5 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

5 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

H $ a * Saylfâ zz Ihlamur kasrı tahribat tazmin bahçesindeki eftirilecek Emlâki Milliye “idaresince bir Ruma satılan Ihlamur kasr! ve bahçesinin geri alınması için resmen müracaat edildi Beşiktaşta Ihlamur mevkündeki Ihla- | keb bir heyet Ihlamura gönderilmiştir. | Mmuc kasrı üçüncü im zamanında ya- pulimiş, vtraf ağaçlarla bezenmiştir. Bu- Taşı uzun zaman İstanbulum en ileri me- girelerinden olmuştur. Halen de Beşik - faş bayram yerı buradaki ağaçlar ara - sında kurulmaktadır. Emlâki milliye bir müddet evvel Ihla- Mmur bahçesini bir Rum vatandaşa sat - mıştır. Farasım verip tapusunu da Üze - fine çeviren yeni mal,sehibi — bahçeyi Büs'iyen ağaçlardan mühim bir kısmını kesmiş, odunlarını tatmış veya kendisi jyakmıştır. Üçüncü Selim zamanında kasr İle beraber inşa edilen havuzu da boz » muş, ortadan kaldırmıştır, Bu havuz yıkıldığı zaman dört kitabe parçalanmış, mermer sütunlar sökülüp kaldırılmıştır. Keyfiyetten neden sonra haberdar olan Müzeler umum müdürlüğü ve eski eser- leri koruma cemiyeti faaliyete geçmiş, â- sarı atikâ mütehassıslarından mürek « Kültür işleri: Jimnastik ve musiki hocaları Türk olaceklır FEkalliyet ve ecnebi mekteblerinde ge- Jecek ders yılından itibaren jimnastik ve musiki dersleri Türk muallimleri tara » fından verilecektir. Maarif Vekâleti bu hususta hazırlıkları tamamlamıştır. Yeni dersler için kadroya muallim alınacak, ders saatleri az olan muallimlere jim - nastik ve musıki dersi verdirilecektir. Terfi edecek Üniversite Profesörleri Bu sene on sekiz profesör birer dere- ce terfi edecektir. Doçentler arasında terfi edecek yoktur. Üniversitede Türk profesörleri arasında en fazla maaş alan profesör Nureddin Âlidir, Yeni terfi lis- tesinde beş profesör daha Nureddin Âli ile ayni maaşı alacaktır. Heyet, zarar ve ziyanı tesbil etmiş, ha - zırlanış *olduğu raporu müzelere ver - miştir. Müzeler emlâki milliye ile tem ga geçmiş, bahçenin satın alandan ge alınmasını istemiştir. Zarar ve ziyan bâh- çeyı satın alana tazmin ettirilecel gar işlerinde tarihi &bidatın muha- bakımından Prosta yardım elmek sarr atika mülehasıı eb bir komisyon kurulm! a üzeler umum müdürü riyaseti da, tanınmış mimar profesörlerden mürekkebdir. Şehır edilirken âbidatm muhafazası ve a şekiller etrafında komisyonün malü - matından istifade olunacaktır. Komisyon mesaisine Yenicami keme « rini tedkik ile başlamıştır. Yenicamiin ö- nü açıldiktan sonra bu kıymetli eşerin etralı bundan iki yüz sene evveline ald resimlerden İstifade edilerek tanzim e - dilmesine dalr kamisyon tarafından ha- zırlanan rapör belediyeye verilmiştir. Şehir !şler! : Belediye para cezaları mikdarımı arttırdı Bazı belediye cezaları teşdid edilmiş - ön tir. Belediye pislikle esaslı şekilde mü - | cadele edecek, mevaddı. gidaiye — satan yerler daimi suretlte kontrol edilecektir. Yiyecek ve içeceklere etiket yapıştır - mayanlardan dört lira, ruhsatsız ekmek | satanlardan beş lira, müstahdemlerine | muayene cüzdanı almıyanlardan beş lira, ehliyetsiz tercümanlık edenlerden yirmi beş lra, dükkânların dışarısına et asan- lardan beş lira, sırtta ve başta yük taşı- yanlardan yüz kuruş para cezası alına » caktır, Ziraat Odası kongresi yapıldı Dünkü kongre de bulunanlar İstanbul ziraat odası dün yıllık heyeti gmumiye toplantısını yapmıştır. Top - lantıda geçen yıl hesabları tedkik ve bu jyıla devir, idare heyeti de ibra edilmiş« tir, Bundan sonra 21 martta yapılacak olan toprak bayramı hakkında — görüşmeler yapılmıştır. Daha sonra idare heyeti seçimine ge< çilmiş, oda roisi Raşidin Ankarada Zi - raat Vekâletinde şube müdürlüğüne ta- yini dolayısile istifası okunmuş ve yeni idare heyeti reisliğine Necati, ikinci reis- liğe eski ikin lli den Lütfi Arif, muhasebeciliğe de İbra- him seçilmezle cis rdir Ziraat ve Fidanlık Müdürleri Londraya gidiyorlar Vilâyet ziraat müdürü Tahsinle Bü « yükdere meyva fidanlığı müdürü İbra « him, vilâayetin verdiği tahsisatla Londra- ya kadar bir tedkik seyahati yapacak - lar, muhtelif yerlerde, ziraf tedkiklerde bulunacaklardır. Ziraat ve fidanlık mü- gdürleri, pazartesi günü İstanbuldan ha « reket edeceklerdir. | Estanbul - Mersin SON POSTA —— ve Tarsus telefon muhaberesi başladı İstanbulla Mersin ve Tarsus arasındaki İtelefon hattı ikmal edilmiş, tocrübeleri yapılıp muvaffakiyetle neticelenmiş ve umumi! muhaberata açılmıştır. 'Telefon müdürlüğünün Şişlide yaptı - racağı santralın arsasının alındığını yaz- mıştık, Bu büyük santralın inşası on beş güne kadar ikale edilecek, ihaleden son- ra Ca azami sür'atle inşa faaliyetine ge- | çilecektir. . « İnhisar maddeleri Ayvrupada yeni satış teşkilâtı yapılıyor Avrı hisarlar umum müdürü Mithat Yenel bu |hafta 'içinde şohrimize dönecektir. Umum müdür Viyana, Prag ve Parise gitmiş, oradan Londraya gitmiştir. Mithat Yenel bu seyahat exnasında Avusturya, |Çekoslövakya ve Fransız rejilerile tütün | satışları üzerinde temaslarda bulunmuş- tur. Şimdiye kadar memhleketimizden İn « Biltereye pek az tütün gönderilmekte idi. İngilteredeki sigara fabrikaları son za « manlarda piyasaya yeni çeşidler hazırla- mağa başlamışlardır. Bu yeni çeşidlerin edkikler yapmakta blan İn- | g, T boğarak öldüren fırıncı |duruşmalarma Ağırcezada devam edilmiş - tir. ğ Dünkü celsede Erzincandan istinabe yo - e ifadesi alınan şahid Monşer Mehmedin ifadesi okunmuş, duruşma yeni bir safha ar- Belmiştir. Monşer Mehmed ifadesinde şunları an - latmaktadır: «— Öldürülen Abdullahı — 15 senedenberi İtanızım. Bir zamanlar kömür — amelesiydi. (Fakat ekceriya boşta gezer, âvâre dolaşırdı. Meyhanelere girer çıkardı. Bir gün bir has- bihal sırasında bana Kuruçayda rençber A- N isminde bir adamı Katleylediğini söyle - MiştL. Bazı kimselerden para İistedi.» Bundan sonra suçlu Ömer mahkemeye bir istida vermiştir. Suçlu istidasında taammüden, idam ta - lebiyle mahkemeye verlidiğini, fakat —Ab - ullahı dükkâna o akşam kendi davet et - mediğini söyliyerek, mahkemenin adaletini istiyordu. Ömer, evvelki celsede: — Abdullah sarhoş olarak dükkâna gel- dı. Benden haraç istedi. Münazaa çıktı. Ne olduysa, © vakit oldu. Fakat Bekir uyuyor - du. Onun bu işde dahli yoktur, demişti. Du- ruşma buzı müdafaa şahldlerinin celbi için talik edilmiştir. Eski bir memur hakkında ceza istenildi harmanlarına şark tütünü de koyacak - lardır. İnhisarlar umum müdürü İngilterede | bu piyasaya Türk tütünlerini fazla mik- | darda satımak işile meşgul olmuş ve alâ: 'kadar teşekküllerle bu hususta müzake- relerde bulunmuştur. İnhisarlar idaresi | mühim Avrupa merkezlerinde yeni satış teşkilâtı da vücude getirmiştir. Umum' müdür Avrupada sigara, likör, şarab ve | tuziarımızın satışları için icabeden mü - zakereleri yapmaktadır. Diğer taraftan İnhisarlar idaresi şarab fabrikalarımızın genişletilmesine de ka- rar vermişlir. İnbisarlar müskirat işleri müdürü Cavid bugünlerde Avrupaya gi- derek şarab sanayiinde ileri giden mem- leketlerde tedkikler yapacaktır, Bir otobüs , Bahçekapıdaki şekerci Dükkânına girdi İyahin şubesinden Müteferrik: Otel kondüktörleri vesika alacaklar Beyoğlu otellerinin kondüktörleri gibi Sirkeci otellerinin kondüktörleri de sey- vesika — alacaklardır. mnıyet müdürlüğü kondüktörler hak - |kında tahkikat yapacak ve kendilerine birer vesika verilecektir, Ayın on altısında 250 seyyahla İngi - liz bandıralı Satenya vapuru, 280 sey » yahla ayın yirmi sekizinde General Von Ştoyyen vapuru şehrimize gelecektir. Vilâyet malları devlet malı gibi muhafaza edilecek Dahiliye Vekâleti vilâyetlerin ermva- li hakkında alâkadarlara yeni bir emir göndermiştir. Bu emirde masuniyet itibarile devlet emvali gibi olan vilâyet malları üzerinde hibe ve teberrü sure- tile tasarrufa hiçbir makam salâhiyetli olmadığı halde bazı yerlerde valilerin vilâyet emvalinden bir kısmını muhte- Şoför Hayrinin idaresindeki 3415 nu -|»f mahallere teberrü ettikleri bildiril- maralı Şişli - Fatih otobüsü Sirkecide | mektedir. Vekâlet böyle bir hal mü- lş Bankasının önünden geçerken direk - sebbibınin şahsan mes'ul olacaklarından siyonu bozulmuş, Hafız Mustafa ve mah-|buna meydan verilmemesini emret- dumlarının şekerci dükkânına çarparak | mekte dir. dükkânın kepengini kırmış, vitrindeki şe- “ : ga kerleri birbirine karıştrmıştır. Otobü -| Güyrt Türklerin tescil muamelesi sün de tamponu ve radyatörü kırılmış,| Dahiliye Vekâleti umumi müfettiş- ön lâstikleri patlamıştır. İçinde yolcu ol |liklere ve vilâyetlere bir tümim gönde- ve tescil edilmek üzere müracaat ede- cek gavri Türk anasırın yurdun emni- yeti bakımından vaziyetleri tedkik e- dilmek üzere kâğıdlarının Vekâlete |gönderilmesinin usul ittihaz edilmesini tır, Deniz işleri : Limanımızda yeni mendirekler Fenerbahçe limanında yapılacak ©- bildirmiştir. lan mendirek hakkında hazırlanan pro-|Üniversitede yapılacak şeref sütunu je İktısad Vekâleti tarafından tasdik e- dildiğinden azmeliyata başlanmıştır. Deniz Ticaret Müdürlüğü Fenerbah- Üniversitede yapılacak şeref sütunu- nun projesi mimar profesör Belling ta - rafından hazırlanmaktadır. Proje yakın- çe İlmanını taratmakta ve kıyıları te- da bitecek ve rektörlüğe verilecek, ted- mizletmektedir. Bu İlmamı tamamen ildi i dik edildikten sonra İnşçaata geçilecek - mahfuz bir hale sokacak olan mendirek ıixr. : GAS Nee inşaat:na bugünlerde başlanacaktır. Bastancıda yaptırılmakta olan men- direk insaatı yakında bitecek ve burası merasimle açılacaktır. Samatya Ş EN sinemada KAPTAN BLOD Bir emniyet âmirinin terfii Uzun seneler şehrimiz zabita âmir- liklerinde bulunup bilâhare emniyet u- mum müdürlüğü birinci şube şefliğine tayin kılınan Sadullahın birinci sınıf emniyet âmirliğine terfi ettiğini mem- nuniyetle öğrendik. 'Tebrik ve muvaf- fakivetini dileriz. LUCİEN BARROUX JULES BEERY PARİS EĞLENİYOR Pariğin eğlence muhillinde cereyan eden neşeli, zevkli film Seanslar | 1, - 4, 20- 8 ophane cinayeti davası Erzincanda dinlenen Monşer Mehmed, iple boğulan Abdullahın da vaktile biradam öldürdüğünü söylüyor! Tophanede kendi dükkânında Abdullahı )nan eski Galata belediye tahsil şubesi mt * Ömer e Bekirin | murlarından Cavidin duruşmasına Ağırcezi” da devam edilmiştir. Dünkü celsede müddelumumi Remzi mü” taleasını serdederek, Cavidin 283 küsur Hü ihtilâsını sabit görmüş ve tecziyesini iste * miştir. Suçlunun vazifesinden — ayrıldıktâf sonra eski makbuzları kullanarak ayni mili takadaki bazı mükelleflerden tahsilât yAP* tığına da işaret eden müddelumumi, bu hü* reketini de dolandırıcılık mahiyetinde gört” rek ceza taleb etmiştir. Eyüb ve Balatı soyan hırsız yakal:ndı Bon İkt üç ay sarfında Eyüb ve Balat &* varında muhtelif, hirsizlik vak'aları — oluyüir fakat.falli tesbit edilemiyordu. — Bu si? vak'aları ekseriya geceleri, baran da gündül vuku buluyordu. Bu arada Neş'et, Emine, Sü? ra, Rabia, Eleni v, &. gibi bir çok kimseleriü evlerinden muhtelif erya çalınmıştır. Çali * nan eşya arasında manto, pardesü, ayak * kabı, muşambda gibl daha ziyade — giyili geyler bulunuyordu. Polisin sıkı takibatı N” tÜcesinde bu imuühtelif vak'aların falli edilmiş ve bunun Rıza isminde biri olduğu anlaşılmıştır. Riza aytı ayrı ön evden hırşızlık etmiğ” ten maznundur. Zabitâ suçluyu yakalıyk * rak müddetumumiliğe teslim etmiştir. Mi delumumilik Rızayı 1 inci sorgu hâkimliğiti vermiş, tevkif edilerek hakkında — takibali İhtilâs suçundan tahtı muhakemeye alı- | başlanmıştır. Riza, suçunü itiraf etmektedi" #a Gesssesesecas: serea a r AA" sekss aa Poliste Bir kadın elini makineye kaptırdi Anadoluhirarında Kuyu sokağında otü * ran ve bir halat fabrikasında çahşan Zehff isminde bir kadın sağ elini makineye kâP * tırmış, şahadet parmağı kopmuştur. Sahte elektrik müfettişleri Ayaspaşada Bakraç sokağında oturan Â* N zahıtaya müracaatla, İhnsan, Mihall, Yf? Andria Kimli üç şahsın - kendilerine elek * trik müfettiş! süsü vererek elektrik tesisa * tnın bozuk olduğundan bahisle 10 lirasınl dolandırıldığını lddia etmiş, suçlulardan A” drta yakalanmıştır. Diğerleri de aranmâk'” tadır, Toplantılar : Yapıcılar -toplantısı İstanbul yapı yapıcıları cemiyeti de dÜf ökleden sonra Eminönü Halkevi salonundi yıllık toplantısını yapmışlardır. Bu kongit” de bilhassa: İstanbul git nefis bir şehiri' ehliyetsiz adamların yaptıkları binalarii hem şehrin manzarasını çirkinleştirdiği V hem de ileride fenni mahzurlar tevlid ed€ ” ceği etrafında görüşmeler olmuştur. Buü * dan sonra idare hey'etinin bu meseleyi B lediye makamatı nezdinde takibi karar tına alımmış ve müşterek esnaf - teşxilklifi büdeeden tahsisat ayrılması tasblt edlift toplanıya nihayet verilmiştir. Akıl hıfzıssıhhası kurumu loplın*, 'Türkiye Akıl Mfzstahhat Kurumu Mi a |kez Heyeti bir toplantı yapmıştar. madığı için nüfusça bir zaylat olmamış, jrcrcx her ne şekil ve suretle olursa ol-| şoför yakalanarak tahkikata başlanmış- (SUY yeniden nüfus kütüklerimize kayd | Bu toplantıda âzalara, bu yıl ağustof Münih'de toplanacak akı) hıfzısıhhası WW Bresile, Romada toplanacak olan birinci nelm'lel krimincloji köngresine kurum BİT kam ve âsalârının davet edildikleri hd miştir. Toplantıda her iki kongreye memlel mizden de tebligat yapılmasına karar VÜ miştir. Kongre için Türkiyede cürümlü mengşeleri ve Türkiyede uyuşturacu madi re karşı yapılan savaş üzerinde raporlaf gurlanacaktır. Ayrıca Romada teşekkül ": beynelmilel kriminoloji sosvetesine utihâk çin vuku bulan davete icabet ve bu hi alâkadar makamlardan müsande uu% sine de karar verilmiştir. Kurumun bu sekisinci kongresinin 9 nisanda toplani, tekarrür ettirilmiştir. Bu nisan toplarıtıii çin doktor Fahreddin Kerim Gökay, w'ı men Nebahat Hamld, doktor Hüseyin K h ve doktor İbrahim Zati Öğet birer rapof zırlıyacaklardır. İ” çlb TÜRK sinemasında 2 büyük film VİCTOR FRANCEN ve BLANCHE MONTEL MACERA ADAMİ Bütün dünyada alkışlanmış - fevKi” lâde meraklı heyecanh aşk 2, 35 - 6, 05- 9,40 SENENİN EN BÜYÜK - EN EĞLENCELİ TÜRKÇE SÖZLÜ, KAHKAHA REKORU FİiLMİ LORELHARDi FAKA BASMAZ | | 1PEK SİNEMASINDA GÖSTERİLİYOR. Bugün saat 1 de talebe matinesi -rrr S rxrr v c

Bu sayıdan diğer sayfalar: