25 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K m ir Koalisyon hükümeti için hiç bir konuşma olmadı Salâhiyetli bir zat, bir koalisyon hükümeti- nin faydalı olacağı tasavvur edilemez diyor) D. P.Lideri Bayarın demeci > b CUMARTESİ 25 Şubat 1950 i İk k ŞAM (spor 14 yolcu uçağı Amerikadan satın alınan malzeme şehrimize geldi jam) — Devlet ii arının 15 u- çağı daha tanliyefe geçecektir. Vatani hizmet maaşı Ankara 25 (Akşam) — Balı- kesir Milletvekili Eminüddün Çeliköz ve beş arkadaşı, Balıke- sir Milletvekili Mehmet Cavit Sahibi: İngiliz işçi partisi seçimi az bir farkla kazandı Londra 25 (R) — lee kadar azdır tir, B. B. C. siyasi muhabirine güler inen darda kal mağa ermesi ci beklen: mektes eş çim epi Si hara Ea mii e hı bir 314 Işçi, 294 Muhafazakâr ve 8 Liberal mebus seçildi Kabine, bugün toplanacak, iktidarda kalmağa karar vermesi bekleniyor. Yakında seçimlerin yenilenmesi ihtimali var. Komünisiler tek mebus bile galan ayları, bütün İn. e tehmin ve ümit ride büyük bir hayal suku- a uğramışlardır. Bütün İn- e göre LK eği den aylık bağianm e E i bus adedi haş b: yorlardı. ie 475 namzet gösterdik- e Millet Meclisine bir ka-| mesi ihtimali vardır. ra e ga bilim ça eğ ii Teli DEME un teklifinde bulunmuştur. — 3 a 7 gene başa geçiyordu Seçim mü- Muhafazakârlar 294, Liberaller Ke alayları verilen Treyler | cadelesi iki büyük parti, yani E , de A kğ yen arasındaki fark o kadar azdır| İşçilerle eipeeem 8 srarengiz s. 6m anei | ki, birçok seçim bölgelerinde| sında cereyan etmiş v 4 E e EM ella öz bel eşi ik va a ler de siyasi kümeleri ye N a bir cinayet değildir. oylarını bu *ki parti adaylarına TMDİŞİi dir. üksek Skil Kuruluna üye seilnleren birkaç zat Bugün kabile toplaarak ans) Beyli atriolmii ye ve e 15 Yargıtaydan Rifat Alabay taydan Rahmi Anadol (o Danıştaydan Cudi Özal çimlerin verdiği 7 ? üzerine | de 85 1 bulmuştur. Komünistler Si yi Bb Anora (imi re, son seçimlerden çk e neti- Ankara ) krat U Genel Başkanı Şehrimizde seçim $ ii şi Kİ e zl Bugün kendisiyle nuştu-| Celâl Bayar, Başbal veya Eun salâhiyetl bir zat, Cum. |dlter her hangi bir sahsiyet ile hazırlıkları kimim di ak ii kiralik Gaze huriyet Halk Partisi - İkoalisyon ş © filinde seçimlerden evvel bir hakkinda ba erir! kanma” Şehrimizde seçim hazırlıkları Bulak asın a sarısı ra-r İmei. bile çıkaramamışlardır. koalisyon a ii 3 dığını söylemiş ve demiştir devam etmektedir. Vali muavi- — İşçi Partisinin m ae bei e ğil diz Koalisyon fikrini biz, da-|'ni Ni aa) . .. .. l lerde daha 22 Aeg ti ğini sy. derek seçim hazırlıklarınin ce- © TASI, ha ilk lk ortaya AE Maki tu il olisinini bi e lemiştir. Bu zat diyo; beri > sempati: ile © karşıladık. | reyan şekli hakkında alâkadar- ipi z ın a 1 oru me Ksm daha az oy almasından menli nın BİR deniz ataşesi eN gene Karp'ın parçalanmış sedi Salzbourg ak öndeki ie Çün seçimleri hü- | yan; siri şudur larla görüşmüştür. EE kümet deği hâkimler Yapı | sırasını koalisyon Ai hazırlanması işl 40 gün içinde bakımdan karşı par-| tinin kabinede bir iki üye derde ile miyolu bulundurması bir menfaat (emniyet ve itimadı artacaktır. | lacaktır. 7 yün müddetle askıda ve edemez. Bu, belki de, | Ancak şu dakikaya kadar, kalacak kütüklere, iki gün krasi rejiminin manza-|bizim e e hükümete, fında itiraz Bileme ü Yeki yi daa zarfında h r bu itirazları |1eK üze eti İzuda her hangi bir teklif veya | tetkik edeceklerdir. teşkili için tekir vk olduğu ima vâki olmamıştır» (Arkası sahife 2; sütun 6 da) hakkındaki haberlere gelin- IS! i ce; şimdiye kadar bu hu: - " ta bir Z. klif vâkı olduğu '“K .. k il ini omunızme Karşı 5 mid ediyoruz ki im- ler, iki partinin gayri yle 7 d huzur ve sükün ii , tam ro Asyaya yardım yet-ile cereyan edecektir. Böyle bir seçimin neticeleri yin 7 mi ye ie aimdan şim va memleketlerine bir tetkik abu! ileceği abii Günü saipidetile ve/fe. heyeti göndermeğe karar verdi sat Idığ, yim yer bulmıyacaktır. mle-| o Vaşington 24 (AP) — bi Gem kk imei yap ketin yüksek iii Amerika Dışişleri Bakanı Dea seen E- Ke Kg il Eu Asya; Sik, EŞ cıkacak karşı ANİkE Ni namına bugün için Lia dur, atik ele an den beklenen de bu. m ik hi e Ge | yaln gk pisi Ga Celâl Bayar ne hazırlamak için bu bölgeye bir daki Bao Dal hükümetinin ve ded etkik heyeti göndermekte ol- | gerek diğer Pu hükü- z uğunu açıklamıştır. Grup, Gir metlerinin ask ekonomik Arıkara 24 — Bu gece kendisi | Hindistanı, Malaya, Burma | yardıma olan ikyanlarıı tes- Bi Me konuşan gazetecilere De-İ Thailand ve diğer ÖPEN bit edeceğini söylemişlerdir. " Türkiye Greko - Romen birincilikleri ;; kenarmda bulunm Yeni bir vazifeye tâyin e te olan Earp Viyanayı bir haf- ta evvel terketmişti Polisin bildirdi; Hin sile Ceset elbiselerinde asıtasile teşhis Yalnız Karp'ın oi LK pasaportu kayıptır, edile- dip- eşte e aranda çak Zi Si seneye mahküm A- geler'in yakın arkadaşı idi. Salzbourgdaki Amreikan ma- kamları bu mesele tahkikata başlamışlardır. di şırıyoru Ba ana İ LU KU, EA REN ie sahibi vey Millete dua ederiz. See ek Eye ün olduğı halde) bizde, ona e Eöee ei pci nm geldi Zini, Del ika, Avrupa dö- mıza bil-| ren Si ithalâtçı tacir re. emnun, pahalı mali-| n ayrılamıyan bazı fab- in telâşta olduğu- ruz, şı Kani edil- re Vaşingtona gitmek- ki çi bulunan | <eV: ike 3 ii ii Vo-| re. ri leri üzerinde te, kl) m re Adalet tasarıyı Bakanlar Ank: 4 ) n anı tasa, rinde Ada- LE Ea simi Ea a Milletvekili Atıf pa Bire ei ve Di |büyük mülkiye âmiri mesini Ke | salıştırılan muhabir rirlerin hiç bir Kya ab tu- tulmamasını ileri sürnüşlerdir. asarı yazı işlerini fiilen ida- edenlerde bazı vasıflar ara- Ee Bu gd kaça inakaşalar olmuşt antre muhar- tartışmalar £ Bakanlığı, basın temsilcilerinin görüşlerini de ekliyerek hazırlıyacağı Kurul una verecek beş yıldan Özalp tafa askeri mahkeme hâdisesi sanıklarından ©mekli Orgeneral Muğla huzurunda kendisini A er ı yolcular, Ankara vapururun konfor ve ser- Yaban visinin mükemel sür emnun oldukları halde, personelinin dil bilmemesinden şikâyet ediyorlar. (Gazeteler) za) Ho; şırmamak da lâ- ene Proj ei Bu gibi işlerde fi n-| noktai naza: ca yahut falanca Kümesi? dalet ” menfaatlerine gör. te e üksek men kedile e göre bir iktisat akanlar Kurulunda son kulla nılır, ini aldıktan sonra Meclisi zi ömlekç za tteni kor- "azn ii Müdür — Ank. ara vapurun; nda kamarot olmak için ünkü güreş birincilikleri müsabakalarından birinde tuş olurken (| (Yazısı ikinci A am £ e rumi Mi sahife 2; sütün 6 da)

Bu sayıdan diğer sayfalar: