24 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

24 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ia emmi 0 AM) 24 Şubat 1950 Devlet Deniz 7? Demiryolları je AKSAM Sahife 7 “memurları hakkındaki tasarı Meclis komisyonunun yaptığı değişikliklerden #e seccel memi a > A sonra tasarının aldığı son şekli yazıyoruz Dünyanın en mükemmelleri olan | | PHiLiP Ampullerinin TENZİLÂTLI TAA SORUNUZ. NI Fi HELİOS ELEKTRİK ” me ” AŞ. HEZAREN C. Telefon iy: rafı 1 inci sahifede) ; ,olarak fi hizmete alınanlar-| 4379 sayılı kanundan fayda- en mı kanu-İdan eğ 'n itibaren üç|lanmak suretiyle terfi etmiş nun ci ddesi aşağıd. yıl içinde ve bu köinmün SA 'kla- şekilde değiştirilmiştir * a evvel bu. idarelere in: Bu kanun hükümleri muhte- ep teri a v4 m eş Tekaüt kanunları-! -İdet ni üddi aylı NE memurlar ie EE GO sonra basa alar an aylardan “kesilir. payla İm 9 sa; kanunlara tabi| G — Kısa hiz- mâğde - Bu kanu-|daire ve müesseselerde ogörev| mete i ölü bd 1 Eylül 1939 i a vi lardan, tarihinden imi muvazzaf as- ihumi hükümler daire-|kerlik hizmetini yapmak üzere yapmak üzere silâh altı ida sinde in ri gereken müd-| silâh altına in rdan ter- bulunan 3173 una | deti doldurm; ve e üç sene gu (0) tarihinden, bi ederek sonra -3656- v muhtelif dük 4 ve Ka ka- sayılı cebvel dahil EN , memurlar hakkında uygulanır. & madde 2 1 Eyi) elrde sonra muvaz- yapmak üzere) olup da bu e ilgisi kesi- len 3173 sy kanuna Ea cetvel an; » sayılı yrimü-, ) Bu kanunun nunlarına tabi di ve mües- iye rm sayılı ka- nunlara tabi si A müesse- mi görev e buralar- intisap edenlerin Çi seselere da umumi hi e ve pim leri etmiş ie em iken m Devlet Demiryol: Liman-İrini yap: eni arar Mi ları İşletme bei Teüğünüğü sayılı (o Yargıçlar nunun! üseccel memurlarının | geçici maddesinin 3 ncü fıkra- iğ Subay Okulunda ve ye-İsına dayanılarak yargıç veya ye , Devlet -İ savcı yardımcılıklarına | tayi Limanları ik (Anadola Demiryolu mebdeinde vaki) HAYDARPAŞA LİMANI ŞİRKETİ irket hissedariar umumi heyeti'nin 29 Mart 1950 ve Ça iba günü saat 16,30 da, Galatada c. binası m toplanması Klan. dan keyfiyeti e © bildirir ve toplantıda hazı; malarını rica ederi Bu topl e Kulunarak rey haklarını kullanmak İste 'n hissedarlar, Ticaret Kanununun 371 yiz İN uya- mak, ye hisse senetlerini, toplan! 2z yedi gün ma da: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (İdare Merkezine; Sağın dişler ve gi iamizliği azan lla Diş Macunu kullanmak ile bunları temin edebilirsiniz. RADYOLİN Diş Macunu antiseptik ve en iyi iptidai maddelerle yapılmışdır . İstani bul'da: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstan- bul Piya Zürieh'te: «Crödit Sulsse» Müessesesine; makbuz mukabilinde yatırmalı toplantıya girmek için Jâ- zım ge ye Ge bu müesseselerden almalıdırlar. YK re meclisi ve Murakıp raporlarının (o okunması; 31, izin iy ve kâr ve zarar (o hesabının umumi heyete bildirilmesi; — İdare meclisinin ibrası 3 — İdare meclisine aza ii ve huzur ücretlerinin a rakıp seçilmesi ve ücretinin tayini. İlani Subat 1950 İDARE MECLİSİ evvel yedek subay olarak terhis | Genel Müdürlüğünün. 3856 lk ve subaylıkta geçir- edilmiş olup pe erleriden yılı kanuna tabi e a itibaren üç yıl ka- a Subay Okulunda 1/3) oldukları aylı derecesindeki nunun yayı dal el ani üzerinden ücret almak) terfi itici el ei vi ya ak Me İzi e Şeşen hizmet süreleri| Geçici le 8. — Bir me- Pr de | muriyete “girmeden ve Eylül LE e ü rak aldıkları) 1939 tarihinden ö; uvazzaf- k EK Kak oldukları am: ürclerni terfilerin-|lık hizmetini yaj ücret derecesi üzerinden, d alınır, mak üzere silâh ai Jınan- B) Bu yayımından Geçici nn nlıllardan Eylül 1939 tarihinden evvel yedek subay olarak terhis| kanuy gereğince stajlarını yap-|sonra terhis edilenlerin bu ta- edilmiş bulunduğu halde idare- 4379 sayılı kanu-|rihten sonra yedek subay ola- e henüz intisap Sie olupİmun birinci maddesinin il rak askerlikte geçen müddetleri terhis tarihlerinden itibaren > fıkrası hükmün: faydalan-| halen bulundukları derecedeki yıl içinde idarede bir görev ş bulunanların Yedek Su-|terfi sürelerine eklenir. kların. mi hak olarak|bay Okulunda ve yedek kia Üçüncü madde rak) b tayin edilecekleri ücret derece- ke i v< Haklarında birinci; madde — Bu un -İ|yayımı tarihinde aka gi- rer. ME madde — unu Bakanlar Kurulu hkta geçirdikleri hizmet mü: detleri halen almakta oldi ları aylık -derecesindeki terfi Bu ka- inşaat ilânı A Genel Müdürlüğünden 1 — Gemlik Sungipek ve Viskos Mamülleri Sanayii Mües- sesesi ii binası inşaatı birim fiatı esasiyle ve kapalı zarf isale” eksiltmeye konulmuştur. — Yapılacak inşaatın keşfi (200,000.—) ini miktarı (11250.—) liradır, 3 — Eksiltme RE Ankarada. «mmm Genel Mua- ma Müdürlüğünden (50) liraya Süm lira ve geçici NİM iz LR ie kurulu old; Şirketim! ğu veçhile 31 Mart 1950 cuma günü saat 1030 vi ran Voy- voda caddesi Agopyan hanı 3 üncü kattaki dairesinde toplana- caktır eğ GÜNDEM : 1) 1949 yılına ait yönetim kurulu ve denetçi raporlarının 0 Sözü ediler alt bilânço ye kâr ve zarar hesabının melemen kaba, ey < ve selami vi sene- elâtını eri ve geçen hesap Er, ini yö idi balona e el esi, “31 Görev a e m kurulu ie ile denetçinin eçilmesi veya ti eçilmesiyle aldat ve huzur tayin ve ve biti, ret Kanununun 323 üncü maddesine göre yönetim ku- Genel Kurulda bulunmak istiyen hissedarlar asaleten veya rakı toplanma gününden bir hafta sirketin Kartaldaki Yl e in 5 Toneie > de VHopital'de CİMFİ icap eder. Karşılık olarak since imi ERME önce dil edilecektir. — Eksiltme 10 ii 1950 ei günü nak 11 de Anka- toplanacak rada lame Gerel Müdürlüğünde komisyon mart Ee — İstekliler. arasına, şimdi; mi yap ya ünl il eş siz Te ve bei bedel lr firmi knik ver e deni ır. — Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin taahhütte (150, İZ — olralık benzeri betonarme akk bindim ederi — kabu..erini yaptırmış olmaları şarttır. Banka ihaleyi dilediği şekilde icrada > ının kimlerden teşekkül ettiğine “dair bel Min 1 elan üzelerine eklenir. yürü- ici — Derki let, bunlardan stajda iken tür, ile SE a aa AM a ar 150 se wi m) Oo Tekel Genel Müdürlüğü Müfettiş gri va “> kanunun. yayı- — İş tarihindi azzafık hiz- Y d 0 Mü b imti ai Mi te ardı üsabaka imtihanı m pr igin nil Açık bulunan Müfettiş Yardımcılıkları için imtihan açıl- ki 1 uygulanmasına devam olunur. | 729 OlUp imtihana Kabul edilmek için aşağıdaki şartlar Bunlardan yedek subay ola- di — Hukuk veya İktisat Fakültelerile Siyasal Bilgiler rak tei edilec! rlâİ ve Y. Ticaret ve İktisat Okullarından veya bunlara muadil 2 Eylül en sonra al Aş vey Aealarnı un k. e Pp iF (Yehanci Fakülte veya” Okbullrndan '“gilman— dipiomal rak yap Milli Eğitim Bakanlığınca muadilliğinin tasdik iş olması alınmış anlardan ği nunun yürürlüğünden el en dek sul olarak terhis e: ie İİ eğklğ Saya agi kanunun vel yedek su- si edilerek ida- ine başlamış bulu- Yedek Subay Okulun- ispeti üzerinden oüc- ret m ll geçmi İŞ geçecek olan A) Hâlen Yedek ii Oku- lunda olanların subay tarihinde müktesep hak olarak alacakları ücret derecesindeki, B) Halen subay tayin olun- muş veya Terfi eklenir. Bu ile geçici ikinci madde hükümlerinden diğer ye ie daha — zi a 4379 nz lir olanlar DENEME im madde 4 Bir me- girmeden veya akla Slhkası er B — İmtihan şel yukarı yaşta olmamak, Sıhhi di E — lurumu iklim ine ve her çeşit yol- culuk ME e e müsait olmak, D— e bakımından Müfettişlik mesleğine mani bir ai m askerlik hizmetini yapmış olmak. İsteklilerin 1.3.1950 gününe kadar al Se ağ m Teftiş Kurulu Başkanlığma müracaat e isteme m Mn Sü kağıda — Nüfus veya tasdikli örneğini, — Tahsil ekimi a ya tasdikli örneğini, 3 — v — kâ m ni örneğini 4— vesikasının asıl veya alti ör- il — e) “ebadında altı fotografı — Tam teşkilâtı bir hastanenin sabi raporunu sıhhi muayeneleri idaremizce yaptırılır. eklemeleri >. İmtihana kabule ehil görülenler önce yazılı bunda kazananir- sözlü imtihana tâbi tamır “Yaz mek iç 1131950 ve sözlü imtihan 2431 bari PROGRAMI : — MALİYE; Bütçe, vergi nazariye ve sistemleri, muha- .. umumiye kanunu, — İKTİSAT: İstihsâl, Tedavül, inkisam ve islihlâk, gz — AMME HUKUKU: Anayasa, Memurlar Kanunu, Memurin Muhakemat Kanunu, Danıştay Kanunu, Türk Ceza Kanunu, ve Ceza Muhakemeleri pan Kanunu, Ç — HUSUSİ HUKUK: Me: eği Borçlar Kanunu, pll e Deniz, t Kanuni CARET HESAP VE MUMASEZSI kep Mk sazeki; falzli hesabı cariler, ticari YABANCI DİLLER: Fransızca, den biri. Basit ve mürek- muhasebe, ingilizce manca ailerini (0471) İzmir Belediye Başkanlığında 1 Başdurak Kes- eli a metre boyda bozuk döşemenin Bandırma granit vi taş e a tamiri işi fen işleri mürid eki keşi 'tlaşm: reğince açik eksiltmeye kom ee natı ği airadır. ye e teminatlarını beledi veznesine yatırarak ln b mi an Zin 6 si lele gü- alk: arda ku ii an e le 1201 inci sokağı bağla İnel üzere ye, elleri iz köprü sapnlıman işi fen işleri müdür lüğündeki kesif ve şartlaşması ince açık eksili nulmuştur, a ia 24295.21 in ve geçici teminatı, 1823 yi Jedi radır. İstekli! minatlarım iye veznesine (yatırarak Kaka he haini Gi yn - 731050 pazartesi günü saat 15 de encümen: başvu: 2212 DENİZYOLLARI İŞLETMESİ KOOPERATİF 1949 senesi Genel Kurul adi toplantısı 13 Mart Pazartes si günü saat 1430 da Galata Yeni Yolcu salonu binasında ya- ılı gün ve saatte sözü geçen salonda hazır bulunmaları rica > anil GÜNDEM 1— e Meal cia okunması, 2 — Mürakipi okunm 3— li bilânço, kâr ve zarar hesaplarının tetkiki ve tasdikiyle idare meclisi üyelerinin ve a Mira - — me tevzil hakkında rim ittihaz; ürakipleri i iye tâyin ALÂDE e lata Yeni Yolcu Salonu binasında fevkalâde toplantıya gelmeleri rica olunur. kararlaştırılan Esas mukavelenamenin bazı maddelerinin tâdili. Anadolu Demiryolu Şirketi Gi Bankası binası dahilin- > Zeytinburnu Çimento Fabrikasından i.E.T.T. "| işletmeleri ambarlarına 1350 ton karadan 650 denizden çimento maklettirilecektir ETT. İşletmelerinden ar Eksiltmenin te Tar Kora nakliyatı 950 ii tesi 11 de Deniz o» Bu husustaki girince nn zelal Gali z tedarik edilebilir. di deki Şirket merkezinde k toplanması kararlaştırıldı- gından keyfiyeti hisar b bildirir ve bu toplantıda hazır azmi mu topl antıda, bulman e ii kullanmak iste- n Jar, Ticaret Ki nci maddesine uyarak, örn hisse senetlerini, zn tadan en az yedi gün evvel, ra'da: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare Sari İstanbul'da: Türkiye Cumhuriyet (Merkez Bankası İs- tanbul şubesine; Zürich'te: «Crödit Sulsse» Müessesesin makbuz mukabilinde Ni ve toplantıya girmek a - zım Se e ağ de bu müesseselerden almalıdırlar. meclisi ve murakıp ve kâr ve raporlarının ye okunması, zarar hesabının umumi he- ii 1949 bilânçosunun m Asliye mahkemesi ek su gelir ve a tarihinden El tini üzere silâh altına subay" ölarak terhis edilenlerden 3656 ve sayı daire © ve mü. almadan, terhislerinden itibaren “üç - yıl içinde «Denizyolları ve Li- maş ve Genel Müdü bir (o göreve tayin oi da tabi bulum- dukları ü r terfileri yapılmış bulunanların Yedek Subay Okulunda ve ye- k subaylıkta geçen * hizmet süreleri m nü kanunun ta- hak olarak MA Bulma aylık de- ai madde dü ve Limanları İlle me Genel Müdüri Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : şı acili E birim fiatlar esası üzerinden kapalı zarf YİN konulmuştur. ve — Keşit bedeli 49637 vin ii era a 3722 liradır: e kadar nicin veznesi- — 8 liker — İhale 28/2/950 sah günü saat 14 te müessesemizde yapı- me > ii men ihaleden 1 saat evveline kadar mües- Sesemiz ticaret servisine Km m 2 — BLUE Işe alt şarlname Keşi jeleri havi dosya müesse- inşaat ım şefliğinden yen bele en sonra gi ibi Tira nedel mi bilinde t servisindi maş — Dosya aiabilmek ye inle eye ye grlmek — Bu gi yaptıklarına dair elli m liralık belge se inşaat hakım şefliğinden ihaleden bir gür mz ibi — Müesse- kadar ye- tari hile en sonra yedek terlik belgesi almaları şarttı C — Müessese dilediği sekilde ihaleyi icrada serbesttir. 380 4üncüHukuk Yargıçlığından İzmir Deniz Gazinosunda çalışır Lâzari Meletiyadis rr dan tanbul Beyoğlu Hamalbaşı Kıh; Arslan sokak a düv: alı 11 de nd iii iie eve açılan boşanma dâ vasından dolayı eği İzmir Asır gözetesinin 1/Şvbat/ 950 tarih ve 14037 ve İstanbul Ak; 4/Şubat/ 959 mami EA sayılı “alı Tire davetiye — çıkarılmış, eye gelmemiş olduğundan 10/3/9568 cuma ei ahkem, ie GUR için in bl gıyap kararı karar riln vi ştir. valının belli edilen duruşma gününde mahkemede hazar nması veya bir vekil göndermesi aksi halde bir daha du- 2510 bul 31 X bildiri Ki are meclisin Sa Se Murakıp seçilmesi ve ücretinin tayini. istambel Şubat 1950 İDARE MECLİSİ Lâstik kapak ve fırça alınacak | Maliye Bakanlığından in ibrası; aza seçilmesi ve huzur ücretlerinin tayini ve fırça, açık eksiltme fle, satın alma- İsteklilerin 450 lira teminat parası ile birlikte (o 7/3/950 ruşmaya alınmıyacağını bildirir Bânen gıyav kararıdır. 25 ton üstüpü salın giymez kir. Etibank | Şubesi Salı günü saat 14 te mezkür depoda hazır bulunmaları, (2231) Eşi. Bulunmaz Bir Arsa yazıt .ersitesi Mercan kapısı kar; ia 12 met- üz on LE 10 MN ed liğinde Tevkalâ ilde ralı ve deniz Mn yılır köşebaşında ri an 27 satılık İsti Bu husustakl en 2 tarihine kadar her'gün sa- tınalma servisinden temin edilebilir. 2260 edilmesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: