24 Şubat 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

alığı an 2 ka at 10 und yon” Sel ihmal Kok irk HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN Sene 20 — No. 6637 4 1393 DILİ Telefon: NIZ 20203 Sabahları çıkar siyasi Z Son Posta gazete Fiatı 10 Kuruş CUMA 24 ŞUBAT 1950 Seçimlerin emniyet ve itimat 'havası içinde cereyanı temin edilecek Demokrat Partinin iştirakile bir oalisyon kabinesi kuruluyor Seçimlerle alâkalı en yüksek merci olan Adalet Bakanlığına Nuri Özsan'ın, İçişleri akanlığınada Fuat Hulüsi Demirelli'nin getirileceği tahmin ediliyor D. P. kurucuları koalisyon kabinesinde yer almıyacaklar Muğlalı 33 kişinin. Milli iradenin tam olarak tecelli pa bütün vatandaşların inanması, emniyet ve itimadın teessüsü için yulan seçimlerin murakabesi Salla imar kabineye kadar uzanacak Karara Bayar - Günaltay arasındaki görüşmeler sonunda varıldı zaruret üzerine alınan bu kararla ara 23 (Hususi) — büyük bir seving ii ve b Yeni geçim. Eni n | ren büyük memleket de ps parti tarafından müştere-| valarını her kaygu ve endişenin n kabul edilmesi memlekette FERGÜN Yalanlarla başlayan seçim Kampanyası izler umumi geçimle- — ngilizi i Tini dön yapınışlardır. Bu kesi, icesi cak ancak Cuma günü beli tar. umumi geşimlerin tini re ci iri kın bir füsir sahibi ii de- seğlir KİR Ane gi Ve bu kampanyada larafları Büniğme amman Kaka. in en hiç bir şey söylemek ee Hi takan kanar rın; daha şimdiden, Ni ali ilân "ef eleri; İleri bu “fikrin gi kuvvetli bir delil çu midir? adar ba gibi b 1 bir akib teşek- kül o; ik ortaya gm kaddüm eden ider Yükte Mili, bir defa hatırlan: Hangi iktidar adamı dip ie, yayakeğine iradi hizmetler üzerind, tile seç bi EL karşı & edi ik İzah. Ms iştir. Şayed o böyie daa ile © girişmiş olsa idi abi. bun imkân VE a iniz son umumi seçi j EEE la ile beril n evvelki nish eli Ketiriisin, arada, Li a ğ il parça harp gemisi “12 Martta limanımı- Yt İüstünde tuttağunu ispat etmiş- İni | etki müsald ni bni bu- ii luğu bahis mevzuu edilebilir Yeni seçim kanununun mu- |adetmesii kan ine rağmen memlekette m ti tatmin etmesine, iş bi metin de tatbikatta tu. İl ardı: hek non eleseçini va.) TARAR Meram enilirlde, A ihtirsslarının şahlandığı | Özalp faciasının muhakemesi yeni safhaya girdi öldürülme emrini a itiraf etti . dinin maruz a hibe Bulunmamalarını mahke: ler üzerine vatanın men ite yanında su. veri olattik medenliğ e vası devam edecek mi? Yoksa çok iy bg eser olmanma rağ- D Sayfa 7, Si 6 te) Mecliste Ticaret, Sağlık, D. P, deki sa Çağanın İs Savcı diğer sanıkların beraetini talep etti 3 (Hususi) — Genel alan Hâmit Şevket İnce, müek: durmaz Sapan ki mah- kili Mustafa Muğlalı hakkında” sabah ve öğleden ki, müdafaası ydpadağinı bil. a, İn” Örn ER dirmiş ve yazılı müdüfaayı oku “lında o zaman üçüncü or” a başlamıştır. Mâmlt Şev- in » İgenernl Mustafa Muğla tara- rün askeri adil kaza ından verilen bir emirle öldürü nın mutlaka farilğe mal olara! : Selim Ragıp EME fından verilen bir emirle gidi laa Neil aaliolacak | İştirr nisbeti sıfır olan vazl , len 38 kişi ile ii —. duruşma" büyük ni ayan pi pe yetlerde birçok iklidar aday kabul edildi ya deyam etmiştir. Geçen celse i İ Gevamı Sayfa 7, Sü. T de) de başlıyan mil safhasi, Ankara 28 (Hususi) — | Mustafa Mugla inin (83 kişinin iddi ll ya si ie memleketin yüksek menfaatle- rsıntı iddiaları sundı omi ve Ti uğruna öldürülmeşi emrin! . kanl) EE li eee ben verdim) deresi ji ni bir #lne devam edilmiş ve bu bütçe | safhaya elrmiştir, d kübul edilmiştir. else aşıldıklan o sonra GÖZ Mustafa Muğlalı evamı Sayfa 7, Sü, 4 te) evamı Sayfa 7, Si, 2 de) daim ke teyit e are kurulundan iki HI idar, ğine dair de tebliğ edilmi ME Yalnız £ divanı Sarıyerde iki cilmedi m üyenin işten el çektirildi | Vali Şilede halkın derdini Vali ve Belediye başkanı Ord. iş bir karar olmadığı Demokrat na verildi... e işten el parti Emi ylnda GÜMLM azlık un . Fahrettin Kerim Gökay, a ek muhitini ll; e dün, İl kurulundan Emin gğlüm VE t aşa Esab Çağa dü z Sayfa 7, im 7 de) (Devamı Sayfa 7, Sü. 1 Ebi nel merkez tarafından Işten el gektirildikleri ve'Esat Çal si da kurul üyeliği ile El b ettiklerine kadar e “Partiden yerilen maltmata gö Te, İl idare Rurulunun ikl üyesi- mi Bir Amerikan Telif bir eserin intihal olduğu iddia edildi Bir profesörün durumunu Senato İnceliyor ! filosu geliyor zı ziyaret edecek y Ali Nihat Tarlan hakkında Üniversite Senatosu dün karara varamadı İstanbul üniversitesi Edebi-Iduğu ve telif pi ŞE olmadığı bi İngilterede umumi seçimler dün yapıldı Yağmura rağmen 26 milyon seçmen oyunu kullandı kafi netice Mig öğleden sonra belli olacak v ğ ç ği R Dişişleri Bakanı Sevin ve selefi Eden geçi nutuklarıni söylerlerken (Yazısı Sayfa 3 de) Fakültesi 1 üniver AH Nihat Tarlanın İran e sitesi senatosüna a ve alı isimli kitabının intihal ol (Devamı sayfa 7, S3 de) Sİ Amerikanın Akdeniz donan- masına mensup 9 parçadan mü ik Li m rlkan filosu ayla 7, Si. 5 ti Gazetecilik dolandırıcıları mahküm oldular undan bir müddet evvel ne. sean ni salep bir gi ete ne m a iş iz i ADAK en da)” ; Karakolda müessif bir hâdise Üç e zabıta se ak yediklerinden şikâye yelki gece Kadiköy Yölde- höh ve e arada bir memürumr) ini ni karakolunda birileri öm tab: ta Türkiye Tallnla neler konuşulur? Birincilikleri hat Cemal KUNTAY akat suali — vazetme- o memurları mı, emlâk tellâl dim; bence evvelâ şı | Jar mu, gazeteciler mi, borsa Karşılaşmalar mu sormalı; Telefonla, en çek (Solar mı? Hayır, hayır, Bayır » Telefonla en çi v 1 3 kimler konuşur? bugün başlayıp Bir get Koslim olnsön i -. gok istidadı olan, bu iki spa" ün sürecek Me nil 5 çi cevaplandırmak sim — Hal Anlaşıldı, şey mese- esi 9 ii Stokholmde yapı- güreş birineliik- Hayır, şey o meselesi, yani Gi ür değil; Telefonda ik konuşurken, kadınlar, celine Ke kadınlarla en çok konuşan” niyet memuruyle üç müracaat-|nan mü: üebsif hir hâdise srmn Çı arasında kavga ile neticele- (Devamı Sayfa 2, Sü. 7 de) ül nla ni kiye birineiliklerini erken “>-İ ii Mir mi? Hayır! Avu- Devamı Sayfa 2. Sü, | de) İ katiar mı? Hayır! Hükümet (Dı a, 1, Sü. 4 te) | pl ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: