulara ka- pı açacak bir takım hâdisata sebebiyet ve - K.üferrih Midevi Mazon ve Botton ecza deposu. Deposu: Bahçekapı, İş Bankatı arkasında 12 No.lı — Doğruca Emver Paşaya gitmelisiniz... Evvelâ, prensin bu meselede kat'iyyen alâ- kadar olmadığına dair teminat — verdikten sonra, yüzbaşı Nuri Beyin bu mesolede ön- ayak olduğunu söylemelisiniz... Emin olu- mum..;okwuhiııymım—) lacaksınız, mösyö Lö Kont. j — Çok doğru düşlünüyorsunuz madanı. Aç karaına bir kahve kaşığı almdıkta Kabızlığı def'eder Yömeklerden birer saat soara alınırsa Hazımsızlığı mide ekşilik ve yanmalarını — giderir. — Ağızdaki tatsızlığı ve kokuyu izale eder. Ancak şu var ki; Enver Paşa, yüzbaşı Nuri —— Beyin bu işte alâkası bulunduğuna ne sü- retle vâkif olduğumu bana soracaktır. —— Denizyolları — Buna cevap vermek, sizin için pek İŞLETMESİ kolaydır. Türklerin, Almanların olduku &- B ,A e e bi, sizin de bir çok istihbarat memurlarınız vardır. Bunlardan biri, size böyle bir şey ih- bar etmiş olabilir. Kocam, bir müddet ix - tihbarat işlerinde çalıştığı için bilirim ki; muhbirlerin ismini ilça etmek, âdet değil -| dir, Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade Han Tel, 22740 İzmir Sür'at Yolu İZMİR vapuru 24 birincikâ - nun SALI günü saat 11 de kal- karak doğru İZMİR'E gidecek ve PERŞEMBE günü akşamı İZMİR'DEN İSTANBUL'A dö- necektir. (7997) âüzel.. Çok güzel, fikir madam... Hadi bakalım; şimdi de pazarlığ girişelim. — Ne parzarlığına? — Bu hizmetime mukabil ne mükâfal ve-

receksiniz?. — Hangi hizmetinize?, — Prensin yakasını, böyle tehlikeli bür işten sıyırmama, — Fakat, prems sizin dostunuzdur. — Sizin de âşıkımadır. Yüzbaşı, Kont Benedik, bu sözleri pek manalı bir şekilde söylemiş; ve söylerken de müstehzi bir tavır alarak sağ elinin baş “ve şehdet parmaklarını para sayar gibi ha- — Çok kurnazımız, Kont. Pusuya yatarak av bekliyen bir kaplana benziyorsunuz. — E, ne yapayım Madam?,, Bir çok 2a- man, her şeyi sizin lütfünüzden hekledim. Hayatta, fırsatlardan istifade etmesini bil. miyen insanlara budala denildiğini çok âlâ bilirsini: Kuştüyü yastık yüzile baab:.f! 75 kuruş. Kuştüyü bir silte, yorgan, yastık takımı 25 İira, kuştüyünün | kilosu 75 kuruştur. Kuştüyü salon | yastıkları bulunur. Diye bağırdı. * Nuri Beyin saraydaki odasının kapısı a- çıldi, İçeri, kırmızı fesli siyah bir baş u- zandı. — Buyurun Beşir ağa, bir şey mi ise tediniz?.. Diyerek elindeki gazeteyi bir tarafa bı- raktı. Genç harem ağası, kısa bir tereddüt devresi geçirdikten sonra içeri girerek dik- | katle kapiyi kapadı. İnce ve titrek sesile: —| — Efandim!.. Zatı âlinizle biraz husust | Çok mühim Erkek ve kadın farkı şok Acemi Iktidar, belgevşek.iği ve dermansızl.ğa karşı Alma - Beşirin yüzüne baktı. Onun koyu kahve rengi çehresinde birer siyah elmas gibi par- hyan gözlerinde, endişeli bir mana vardı.. Oradaki geniş kanapenin bir köşesine yer « kullanmak en emin ve müeasari çared.r Her eczanede kutusü 200 kuruştür. Türkiye acent sı: ZAMAN #cza depo u: İstanbul — Bayurun Beşir ağa.. Şöyle yan yana oturalım, Beşir, Nuri Beyin karşısına — geçti. Dalgın dalgin etrafına göz — gerzdirdikten sonra, yüzbaşıya dağru eğildi. Sesini müm- kün olduğu kadar hafifleterek söze girişti: — Neari Beyelendi!.. İki gündenberi içeride — Hayır.. Hayır, dostum!.. Prense, hiç B olan şeylerden haberiniz var mı?, — Hayır, Başir uğa... 1 — Gazetenin esas yanzısile — Hanımefendi, çok hasta, bir sütünün iki aatırı bir — Sebep?... (santim) sayılır. — Malüm. 2 — Sayfasına göre bir san - tim ilân Hati şunlardır:, — Malâüm mu?.. Anlıyamadım, — Beşir ağa, Biraz izah eder misin?.. — Efendim!.. Bilmem ki., Nasıl izah e deyim. Bir türlü, dilim varmıyor. Vakıü biz, sayfa| |bir köleyiz. Efendilerimizin hiç bir işlerine |karışmak, onların sözlerini ağzımıza almak |baddimiz değil amma.. E, nihayet. Köle de bir insandır.. Onun da bir vicdanı var - dır; değil mi efendim ?.. — Ona ne şüphe Başir ağa, — İnte, bu vicdan saikasile, bendeniz | (|de zatı âlinizi rahatuz etmiye ve bazı şey- | |Per hakkında görüşmiye geldim, — —— | (Arkası var) l Bayla | sayfa l .K,'_ 250 | 200 Krs. 3 — Bir santimde vasati (8) kelime vardır. 4 —;İnce ve kalın / yazılaz Stutacaklalı yere göre Tadtktileökçükir. ” * — ADEMi iKTİDAR BEL GEVŞEKLİĞİNE P LO M NCT ile temizleyiniz Vim bunları boyada çızıntı brakmaksızın temizler Tecrübe için bir kutu alınız. Bunu camlar, bıçaklar, tencereler ve saire için de kullanabilirsiniz. VIM TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ & M a 10Daa P LEVER BROTNESS LİNITED. PORT SUNLİCİT, ANGLETENAN Bayramda Yalnız Kızılay Gazetesi Çıkacaktır. İlânlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılay'a yar dim etmiş olacaksınız. Fiatı ilân sayfalarında santimi 3O kuruştur. Müracaat yerleri : Istanbulda, Postahane karşısında Kızılay satış bürosu Telefon: 22653 Istanbulda, —Postahâne — arkasında — İlâncılık Şirketi Telelon: 20094 - 95 Gaz ve Benzin Fitilleri Her türlü gaz veya benzin lâmbalarınız için yalnız “DEGEA,, Marka — fitilleri kullanınız Arzu ettiğiniz tam ziyayı veren ve eradığınız dayanıklılığı - temin eden yegâne fitillerdir. Her hususta sizi mem- nun edecek “DEGEA,, Fitillerini Kullanınız. Her yerde satılır. Takht'erinden sakınınız g—- Havagazı, Amyant, 1936 Yılbaşı Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU Biyük ikramiyesi: ( S0O.OOO ) tiradir. Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.000, 30.000 , 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ükramiye erle (üç) adet (100.000) liralık mükâfat vardır. Keşide; Yılbaşı gecesi yapılacaktır... Biletler: (2,5), (5) ve (10) liralıktır. Vakit kaybetmeden hemen bilet'erinizi alınız.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler