24 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Herg AKŞAM 8 Sahife ün AKŞAM Null İLÂNLARI ÜN ÖJNCI SAYFADA Sene 32 — No. 11268 — Fiati: her yerde 10 kuruştur. CUMA 24 Şubat 1950 Koalisyonhükümetiteşkiline sebep velüzum görülmüyor Bu husustaki teklifi hükümetin değil D. Partinin yaptığı anlaşılıyor Yeni seçimlere 10 milyon vatandaş iştirak edecek Ingiliz seçimlerinde Işçi Partisi başta gidiyor Bu sabah fazahâr ve 365 bölgede tasnif henü yediye kadar alınan neticelere göre 160 İşçi, 98 Muha- 1 Liberal mebus seçildi bitmedi . . .ğe . 04 (©) — Dü gil- komünist mebustan biri Doğu 21 fazlasile 486 Milletvekili seçilecek trede umumi seçimler, yağ mdrada ağır bir heme murlu ve sisli bir hava içinde uğramıştır. büyük bir sükün ve İntizam Bu sabahki gazetelerden parti mahafilinde, Demok-| 1946 seçiminde oy veren va-| başkanı Emin Dazıroğlu, Edirne) dairesinde (cereyan (etmiştir. İki partinin kazan- kaçı, Başbakan Şemseddin rat Partinin Cumhuriyet) tandı ve muhtemel nüfus| ceza yargıcı Rıza Köknar, İs-| Şimdiye kadar ali etice- dığı rey di altay ile Demokrat Parti Gil Halk Partisine bazı teklifler-! artışı da hesaba katılarak önü- | tanb N vi lere göre dünkü seçimlerde iş- ndra 24 (R) — Bu sabah” Başkanı Celâl Bayar arasında Zu ileri sürü seçimde oy verecekle-| Uğur, Kocaeli ceza 1 Cev-| çiler, muhafazakârların önün- saat yediye Okadar o yapılan son günlerde i ubul- | tedir. Bu rin sayısı takriben 10 milyon!det Soydam'dır. de r. İngiliz Başba- snife göre İşçi Partisi reyle- duğunu ve bu temaslar arasın- Partinin tir. e ri civarındadır. üksek seçim kanı Attlee Londra varoşların- 48 ini, Muhafazakâr- da Başbakanın, Demokrat Par-| kâmeti kurulması teklifinde Pier aratan m ms diği N da muhafazakâr rakibinden 12 la e 42 sini, Liberaller tiye bir koalisyon hükümeti bulunduğu da söylenmekte-| çayımı sude | Kuruluna seçilen © |rey fazlasile Eli yüzde 9 unu, Komünistler de a inle bulundu-| dir. Bu tak dirde bir kon konlis, tn çilek ilerle ki Danıştay. üyeleri tır. Daşişi el Bakanı Bevin de yüzde birin üçte birini kazan- yon hüküm leeaği enli ki y |Lonarada buna benzer bir ek- mışlardır. Bu haberlere göre Demokrat | Hakkındaki & ie lk a i m a3 GR umumi ile Ni ii bela erine ie seçmiş Maliye Bu sabah saat yediye kadar Parti, Başbakanın teklifini ka-| tarafından değiL Demokrat En a Aid A e ei e di ün Eğ ei Stafford. Arıpps eri biten 259 seçim dal- bul etmiştir. İçişleri Bakanlığı- — tarafndan vukubul 4 e İRİ Ğİ eki bag Mile ey -İllaran “büyük e resinde İşçilerden 160, Muha- na Fuat Hulüsi Demirellinin,| eiuyor demektir. ka ar le m ie RE denilen Si ” | zanmışlardır. İçişleri, İş, Do- fazakârlardan 98, Liberallerden Adalet Bakanlığına da Nuri ÖZ- enli rivet Halk Partisi Koc ocael a EE E İd çı adi ei e gin minyonlar Bakanları, hükü- ; 1 mel ir, 365 sanın getirilmeleri, o Demol ilinre Değe özi hiiniei zi uğla, ri okat, Ur eN EA met e yeniden ENES Bİ bölgesinin tasnifi henüz bitme- Partice kararlaşmış gibidir. 1950 | pir. koalisyon. bükü medi) kur fa ve Zoni e : rig Rİ cali Tezi seçilmişler. Adli. müşavir, (İngiliz Başbakanı Attlee tir. Bu kadar seçimlerinde kabinedeki bu İki| yulmasının hiç bir Yakılan aeçileonkir. DOzlR EN mağlüp Mi tur, neticeler işçilerin başta gitti- gal okrat Parti tara- e $ al Di ii Oki . sağa Seçim Muhafazakârlar partisi lide-| tarafından mağlüp (edilmiştir. Bini gösterm: mi Kati neti- fından işgal edilince memleket- Ti Churchill'in oğlu, işçi adayılSon parlâmentoda bulunan 2|celer bu akşam anlaşılacaktır. teki umumi seçim havası büyük Adalet Bakan, 1 ve Mçaler vim tebliğ edildi Ri ka ve itimadla karşıla-| icap ettirecek hiç ii sebep) © ullarına bayanl date aim. Cebi oil : görülm, edi büy le ebe halin erk TREN tebligat yı : di Terfi edecek Ankaradan bu sabah) ü üzerinde duri gul olan komisyon, matbaadan Us a arı Gr- mız malümat mokratik le vu a Verilen bilgiye göre bazı ille ie e ind orta öğretmenler irsi Ke Me Ankara muhabir- | ol&muyacağı beyan edilmek-| rimizdeki seçim kurulu başkan-| göndermiştir. LR .. > lerinden aldıkları ve hülâsasını | tedir. Mamafih maha-| ları şunlardır. Ankara: Ağırceza in sahife 2; sütun 5 te) ZUSU örülmü or yukarıda kaydettiğimiz haberle- | filden, Partinin rin doğru olup olmadığını tah- üm mak tam man Ğİ Bakanlık, bu bear 5 el m a muhabiri- | lümat ak mümkün ol taki listeyi hazırladı Mnhabirimin, | EE e ire De Vali Şile halkının ve Atom enerjisinin kontrolü için Rus, deal alina Mei maokratları) GELME bun y yl ie 5 CAkşaı nezdinde yeni bir teşebbüs sesi maka YAZ an ibaret değildir. d l kl d I d lalesi mükdeler in a Ankara 24. (Akşam) —| Seçime 10 milyon ieklerını dinledi iw ou he ri Bgret, | Londra 24 Gtadyo) — Baş-|de yeni eliz büste bulun- Başbakan e Di Günal- işi k e .|kan n, dün gazetecilere ak için hi sebep görme- tay ile Demokrat Parti genel) (| *<€'DoD Isira menlerin bu yal terfi etemisi | yaptığı beyanatta Sovyet RU5-| dizini söyle Beni başkanı Cell Bayar aramı edec Halk ile temas elti ve akşam £|'eer sen olmus. NE arm ettiğine dair da, bir koalisyon kabinesi! Ankara 24 diği ilet- ği tim Bakanlığı, bu durumda O-|hiç bir emare görmediğini, bu- ın Truman, Birleşik A- kurulması yolund bir | vekili seçim karunu anime e stanbula avdet etli lan enlerin terfileri için | güne kadar Rusya ile yapılmışİmerika Dışişleri nl konuşma olmamıştır. izi esini mütaakıb İçişleri ve ii “ği iii kadrolarını hazırlamıştır. Bü-| olan müteaddit temaslarda hiç | komünist memurlar barındırdı- De rat Partiden bazı Adalet Bakanlıklarında büyük 5 yük bir yekün tutan öğretmen- bir Kğ varılamadığını| gı hakkında Âyan üyelerinden zevatın Cumhuriyet Halk) bir faaliyet başlamıştır. Adalet söylemişti : eipeii Partisi genel başkan vekili| ve dsilri Bakanlıklarında ku- e e M ay Kene il yiyare GÜKİC | ulan Tür be Ea Tup 120 li nl lan 13) Vaşington 23 (A.A) — (United duğu iddiaları reddetmek husu- ri söyleniyorsa da bu husus-| nun emre! ağ pak yap öğretmenin terfiine imkân te-| Press): Bugünkü basın toplan-|sunda Âyan Meclisi dış müna- ta ki Il elde ede-| makta ve bunları vaki e- min edileme; iğer öğret-| tısında demeçte bulunan Baş-| sebetler komisyonuna elinden m nunla (oberaberi tiştirmeğe kinaci » menler normal sürelerini dol-|kan Truman, atom enerjisi kon mü Denizyolları ve limanları memurları tasarısı Meclis komisyonunun yaptığı rai ler: sonra tasarının ekli aldığ yazıyoruz kara 24 (Ak: ksadi; nun hazırladığın bildirmiğtim. elis komisyonunda müza bi ein Gnrlmir Asli lerine muadil o memuriyetlere| k tercihan tayin olunurlar. Kısa müddete tabi olup da e belerini sınıfta va mak asli bir memuriyete Lake vvel veya sonra muvazza! - kerliğini EE yedek İl edilenlerin olarak te ter lar e lerinden ki üç yıl We el memurluk için müj leri şartiyle Yedek Sı k AZ ge lunda ve subaylıkta kei müddet, terfi müddetlerine ilâ- ve edil üddet namzet- Vali, Şile'de bir köylü kadınının dileğini dinliyor Vali ve belediye başkanı Dr.) yerine getirilmesine çalışılaca- Fahrettin Kerim Gökay berabe- | gını söyle ikiz en sonra Şileye de e İstanbul isi Ek-| giderek ora hi ia dilekle- m Amaç, Milli Eğitim, Bayın- | rini dinlemişi ile dark el şehir meclisi) Vali ve üyelerinden bazıları olduğu hal de nı Halk le sosyal mevzular üzerinde gö- NAMLI STARA LAYATIMIZA F.N ÇO TESİLLETMİK 20 TÜRK ŞARSİYETİ KİMİN? | trolü hususunda Rusya nezdin-| hı e Avukat Mehmet Ali Sehük'ün listesi kuktaki vuk kri- minel sahalar yn sasiyle le tanınmış olan karmik ibi büzü Yeni Valide hanındaki yüzıhanesinde buldum. Mehmet Ali Sebük, son elli rüşmeler yap ze aşlı- sızın bitirmek ve mez Tari ardan karen yıl içinde racaatta bulun ir şar etiyle arıdaki bölümlerden nırlar, ve faydala- Arkası 7 nci sahifede) e tek- kö; > binası ile daireleri gezdikten nra İstanbula dönmüştür. a e a Âmin ! muş ve halktan ee bil- dirmelerini istem! Ömerlililer validen bucakla- rına su getirilmesini, orman İş- letmesinli ür omüstahsili inle Hakan fazla üc- ret almamasını, tavuklara ânanın yadaki türtenii tarihi çiniler gel çen sene. tâmir vi mu- sahil yolunun çası n. bu " zibatının Mel lerini söy- ser grük Şarık derme lemişlerdir. çatma ii Allah Vali, Ömerlilere dileklerinin 1 içinde hayatıma e et- şahsiyeti z on- feransındaki o muvaffakiyetiyle geni ei milletleri ca- atılı yardım nun Mimik kurarak onu mu- ordular seviyesine çıkar- değerli avu- Öl AN Se- e tesbit (8 etti: İ İ anketi yapan: SADEDDIN GUKÇEPINAR | 4 — Celâl Bayar: Anayas: Zin etrafını sarmış olan a nunların vücud sahsına Eğ kiki demokrasinin havasını ge- tirmiştir. Siz — Ağa oğlu Ahmet: Profe- lük yaptğı sırada talebesine mpiri ruhunu cesaretle tel kin etmiş ve bugünkü mesut durumun istihsalinde yardımı İ olmuştur. 6 — Ziya e İN mi ş Bu haliyle 2 ket. anl kıymetli örnek- ler li 8— sat Bozkurt; Kurduğu geli A cihazı (Arkası 5 inci sahifede) Avukat Mehmet Ali Sebük

Bu sayıdan diğer sayfalar: