12 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

12 Eylül 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Eylâl SON POSTA MEMLEKET HABERLERİ Büyük Demir fabrikasının hazırlıkları başladı Karabük 15 bin nüfuslu bir sanayi şehri olacak, fabrikada 2 bin daimi amele işe başlıyacak Karabük (Hususi) — Karabük Zaf- Tanbolunun 10 kilometre yakınında ve Çankırı - Filyos şimendiler hattı üze- Tinde bir istasyondur. Bu istasyonun et- tafında üç tane köy vardır. Bunların &dı Karabük, Aricak, Kapulludur. Bun- lardan ük 30, Arıcak 40, Kapul- İu 100 hanelidir. Şimendifer istasyonu bu üç köyün tam ortasındadır. 1200 ra- kımlı yüksek dağlarla çevrili bulunan bu sahada Sümer Bank tarafından bir emir ve çeltik fabrikası kurulacaktır. ğır endüstri meyanında bulunan bu fabrika kuzulunca Karabük büyük bir Banayi şehri olacaktır. Fabrikanın dai- hîıi 2000 amelesi olacak, mevcut plâna bore de Karabük 10,000 nüfusu ihtiva Bdccektir bekâr amele mahallesi, ayrı o- üdiran için de sırtlarda hususi Evler İnşa edilecektir. Kasaba yedi par- piy:. ayrılacı Alaca Höyükte Bulunan eserler Alaca (Hususi) — Türk tarihi ara- Ma kurumu tarafından hafriyatı yapıl- Makta olan ve tarihi pek çok kıymeti iz bulunan Höyük köyünde çıkan &ski Türk eserlerini görmek üzere Tür- iyenin her tarafından, her gün bir $ok görücüler gelmekte ve bu sayede Alaca bir kat daha kıymet kazan- Maktadır. Son zamanlarda çıkan ve şimdiye lar tarihte emsaline tesadüf — edile- Miyen eserler bu havalide çok büyük ir heyecan tıyandırmış, ve bir çok teyetlerin gelmesine yol açmıştır. Bu- Bünlerde Sungurludan 40 kişilik bir file gelmiştir. Bu kafile hükümet er- kânı ile muallim ve halktan bazı kim- telerdir. Höyük hafriyat heyetine mahsus Şok güzel binalar yapılmış ve bu me- Yanda ük bir müze odası da vücu- © getirilmiştir. Çıkan eserler itina ile Muhafaza edilmektedir. Ve görmek 5300,000 metre mu- | Tabbar arazi şimdiden istimlâk edilmiş ve bunlara ait muamele ikmal olun - muştur. Bu arazinin saha itibarile beşte üçü sahipli, beşte ikisi hali ve sahip - sizdir. Bunların hepsi 710 parçadan ibarettir. Bu arazi Karabük, Arıcak, Kapullu köylülerinindir. Türkiyenin en büyük endüstri eseri olan bu fabrika - nın ikmali için 60 milyon lira sarfedi - lecektir. İstimlâk muamelesi biten kısımlarda ulak tefek bazı inşaata bile ba tır, Burada yapılacak fabrika ve şeh- rin bütün ihtiyacatı düşünülmüş, a - melenin içeceği sular. tahlil edilmiş, memba suları tayin edilmiştir. Filyos çayı ismini alan ırmak şehir ve fabrikanın işine yarıyacaktır. Her şey hitama erdiğinden inşaata başlamak bir gün meselesi haline gelmiştir. Civar köylüler bu işi dört gözle beklemekte- Türkiye sanayiinde mühim bir mev>- ki alacak olan bu şehrin modern — bir Avrupa şehri sisteminde olacağı söy- henmektedir. Mevkünin intihabı çok yerindedir. Tabiatin güzellikleri bu - zada mevcuttur. Şimendifer istasyonu da tam şehrin ortasında kalmaktadır. İnegölüh Sındırgıda Tütün rekoltesi Sındırgı (Hususi) — İnhisarlar i - daresinin yaptığı tütün rekoltesini tes- bit muamelesi ikmal edilmiş, bu Sındtrgıda 1,300,000 bin kilo - tütün istihsal edileceği anlaşılmıştır. Amele yevmiyelerinin iki, üç misli fazla ol - masına rağmmen geçen sene rekoltesin- den çok tütün İstihsal edilmesi zirat kredi kooperatifinin çiftçiyi geniş mikyasta himaye etmiş olmasıdır. 162 ortağı olan kooperatif bugüne kadar çiltçiye 6ö bin lira dağıtmıştır. Ayrıca Ziraat Bankası da kooperatife dahil olmıyan köylüye yardımda bulun - muştur. Müstahsil gördüğü bu geniş yardımdan çok minnettardır. Taşköprüde doktor Ve eczane yok Taşköprü (Hususi) — 6 aydanberi münhal olan hükümet doktorluğuna henüz kimse tayin edilmemiştir. Halk bu vaziyetten çok müştekidir. Esasen üç senedenberi de burada bir eczane de yoktur. Kaza halkı hastalarımı teda- vi ettirmek ve ilâç temin etmek iı;inı büyük masraflara katlanarak Ankara, Kastamonu ve İstanbula gitmektedir- dor. Buraya bir doktor tayini ve bir ez- zane açılması bütün halki sevindire- cektir. Tokattaki göçmuı!-en Pulluk dağıtıldı Tokat (Hususi) — Buraya yerleşti- / 11876 rilen ve kendilerine ev yaptırılan göç- menlere hükümet 8? parça pulluk tevzi etmiştir. Bundan başka çift öküzü ve tobum da dağıtmaktadır. — Gemlik kurtuluş bayramı Gemlik (Husust) — Gemliğin kar tuluş bayramı münasebetile şehrin her tarafında şenlikler yapılmaktadır. Yüz- başı Cemalin riyasetinde bir heyet şe hitliğe giderek âziz ölülerin ruhlarını ta- ziz etmişlerdir. Geceleyin de her tarafta feneralayları yapılacaktır. kurtuluş bayramı KE <—- mmream ' Yirmi Birinci Sayfa 5 Tertip Tayyare Piyangosu Beşinci keşide dün başİadı, kazanan numaralar şunlardır: 15000 Lira kazanan Bi 12464 Sonları ( 64 ) rakamlarile biten bü-, er lira SO Lira kazananlar 29713 25859 11923 1851 25234 24659 12618 25546 8280 15568 28309 27159 14525 — 7336 10844 15306 (283s1 21587 29258 1736 21698 tün numaralar amorti yi alacaklardır. # 3000 Lira kazananlar 1202 1000 Lira kazananlar 16846 - 5422 11430 500 Lira kazananlar 26247 21304 — 5220 10489 680 28378 17521 20191 19283 150 Lira kazananlar 6917 21807 21771 23088 18233 23409 8367 17761 İ20072 28647 21240 13952 22398 23653 14290 14581 100 Lira kazananlar 299 3635 10898 19235 12762 24203 5216 2183 28402 24070 4340 26669 2521 20201 6686 30 Lira kazananlar 27203 18756 13477 7393 8930 14322 6027 87389 27562 17666 12584 21512 15724 3108 28545 21658 23768 28975 747T 12355 14807 21301 25981 19471 22030 23159 4187 18893 23003 T7SB 8648 28716 10074 14821 1203 24255 13835 19927 10570 21518 10169 16995 14118 22924 11861 14918 15200 28374 29552 3504 26393 3611 6540 19892 18946 13183 7241 14992 1773 1283 14148 3173 29501 17862 28454 18325 6038 26384 5473 28860 16506 1891 7831 11508 2B107 24455 28476 23654 14037 24536 9187 29761 13035 4805 6T23 24681 22347 17343 2530 8894 7052 14035 21762 21022 16464 27003 5763 2155 1405 23642 17372 15621 2855 26285 10465 24939 BS27 17019 6838 5783 28424 25468 8983 2554 286054 2144 9504 20182 12705 6056 20580 8182 25518 16993 21120 15365 9613 11892 8032 367 10081 19677 16614 11690 3458 3941 23145 11812 20368 9051 3965 (21735 10352 3088 23290 29013 29600 — 8073 17465 25875 — 64866 21295 29411 9796 — 1409 6312 10199 17315 13231 14205 24598 20321 27204 21898 d01 26629 — 6321 29916 5612 27904 21250 20468 23560 9630 29394 20830 5865 — 2583 Mı — 7042 14242 11207 12597 12809 17156 — 3743 19596 22425 14187 23328 18394 — 5329 21798 29650 29471 15276 21856 15602 8630 - 10140 26415 16336 538 625 3276 18161 26019 25764 13086 — 13150 11103 25156 21069 26022 21146 5942 18248 17392 4611 13144 25403 22803 9900 22389 21 8793 2646 20456 10855 14214 19608 19096 15778 28417 23215 2715 1318 23574 4271 20 bin liralık mükâfat en son çekilen şu 40 numara arasında beşer yüz lira olarak taksim edilmiştir. 19434 — 3794 28842 29662 16482 29547 23057 5888 — 2703 17784 26200 28518 6384 20179 10506 2987 10155 — 6014 28101 19424 11419 11979 17578 16541 12876 1948 4918 26583 25346 4253 23031 3895 Devlet kuşunu ürküten talisiz 14484 11020 Dünkü tayyare piyangosunun be - şinci keşidesindeki 35 bin Hralık ikra- Mmiyenin onda bir parçasını Arkadaş matbaasında çalışan Turgut isminde bir genç dört keşide takip ettiği hal - de beşinci keşidesini almamıştır. Bu - nun üzerine bu bileti seyyar satıcılar adresi meçhul bit adama satmışlardır. Almadığı bilete 35 bin lira vurdu - ğunu gören Turgut şimdi pişman ol - muştur. Arkadaşlarına şöyle dert yan- maktadır : — Bileti dört ay takip ettim fakat 27514 |beşinci keşidede almadım. Dün sabah, Sebze hâlinde — bütün arkadaşlarım israr ettiler, «Tur- gut! Şu bileti bırakma al, sonra yanar- sın» dediler. Dinlemedim. Zaten pa - İnegöl (Husust) — İnegölün kurtu-|vakte kadar güzel bir vakıt geçirmiş- vam da yoktu. Arkadaşlarımdan da ö- İçin gelen her hangi bir kimseye bütün luş günü büyük tezahüratla tes'it edil- #serler hakkında ayrı ayrı izahat verik miş, her tarafta şenlikler yapılmıştır. Mektedir. Saat 10 da başlayan resmigeçit bir sa- Erm - Lâdik şnşasi attan fazla sürmüş ve halk tarafından Erbaa (Hususi) — Erbaa - Lâdik|pek çok alkışlanmıştır. Gece halk par- Arası yol inşaatı ilerilemektedir. Ârızalı| tisi binasında, askerlik şubesi önünde, Ve sarp kısımların kış gelmeden bite-|Halkevinde ve hükümet konağı önün- Leği ümit edilmektedir. Hasan Bey — B — Sonrası yok.. — İstanbul Ticaret Odası| ... Hayat pahahdığını tet- Talihim bir işe girişmiş Ha- ' kik ettirmiş., tan tir. Kurtuluş günü Bozüyük idman yur du sporcuları buraya gelmiş ve İnegöl İdman yurdu ile bir maç yapmıştır. Ne- ticede iyi bir oyun oynayan Bozüyük- lüler 5-2 galip gelmişlerdir. Maçtan sonra Doğan spor le toplanıl- mış ve misafir sporcular şerefine bir de eğlenceler tertip edilmiş ve halk geç|çay verilmiştir. Hasan Bey — Desene gene sonu olmtyan bir ma- sal dinlemeğe başlayaca- ğezt. sonra”.. Kanlı kauga Bu sabah hâlde 3 kişi ağır surette yaralandılar Bu sabah sebze halinde kanlı bir kavga olmuş, Tahtakalede Davut ha- A Bağn nında oturan seyyar satıcılardan iki ki- şi şeftali almak yüzünden biribirle - rile kavgaya başlamışlardır. Fethi is- minde bir seyyar satıcı bunları ayır « mak istemiş, Ahmet isminde bi - dam da bu kavgaya karışmış, iş büyü - müş, kavgadlar sopalarla, keserlerle biribirlerine girerek boğuşmaya baş - lamışlardır. Hâdise polise ihbar edil- miş, on kadar polis hâle yetişmiş, kavs | İbir tebliğe göre gacıları ayırmıştır. dünç almağa utandımı, içimden de vner- de bende o talih eğer çıkacak olsaydı şimdiye kadar çıkardı» demim ve bileti almadım. Fakat-biletime büyük isabet *âki olud. Ne yapalım kısmetimizde yokmus. Son Dakika: Madrid şehri tamamen muhasara altına alındı Sevil 12 (AA.) — Radyo ile verilen general Fısakonun Kavgacılardan Ahmet keserle ha- İkuvvetleri Tietard vadisini işgal ederek şindan, Abidin ile Hasan da — bıçakla| vücutlarının muhtelif yerlerinden yaı:_.'t"..ııım)d: yeni bir birleşme yapmış- ranlamışlardır . Yarahlar Cerrahpaşa — hastanesine kaldırılmışlardır. Yaraları ağırdır. Tah- kikat yapılmaktadır. general Molanın kuüvvetleri - ile (San İar ve bu suretle (Madrid) şehrini ta- marmen muhasara ederek iaşe memba- larınm en mühimlerinden mahrum bı- rakmışlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: