24 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

24 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fransa'da iktisadi —— Cüzamın Truman'ın z —— ngridBergman dedikodusu ini benden ayrıldık- ie ndisini daha faz- $ş larımı gim. yetiştirmeğe h ei Asi haberlere göre, Protes- tan olan Ingrid, kocasının di- : olan katolikliği kabul e . Artistin evlendikten soni ban belli değildir. Paz kak İtalyada kalarak orada fi- lim çevirmesi çok mühtemel- dir. | Ressellini ilaraftarı dei dı Mi mn Amerika'ya gitmek eğildir. Bu hususta EE pan akm Him "amerin yk ar ki il a çok tadil edilm benim eserim ği iye- escam, musikici, heykeltraş, heee: irad 1050 Sanat Yal tl Sanat Yılığı'nı o- vsiye ederiz. ike valim 7 uyucularımıza nkarada — neşrolunan — «Nilüfer» cmmazmın Hi ei sayım ehir çek kıymetli edebi, tarihi, siyasi yazılar le çıkmıştır. Sayısı kırk ku- büyük kalkınma tedavisi bir nutku : ati ; Yeni ilâç çok iyi |Komünizme şiddetli A e ıkada I h al hi d » Sanayi de istihsal 938 senesine mr & Bim di mer e €Y n e : — nisbetle yüzde 20 - 25 fazladır seen mem agrı) Olanlar faa i ye e tiler Günlük politika EN sicak halden de çık-| (Nafen) — Mi Gi ingto ME a la” bir tarafa bırakılıp rına karşı apak e si anlada, Birleşik Kek > v ? . daki eee di kinci dünya savaşı sona er-|veren yeni Sulphone (denil 'umhurbaşkanı çü Ğ Me Ahl bugün elde|diği zaman harb tahribatı ve|bir ilâç tatbik (edilmi kadir. yi heykelinin * dikilmesi Zilen metleeler harbden evvel- | bombardımanlara maruz kal- alılar cü ardan “o! töreninde bir nutuk söylemiş- m e edildiği za-|mamış olan fabrika ve tesisle-|kadar korkmaktadırlar ki S€-| tir. Bu nutkunda komünizme 21 > rin kısmı mühimmi de «demo-| nelerdenberi bu hasialarla hiç yüce hücum eden an, Mai ve|de> olmuş ve çok fena bir du-| bir li mekte-| komü. kuvvet istimali Merin yolunda limite ol-|ruma girmiş vaziyette idi. dirle: da 10 tinin hür Me bir ğu görülmek tedir. Fransa) İstihsal tesis ve vesaitinin izbe elekleri hiç bir oldukun! nüfusunda görülen artış inkişaf | heyeti umumiyesinin yenibaş-| ferdi gör Sa la e iz harekeli pm en Tarla eb. tan elden geçirilmesi zarureti cuttur. Alâkalı makamlar teda-| «— Komünizm, daha iyi bir z Birinel > dünya | Vardı. Fransız iktisadi hayatı- | vi edilenlerin tekrar normal bir| hayat Hele ia valileri takibeden | senelerde| ni seferber etmek için hazır-| hayab yaşayacaklarını cüzam- in hürriyetlerinden © fe- EE ll eya | olup yaparım emine | ların ailelerine anlatmıya ça-| ragate kandırmağa çalışmakta- ea üfus artışı görüldük- |12efeten Monnet rmodernize — lışmaktadır. HE Fakat komünizmin en bü- me me tovakkuf te3hİZ etme plânı ER Bu suretle bir kanmat ka leri h. seni ve Gele mori bU zaruretten doğımuştar. İon alan ve'hastanın ölr yattlerle değildir” En “BüYRE dini ocak ayında tatbi san olarak kabul MA iz n male düşmüştü, Son senelerde vi a tehlike, komünizmin, kuvvet İs: ise doğum nispetleri yüksekli- nılmış olan man pl e niyeti ortadan kalkmış olacak-| timaliyle nüfuzunu genişletme: tar. z yi ye çalışan silâhlı bir emperya- an| Ouala Lumu'da şimdiye ka-|tizmin âleti oluşundadıra dar 300 cüzamlı tedavi edilmiş Ni dam mhhaie alarak caiz et z em karışmış bulunmaktadır- Atom bombası -İlar. Bu tedavi edi is Nevyork 23 (R) — Başkan sayesinde mümkün olmuştur. tdi Maü bözüllnilDi a ön vr ir Banap vermiş e t e ri usya ile anlaşmaya varmak AE y e bütün çarelere baş vura- e ia N A x |nuçlar çok memnuniyet verle- konferanslar e Roma'da, si in doğurduğu kliniğin önünde bekleyen meraklılar ii nsızların yalnız kendi kud- a ınmış sinema Yıldı fih oem başka bir halkri, ll nisa bir “3 er ok m erce doğume- ie le elde İK me müm- gri li “Bergman n'ın son we < EE eee tak. | Konferans serisi tertip etmiştir. Fransada mühim |Glonboli vinin nz beklemiştir. m sna tetkik “pâllirken İk konferans, belediye m tedbirler adlı filim Amerikada 44 ei ilini doğan çocuğun e dünlüm bu iye | Muhls Köner farafından, Vori.| Paris 22.(A A) Bakanlar a birden gösterilmeğe baş-|kendi oğlu olduğunu kabul et- gün mühim rolü mi hatıra | <cektir. Kurulu tarafından edi-|landı. Külmi Amerikada göster. vala, çocuğu nüfus kütük 931 - 1938 kilik Marshall yardımı len kanun tasarısını parlâmen- Gn hakkını satın almış olan| Guiseppe llini, satilerine ulaşığı gibi Fransız|yalnız Fransanın ted > çığını İstanbul adliyesin- | to kai e nın sİ-İR. K. O. şirketi bu ase- | Roberto, Renato diye kaydet- sanayii de 1938 senesi e kapamağa hizmet etmekle kal- yeni lâhlanmasını durduracak veya | betle ölçüde (o reklâmi|tirı ei enin adı söylen it vasatilerinin yüzde 20 - 25İmayıp Monnet plânının sağlam ba geciktirecek hareke ölüm |yaptı. İngrid'in son macerası, memiştir. İtalyan kanunların. fevkine çıkmış ve Fake ev-İmali esaslar üzeri $ €-İ Ankara 22 2 de > İcezası ile cezalandırılacaktır. . | kocasını yrılarak bu filmi/göre doğan bir çocuğun kaydı velki devrenin en parlak senesi | debilmesini Ode b amm geni en 1 ? re eti olan İtalyan sah-/ana ve babasını biri tara- olan 1929 baik ohirila ye-İ Monnet i ÜNL Sübihieki li nevazı Roberto Rossellini ile andan yapılabildiğinden an- tir. İki dü İl Eği ii e 2 e e da Amerika - ikte yaşam: laması, adının behemehal ya- senelerde ku. yardım olma- e e Bulgaristi bunun neticesi olarak bir ço- b lâzım değildir. iktisadi > yeliğine yargıç İzzet Gür, ulgarıstan ü bir buhranın tehdidi-| saydı gnlayö Manet ız gurması da bü- lenm me hezil e irsi e tanbul ticaret mahkemesi üye: nd R Ilgar! lunduğu Fransız milletine aşağ ö e ME me yük dedikodulara sebebolmuş id Be: le Rosselli- İİ inni klima Klişe liğine üçüncü sınıf adalet mü- | tand erikan elçilik ome- ak Ke e i işa-|bu kadar parlak bir bilânço det Hayri Akso7 İstanbul | murları harekete ME ab ami yer e -ansa için ne kadar mü-|takdim edemiyecektir. 4 bepi afta balk filmi pıyorlar, Fakat bunların ikisi him olduğu anlaşılır. İki Kin z gıçlığına © Derik çi DE Bulgaristanda kiki mr. Fakat gelen myor! KEİ alm er er Monnet'nin. Taporün-| yargıç yardımcızı Adnan Dam enfaatini rr li ed ize mr. a Me) evli” olduklarından evvelâ “ mühim sanayi İml; koca ve karılarından ayrılma- cında Fransız milli istihsalâtı| şubelerinden bazılarının 1 e bam man el /00d'da pek iyi karşılanma- | ları lâzımdır. Ingrid 1937 sene- cüzi artış kaydetmiş, fa-İsenesinde istihsale muvaf! ıştır.. Filim miş zaman İSİ-| sinde İsveç'te & doktor Peler kat 1926'dan itibaren -ar bir) oldukları miktarlar ile bu sa Avukat Mehmet Ali Sebik'ün listesi tilen alkış sesleri pek hafifti. İlindsrom ile evlenmişti. gerileme baş Bürtererek vaziyet, daha evvelki senelerde- Amerika anlak cemiyeti fil-| yaşlarında bir kız v kl Dek sindeki dereceye gel- istihsalleri ve plân mucibin- e boykot ılmasını mine | tor, kızı İl i a z ; le birlikte ei Ange- mişti. Memleketteki is ce 1952 de istihsali istihdaf e- rafı 1 inci sahifede) | 20 — Mustafa Şekib. Tunçej çaynıştı Bu gayret meticesiz|leste oturmak tesis ve vesaiti istilsalâtı art-İdilen miktarlar aşağıdaki cet sayesinde BEİmni ni Meli Memili meri nk kalmıştır. Bilâkis halkın mü- ii için Mek 2 5 . Ngri anmak bi tırabilmek şöyle dursun, vas velde an bir şekilde bein kanat lam a ii m len -İhim bir kısmı filmi pek be- a arda sahi ke ren bir salâtı olduğu vaziyette idame| gösterilmekte: yes ERER e £ | genmemekle berer artistin İz 9 — Lütfi Fikri: Hiç bir taz-|mahkemelerde ehli vukuf sıfa-| aşkına, bu aşk uğrunda ber a 1929 1938 1946 71949 1952 İ|vik ve iyii önü ö tiyle ettiği rey ve ip seyi Sala) rez as ME rar e am. Pa sami weç le maz | düşüne a Sİ TR lâları neticesinde bir çok mü-| muştur. Mamafih arti ka | es İyi eki mu ekine a zi z 416 493 53 60 lar altında müdafaa hakkın ii ve kalem maliğizrni e Gr m İma Ri sal 2 milyar il iyı âtı 144 208 23 21 43 Mn m zindandan kurtarmıştır. rek Rosselini ile karı koca gibi) için kazıların üç hafta etmi stligilkti Gmilyon ton) — OoO7 28 114 187 |ile hür irade ve hür ilmin bay- Okuyucularımız ilter üni em ğin ile olm A Ham çelik Istihsalâlı ER 97 62 44 91 125 |rağını lek üne -| dan Mahmut Ay volta > vera mEa ii ir eğe yü yi bekleme. zi ke inni a ee Elbeyioğlu'nun VR el İz a ton) 62 36 34 64 ER e Hstesi Jeniamdis: diği ssellini'nin karı: 'Traktöı ii let 1 Mir Dave ey ıstesi Ri “ > a ossellini'ye gelince; o da Nitrojen (bin NS VARA 121 ad Sİ a eh ai an Atatürk, 2 — Mareşi oğan ço on iki senedenberi o Marcella Bu rakamlar Monnet plânının ne derece muvaffakıyetle Adliye Nazırı olduğu halde adli| Fevzi Çakmak, — General) Bilindiği gibi Ingrid, Roma-|Marchis adında bir kadınla e ai dei Üümtermektekir. istiklâle kıymet vermiş ve Bu- Karabekir, 4 — İönü,İda bir hususi doğumevinde birllidir. Biri 8, diğeri 6 yaşında e ünkü Pk 5. ie MM Talât pa-|erkek çocuk doğurmuştur. ocuğu vardır. Marcella Bir İsviçre gazetesinden çeviren: B. AKSEL | Kurmu: — Rıza Nur, 8 — Hüseyin) zete ve fotoğraf müesseseleri-|ce, zarif, sevimli bir kadındır.| a — Rauf Orbay: Memleke- a Ulaş, 9 — Mehmet Akif,İnin fotoğrafçıları artistin, do-|Pokeri çok” sevmekten başka .Lübn en karanlık zamanlarnda|10 — Yahya Kemal, ii — Celiltan çocuğun ve Rossellini'nin | bir kabahati yoktur. Rossellini an me up arı bütün gücü ve sivil ruhu temsil | Bayar, 12 — Kenan Öner, 13 —| resimlerini çekmek İçi an evvel bir filmini idare en kafasiyle salışmaştr Nihal Atsız, uv — Ziya Gökal, uğraşmaları. fakat buna mu-Jettiği İtalyan filim yıl rafı 4 üncü sahifede) hükümet imiz kalp, iy n yı yanana ir eke less |“ Mehmet Akif: Harbde|15 — Hamdullah Suphi Tanri- vaffak mamışlardır. Do-|na Magnani'ile düşüp kalkmış > ni e ele sa pili imanın takvi-| över 16 Ağaoğlu, | umevine “iy bir. fotoğrafçı| ve evlenmek istemişti, Fakai dü cil “ASİ di Mi a yesi msalsiz başa-|17 — Fuat ei a — Hik-) kabul ( edilmemiştir. İtalyan/karısı bu evli el katiyet ste Enne iyasetiyle hem- İRK ep sip ve hiç bir kuv-|met ii 19 — Velid ni sahne vazı da buraya kendini!razı olmamıştı. Madan ia e vetin önünde eğilmeksizin dek- ya, 20 — Abdülhak Hâm, göstermeden girmiştir. Mama-'lini o zaman Sanli selem. 2 > birl Sönee ne olacak? | Ri a yürümüştü, olu Saldır Muhaliflerin hep: et Bayur; — mii hüy hay'Ye e iel yü en yapmiş oluğu dan Edib Yılmaz'ın ŞI USUsUn! aydalı idlerle lefe r seçimle ortaya çıkan Mecli- ale istesi PDErAMA SAZ, KANİŞ il feshi ve ll atik esaslara | X püvesini kurmu ur tatürk, pi aşbakan — Biz gerek Doğul dayanan bir ) 15— ie Sikühadiin: Ha-| , 1 - Atatürk, 2 — İsmet İn- Saya yy a e yar Pa iy DER lüzumlu gördüğü icraatı tavsi eee seti cemete ales verimişia; Do, | <9) Humal edilemiyecek büyük| maka 1 tavsiye | ramit, 6 — Mehmet Akif, 7 — — bir .ölçüde doğrulup düzeleceği” İş Mehmet Emin, 8 — Ziya Göl esas a ni ve onarılac: iddia edı- | hazırlayanlar arasında da , 8 — Ziya Gök- j lâvaya karşı ise biye 4 ği ME Ip, ep Tevfik, 10 — Mebus — Lübnanın ONU al) ez nir i e e 4 | Necmeddin Sadak, 11 — Celâl delegesi eri tazyik ve tesir alti © 3 e a Şarl ai sçenere alriikini bare benle kin: Atike am sap dı Bayar edi ii > umum! zmn bakı Kii ln eri sürülen su > a kelek da verdiği bir nutuk-| yi ve : iy Ye bütün EN a “ike | Sall, 16 — Sururi, 16 — Valâ ta ko Beğ kar: e şiddetli ala rs lerini dam Fallen nu işde Suçlu di VİKE| Nureddin, 17 — Sedat Simavi, höcumlar yap emönizt.) 27 gibi oynütmağı başlamış : ül ye Nadi, 19 i olmakla itham ediyor. Meselâ)” /72 EN ratan inn a ve hakikat | Cebe) den 70 milletvekili lr duklarını ilân etmek cesaretin-| PY 20 — Şevket Rado ç 1515 bir Mi m Savunma a yeni EE Esi si öleli açmıştır. z : ler iç si Pier eki Arslanoğlu'nun “İlan ve hiç Mersa gin a milletin listesi ütel — yaman hislerini gikla 1 — Atatürk,2 — e Bi kümetin urada komünistlere dolayı e P. Çakmak, 4 — Kâzım abe- ün i a dahi aynı Mir, 5 — Fet — z mini e vye p pm ii Te le. ke m kane Ci mej w * e nun mu ol 2 Gü-|. Pan: ee hmet Emin Yalman: Bal Edib, 9 — Hüseyin Rah- en mu? sani y ii mpasam z? li — e nberi inandığı diki. — Cemil Topuzlu, 11 — lu. meselenin eri ala hususunda sebat a ; bura: O - s1 a seba m Muhsin, 12 Afife (Sah- e Çi ame ada müzakeresine | nin göstermiş 80n muhalefetin | neye ii 5 eorisini vücuda Kn 1 Naşit ( â . Mebusun ısrarı üzerine iki gü şit (Tulüatta inkılâp sonraki © Meclis tünel di DA AYN Başbakan şu cevabı verdi: İl . N. U. daki delegemizin de- Kâzım Taşkent (İlk defa ban- MN Misin hükümetinin Gox İbi Mi hükmüne girmiştir. kacılıkta emlâk iye siste- amin ” -İmini ihdas ederek halkı E : iynen ifadesidir Şakir ÇEÇEN rufa teşvik eden) Allahın diyan filminden bir sahne a tavsiye edi

Bu sayıdan diğer sayfalar: