25 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

25 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Si | ş a arihten Sayfalar) Birinci Dünya Harbinden sonra Re toplanan Türk Di İner ze (Osmanlı ar hu ti) kurulmu: "ve bir a mehri iyi kabul görü- ari dığı— si şahsiyetleriy) kerelere e # R m 2 mp 31 yağdığı bir e a şi için ir pi yı takipte ısrar ni TarliranSl “re yasiyeye, hususiyle Loyd Corca defa yazdım. Türkten gelen > belki okumaya bile tmiyorlar > e De Şanel ile görüştüğüm eb Mez em. Reisicumhuru Mösyö ü geçen Eski ile de ve sair ricali a ile de konuş- tum. Ahvalin düzeleceğini ümit ediyorum. m m Milran ili ceğim, rm Çi Seli Sir kâğıt dahi deririm.) (21 mi i faaliyet a gelmesi İçin 15 nuz, çünkü şark - şimal kında. haberi. sahihi bize al © verecektir. Küvayı Milliyenin Sovyet hükümetiyle revabit ve münasebatına ve aralarındaki mukavelenin şerait ve ahkâmı- — - a dair alamazsak iç- müzakere ımızda di sal ot) Bİ Ahmet Mi Li e bir m gibi |mahçup oldum, ve cemiye- zada azam | mü- redi- | ği da şü ar milli semi pe sasi a bey sn d Türk düşünmüşeri. 5 de münasi inizi Mösyö tasasiyle un r İtalep et bie a ire | ılmış, sizde kalırsa'y, siağak Y. Şehsuvaroğlu a otlarla beraber b Bana yazdılar. gördi Tarihinde toplandık, a sesin Hilmi paşa, Çürüks ahmut paşa, Ma ii üm, kabul | arasın iğ tini tahfif zaman iğ göndereni Deyele bu işi ha- tmiş bulunuyor: ma see Roma kongresinde tehlikeler içinde bulunan ie kurtuluş ii a düşüncelerini / sayıp, e uya inananlar tsizliğe, kei aldır relânsınız ila v ARVD10 ve “büyük vi (biç masasında || yat EU elini açınca Vi e yazık, sü, ve heye are Hiyiki Böyie dört — Yalak dedi, same UZ. a damını çekiyorum. 43432 vs #ADV96 832 v1075 r şi. Ga. Şa CE. * 10 9716 AARDG y9852 RA #ARS Dört pik oynanıyordu. ii yi tehlike bir yola sökm. lu, bir singiten ve uzun yi kn bulunduğunu ne bi- lak N gem Daha fazla bir şey deklüre ede- ie paşa, Münir bey, Vehip paşa, Rüstem bey, İS Cami bey ve ben toplandık (6). Beni Eee Reşit Si imz Erleri lee ği rdı. en EE kongreye. gelir- e Başvekil idi, heal görüştüm. meşhureden ln kame ga | oş git- alin aycan e dedim. İs- tedi Roma sefirimiz va- i mel yapı iile Camp ve — artık oralarda. size li en mayan. cephanenin de bin bize imi âsâyişi temin için yerli ür bir jan- bizim hunmak 5 aa ik tâyinin! rica et- iyor > telgrafla pi cak cephane içi usi ola- rak müracaat edeceğini bildir- Ertesi günü cevap geldi, Fransız hükümeti muvafakat e- diyordu. Cami bey Ankaranın ye murahhası idi. Ona söyl ui, an- bildirdim. Arası üç ş geçti, hab. in davet ie Leygue'dan bir m a sordu, dilece. Bi işin F ulibim temin e ğini bildirdim.) ni im Goeringin an İçinde tren, şimdi Stuttgart'ta bir b ide yonda bir bi evin mi m Gia SIZAYT sakkeilela Filhakika ben ayrıca Kara- tariki ile Ankaraya mu- İDİZ), landığı tren: 75 ayak uzunluğ, mferans odası. a ii Romada rak dim, Ankaraya tebşir AE be: er e are ) ker rafa atılmış vaziyettedir. Vagonun leriyle müteselli olarak mışlardı. (1) Avrupadaki bu son çalış- malarında Ahmet Rıza kâtipliğini eski elçimiz bey ile eski Ma Emrullah edenin “siir yapıyork lda şah alkan) üre e a yeğeni damat Hami m bey Sultan Muradın arularndan Atiye sultan ile EE Şİ saraya Mütarel mensuj yıllarmda -assutlar münasebetiyle aydın- ter mühim mektuplar ah- Bu mektuplar Cavit beyin ünasebetiyle e B, Tanin h a hâ- js a müna: şre- | Tie mak? ka ongreye inadolu Cevat ini jbesin iştirak ettiğini sayın Re- İsit Saffet Atabinen söylediler. madaki kongreye işti -| 161 Ro Halit pe Aziz ME paşa da bul : Ki unda ve 73 ton li Hi bu mükellef Ee Emmy'nin lüks yatak odası 0 — Duvarları en nadide ağaçtan ya- banyo odası. yatak odası, 3 — Kol — Pembe mermerden mü bir dık epey Vasfi mir — Ne yapalım, dedi, talih yâr Kozlar fena düşmi i MN de binnazariye rantı. — Ben — Peki, “dedim, neden ki ların taksim e on iki leve ga- Ze la mi? yunda tek bir ihtiyat, | Ki A via ona ağarsağın oyun çıkardı. Dışarıya bir koz ver, renkte hâkimiyeti muha- faza edersin. Neclâ — Evet, SL üstadın hakkı var. EY bum apn oyu dei Fakat her ve bam ay pm in im- nı olduğunu 3 8 İs- e eri uğ- antan ise oyununu çıkar- nak çarelerini arasaydı daha iyi yapardı. Eminim ki Nevzad da ei hemfikirdir. evzat atıldı: — ai t. Ben küçük ya- “ hveder, bunu hiç bir zaman a, Vasi basına gelen bu amet ii etlcyi çıkaralım: ozlar amıştım. Yerden kesti, bir üçün- ormal düşmüş olsaydı dı bu ek | İS Takriben bir buçuk ay evvel Şemsettin Günaltaydan. İşlet- meler Bakanı Münir Birsel'den Ereğli ömüre üdürü İh mum rep genel zi Gürmenden, havza r işçileri hakkında ihtisas izim almış bulunmaktadır Cumhurbaşkanının k u G İsmet İnönü, 18/Ocak/1950 tarihli mektupla- rmda aynen şöyle demektedir- ler mektul aşkanı Kömür işçilörinden bir grop Zonguldak kömür hav zasının amenajmanı Istihsalât yüzde 40 artacak Cumhurbaşkanı, Başbakan, İşletmeler Bakanı, Havza İşletmesi ve Eti Bank umum müdürlerininin ihtisas yazıları Marshalt Eki gereğince Zonguldak limanma gel malze- menin vapurdan çıkarılarak ei yerlerine İM görülüyor &- «Yurdı un savunmasında Si ehlini çok önemli itin mevki bulunan maden kömürü yet ve süratle kayma in istihsalinde çalışkan, yar- dana ve milletine çözülmez bat ve ve ağlı aa işin emak— bazan Türk Kozluda kömür istihsalini Türk al tırmak-için 306 metre ink. teri ve emeğinin hissesi büyük- Bi i verimini çah- miştir. Burada kömürler kolay- sıken güvenimiz en önde vefa- izhar edilecektir. Bu işe de Mil yolundaki an mizin değerli bir dayanağı s: maktayız. Kollarında ve fikirlerindeki 25.000.000 Bra tahsis sl Kömür istihsalinin vasıtalarla temini için edilen malzeme gelmeğe ie” vatan evlâtları milletçe lar.» Başbakanım yazısı Aynı broşürde intişar eden yazısında, Başbakan e Günaltay havzanın bugünkü du hakkında da izahat vere- neticede bir et Me ve ve- izle zarureti mevcut İse kit gelektirmeden bu vermek müraccahtır Nâzım DERSAN vey Muharririmiz Nâzım Der- san'ın iz hakkında neş- rettiği fki eser İnkılâp Ki- rek diyor ki: «Zonguldak yerl havzasını amenajmanı tatbikatına büyük ehemmiyet mideyi İkinci — Mehmets ku; na Biye edilmekle bera! id yeni kı seimatiş olan BİZ ane kolaylık ticaret pazarla işi ise engin| lal sevgi ve takdirlerimize Yâ yıktar. mızdaki tabevinde Mei Tavsiye ederiz. sıya gelmiş e nun için de Amı yardımı dan Zonguldak ii inşaatı na gereken alar ayrılmış, H- zı kimseler ve bilhassa De sonsuz- Kendilerine güvenimiz » "| İsletmeler Bakanının azısı İşletmeler Bakam Münir Bir- sel yazısında maden kömürü: nün m de ferrik Türk ki ihtisaslarını söyle bil ii etmektedir: işçile a: Bi kömürleri ” mum müdürü İhsan Soya! z he se arkadaşların > oder! beş inci ken- kö- dilerile iş ve Ka is birliği yap- - | tağım ve haklırmda o sonsuz takdir Miri beslediğim Teda- kâr işçi arkadaşlarımın, en od şartlar sı gösterdikleri m m z ; rcktrinden kati same e- . Sağ w İşçinin emeği Etibank umum müdürü Ferit Nazmi Gürmen ihtisaslarını, we bei aa söyle hülüsa et. esi ri isçi arkadaşlarım, Havzadaki kömür ii devamlı emeklerinizle, 4 milyoi yanlar, e Sai sine Beyoğlun: ei "caramel a nelere giderek çeşitli dernekler için yardım in k toplamaktadırlar. Son günlerde bu iy & s $ z li 3 t yem halkı elerine mani ol- w r. Bu mak-| yakında alfkahlar da- vet edilerek bir görüşme pılacak, o kaymakamlıklara dâ bazı direktifler verilecektir. | Meşhur fizikçi Einstein, Amerikan radyosunda atom si- Mihlarının kullanılması aleyhinde konferans verirken. fatile, bu emekle karşı- ii sererek türlü mü- m fa; yali öde- e yaly Sizin biri kömür, — aile ot- mak üzere iki ocağımız var. Şa- h vE mi selini de Hav k amenajman peş vor e pe temin edecek olan Ma dım malzemesi Di dak Ilmanına ie ve bun- lar, Gal iş yerlerine sevkedil- ktedir. Başbakanın da ve sında işaret ettiği gibi, yeni t sislerle kömür tra fazlalık yüzde 46 1 bul:

Bu sayıdan diğer sayfalar: