9 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

9 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

*ifşa eden idam Olunur!,, Harb sanayi casusları erasındaki mücadele Ney £ Seriti : “YOrk Kabarede Entellicen Servis'in ajanile konuşurken sesim dik ve Hayır, iki yüz bin İngilîz lirası dahi verseniz hayır.. Evet, belki de Olandaya âşığım! Son sözüm bu: Hayır.. ,, l iş, rica ederim, j Ö Gkikate kız, mayınız, maamafih Mliğı A halde Draveski inin (D. D. 13) yaları d şi'şmrju çalıştıklarından her- Spn c afınız olacak? <A 13 mü? Evet . , > Blehii silâhlar bunlar? N?-Pıb.rîg Mmotörü tatbik edilen ve b lğ:m* m var! h%tk rsunuz?. Gü- akd mühim veya oldukça u:':inlznn sizin elinizde bulun- Tüz., «— Size 15 bin Tngeiiz liralık bir çek takdim etmeğe hazınm!> şübhesiz sizin de anladığınız böyle bir|lâketlerinizin sebebi kadıma aid bir işde sizin tamamile ken-| pekâl di hayatınızı kurtaracak bir şekilde ha- rekee etmiye hakkınız olabileceğini söylemek istiyorum. Üzerinize çevrilmiştir. — Ne gibi? teçkilü — Bu kadınin eline geçirmiş olduğu | , şu plânları feda etmek suretile.. — Şimdi anlıyorum!. Böyle tehlikeli | bir kadını terketmemi ve bunun için de daha gok ona aid olan bu plânları teslim etmemi teklif ediyorsunuz. — Tamam! Buna mukabil size mem- leketinize dönüp hayatmızı geniş ge- olacaktır. KN elümde de sayılab « > umgu.z,':l'— Sizden şunu öğrenmek . Size Z Sndan hi Ze bünun için Lövrenştein Gd T Müracaat veya teklif vâ- S mu? 3 n x Bütün dün m_eîmue.n mi? * Meşhur banker Löwenş - ) duracaktır.. P külsüyorui. Bir beskerin - Kâfi, maksadınızı - kâfi ; ne alâkası olabilir?. da bf; L'-'Wunş!cin de bir casüs- &dir, vam etmeyiniz! tröst namıma hareket et- u da ilâve etmek | esasen sizin fe bakar!. Ve sonra, fterim ki, bu plâ: — Hayır mı? — Arkası var— Öwenşt, ştein veya onun e î'haıı!;ı bir adam vasıtasile iflerde bulunuldu mu? Yırl. Olandaya olduyda D, a:;dîımşndıyı böyle bir teklif Ş Miygi> ' Size mutlaka malümat İ Mutlakar e %: x*ndih' Verm lb'.kklndıı en basit malü - BiT ÇŞ yal e H_h:'—'ı Mi ediyorsunuz? Yaç Fakaj ©. Maksadla — söylemiyo-' İ 'l;.q'ği bı: ]b“mh Avrupanın itimad M dergeç Seytanı cebinden çıka- ) *l.'h da îîu tehlikeli bir kadına mı-l A İMad ettiğinize hayret e- " değil midir?.. 4 Açıı ktadı, D ç< a f S Zah edin, rica ederim j "“h:" hay, î 5. w Y. derhal izah edeceğim. | / _%.undî;;:oıı daha öğrenmek İk Üteti gelür hakkında Fransiz teş-| * Ladu tarafından da| Olmadı mı?.. | Çünkü ASPIRIN seneler- denberi her türlü soğukal- gınlıklarına ve ağrılara karşı fesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu isbat etmiştir. ASP İ R İ N in ftesirinden emin olmak için lütfen © marka-/ sına dikkat ediniz. d Niçin ısrar ediyorsu- i> ğ ) y lit ğ i ı,_y:'m L G, 4 Hly,,f:""& hayır nu? | Kt kilğ_ © demek istiyorsunuz?.. | Ü Şim £ bir Sünu demek istiyorum ki | Z Ş ! :* | # %'E:îî:îm'ı“ Parlak 'bir ze- y bi olduğunuza tama- 'l.ı:'“'*eıım' Sİbette hayatınızda b Sahibsiniz. yrıca — bir * Son 'de'Vrupınm son derece Yehi *îe vâhim, son dere- n ı'“"cad(-lel içine ka- ?Ztvirmek için en mü- Arşılaşmış olduğumu; İ “kereı_»ğ memnunu: | tak eli bir kadınının iğ- »uuı.'um kuvvetlerin, kuvvetlerin, bin unşl-l!ığışuğı ve her sa- mMüe, © Pitmesi çak muh- 'î""ı'_.“'"'e â::ielı:!erdı-n çok akıl- 'menizi $ize tavsiye F, NONU Şöhretile Ölçülür JUNİOR Yelekcebi fenerleri Bülün dünyada olduğu gibi bütün Tür- kiyede de lanınmıştır. Faydası Meydan- dadır. Junior markasına dikkat, Galata, Voyvoda caddesi No, 80 İSMAİL ÖMER İŞÇEN Ühün ü h“ş:)um Çok teşekkür e- Yorüm, zlerinizden — hiçbir biş Uğunu ölemi doğru sü- Börd Zira, tahmin edersiniz ki, bu plânlar| tin diplomatik muharriri yazıyor: asla sizin elinizde bırakılmıyacaktır. ; Dünyanın gözü, bu andan itibaren sizin| ©© belli başlı rolü oynryacağı dramatik arı, bütün kuvvetlerile, hem tesanüdünün ve dostluğunun kuvvetin- anızda âdeta yıldırımlar gibi fi, n i âfi derecede | betler tesiz etmeğe hazırdır. Mussolini izah ettiğinize emin olabilirsiniz. De-| Ay, Çok güzel.. kabul mü?.. 10 bin İn-|takib etmesinden korkmaktadır. giliz lirası derhal emrinizdedir. Şimdi | bir ihtimalin önüne geçebilmek için, ken- ) Stedir £| ir St meşh N niş kurabilmeniz için derhal her hangi N - Flür banker Löwenştein bi f veç bankasına çekilmiş 10 bin İn |takdim edeceğim. eç giliz Hralık bir çek takdim etmeğe ha-| -— Çok teşekkür ederim.. fakat ha- Uk zırım, İşte çek elimde., bir işaretinize | yı Roma ile Berlinin arası &a (Baş tarafı 1 inci sayfada) Başlıca sürpriz Avusturyarın Alman yaya ilhakı (ansehluss) olacaktır. Hit ve partisi tarafından uzun zamandanberi çılıyor hüdiseleri hakkındaki komanterleri, «dra « matik ve müheyyiç, keltmeleri ile tavsif o « lurmaktadır. 'Tevere gazetesi, bu işe ayrıca bususi bi kale de tahsis eylemiştir. Tevere, bu ma« derpiş edilen bu ilhak meselesi, deylet lesinde diyor ki: idaresinde bulunan —mutedil unsurun Bu Fransiz testhürleri, üslüb — itibarile, mümanaati neticesinde tahakkuk ettiri- | 1916 yazmı hatırlatmaktadır. Buna — başka lememişti. Şimdiyse bütün — manialar kalkmış olduğundan (anschluss) keyfi- yeti artık bir gün meselesidir. Önümüzdeki aylar içinde bir emri va- ki beklenmektedir. Bu takdirde İngilte- re, Fransa ve İtalyanın ne gibi bir vazi- yet takınacaklarını şimdiden kestirmek kabil değildir. Akdenizde mahrec meselesi Diğer taraftan (anschluss) un tahak- kuku ile Almanya ile hemhudud olacas | olan İtalya, yeni komşusunun Akdenizde mahreç isteklerile karşılaşmamak — için İngiltereye yaklaşmak çarelerini arıya- caktır. Avusturyanın tedbirleri Bu hakikate tamamile vâkıf olan Vi- yana hükümeti, kendisini bekliyen âk- beti önlemek üzere tedbirler almaktan hâli kalmamıştır. Bir İngiliz gazetesine göre vaziyet Londra 8 — «Daily Express> gazetesi- Büu hafta sonundan evvel Mussolininin hâdiseler beklenebilir. Alman - İtalyen den şübhe eder gibi olan Mussolini, sa- nıldığına göre İspanyadan kırk bine ya- kın askerlerini geri çekmeğe ve mütca- kiben İngiltere ile yeniden iyj münase- imanyadaki son hâdiselerin pek yakın- da Avusturyada bir Nazi teşebbüsünün Böyle disine kapı komşu olarak kuvvetli ve bü- ik bir Cermen devletini görmeği hiç te arzu etmiyen İtalya, Brennec — geçidle- rinde bulundurmak üzere kâfi kuvvetler elde bulundurmak ihtiyacındadır. « |bir şey 1âve etmeğe ihtiyaç yoktur. Eğer bu a bir tehlike — mevcud ise, bu Fransız milletinin isterisinden — doğmuştur. Avrupada tahammül edilmez bir vaziyet ya- ratmış olan Fransız milleti, şimdi — vaziyot, in menfaatine daha muvafık bir tarzda Avrupa milletlerinin ekserisi tara « fından kabul edilebilecek — bir müvazeneye dlarken, kendine itima « Si zamanda soğukkanlılığını kaye Fransaya teminat Paris 8 (Hususi) — Bugün, hariciye na « zırı Delbosu ziyaret etmiş olan Alman büyüle elçisi, Berlin hükümet'nde yapılan son de - Bişikliklerin haricl siyasette hiç bir tebed « dülât intac etmiyeceğine dair temimat ver « taraftan âyan moclisi hariciye ene eümeni reisi Beranger neşrettiği bir maka « lade, Almarıyada yapılan değişikliklerin daha evvel İngilterede, Fransada, İtalyada ve Sov yet Rusyada yapılmış olduğunu yazarak, bu. suretle devlet mekanizmasının — merkerleş « tirilmiş olduğunu ilâve etmektedir. Hitler 20 Şubatta nutuk söyliyecek Berlin 8 (A.A) Havas ajansı muhabi- ri Hitlerin 20 Şubatta Relichstag'da söyliye - ceği nutkun sulh lehine aleni ve resimi davee ti ihtiva odeceğini ve Pührer'in Almanyanın idari vehdeti temine matuf bir çok tedbir « ler itt'haz edileceğini bildirecek — olduğunu Istihbaratına atfen iş'ar etmektedir. Nasyonal - Sasyalizm zimamdarlarından bir çoğu hallihazırda Hitlerin ikamet etmek- te olduğu Berchtesgaden'e davet edilmişler « dir. Göring'in nutku Bertin 8 — Dün, Funk'un ekonoml nazır'e hğı vazifesine başlaması münasebetile, ma « reşal Göring bir nutuk söylemiş ve excüm- le demiştir ki: Ekonomi neraretine muvazzaf askerlerin girmiş olması, Almanyanın bütün kuvvetle« rini, yorulmak bilmeden, bir tek gaye etra- fında topladığını bütün dünyaya bildirmek- todir, Bu gaye, aher sahada müstakli, kuv e vetli ve serbest olmak» dir. Mussolini'nin karşılaştığı - müşküller Diğer taraftan İspanya hâdiselerinin bahsinde hayal inkisarına uğrıyan Mus- solini, Frarmkoya müessir bir surette yar- dım için çok mühim mikdarda adam ve harb malzemesi göndermek lâzım geldi- ğini anlamıştır. Bu ise, çok pahalıya malolacaktır ve mukabilinde fazla bir| menfaat te getirmiyecektir. Fazla olarak | Habeşistan da Mussoeliniyi düşündürmek- | tedir. Zira Habeşliler, harb yoluna yeni- den girmiş bulunuyorlar. Habeşistanda |mühim bir kuvvet ldaresi lâzımdır. Hat- tâ san zamanlarda takviye kıt'aları yol. lanması dahi icab etmiştir. İtalyadaki ! mali ve ekonomik sıkıntılar da durma-| dan büyümekte berdevamdır. Mussolini- | nin eski dostları, İtalyan hükümet reisini | terketmekte veyahud dostluklarının ha- rareti azalmaktadır. Mussolini, bunların yerini dolduracak adamları güç bulmak- tadır. İngiltereye temayül Bütün bu sebebhler dolayısiledir ki, Müssolini, İtalyanın İngiliz aleyhtarı Hatayda Türkçe bilmiyen memur olamıyacak (Baştarafı 1 inci sayfada) Mısır ve Filistin meseleleri Hatay me- selesinden daha ük bir dikkatle ta- kib edilmektedir, diyebilirim. O kadar ki, Hatayda Yüksek Komiserlik mü « messili tarafından neşredilen bir e « mirnamenin alelusul burada bir hid » det uyandırması lâzım gelirken, 'o bile olmadı. Fühakika, Mümessil Roger Garreau peçen gün Hatayda bir emirname neş- retti. Bu emirname iki mühim kararı ihtiva ediyor: Birincisi, bütün Halay; memurlarının Türkce ve Arabcayı kü« nuşmaya ve okuyup yazmaya mecbut tatulmalarına dairdir. Emre göre, altı ay za memurlar Türkceyi de A- rabcayi da söylemeğe ve okuyup yaz - mayı öğreneceklerdir. Aksi — takdirde |Propagandasına, ezcümle Filisunde — ve yapamıyacaklardır. Misirda nihayet vermesi ve Akaenizde j emir de Hatayda resmi 'Türk- İngiliz menfaatlerine hürmet gösteri eği|cenin eski Arab alfabesile değil, yent taahhüd eylemesi şartile muhtemel ola- esile yazılacağına — dairdir. rak kendisine bir istikrazda bulunacak Şimdiye kadar Fransız müstemlekeci- olan İngilterenin dostluğunu elde etme- İJeri bunu yapmak istemiyorlar, Ha « Be doğru teveccühe karar vermiştir. (AA.) İtalyanın vaziyeti Paris 8 (Hususi) Bu sabahk! gaze- teler bilhassa İspanya hâdiseleri ve İn- | giltere - İtalya münasebetleri İle alâka- "dar almaktadır. Bütün gazeteler İtalyamın İngiltereye | yakınlaşmakta olduğunu ve Almanyada- ki değişikliklere hor Bözle baktığını yaz. maktadırlar, Ş ş İngiltere - İtalya oma 8 (AA) — Tribüna ti dradan aldığı bi yazıda, ı.ana'_:ıuy:.îuı:: birdenbire İngiliz - İtalyan münasebetle - rinin selâhina müsald bir şekil aldığı temin edimektedir. Gazeteye göre, bütün - İngiliz KBazeteleri, Romt ve anlaşma - Barı, batı ve doğu Akdenizinde bütün mual- Tâk meseleleri haletmeleri ve birbirine mü teveecih menfaatleri bulunan iki millet sında barışın teessüs etmesi arzusunu gös - termeğe başlamışlardır. Roma ne diyor? Roma 8 (AA.) — Bütün gazeteler, «Al - manyanın aakeri bakımdan »slahat yapılma- ** sebebile PFransada bir panik buhranı kop- tuğunu: bildiren ayni mealli retmektedir. Fransız gazetelerinin Almanya | tayda Türkcenin eski Arab harflerile devam etmesini temin için çare arı « Sorlar ve hattâ bizzat Hataylılar ara « sından kendilerine taraftar kazanma - ya çalışıyorlardı. Fakat, Türkiye taras fından yapılan tazyikler — neticesinde nihayet yola gelmeğe mecbur olmuş - Jardır. Şam gazetelerinin bu — havadisleri verirken şikâyet ve tazallüm etmeleri lâzım gelirken bunu yapmadılar. Yal - nız. mümessilin neşrettiği resmi em namenin ibaresinde «Türkce ve Arab- Hye birinciliği Türkceye verme « ca» di sine mukabil, bu emirnameyi tefsiren ilâve ettikleri 'Türkce» diyerek Arabcayı evvele ve « tirdiler. Ha!buki, göre birinci resmi dil Türkce olduğu satırlarda <Arabca ve Cenevre — kararıma in mümessilin emirnamesi de Türk- ceyi başa geçirmişti. Fi'istinde matem günü Kahire 8 (A.A.) — Filistin, bayra- bir.ftıkra neş -|mın birinci gününü matem günü olazak ilâna karar vermiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: