25 Şubat 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yep kulla. ipolas HALKIN G HALKIN KU HALKIN DİLİ Sene 20 — No. 5637 Hikaye K. 25 özÖ LAĞI 1394 Telefon: 20203 Sabahları çıkar siyasi gazete Fiatı 10 Kuruş İngilteredeki umumi seçimin tasnifi dün bitti Son Posta CUMARTESİ 25 ŞUBAT 1959İ İşçi partisi yine iktidarda kaldı Tasnlfin son ve kati neticesi: İşçiler 373, Muhafazakâr parti 289 Liberaller 7 mebusluk elde ettiler Churchill İngilteredeki seçimlerin hakkaniyet ve doğrulukla hareket etmeyen bir çok memleketler için örnek ve misal teşkil etmesini söy Komünist Londra 24 (B. P) “Dün saylan söke tasnifi netice ü Eve el Olmayacak 17 kü çük Intihap da.) FERGÜN Seçimi koalisyon hükümeti... eçim hazırlıklarının baş” & Yün bulunduğu şu | rada, dün Ankarnda e yandan bir haber ve- ledi r bir tek mebusiuk bile kazanamatılar EA olmak üzere bit, etmiş ve defakl seçimlerin diğer e a ve İşçi Partisi ki e İ belli LR ukça 4 Ri a kaka de geçen gi ii Ava Bu defaki OL çok çetin bir) muhafazakârların a ındıkları Kamarasında 160 m: mücadele mahiyetinde tecelli mebusluklar müsavi olmuştur. | hir ekseriyet a CE isçi ancak bu fark İnak e Parilye nazaran ER Muhafazakâr parti Hderi Churehill İşçi partisi Lideri Attlee h bi Belli olan son ve kati ni celere göre İşçi Fartisi 313, Si üni :akâr Parti 289 ve Liberal. maebüslük Hi Map öeşmr eği re ei azani Selim Ragıp EMEÇ mike la Bayar bu fikri sempa yet mahfilleri; dir, Fakat önümüzdeki umumi Be il Tek malik e me dere-| seçimlerin o memleket efkârın- ch ürek yeniden saylav seğil ceye kadar samimidirler? Bu-|da en ufak bir şüphe ve tered.| diği Londra il ii Wood. nu tayin Bimel mümkün değil) (o (Devamı Sayfa 7, Sü. 7 de) (Devamı Sayfa 7, Bü, 1 de) iğ ie sin son doplaalle dila hay vere ve kabul edilen; ma: Meieiçe de MERA çim ka un © ak nlar ihtiva lee bul wi ye e ie en bir — bu wwniyelin, ayr in. pe mma e ri gi indr; Bİ se, ğ yet e ma rağmen; mesu- lida iş kabine izi iiğir pg > ii i Zak zi e Si Yüksek seçlm kuruluna seçilen Yargıtay Rifat Alabay Rahmi Anadol atandaşın. iriimeri mekeelenen farlanın - aker! mah ral Mustafa Muğlalı bu emri mal a Muğlalıyı mahkemede bu itirafı ya" Doğuda Özalp NER 33v le yapılan son duruşması sırasmda emekli Org; verin bildiren vi AE bulunmuştu. Resim Müstafi en göstermektedi T ürkiye Greko - Romen Caği Özal a üyeleri Yüksek seçim kuruluna seçilen Danıştay üyeleri Baha Arkaç Bayar koalisyon kabinesi haberinin tahminlerden İbaret olduğunu söyledi ünden ati ile karşıladığını ekili kai tahakkuk EE a ısrar ediyor ii (Yazısı S. 7 de) İbrahim Senil birincilikleri dün başladı Gündüz ve gece yapılan müsabakalara 86 güreşçi iştirak etti a 24 Uususi) seslen b sabahki topl —|oğhu, sulama işleri akanlığı bül bal bakanlığı ile Tarım bakanlığı Eğ LAN gelsesinde kanı Sabahıkı “Altıncı hafta Lig maçları celsede Kemal Zeytin Şe beytcanı, ME lara: i a İpsamın pilli mdarlık tahtına ak iin ber şeyi unutarak, noktaya koşmasıdır. Ri hafta lig maçlarına arm İnönü stadında li ERE (Devanı Sayfa 7. Sü, 6 da) Millelyeklii o seçiyerinde fertlerin, bu sahici sallamak Dün gece Spor Sarayında yapılan açılış töreninden hir gö OXazısı 7 inci Sayfada) C- p; il eri üzerinde antı- İrarak bu hususta em (Devamı dir ğı . Mecliste dün Ulaştırma ve Tarım bütçeleri kabul edildi Zeytinoğlu Devlet Demiryollarının şahsi emirle idare AK talimatnameden mahrum olduğunu söy ledi Ml işbirliği olup olmadığı lu, Abidin so Pi li sayfa 6, Min Milli hâkimiyet hareketleri idhat Cemal KUNTAY alına 'u hn en, bir- ; fak areket fazlalı- nm. ii gizli biz hen- (Devaruı Sayla 7, Bü, 7 de)

Bu sayıdan diğer sayfalar: