24 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

24 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 AKSAM n ve ya se ei lecek şimdi. kadar ölyündini le ella satışa arzedilmiştir. Mükemmel bir ai en müsaii tediye şortları ile almak için acel ve) hana bu irak edecektir. Kur'ada radyosunun seri çıkan talihli müşteri numarası 1000 Lira kazanacaktır. En yüksek kalite En ehven fiat 1000 lira ikramiye 4 Lâmbalı AYDA 20OLiRA 20 lirası Peşin | Bakiyesi: 11 ay Taksiile 5 lâmbalı AYDA 25 LiRA 25 Lirası Peşin (o Bakiyesi: 11 ay Taksitle RADYOLARI 24 Şubat 1950 Mez aldığın ew ku e mal almak, ekseriya fena mola r BUR. ADEN adar yatırmaları, "yatırılmadığı * eğil hükmünü ihtiva ED dir. ki cezalı tahsil edilec, tahsildar gönderilmeyeceğinden sayın abonelerin a- Bors: 1 €- litinrisi "ür an evvel ıamız veznesine yatırmalarını hemmiyetle rica ederiz. LİDER'LE 8RUKSEL LONDRA NEW-YORK'a UÇUnUZ..- YOLCU: Ben daima PAN AMERİKAN'la giderim. DİĞERİ": Ben de öyle... çünkü o, d yanın en tecrükeli ON 0 © Bütün bu fevkolâd yn size ve MN e e eder. 1, Londra ve New Yarka mizan el Clipper uçakları * New Yarka gift katlı Clipper ork arası Li IF uçağı, ir enlemi çift bat ki dünyanın en lüks e Herkes uyuyabil- ( 5 ei ii uştüyü kadar yı şak yi taklarda, Kia aynı öcretle. e yi İd le uzanan meyilli kuşetlerde ya- al 3 e 6 8 e Ni İSTANBUL Galatasaray Yeni Çarjı, 20 ON 41219: ARA 2074 Oleli, Tak. La Pin AMER ATAN HORLD ALRMAYS HER 6 KITAYA SERVİSLER Gayri menkul satış ilânı İstanbul san Süka Kapı nu Tamamının (oo Pey Kazası (o Mahallesi (o Sokağı Eski Yeni Cinsi Hissesi (o Kıymeti O Akçesi Beşikta Sinanpaşay, Asariye 4LAI 71,73 Ee evve (1/4 Ev 200Lira 65 atik. Mük. Arsa: 750 > 450 Lira, , A. Nihat Tuncer'in Ri Maliye Şubesi- Yukarıda a gayri menkulün 1/4 hissesi ümleri dairesinde satıla- ne olan kazanç vergisi borcundan dolayı tahsili emval kanunu caktır. İk arttırması 17 Mart 1950 cuma günü saat ikinci ve kati ihaleside 1 Mart 950 pazartesi saat 15 de Beşiktaş İyape ar rinde vi BİEMMEĞE Taliplerin pey akçelerini malsandıklarına yatı ei) rl lariyle birlikte belli “gün ve saatlerde adı geçen kurulda hazır bulunma! Müzi iin o (2303) O88L9 5 <K» ge ile su & eebli 9 9 — Koc Deği ln , 10— Bir ii fanilâ, dan oğuk Algınlığı. GriP aşağıya: 1 — Bir nevi nler ortaklık, 3 Nefi bokumunu Gamlz , leyen - Başına <A» gelirse bir ırktır. nda hastalığı ö 3 — Uğursuz - Bir erkek adı. 4 çil uvakkaten bırakma, 5 — Muz - İstikbal, 6 — Kamer - Sağ N 7 — Lâüfecik - Morinanın başı — Başına «K» gelirse mahf; Kendini hasta göst pdale.Romüir Bleman, 3 Ağrıların! de, 5 — Mekir, Ey, 6 Lemeg, EL 10 ksaaf ara ii 2 günde 3 kaşe alınabilir. Make 8 1/2 Ton muhtelif hakiki klingerit levha ile amyant ip ve Sair izolasyon malzemesi satın EM Bien al ge e 272.950 m ex hi gün ime İn rl ealleb la, Satılık ArSOmmn arada Demir mektupla müracaat.

Bu sayıdan diğer sayfalar: