23 Ekim 1942 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

23 Ekim 1942 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN KULAĞI EHALKEPFNEDİRLİ Sene 13 — —- Yazı i.la'l tık(u!ı 10203 Son Posta 'CUMA 23 BİRİNCİTEŞRİN 1942 — Flatı 8 kuruş Almanlar K Kafkasyanın garb kısmında Sovyet mevzilerini yardılar Şiddetli yağmurlar altında evden eve yapılan muha- rebelerden sonra iki mühim mahal işgal edildi Sovyetler, Mozdokta Alman hücumlarının püskürtüldüğünü ve Timoçenkonun Stalingradda teşebbüsü eline aldığını bildiriyorlar Berlin, 22 (A:A.) — Alman ; Şoduları başkumandanlığının teb iği: Kafkasyanın garb — kısmında Alman dağ kıt'aları şiddetli yı Murlara rağmen düşman mevzi- lerini yarmağa muvaffak olarak yapılan ev muharebeleri netice- sinde 2 mühim mahalli işgal et- mişlerdir. Cereyan &den son mu- harebeler esnasında bir Sovyet silâhendaz alayı yok edilmiştir. 1200 den fazla esir, 7 top, 127 makineli tüfek ve birçok harb Malzemesi alınmıştır. Terekin cenubunda çarpışmalar olmuştur. Stalingrad mubarebesinde Al Man kıt'aları şiddetli mevzli ta. arruzlar neticesinde düşman ta- rafından inadla müdafaa edilen toprak tabiyeleri ve barikadlari --- Salmmo. Müttefikler Dakara mı yoksa Alman taarruzları ııyyınkı ta- mevzil Kafkasyada Elbrez tevesinde Alman rafından şehrin şimal kısmında- ki düşman üslerine tevcih edil- Miştir. Şehrin şimalinde düşma- hin durmadan yıpııırı 'ışırlllll taarruzları Alman kuvvetleri ınıfmdın Uğratılmıştır. (Deırınıı 5 inci sayfada) Hitler Mussolini ve Laval ile görüşecekmiş! Buna sebeb olarak İtalya ve Fransadaki kaynaşmalar - gösteriliyor lılıyaıla mihvere mi taarruz için hazırlanıyorlar? Darlan Dakar radyosunda Petenin mesajını okuyarak halkı ikaz etti boı ı Vichy, 22 (AA.) — Vichy radyosu, Vichy kuvvetleri başku- mandanı amiral Darlanın hava: yolu ile şimali Afrikaya gittiğini bildirmektedir. (Devamı 8 inci sayfada) L Askeri vaziyet | Bugünkü hareketlere ve yarın için hazırlananlara hir bakış Yazan : Emekli General K. D. | Bundan evvelki yazımızın inti .:dıc— miıntakalarda da yer yer ha-| İşarı günündenberi geçen 4 gün zar. reketler eksik olmamış, Almanlarla | fında şark cephesinde Sıı'ıwıd müttefikleri Karadeni£ sahilindeki Bern 22 (ALA.) — İtalyada cld. di olmağa başlıyan kaynaşma ve Fransada görülen mukavemet yü - Tünden Hitlerin Mussolini ve Laval görüşeceği temin edilmektedir. Bir İsviçre gazelesine göre Lozan 22 AA.) — fribune de Hanne gazetesni yazyor: (Devami 5 inci sayfada) eee ği şlabi Cripps İngiliz kabinesinden çekiliyor mu? ( Ankara, 22 (Radyo £ ) acar radyosunu bir habere göre Cripps İngiliz harb kabinesinden $Sekilecektir. Bunun başlıca — iki tebabi vardı rekli yağmurlara ve artan soğukla.| Stalingradin İçinde temizleme hare.| İra'rağmen muharebeler biç değiş .;ı. tlerinden başka daha bazi mahal. en bir şiddetle devam etmiş, (Devamı 5 inci sayfada) an kargasalıkları. rçille aralarının — son derecede açılmış bulunması, Diğer taraften İtalyan radyo- *u da Hind umum! valisinin azle- dildiğini, yerin$ Stafor Cripprin Setirileceğini bildirmiştir. İtalya Kralı ağır hasta mı? de *vyork, 22 (ALA.) — Berne i Nevyork Timese gönderilen Vi Olzrafa göre, İtalya — kralı v iktor Emanuelin Sanrossore sa- _ıî_':d ır hasta olduğu bildi. tonektedir. Kratın müdavi dok- U Çarşamba günü öğle vakti | Pa Dünya boks şampıyonları asker; Soldan suğu doğra eski dün- nındaki dört mütehassısla Ro-| ya şampiyonlarından Dempsey, Tünney, bugünkü sampiyon J tin —L:..,:_h'“'r Velinhd pren-| Louisz ve Braddock. (Bunlardan Tünney Amerika bahrıyesini ııeıtı ik hnnı— ıilııınlb lu l.oıııı ise Suriyedeki Amerikan takviye hıt'ala- B

Ğ üzerinde bir fiat sukutu — görül- ve Kafkaslar sahasında, hem de sü-| Tuapse'ye biraz daha yaklaşmış ve e . Bir|Bayram 28 Birinciteşrin günü öği ııııof m.n-yı.ıooııııı.uuııı—.sıhiw. DST aA ZK YU ll bie Köyden ükselen ses “Bizi şehirliye fena adam diye tanıtmayınız, biz malımızı pahalı satmakla ihtikâr yapmıyoruz,, ereeesersarreresenesersen Ş 1Çiftçi mnhın"m n ,olı pahsına ıanuııı senelerde müstehliklere hiç kimse çıkıp tar «Yurddaşlar, bütçenizin yiyecek Faslından artan paraları eğlence ve Fantazi — kumuna ; aktarmayınız. Bu ucuzluğun arkasından pahalıdlık devresi gelebilir. İhtiyat akçesi ayı. bınız» dememişti. Nitekim şimdi gene Milli Şeften başka kimse çiftçilere: «Fiatlar bir İ gün gene düşecektir. Gafil bulunmayın, tutumla olun» demiyor. Efhârı umumiyeyi ihaz j Ve irşad vazifesini yüklen n kalem #ahibleri acaba bugünkü vaziyetten hiçbir mes'uliyet 5 ercescanAeCEEBEDEELAcAnE AU7 hissi lıynııyoı-lur mı?) N, [Nıı:ıalıkııılıışılı hir çiftçinin ıılıalılııın köylü görüşile sebeb' erini izah eden hu çok şayanı dikkat mektubunu 2 inci sayfada (Hergün) sütu bulacaksınız) “Bozugıda — Memurlaraekmek beyannamesi karneler derhal ılauııılaı:ak Ticaret Vekâleti Mıntaka Ti. caret Müdürlüğüne — bir lımi.mı Ekmek sıkıntısı dün de devam etti göndererek piyasanın — kontrolu, işinde İstanbul Belediyesine yar- dım edilmesini eraretmiştir. — * Dün piyasada bazı maddeler müştür. Zeytinyağı, Trabzon ya- TP üt kile başına on kuruş kadar düşmüştür. Borsada ancak — 300 kilo zeytinyağı muamele görmüş- | tür. 180 kuruşa alıcı bulmak müşkül —olmuştur. Trabzondan da külliyetli miktarda — fasulya gelmiştir. Nohııl ve mercimek fiatları Gek a düşinüştür. Mercimek ilk de- ıı olarak satılmamıs ve depola. İstanbula kaçak olarak fazla ekmek karnesi gelmesi neticesinde şehir ihtiyacına ayrılan 500,000 kilo şeker yetişmedi. daha verilecek eli batinden İtibaren uei ek. v alacak olan memürlara beyan name tevzilne dün de devam olun. muştur, Beyanname tevzli bu akşam |tevzi ettiğini ve ekmek darlığını ön leyecek tedbirlerin alındığını bil . dirmektedir. Bazı fırıncıların unları sakdadığı iddiaları da alâkadarlarca bitirilecektir. ehemmiyetle tetkik olunmaktadır.. ra götürülmüştür. ilecek Dün öğledi belediyede| " S rele m—ı:ık;";, a:;?:ı ı..yâıîı.ııı: SĞ'İ:: vaziyeti B sad müdürleri İstanbul vilâyeti dahilinde bulu- Bqıtaıımanında vin İştiraklle er'ıo::ıu. yı.pı).ı'nıç. nan ve karnesiz ekinek alan kaza - ekmek karnelerinin tevzli şekli gö- lardaki halkın şekersiz kalmaması rüşülmüştür. Halk ve memur ek - için alâkadarlar bazi tedbirler dü- mek karneler| ay — başından evvel şünmüşlerdir. Bu gibi yerlerdeki va dağdtılmış olacaktır. Halkın ekmek tandaşların mıktarı tesbit edilerek Kik ununu da ofls temin edecektir. |şeker şirketine bildirilecektir. Şir » Ankarada bulunmakta olan Vali ket, seçilmiş olan mutemedlere lü - ve Belediye Relsi Dr. Lütfi Kırda. zumu kadar şeker verecektir. Bu şe rin bugün şehrimize dönmesi bek -| kerler kazalarda belediyeler ve köy- lenmektedir. lerde de İhtiyar heyetleri tarafın « Şehrimizdeki fırınların ekserlsin- dan dağıtılacaktır. de dün de ekmek — darlığı devam |— Diğer taraftan bakkalların şeker etmiştir; Toprak Mahsulleri Ofisi tevziatı sıkı bir şekilde kontrol e- Ankara, 22 (Hususi) — Sıh.|#ebrin günlük ım sarfiyatı olan| dilecektir. Haber verildiğine göre, hat Vekâletince, İstanbulda Bal | 3195 çuvali fırınlara muntazaman| — (Devamı 8 inci sayfada) talimanında Ferid paşa yalısın-| ” da kemik ve mafsal veremleri- nin tedavisine mahsus bir hasta- Bo açılmak Üzere hazırlıklara başlanılmıştır. Balıkçılık enstitü. sü olarak kullan'lmakta olan bu |bimna, Münakalât Vekâleti Lr ndan Sıhhat Vekâletine de banmuştur. — Müessese — şimdilik 100 yataklı olacaktır. bi ş ü di Ekmeğe patates ve fındık küspesi karıştırılabilecek Ankara, 22 (Hususi) — Bir çok belediyelerin ekmeklik una| © e 30 nisbetinde papates karış- tırdıkları öğrenilmiştir. Nümu- neler üzerinde yapılan tahliller- de ekmeklik una ©p 20 nisbetin- de patates kınılırıldığı takdirde ekmeğin — pişkinliğinin — matlub şekli muhafaza ettiği görülmüş- tür. Harb vaziyeti dolayısile ihraç imkânları daralan fındık mahsu- lünün memleket dahilinde muh. telif ve faydalı surette sarfı im-| Ankaraya hareket eden İstanbul lisest izcileri mekteblerinden kânları araştırılmaktadır. Yapı- ayrılmadan önce lan ti lere göre, fındıktan ma- Cümhuriyet bayramı hazırlıkla, açılacak 100 yataklı hastane Burada kemik ve mafsal veremleri tedavi olunacak Cumhuriyet bayramı hazırlıkları başladı Ankaradaki geçid resmine iştirak edecek izciler dun şehrimizden avrıldılar Cümhburiyet bayramı - günlerinde kine yağı istihsalinin mümkün|rıma başlanmıştır. Vilâyotte teşek - cümhuriytin, inkılab ve İstiklâlin olduğu ve küspe: de una ka-| kül eden komisyon bayram progra. esas kıymetini, üstünlük ve önemi- nçlırl ik ekmi linde kul-| minim esaslarını — tesbit — etmili i halka anlatmak makaadile kuru. lacak — halk . kürsülerinde muhtel'”

Aynı gün çıkan diğer gazeteler