25 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

25 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

esimi 2 Halta Sonu Notları ge | HM Sb ğeRle ceği Bir basın kanununa doğru Müşterek Kabine ri YENİ SABAH, seçim sırasın- da bir koalisyon kabinesi ku- İkârca, kâr ALKŞAN sinden başka da çeşitli ertir ei o e partile- rin faaliyet la Simli aki e ii erik ü yalnız bir beyana Ta'da yazdığı başmakalede bir koalisyon kabinesi kurulması 1 tetkik ediyor ve di- yor ki: «Çok mümkükidür ki devresine Tarım ve a m bütçeleri m en ». P3İ Dün ık diyo, 5 A e e kddiası pe mk ve — Bugün voİleksei derek diyor © neşrederek £ vai el uhalefet Partisinin de (zerine gazeteciler mevcut ta- | ekötü ve © andemelrtn ge- (ile bir li asi parti her EE ali kain Son Bak: lıkla yi £ im dü k yi iştirakiyle çıkarılan Se- sarıdaki in haplar, Dek lenekli > vermek ve top-İkoalisyon kabile e rin iel girmek #tariedin, lm anlıkları bütçeleri görüşü! ece im Hanunu memlekette Dir ye araz serin! nen a rd e miye hakkıdır. Zira; müze | rice 'erahlık havası yaratmıştır. izli ik ei veli ça ei ii çeşitli partiler Müşterek kahta düşünce vel tdi Mp cari| — Büyük Mile Massey. Harris firmasiyler ağilaş- Bu sefer Ankaraya gidişimde Yi”. ceke ER met müşte, va ae veni © DU | hesuliyetlere de iştiraki ta-| Meclisi dün Cevdet Kerim İnce-| aklarını anlattn dırlık temas etmek imkânını bul li ER y Se çok iyi iLE vaziyet sayı ssa oldukça ie ipad um dedebilğ sn Pa 3 P, ayının başkanlığında plana Bakanlığıile sulamâ işlerinde umuz muhitlerde bu ferahh- (| *“ ma m gel eği ilir, Millet iin e b tali ve tk eğilikşe,.. yur- | ini bunda ge Mx ite, Fak Tarım Bakanlığı bütçesini |işbirliği yaptıklarını tahminle ördü! yani 'da iyi bir merhale sayı- dav fı yakından gördük. dumuzda, & sö irüşmeğe vam etti re göre sâllı de sez ll e ii mim roket, hatı takip ezeli, K labilir, “ Esasön Çi salk ve Cay Oral, izahat vererek, /Tas| 1865 senesinde & miyom küsur iü ağır mevcut ağ zim i n em ünal lunda katedilecek o kadar me- b kodlayan ini : di ii nl mazeleki artı Bugün sona ermesi muhte- | yoktur. Belki kanunu | safelerimiz var - iki istas- ağ, iel iy p.İlik bir program bulunduğunu |milyon tonu bulâcağins belirti. yoktur © Gumhüriyet Halk par- © el Pulunan be çahşmalarm. |karşısında a gn gibi vE bir yonları hızla ge: bilmeli- | 7 rr ça- |“ Baltam;Meelise Sunuları * ka- disi ları da gn e) pire a İyiz> re bir işbir. Juşmakta veri izah etti mokrat şi m leyla i in 2 İk lala Tr yer lan ci ti Ea # ini ifadesi gibi de görüyor ve| Bakan, etimize gelen |ra, veteriner sahasındaki çalış- rn da sorduğunuz zaman «Se- zen ii eği mi bi ml basi Mi olacak re ma İd ge ba, (ziraat Me uzun uzadı- |malara temasla, hayvan ıslahı çim ye hd 2 m Fi la ie İlkmktaz pi ra EZ im “ sailrin| Koalisyon Kabinesi hanı, > olabileceği pri şi ir dağ sbekiğele sin ral ora e suç mahiyetindeki . yi ebe iştiraki iyi olur, Millet Parti-İ Setm Kagıb Emeç. SON POS-İşüphe bile etmiyoruz» Semleketimizm vüsatt itbarite |inin 53 milyon olduğunu, 55 ? 4 bir ve- le meşgul olmağa, memleketi rak etmemiş man bir ta- KASALAR unduğ 7 im ha; kon- Sami yeliz rl © ek © kım vatandaşların değil suçu .. MM in > için. as bir gayret sar- Di Maliye ei gemi anlattı. Or müsını temin edecel — da ire e gecelerden iki bulunu- bir kısmını boşuna harcan- aşan LİR a aa“ "a . arshall | plânında maktan 1 kurtaran. Bun- hin şimdiye kadar memleketimize e vi la sa a id | İ I | 4 binden fazla traktör geldiğini söyleyen Bakan, * bu sene gele- de arceğin Km in akdi lik ik Makel an ei m gelen traktörlerden yalnız, bü- e pm, da bulunarak ahlâki zaa içirin iin GAİİE il meclisi olsun gösterdiği e anl yışa bore'u olduğum! yalım. ükümet aynı anlayışı, yi- ne vıllardanberi müna- vzuau olan Bası inde aflarla pe Fl klarını mesi cezal: hiç- Viz mel e izle eteciler vatandaşın şe- ağa kaşa mevzu Ka- Omâtuf teşebbüslere, kası nunu üze de gösterme yapılacak yalanı neşriyata en arzusurdacır Bu bize, Güze- ct biçilmesine, ce- ve Cemiyeti Anka- p hi müessesesi! iki a giden heyete, en salâ- tarafa da haksızlık eltirme- bi m tarafından (o yecek şekle sokulmasına sa- ifade edilmiştir. Hü- mimiyetle taraftardırlar. anunu gi- bi, gazetecilerin münasip gö- recekleri MW: Basın Kanunu- tenkid hürriyetini mini Ban bir En kz ği nun © yardım ederek k ii iii ei yıllardır siven sıkıcı havayı, © vazifesini bu memlekette matbuat hür- e lar. riyeti olmadığına dair iddia- uliyet o bahsinde, mi ları tamanıcnı ortadan kaldır- tenkid bahsinde ayni endişe- mak azmindedir. Elde bir Se- (o lerle ve bu Kanunu tecrübesi oldu- e son titiz Fu Icin böyle bi: Basın davranacağını ifade eden hü- nunun temin edeceği faydayı (o kümetin şimdiden, ii VR hükümet daha iyi sezmekte- . Adalet yecekleri han ve - ma doğru Yürteekte ol olduğu. .rin ağır buldukları tasarıyı na şüphe yoktur. Şemseddin gazetecilere tasdik ettirmek Günaltay hükümeti Seçim gibi bir maksadın mevcut ol- Kanunu bahsinde gerçekle- madığı, sadece bir Basın Ka- o şen bu gayeyi Basın Kanu- gerçekleştirmeğe gelen müesseseleri ihtiva e- Oo muvaffak olursa memlekete den bu tasarının olacak (o unutulmaz bir hizmette bu- karşılıklı mutabakatla baştan (olunmuş olmakla haklı olarak başa açık- © iftihar edebilir. ca İfade edilmiş ve bunun ü Şevket RADO İstanbul D. P. sinde | Muhallebicilerle 'D. Parti idare he- zam bazı istifalar vuku bul- .'.. duğu sayi olmuştu. D. Parti İ? istiyorlar başkanı Avukat Esat Çaça, Şehrimizdeki husüsta basil şu beyanattallerle pastacılar zarar ettikle- bulüümüştür? rinden bahsederek muhallebi 4— Benim istifa hak-İve pasta fiatlerinin yeniden kındaki . Yal. | tetkik edilmesini Vali ve Bele- nız Sait Şâmil ve E. Nihat Söz- e Reisi Dr. Fahreddin leri arkadaşlarımıza yapılan bir |rim rdir. zi e işten el çek-| Vali, bu müracaatın iktisat müdürlüğüne (havale Takı asılsızdır iş tag gemisi «Hamit Naci»de ae va Verilen malümata g. sel alınan ka- e martta başlana- kul öğretmenle ülke dan erer ini saat bâ- sına 159, öğretmenle- Vi ders ni de 250 ku- ak tesbit etmiştir. Hayatta bir ucuzlama görü- cılarla m. ya ba sali i mi redde- deceğin: Sanayi | Birliği kon- Türkiye - Romen gü- reş mir ini dün saat 13 te pe ve Sergi sarayında başla-| Lüti ıştır. Üç yz R üç gece de- > edecel ibakaların dünkü kile unlar 52 kilo ) İsmet mimari EEE Cemal (o (Eskişehir! (Kırklareli) ne üç tuşla, Mehmet eşle e Ay- pe (Üniversite) ye 5 dakika) Ya mi ayi (İstan- Ahmet (Zonguldak) a 7 akim 20 mi tuşla, Şevket (Kocasi) Ke- mal Şenal (Trabzon! a 6 da- kika Ahmet © (Aydin) Al Özer Ankara) ya 10 dakika 39 sa- niyede tuşla, Ahmet Bilek (İzmir) Fah- reddin Akbaş (Konya) ya 15 dakikada ekseriyetle galip gel- mişlerdir... 57 kilo Mehmet Koç ei iye Orsan (Çorum) a Pe e tuşla, (U< Glanya) ya 5 dakikada tn Mehmet O (Kayseri) (Trabzon) a 10 dakika ip sa-| niyede tuşla, Ali ire (âydm) Aziz He e 12 dakika 37 li stanbul) |” $ dakikada emirsüren Miz al Cİzmir) — Abdullah ürkiye e 15 dakikada ek- “| seriyetle, Mehmet Aki Servet (Kirklareli) ne 2 daki- kada tuşla galip gelmişlerdir. kile G Ce Ks (Ankara), Tosun (E- dirne) ye 1 dakika 2 saniyede 'gı tuşla, lari Ayverdi (Kırklar- eli), İlhan e um) a 7 dakika 38 sariyedi ela Nureddin e lal rr da itti! üç ihtar rl lead dilalğinden Osman ( dnivermtesi gresi dün md Bölge sanayi kongresi dün b nin yapılmıştır. Okunan idare he- yeti Taj m mua- mele vergisi kanununun tadili, Sanayi, bankasının ku- rulması teşebbüsü ve müstakil sanayi ası pro- Jesi ele alınarak birliğin Obu > çalışmaları i Naji 10, üm. re, Safa mir Ziya İnan- r, Ihsan tok, o Nurullaj Narin, Sadık 2 , Refik Bez- men seçilmişk hi €nelik Al £ Köker (Balıkesir), Ce- mal konya) ya 15 dakikada cel ittifakla; Salâhaddin (Bursa) Al İnsan yere a 10 dakika hir, Çi a ir dakika 3 ai İyede tuşla; din (Kocaeli), Ümit mirağ (İs- tanbul önemin ne 4 daki- kada tuşla galip. ye 8 dakika 33 saniyede tuşla galip. ppm Nuri (Ay- iyede tuşla; 57 e zitfında Bel yece “e ünik kontrol ve bunlardan 16 sı heki zabıt tutulmuştur, Ayrıca 85 ekmek müsadere olum, Bekir Yolcu (İstanbul), Yılmaz (İstanbul üniversitesi- ninde ldak) Yon ikada tuşla; Yüce (An- * İ kara), Mehmet Aktar (Kocaeli) | “ü' Fazlı (İzmir), Mehmet (Edirne) Ye 7 rm 13 ira tuşla; i (Bursa), Nul Dün gündüz ve gece Spor sarayında yapılan müsabakalarda alınan neticeler lah (Erzurum) a I dakika 3 sa- 10 AFERİN tuşla galip gelmiş- lerdir, kilo Zahir (Kocaeli), Karabel (Ay- po a e Kâzım CErzu- met (Kirklareli) ne ka 1 Li tuşla, Ah mik emi Mehmet Malat- ya) ya 2 dakika 10 saniyede tuş- la; Nevzat e Hüseyin (Trabzon) a 5 dakika 15 saniye- de tuşla; Ali Özdemir (Ankara), Abdul. Serseri çocuklar Şehremininde 100 kişilik istasyon açılıyor Km başıboş çocuk- islâk edilmeleri aş Mili Eğitim Bakan- hğmen alınan kararlar tatbik mevkiine konulrm uştur. Bu cümleden ularak Şehremi- !baren faali ve bulunan tespi e vale m öğ- Reşat mi iile, 3, 43 peri caeli), Mal (Edirne) dakika 33 hele tuşla; ilin met an ), o Mustafa (Kirklareli) ne 2 dakika 29 sa- en pm ei Aslan. a (İstanbul bn dakika | tuşla galip 2 a kilo Zonguldak), Hüseyin çek ye 2 dakikada tuşla; Eide ıan | Mahmut Çeterez (Ankara), Be- üni-| kir (Eskişehir) e 9 dakika 31 sa-| 'ara bugün 13 ten i- e di İm edilecektir. mmm Ermeni katolikler Başpiskopos dün Valinin şerefine bir ziyafet verdi Ermeni Katolik başpiskoposı Beğ işken e Vali Fah- dün. SE vE ç ein meği vermiştir. Ye- me tan meter EK- mütevellile: beyeti adına iyii nutuk- 'Türk- ti lere, si SEii MN lâ limat verilmiştir. r “Siler tik edildikten son- jfa Şehremini barınağına alna- "kadar olanları Sağlık Bakanlığı Dın Darülâcezede açmış olduğu aşlar alinin gös! ği yakın alâkaya teşekkür unmuşutr. ibakım yurduna, diğerleri ise İgereken kanuni Diş mütaakıb karada yeme bulunan ye- ni gönderile- klerdir. Umumi mecliste Teşviki Akkaya e urulması muvafık görül. ştür. Fatihte Kâtip paşam b camisiyle cami ae med mi kabul edilmiştir Ri adığından, i formalitelerin | riye Bilecik verin Vali verdiği cevapta Cumhu- iye “Türk y a Rahmetli filozof Rıza Tevfik için Londra radyosunda Haber aldığımıza göre, Lon- Liz radyosu, önümüzdeki ir artesi günü İstanbul 30 da, yakınlarda me eden lozof Rıza Tevfik meri İNEN -İilmi ve eme şahsiyeti ini feni din | mek ve hâtmasını tesinden DM üzere sie neşriyat nı ismi taşıyan e an kak caktır. halle hududuna alınmı dal Buneşriyat, 1991 ve 2497 m uzunluğunda yapıla muşmuda filozofun şii T a sahasındaki ! iş mi , salı günü toplam- mak üzere içtimaa nihayet ve- rilmiştir. Bel ala dü şahsiyeti reümesi anlatı- ğ mütmeller heyeti br ha- ar a balunmularlr İri kopos yapa Arslan acak- ilim, | kurmak dalandığımı, çifçilerin ( ihtiyaç-| Gi ları olan pullukların bol mik-|meler getirildiğini, Adapazarı Koalisyon hükümeti Baş tarah 1 inci sahifede) Şehrimiz ve mülhakatındak! im kurullarına başkanlık e- Basın kanun tasarısı Baş tarafı 1 inet sahifede) cevap hakkı faslında, suç teşkil eden kısımların seçim karılması decek yargıçların Ba- işini saveların değil, Adelet yargıçların yapıma, gazeteci- | kanlığınca tesbit ve tebliğ olun- Jel tarafında, istenmiştir. | duğumu a M kötü niyet Geçim kurulu başkanlığına erbabı tarafından, alabildiğine! kuzuncu asliye ceza Br İsuüistimalini önlemek için, €e-| yargıcı Seyfedin Uğur' ge! eti . sınırlandırı- | miştir. KB Bunun için kabul edi-| len kayıt şöyledir: Cevap ve- recek olan kimse, bahis mev- zuu olan yazıda kadar eden kelime ( sayısını| şekilde cevap ver- malik olabile Ankarada seçmen A ükleri Sayer. CAkşam) ad ki MMA mek seçimler için kütüklerin mar cektir. Kaç bağlı, masına an yi dü şikâyete!de kanuni mü üddeti içerisinde uy- gu ür. > marti azrlanacak müsved- rr ürer» silen EE ba- DEKİ KÖ sr ma sn rüme valilikçe e bütün n hazırlıklar İstanbul Borsasımın 14/2/1950 finileri yayılım ar. Kütükler ei zerin çalış- ÇEKLER irti mümessilleki- nin en li ve Gulden - Türk üram un İster ihtiya: rafmdan se- Külce im tanzimine Reşni ağla

Bu sayıdan diğer sayfalar: