9 Eylül 1939 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 11

9 Eylül 1939 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

? Eylül RADYO P Bir Haftalık ROGRAMI E Ankara Radyosu DALGA UZUNLUĞU 1648 m. 182 Kes 120 Ew. TAG, 194 m. 15199 Ken 20 Kw. TAP, 31,70 m. 9465 Kes. 9 Kw. CUMARTESİ 5/9/39 1340: Program. 1336: Türk müziği: (Eski ve yeni şarkılar.) Okuyan: Müzeyyen Senar. Çalarlar: Fahire Persan, Refik Fersan, Cev- det Çağla. 1 — Hüzzam peşrevi 2 — Arif Bey - Hüzeam şarkı: (Talat eyler mi diye Meh suyi Küginnede) 3 — Mustafa Nafiz- Rüzzam şarkı: (Gönlüm nice bir senden u- zak günleri saysın.) 4 — Sadettin Kaynak - Rüzram şarkı: #Leylâklarm o bayall) 5 — Bilkrü - Hüzzam şarkı: (Ay öperken.» 6 — Sükrü - Hüzzam şarkı: (Adanın yeşili çam» Tarı) 14: Memleket saat Ayarı, ajans ve me- teoroloji haberleri. 14.10: (oOMüzlk (Müzikli Bezinti) 1430: OMüsik (Dans müziği) 15 - 1530: Müzik Gen oda müziği. İbrahim Özgür ve Ateböcekleri) o 1n30: Program. 1835: Müzik (Küçük Orkestra - Şef: Necib Aşkın.) 1 — Brahms - Macar dansı No. 1-2. 2 — Spero Kochmann « Ebedi arkadaş. 3 — Franz Königsehofler - Tirol (o Entermezzo. 4 — Proderiek Hippmann - Seyahat şarkı - ları «Panteri) 1910: Türk. müziği (o (Fasıl heyeti ) 20: Memleket saat Ayarı, 20: Tem- #1, 2040: Ajans ve meteoroloji (o haberleri, 21: Türk müziği: (Saz eserleri) Çalarlar: Pahire Persan, Reşat Erer, Refik Fersan, | — Refik Fersan - Şelaraban peşrev 2 — Acemasiran sax semalsi, 3 — Tanbur tak - #imt - Refik Fersan, 4 — Sultaniyegâh - Sir- te. (3118 - 2140:) Muhtetif şarkılar: Oku - Yün: Mefharet Sağnak. 1 — Ruşen Kam - Blrarkâr şarkı: (Bir çnevcivandır, o aşubu tandır) 2 — Leylâ hanım - Hicazkâr şarkı” (Nerdesin nerde acep.) 8 — Ali beyin kar - €iğar sarki: (Aldın dili naşadımı.) 4 — Ka- huni Ralf bey - Eviç şarkı: (Sebeb sevdayı Sikin ahu sare) 5 — Sadullah ağa - Şev - kefza şarkı: (Açıldı o nevbahar bir goncel Tü) 6 — Ralf bey - Acemaşiran saz gemi- İİ, 2140: Konusma (Dış politika hâdiseleri) 1155: Neseli plâklar - R. 22: Haftalık posta kutum (Ecnebi dillerde.) 2230: Müzik (Ope- vet seleksiyonları) 23: Son ajans haberleri, Yiraak, esham ve tahmiât, kambiyo - nukut borsası (fiat) 2320: Mürik (Casband » Pİ) 2055 - 24 Yarınki program, * i PAZAR 10/9/39 1 Program. 12.35: 'Ti zeki (Fasıl yer 13: Memleket li rı, ajans vel Mmetaoroloji haberleri. 1315: Müzik (Küçük et: Necib Aşkın.) 1 — Raffaele Valente - Uzak bir memleketten “serenad, 2 — Pritz Rerktenwald « Viyana müzikleri, 9 — Joset Lanmer - Balo dansları, 4 — Rio Gebhardt - Noktürno ninni, 5 — Hans Ma - İhser - Viyana palkası, & — Franz Lehar - Libellentanz operetinden potpurl, 1415-1430: Müzik (Dans müziği - PL) 1830: Program. | 1835: Müzik (Pazar Çayı - PL) 7048: Çocuk, saat). 1935: Türk müziği (nel heyeti) 20. 10: Müztür (Dans müziği - PL) 2030: Mem - leknt san Ayarı, alanı ve meteoroloji ha - leri 2045: Türk müriği: Çalamlar: Refik) an, Fahire Persan, Resad Erer, Okuyan Memaret Sağnak. 1 — Sevkefza (o peşrevi! — Nikogos « Gevkefen şarkı: (Geçip de karşıma gözlerin süzme) 1 — Reşad Erer Actmastran sarkı: (By benim gözel kuşum. * — Wet Ahmed - Acem klirdi şarkı: ( Mİhmarar halt iiber) $ Bedr Mossör - Uşsak şarkı: (Gel Asık gicenme) » Okuyan Necmi Rıza Ahıskan: 1 — Mah MUA Celâlettin pasa - Bayat sarkı: (Narı İrkat şulepaş (oldukça) 2 — Sushi Ziya - Hüseyni görki! (eryad ediyor dü gül bül - bülüreyda ) 3 — Enderoni Yusuf - Hüseyni #azkı: (nen büklümleri) $ — Fahire Fer -İNo 3' Karlı manzara, 8 — Leopold - Karl#-| turnuvası tertib etmiştir. Müsabakalar Pa-İlardır. 'Ta #RN - Kemence taksimi. $ — Şevki bey - | deyni şarkı: (Hieran okul $ — Dede - Gü - İkrar şarkı: (azı nazlı cekip gider) 213 Yilatk rriyasetieirihur Bandosu - Sef: İh - > Efinçer.) 1 — Pranels Popy - Marş. 3 — *an Sibellus - Vale Triste 3 — K, Lala - Rol d'Ya oparasnın e uvertürü, 4 — R. emer - Loheperin operasından (fantezi, 20: Mürlir (Carband - PL) 7245 - 23: Son Mans haberleri ve yarınki program, * PAZARTESİ 11/09/39 13230: Program. 1235: Türk müziği - PL aa Memleket sat Ayarı, ajans ve meleoro- YL haberleri 13415 - 14: Müzik | ocarink “ m - PL) 19: Program, 1905: Mösik Oberet Seleksyonları - PL) 19,80: Türk mü. SH (Fasıl heyeti) 2045: Konuşma. 2030: daynleket saat Ayarı, alans ve meteoroloji erleri. 2050; Türk müziği: o Oküyânlar: ustat Çağlar, Çalanlar: Safiye Tokay, ema Erer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 1 —İjo taganni) Okuyanlar: o Müzeyyen Senar, Sadi Hoşses, Çalanlar: Cevdet Kozan, Fahi- e zi Cemli - Ferahfeza peşrevi, 2 — İş- il Hakkı bey - Ferahfeza beste: (Çağla -| 2130: Konuşma (Doktorun saati) 7145: MÜ zik (Melodiler) 22; Müzik (Küçük orkes - tra - Şef: Necib Aşkım.) 1 — Emile Waldte- ufel - İki kere İki - Vala 2 — Pranz Lehar- ErA operetinden potpuri, $ — Drigo - Arle- kenin milyonları No. 4. 4 — Hans Löhr - Memleketten memlekete, (Muhtelif memle- ketlerin melodileri fzerine o rapsodi) 9 — Micbeli - İtalya şarkıları - Potpuri, 28: Son ajans haberleri, rimtat, o esham, o tahvilât, kambiyo - nukut borsası (flat) 2320: MÜ - zik (Cazband - PI) 2355 - 24: Yarınki prog- ram, * SALI 12/9/89 1230: Proxram. 126: Türk müziği: Oku- yan: Mefharet Sağnak. Çalanlar:. “Cevdet Kozan, Cevdet Çağla, Kemal Niyazi Beyhum. 1 — Haşim bey - Hicazkâr şarkı: (eSb töse- her beri arözürim) 2 — Rakım - Hiçazkâr şarkı: (Bekledim #4 fecre kadar.) $ — Gem- settin Ziya - Neva sarkı: (Ko sinem mtaşe yansın.) 4 — Cevfet Cağla - Keman taksi mi. 5 — Rahmi bey - Mahur şarkı: (Esir et- tip beni) 6 — Arif bey - Rast şarkı: (Vus- Yaftından gayri el çektim.) 13: Memleket sa- at #yan, ajans ve meteoroloji (o haberleri, 13.15 - 14: Müzik . (Karışık progrsm - PL) 19: Prorram, 1905: Müzik (Dans müziği P1) 1930: Türk müzipi: Halk şâtrlerinden ör - nekler. Sadi Yaver Ataman. 20.15: Konuş - ma, 2010: Memleket saat Ayar; ajans ve) meteoroloji haberleri, 20.50: Türk müziği: Ankara Radyosu küme ses ve saz heyeti İ- dnre eden: Mes'ud Cemil. (Bestekir tanbu- Ti AI efendinin hatıram için.) Nihavend ve Suzidil fasıllarından beste semai ve sarki - lar. 2130: Konuşma, 21,45: Miüsik (Solist - ler.) 22: Müzik - Radyo Orkestrası - Şe: Dr. E Praetorius, Koncer takdim! - Hali Bedi Yönetken. 1 — Maninseko - Halka operası - nın üvertüri, 2 — Haydn - Senfoni (Oks - 1or4.) 3 — Glazounow - İnstroductlon (et danse de Silome, 23: Son ajans haberleri. ziraat, esham. tahylAt, kambiro - makat | borsası (fiat) 2320: Müzik (Cazband - Pl) 755 - M4: Yarınki program. * CARSAMBA 13/97/39 1230: Prorram, 1295: Türk müriği - P: 17: Memleket saat Ayarı, ajans ve meteoro- loji haberleri, 19.15 - 14: Mirik (Riyaseti - 'eümhur O Bandosu - » İhan Küncer) 1 — R wazner - Mara, 2 — Selnt » Saens - 1 et Muzurkal'$ — Verdi s Nâbucoodanasor öperasmın wvertrü. 4 — Emmerieh Kal - man « Grafin Maria Opr, potpuri 18: Program, 1905: Müzik (Dans o müriği e > Türk. (İncesaz faslı) 2015: Ko ba im metaoroloj! haberleri. 20.50: Türk müziği; Okuyanlar: Radife Neydik, Melek (Tokgöz. Galanlar: Cevdet Koman, Cevdet Çağla, Re- mera a sak pesrevi, 2 — panel - (Hayalin çıkmıyor) $ — Semsettin Ziya - Uşşak şarkı: (Şu salkın aöğüdün alı mal - ma) 4 — False - Uşmk şarkı: (Niçin na - Jendesin.) 8 — Şükrü - Uşşak şarkı: (Gecdi muhabbet demi) 4 — . - Uymak türkü: (Sarardım ben sarardım.) 7 Seyhun - Kemence takstm!, $ — Delti za - de « Şokmaz sarin! (etmedin bir llhzaih - v2) 9 Udi Mehmed - Şehnaz şarkı: (Sup- SON POSTA Yarın yapılacak büyük serbest güreşler Alman şampiyonu Will Mam SPOR, Almanyanın Lehistanda yaptığı harbe yıldırım harbi denir mi ? (Baştarafı 7 nci sayfada) Meçhulü hal için gerçi elimde lâzım olan bütün malümlar mevcud değil. dir. Fakat harbin ! Eylülde başladığı. nı biliyoruz. Koridorun kapanması ve /bursdaki Leh kuvvetlerinin esareti keyfiyeti ise 5 ilâ 6 Eylülde vaki'ol - murtur. Kezalik biliyoruz ki Koridor Grandenz - Culm . Tuchel mıntaka - sında yani en geniş cenub ağzında ka- panmıştır. O halde bu işi yapmak için Alman kuvvetleri şarki ve garbi Prus- yadan beş günde karşılıklı yalnız 50 km. yürümüş ve harb etmişlerdir ki bu besab ile gün başına 10 km. düşer. Halbuki en eski zamanlarda bile fa. ik kuvvetlerin zayıf kuvvetlere karşı ruherebe ve hareketlerinde günde vâ- sati 10 km. lik bir mesafenin Kazanil - ması slelâde bir iş sayılırd. o Meselâ Büyük Harbde, Belçika üzerinden Fransaya yürüyen ve Fransız sol ce nah ordularını mağlüb ederek Marn ü. zerine süren Alman sağ o cenahmın 14.8 den 2.9 tarihine kadar 16 günde 430 km. katettiği yani Belçika ve Fran sa mubarebelerinin icab ettirdiği bü - binmişler. Hiçbir mâniin ve silâh durduramadığı bu arabaların üstün » deki kaleciklerde saklı topların ve mş Kinelitüfeklerin namlu ağızlarından » leddevam ateş fışkırıyor ve bunların önünde zirhsız ve sipersiz kalmış biz ordunun insanlar: mütemadiyen yara. lanıp yerlere seriliyor veya alabildiği ne kaçıyorlar ve dağılıyorlar. Nihayet böylece bir orduya ve bir memlekete

hakikaten bir yıldırım isabet etmiş o. luyort, A Fakat böyle bir yıldırım harbi ne « rede tasavvur olunabilir?! Belki za « vallı Afrika sahralarında bedevi sü» rülerine karşı.. Fakat elinde seri ateş. li hafif ve ağır toplar, zirh delen si - lâhlar, ağır ve hefif makineli tüfekler bulunan ve bunları: kullanmasını ve siper kazmasını bilen keza tanklı ve motörlü bir orduya karşı yıldırım har. binin manası acaba nedir”. Nihayet duraklamak değil mi?! Bir ordunun motörleşmesi ve mo « *örlü. vasıtalara bindirilmesi demek as şağı yukarı atın yerine motörün ika « mesi ve kara harbinde biraz da zırhtan Yarın saat 15 te Taksim stadında büyükltün tevakkuflar ve zaruri istirahatler| istifade olunması demektir. Fakat ne serbest güreş müsabakaları yapılacaktır. dahil Almanların günde vasati 20 km.)de olsa büyük bir orduyu vaktile nasıl Bu müsabakalara Türkiyenin en iyi ei yeşçilerile, muhteli? ecnebi pehlivanlar işti- | ilerledikleri görülür. O halde Al. manların bü seferki Koridor hareketin. ki atlara bindirip tekmilini zırhlı sü « vari yapmak münikün olmuyordu. Şim rak edeceklerdir. Bilhasıs Türkiye başpek-'de herhangi bir yıldırım işi tasavvurldi gene bir ordunun ancak bir kısma Uyanı Tekirdağlı Hüzeyinin 130 kiloluk Al-İetmek ve esasen devlere, perilere ve «İni motörleştirmek ve makineli kılmak man şampiyonu le tutacağı güreş Ok MÜ-İ yahud kanadı şeytanlara mahsus her-İancak kabil oluyor. Bunun en basit hiimdir. Karpleşacsk pehlivanları yanıyo -İhangi fevkalbeşer yeni veya bambaş .İsebebi motörlü vesaitin büyük bir or pa ka bir harb usulüne muhayyelede yerİdunun tekmiline maddeten yetişme « Evvelâ Molla Mehmed Habeşli Kasım Ta-| vermek bir hatadır. mesidir. O halde bir ordunun bir kısmı fari De, bundan sonra Manleslı Haki İtal- yan Dragoçyano ile, Dinarlı Mehmed, Ks- radağlı İskoviç ile, Kara Ali, Rus Skrobofla şey var mıdır?! Bunu kısaca anlatma .|seri olması demektir. Binaenaleyh ek- dan evvel yukarıda tarif ettiğimiz Al.İseriyetle ihatalarla takib bunların va. İ karşılaşacaktır. Günün son ve en mühim| man sağ cenahının geçen Büyük Harb-|ifesi olur. Yoksa Alman ordusunu ta. maçı Tekirdağlı le Alman pehlivan WUl)de çinde vasati 20 km, katetmesi aca.|mamile motöre binmiş ve zırha bü « Marn arasında yapılacaklar. Ecnebi pehli-|ş. bir yıldırım harbi sayılır mı? diyelrünmüş kanadlı bir şeytan alayına ben yanlar bu müsabakalardan sorra memle-| gücünmek iktiza eder. Fakat bu hu <İzeterek bunun yıldırımâsâ bir yeni ketlerine gideceklerinden bu güreşler MeY-İ gusta tarihte yalnız Alman misali mev.|harb yapacağını tasavvur etmek | bir #imin son karşılaşmalarını teşkil etmekte -İcod değildir. Biliyoruz ki İstiklâl Har.|hata olur. (Bu müsahabelere yarın da dir. Galatasaray, Fener, Beşiktaş ? | * Yeni mevsim futbol faaliyeti yarından İ- tibaren başlamış olacaktır. Liğ hazırlık olmak üzere Galatasarayla, Beşiktaş 17 Eylülde, Galatasarayla Fenerbahçe 24 Eylülde karşılaşacaklardır. . Atletlerimiz Atinaya gidecekler Onuncü Balkan oyunlarına yapan atletlerimiz 22 Eylülde Atinaya hareket e - Suleymaniyenin yıldönümü Memleketin en aski spor klüblerinden bi- hu bulsam sinel osafında,) 10 — Bemsettir'çi Süleymeniye yıldönümünü yarın kutlul Zira » Behnez sarkı: (Hem aldandım hem) aldattım ) 2130: HMaftaık Oposta yi 2145: Müzik (Opera aryaları) 2: Müzik Kücük orkestra « Şef: Necib Aşkın! — Göbekiiler resmi geçidi. 3 — Robert | Praterde ağaclar tekrar çiçek açıyor. $ — tır. Yapılan programa göre Şehra - debışında klüb merkezinde yapılacak me- rasim ve verilecek ziyafetten sonra Topka- pıidaki sihaya gidilecektir. Sahada matbu- Tan ler - Kulenk - Polka, 3 — Anberi-İ şi tâkmmı; Süleymaniye tekatdierle, pe - |Sâldırdığı ar BE İnsert birinet takımı da Süleymaniye ellar ekseriya ilk gfin 20 : 30 kilometre! karşılaşacaktır. binde ve 1922 yılınm 26 Ağustosunda|d Yunanlılara taarruza başlamıştık. 27 de cephelerini” yârdıki 30 da ordular; - mm büyük kısmını sarıp dağıttık ve 9 Eylülde İzmire girdik. Demek oluyor ki Türk ordusu 26 A. ğustostan 9 Eylüle kadar, 14 günde imuharebeler dahil, sarp ve dağlık bir arazide Afyondan İzmire kadar ki 350 kilometreyi katetmiş, yani günde va- satt 25 kilometre harb ve hareket et . miş bulunuyor. Motörsüz V8& tariksız bir ordunun kırdığı bu muazzam reko" ru ön maamafih bir yıldırım harbi sa. yabilirsiniz. İspanyada, General Franko'nun mo. törlü ve kamyonlara bindirilmiş kıt. aları hükümetçilerin zayıf bir cephe. sine habersiz yığdığı ve buradan içeri birkaç defalar görüldü. Bun ileri gidebilmişlerse de ikinci gün yal. B#mmerieh Kalman - Canibazhane 7“ Büyük tenis maçları tertib edildi nız 10 : 12 kilometrelik bir mesafe al- operetiriden gotnurl. 5 — Gangiberger - Be- nım güç Teridi Ayım. Saksafon o parçası. $ — Ermmerleh İstanbul "Tenis Ajanlığı üç sene devam mışlar ve üçüncü ve dördüncü gün düş Kalman - Ah sen, — #elletmek ve neticede en çok galibiyet kaza -JManın yeni kurduğu cepheler ve si. (Vals) 7 — Brusselmans - Felemenk SÜÜlnan takıma verilmek üzere büyük bir tenisİperler karsısında tevakkulfa tüğramış - ajans haberleri, #iraat, esham, tahmilât, kam bisu - nukut borsası (fiat) (o 7870: Müzik (Carband Pl) 2355 - M: Yarınki program. * PERŞEMBE 14/9/59 1230: Program. 1235: Türk müziği: Oku- yan: Sadi Hoşses. Çalanlar: Cevdet Kozan, Fahire Fersan. Refik Fersan, 1 — Besteni - “İşgâr peşrev, 2 — Mustafa İsset efendi - Gay- riden bulmaz teselli, 3 — Bimen Şen - Bö5-|yanâ valsi, 3 — Becce-- Serenad. 4 — Prital9 — Erzurum mayası - (Yavru kurban bu- tenigâr şarkı: Mizrahi birak zülfünü sinem- k Kerem. — meteoralo!i haberleri. (o 13.15 - 14: Müzik (Karışık program PL) 19: Program. 10,05: Müzik (Oda müriği PL) 1930: Türk müziği (FPastl heyeti) 2015: Konuşma. 20.30: Mem- leket saat Ayarı, ajans ve meteoroloji ha — berleri. 20.50: Türk müziği (Müşterek ve #0- re Fersan, Refik Fersan. | — Kürdilihicaz- S1 cuyt sirişkile) $ — İsmail Hakkı bey - “tahfezn şarkı! CAtegi aşkınile.) 4 — İshak “ran « Perahfera parkı: (Seyretmek için.) İk, Rüten Kam - Kemençe takalmi. & — tag 1 Hakkı bey - Merahfem şarkı: (Meh- Kü güzel olur.) 7 — Nestbin o Mehmed » diihicazkâr şarkı: (Derdin me ia) B — bin Mehmed - Hicazklr şarkı: (Gör - Yaz eğer) 9 — Gemseltin Ziya - Hicaz p,, ©: (Olah ben sana bende.) 10 — Refik > Hicaz şarkı: (Gepdi rüya gidi) kir peşreyi. 2 — Lemi » Kürdilthicankir şar- kı: vEsirindir benim gönlüm) $ — Lemi -İ701: Konuşma, 2030: Memleket saat Aya-İy, Kürdilihicazkâr şarkı: (İsmi ey şuhu âer - şarkı: (Akşam güneşi kalkmalı) 6 — Rah- mi bey » Nihavend şarkı: (Sürüp süzüp ey) Çağla, ZÜNtü Bardakoğlu, Eşref Kadri, Ke-İç melok,) 6 — Küzim Uz - Hüseyni şarkı: (Sa- çından örülü.) 7 — Kârım Us - Hüseyni şar- kı: (Merhamet Kıl) 8 — Halk türküsü - (Ya- kına gel yakına.) 9 — Sadettin Kaynak - Hü-|ban# hatırası, 9 — Jac Grit - Marş, 23: Son şa; günü Dağcılık Klübünde air m) Mo- da ve Güneş tenis sahalarında et - mek üzere Üç hafta yapılacaktır. Bu müsabakalara Fenerbahçe, Modâ ve Beyoğlspor klübleri iştirak edecektir. 10 — Sadettin Kaynak - Ne zaman görsem! onu, müşterek. 2130: Konuşma. 2145: MÜ - sik ÖRomanslar.) 22: Müzik küçük Orkes- tra - Şef: Necib Aşkın.) I — Gangiberger - Ask çanları, 2 — Adolf Grunote - Berlin Vi-İ Resktönwald » Grinzingde - potpurl, 5. ziraat, seham, tehvilât, O kambiyo - nukuk! borsası (flat) 2820: Müzik (Cazband PL) 3555 - M: Yarınki program, * CUMA 15/9/39 1230: Program, 1235: Türk müziği - PI. 18: Memleket saat Ayarı, alana ve meteoro- Tojt haberleri, 13.18 - 14: Müzik (Neşeli mü- sik) 19: Program, 1905: Müzik (Dans mü » siği) P1, 19.50: 'Türk müziği (Fasıl heyeti) r ki bunların hiçbirisin- de aradığımız yıldırım harbini bulamı. yoruz. O halde vıldırım harbi nedir?.. Tasavvur edelim ki bir ordunun bü- tün insanları zırhlı metörlü arabalara için) 5 — Münür Nurettin - Buzinâk şarkı: (Durmadan aylar geçer) 6 — Suzinik saz semaisi, 7 — Zühtü (Bardakoğlu - Santur takalm!. 8 — Pair o Kapancı - Uşşak şarkı: (Erdi bahar açıldı yer yer çemende güller) mar gözlüm.) 10 — Halk türküsü - Aydoğar de gezindir. 4 — Bol &benk Nuri bey - Saba İRaehmaninet? < Prelud. 6 — Gangiberger -|sini sin 2130: Konuşma, 2145: Müzik (80. şarkı: Neyle zapteteem. $ — Şerit İçli - Ba-' Kücük füüb İçin Konser parçası, 7 — Bor-;latler.) 22: Müzik (Madyo orkestrası - Şir: be şarkı: Pürzemzem, $ — Halk türküsü: A-'ge Portklewlez - Güvot 8 — Brahms - Ma - Hasan Perld Alnar. 1 — Schubert - 3 üncü > Memleket seet Ayarı, ajara'car dansı No, 17. 38: Son ajans haberleri,İsenfoni. 2 — Rimaky - Korsakow - Tasar Saltan operusından #fit. 23: Son ajans ha- berleri, ziraat, esham, tahvilğt, kambiyo - mukut borsası (fal) 2320: O Müzik (Caz - band Pl) 2355 - 24: Yarınki program, * CUMARTESİ 16/9/39 18.80: Program. 1340: Türk müziği: Oku- yanlar: Mustafa Çağlar, Mefharet Sağnak. Çalanlar: Fahire Fersan, Cevdet Çağla, Zik ti Bardakoğlu, Refik Fersan. 1 — Kâzım 138.9125 204 6.5425 49.168 70 5425 15. - 1830: Müzik (Şen oda müziği) İbra - him Özgür ve Ateşböcekleri. b 1835: Müzik (Küçük orkesizn - Şef: Necib Aşkın: 1 — Biliy Golwyn - Cambazlar fokş. trot. 2 — Hans Zander - Polka, 3 — Hang Chemann - Andaluziya İspanyol valsi, 4 — Hans Löhr - Büyük vals. 19.10: 'Mirk müziği (Fasıl heyeti.) 20: Memleket saat Ayari, 20.: Temsil. 2040: Ajans ve meteoroloji ha- berteri, 31: Türk müziği: Okuyan: Muzaffer İlkar, Çalahlar: Reşad Erer, Ruşen Kam, Biref Kadri, Refik Fersan. 1 — Santari Et hem - Mahur peşrev, 2 — Refik Fersan - Mahur şarkı: (Bir neşe yarat basta günüly (3 — Sükrü Şenözan - Mahtr şarkı: (Bu SEV da ne tatlı yalan.) 4 — Rakım - Hüzzam şar İki: Câşkın bana bir gizli elem) 5 — Oman İNihad - Nihavend şarkı: (Yine aşkı bana | dudağınla #un.) & — Sadettin Kaynak - Ni. bavend şarkı: (Gel göklere yükselelim) 7 — v İ K /Rusen Kam - Kemenğe taksimi, 8 — İzmip. ra, alans ve meteoroloji haberleri 2050) çeşmi mein) 2 gi Mermi ay çer lr sleek . . Z ii. “(sin ye ekler) 9 "Türk İmei Okuyanlar: Bemahat Özden -|hicazkir şarkı: OMahvoldu şevki) müşte-| Buselik şarkı: m m - es, Mahmmnd Karındaş Çulanlar: Cevdetlrek 3 — Halk türküsü: (Misket | geliyar)İ Berk saz semaisi, 21 40: la Bedriye Hoşgör - Kürdilihicaskâr : > İmal Niyazi Seyhmn. 1 — Sultaniyegâh peş - > ŞKİF gr -| politika hâdiseleri) 21.58: Müzik | (Valsler) ğ rovi. 2 — Lemi - Ferahfera gerkı: (Dinlen- di başım.) 3 — Şemsettin Ziya - Setaraban| ka: (Muteib tamı Onalendemi) 5 —. Hicaz tirkü: (İndim yarin bahçesine) 6 — Halk türküsü: (Esmerim kıyma bana) 14: Mem- leket saat Ayarı, ajans ve meteoroloji ha - berleri. 14.10 - 15: Müzlik (Dans müziği) 22: Haftalık posta kutusu (Ecnebi dillerde) 2230: Müzik (Danş müziği) 23: Son alans haberleri, ziraat, esham, tahvilAt, nukut borsası (fat) 2320: — Müzle (Caz «, band Pİ.) 2355 - 24: Yarınki program, Yıldırım harbi nedir? Ve böyle birİnm makineli olması o kısmın hafif ve e

Aynı gün çıkan diğer gazeteler