24 Şubat 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

24 Şubat 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

az almış vyenesi etleede evrak) veri a gön olmasi irlest bezir, İŞ siirt ik BE $il ili va di r) SON POSTA İngiliz- Amerikan-Macar münasebetleri gerginleşti Macar hükümeti İngiltere ve Amerikaya birer Budapeşte yanlarının persönellerini ii Rİ mi tir, yi carisianın Vaşlngtor. “ ettiğini söyledi ii vk Ohurehilin. muhafaza” mebusların sayısı ara” 5 yi : r idaresi altında daha a2 605- a pek az fark olacağı ve bir nota göndererek diplomatik personellerinin bir a : . .. : Roma 23 (AA) — (Ren Zi pılması lâzmgeleceği kananti. k ısmını geri çekm esini IS tedi gi in Mareşali sedat ERER iştirak misbetinin! Dİ belirtmi, iri dura al hug askerim “ İbir rekor teşkil ettiği anlaşı-| den birinin hafif bir çoğunluk da de - Ri AZE düşmi maktadır. 34 ia AE takdirde dahi yuku. A ng 5 lebilir. U e e yaptık, Palmali muşmuş olmalarıdır ki bu. da) miş olduğunu dam et bin seçim istasyonuna uğradık |lârının kanaatince, bir hüküme clmns , Sözde aplik diyorlar, fakat kati ve e kzı tal ellmektedir. Mik tin iktidarda kalabilmesi için -İbir et ii len sarih malümat yermiyorlardı. İrildiğin! göstermektedir. Bu SÖZİ ga yaşında olan Grazlani, Al |lein in EN ie 40 veya 50 mebusluk bir çoğun. e lerini Kami Ehemmiyetle, zerine duru: |de şehitler de kendilerine Öğre manlarla ni e şir ın öğled luk sağlamak elzemdir. Zira bir sor ve solan salın miz iKi nahakeme | olacaktır. Geğin sandik İ İdnetliz hükümeti için, “önemli vahini bularak okumaya başlı sın si mahküm alime bi okumuşlar ve üş dakika İçİn | edilmektedir. snbah Grenvip santiyle 1 de bir konu da Ayam Kamlarasın. olar. lerine sel ei olan dört gahldin |de söyliyecekleri sür ay leri İN şİcılmış ve 2 ERMENİ oy| da yenilmesi Halinde, ahit Eer tail Yognz mal Bamaer e TANE mi bitirmişlerdir. a gisi larının. sayımı bu gece) Sİ Bn tir. 7 TELGRAFTELEFONwTELSİZ HABERLERİ Graziani ikinci defa yargılanıyor Mareşal İngiltereden EE ii tarafindaki seçim istasyon-| İngiltered seçimler d Sayfa 3 8 umum! ön yapıldı Londra (AP.) İngi ir J|de milleti lu İzem ikame ci yıl süren Bosyi Mi idaresi ia kındaki fikrini ve ir. in 7 sinden b ile mur yağmış fakat bu in. iş İni ur, İngilizleri Bir tarafındı yukubulduğu haber verilmem an, daima nefret Gi a fazla sosyalizm veya isi müşahliler, en ileri ge- a siyasi partinin çıkara. galışma kamplarına gönderdiği vel abdal. li diri si rülmüştür. LONDRADA BEYNELMİLEL “AVUKATLAR KOMİTESİ TOPLANDI Mikrop harbi Atom harbi ikinci plânda bırakacak larına misilleme hareketi yap-|, i Rİ Eke tir. lussolirinir ndan ön- ra, ai Almanların i tcel saJ aim di ek ve resmi netice er Lami evvel Hân edümi- ektir. a beraber bu geceden) 5. unla Hizm elde edilecek kısmi ne- er umumi cereyanı. muhte- mi neticeler muhtemel nk yarın öğleden sonra beli nca, Kral galip gelen Partl. derini SL kendisini ve yeni bir ami ödevlendire. Miley kurduğu Cumhuri- cektir, İ OLAN İLK NETİCELER Londra 2) (Nafen) — Buda- Savunma Bakanlığını YAP| sensen Ohurehill bu ec eçlme dair ilk netice Kuzeş eştede cereyan eden mahkeme ideali i olan Grazlani, beş general. «| İrlandada belli 7 tur, ya Tale yanim Kanada da Hidrojen bombası tecrübeleri yapılıyor TE Sine mlm Make ee era İgenel seçim meticelerini » Hyde) terle, © muhafazakâr gartin mat açıklanmıştır, Amerikak Vo time, Nazilerle ne için aşbirlığı PAZKCEK! £vinde beklemeğe EL m mİ olan, RL ie in geler ile İngiliz Sandersin yap-| Vaşinston A) — Kelly, Birleşik Amerika Bahr! tarioda Chalk Riverdeki atom)| yapmış olduğunu açıklamıştır. rişmiştir. 75 yaşındaki o harı » grubunun Iki adayı iklri Kflirarlara dale aziyldye 8 basili be yili male! çi sami eazelesinde oneri fabrikanın atomu bom devri o başbakanımın, fktidarı ii öğilmniğlir “we BOLEEE dün Londraya getirilmiş ve bey | tom ve hidrojen bombaları İleison &: arda yayınlanan bir Zi Şİ . İdönmek 15 uhtemel e ühaşdzadirlar' Ayam Yara nelmllet avukatlar komitesi ebu | Yapılacak Ni adde olan mili iü Alman ada bir atıldığı büyük teşebbüsün! sında Aç mebualükla; yarisi plüklar tizerinde tetkiklere baş-| ederlerken bazı ilim adamları| bildiğiniz küçücük Ml aim side Yl Kore y meleri akika ilani my ene taşlardır. Budapeştede yayın 10 MİkTD a era şfedilmemi mensup römi şahsiyet $ t edebilmesi işin, evine özel ci esc seniz ii yaly Gi Keke al miras halat ovye casusu sariez makineleri tesis e-İşehir olan Salfordda işçi partisi len bu ulüz rinde yapılan a E. rabilir ii iştir, ve Ohalk Riverde gayet mi miştir. iie sinai müh alayı! kazağı BiMçeğle in iler, asm İsra Gla ar same eğ EN BOMBASI dl yakalandı tem olarak ancek cuma günü giliz milli seçimlerinde meticeşi z 5 yanlışı ortaya gı” pe dren e işi NN ei A vin mir öğleye doğru La mebus S€-;tik haber vermekle mıarullur. li b ül ahu By: 3 en zi in y Kanada ünlversitele-İ Frankfurt 23 (AP) Bir gov GP seçilmediğini öğrenebile.| Exterde muhafazakâr aday 1 ia o ğrikarı aker al anar) ann m Mi m re) ses eğasrima alanı ii cektir. Londranın Kuzeyindeki! D. Maude, 1 — yard yakini LAN e. EKR Eğer 9 Erin ni karşılamak üzere mümkün görülen 22 yaşındaki) w sir gti ne sorulan suallere cevap ver- bip oluklar e 1, Ji Yaptığını açıklamıştır. Res-İtarda simli ee vir ek andal tasnifi ancak| muhafı in rleşik Ameril işi Rİ m ğini ln miş gl ki Ni Nemi ii Darlimenirği e a İakat kısa mi > nra duruyorlardı. Yüksek seçim!" in kurulu Danıştay da $ üye seçti Ankara 23 (AA) tay umumi heyeti bugün DE şe ei ek seçim kuruluna katıla: ları beş Danıştay ü- yesin emin Seçilenler gun indi Özal, in a ki çalışmalarını Vaşingtonun 0 mil kuzey rk bulu. ın Detrie kampında yapmak. > se orktu Hoystra kolejin. n Zames Kelly Hidrojen ve sil bombası harplerinin mak. da kaldığına inananlar arasın. pal e a BE e Mi ee makin Amsrikenn Uzakdoğuya yapacağı yardım | Asyanın buhranlı devirlerini bertaraf *< mak ?naj “al 1 7: da başlıyacaktır. Churehili bu yeliği ie e Mu kuvvetleri Sayi RL la wıntakadan afazakör a: binbaşı Hek Başbakan Attlee, oyunu, POS | Bench, a a çıkan bir işçi Bir ordu #özcüsü şunları SöY-| ta tle göndermiştir. Daha son-| ye bir bağımsız adayı yenmiştir. DR «aşırtma, “ilani deni- | ra aday gösterildiği kunlaka 0-| Doğu Salforddn. İşçi Partisi nn şahıslar, pl Kuvvetlerini İlan Batı Walthamstowdaki İŞÇİ) adayı ve mebus Hardy yeniden bla yollara seyketmek © ve) partisi merkezine gitmiş, bir| seçilmiştir. ee gıl e Gy A müddet sonra Bayan Attlee ile Manchester civarındakl Burn Han En fanilyetine birilkti , İşçi Partisi mebusu Wil miş bulun, j iş tak: şi Sarma ajanı umumi yü ir miş in GR m bir iy mallar ve binalar, tahrip edil. ) galiplerin eline geç- mektedir, Vaşington 23 (AA) — Ayan meclisi Dışişleri kemüye: Altı dakikada lexander Brılihin suali J yndaki mılinasebetleri hatırlat |. iğ Acheson, Dişişleri bakanlığı" ievkalüde Pp son Amerikanın gi Bi Ymünar. ire 8-| 72 yumurta yiyen nil, Salih Tezci am 2 oronto 23 e) Toronto Li güme in e tu tuşan ni .. : ke la terfileri intizamla | kir, li el ER ii dan a da bir biftek yer acak e vE 'Ankaı — Mini Eğitim Ba- Halbuki bundan ev yine kanlığı eş komisyonu or-! böyle bil dia üzerine birisi 31 İsyoJ ta öğretim öğretmenlerinin ter ülerini intizamlı temin etmek maksadiyle toplanarak kadro: Ter üzerinde çalışmış ve 90 ira. a - | kikada, bundan başka diğer pi risl 53 kaynamış yumurtayı benzer ni, çi bu "ne engel olac: öl Şelerihağil çok cak ig le iştir. Sri e devam eden Achı Bi oğu Asya mlleleri: isadi bün; ii maasi İşbi bi k farklı olduğunu a ve gril ile Malez- ndiçini ara yeleri- aş alan 12 öğretmen hariç ol mak üzere hiç bir öğretmenin kadrosuzluk yüzünden tertiini elçi göndermek meselesini elddi en ii etmekte olduğu- , fakat büyük elçi yi evdi Haiz Beğ hiç bir ka iktisadi yardı Jen tetkik safhasındadır. pi e EMA li rini teşkil eden Birmanya vazl yeti an tefsirlerde bulun MAMIŞLR. râk nisbeti nişi Kere tadi EN Böler ferde yağan sıkı yağmura rağ-| & men ortalarda Gi seni işti- yüksek olmuştur. ipon - Thames şehrinde Münataakar mehi kullamlan Re künunun 785 ini i k Ki Diğer öğretmenlerin ter dil kayacak ve muntazam şekilde yapılacakt —— İlkokul A yi birl yal bir ei ei edilmiş gi ai #emereli bae getirmek & a Mzrmgelen bu gün tali m eğ ve şubat günü Karaşiye vi rn ta| öğle ramazmı ip zat camiinde kılındıktan sonra Merkezefendi mazi gö-| kendisin. htan mani ve Baklan MED baş! glığı dileri aMm8zIı dar ii tapta roıştar, r hiç görmediği Akropolü meh görmek istediğini açıkla- Büyük elçi birkaç gün evvel lunmm Gri mutat yasal 2) MH ailesine baş sağlığı ve kı İN tayı karıştırarak da 35 saniye. de yutmuştur. : - Allen Kirk | Fransada dersten ve 8 : 1 “kalanlara bir İmtihan İstanbula grevler a Hukuk ıyor genişliyor akilli ann NE YEN yeşik | Pore 28 (AA) — A ül çe yin b onuna akla” ALAY DERİ een) Otomobil ve mâden iş a a alel iğ ni 1 veya daha ziya. | dün, cumartesi günü bilhassa) yanan ö3 fabrikaya yayılmıştır. de de Jeme imtihanla. | orta ge- ELE di har | çecek bir seyahate çıkACAĞIDI| mumi bir grev hususunda alıma hakkı tanınmıştı. Meclisin bu-| bildirmiştir. cak nihal kararı beklemektedir günkü topl ie b Eİ Kirk adese gittikteri son hi , |kabul edilmişti ra Atina, Kahlre ve İstanbulu zi is dolaylarında Boulogne- yaret edecektir. üliecğe ge ilani da 35 bin İşçi 5 cağı ziyaret Amerikan temsile iz Vin b 8 bin ir ler, e A e e gi ği ci in babaları AK mana rastlamakla berab: Taği rililidin ari kli, | ik elçi bu konferansa İşti- Kayseri İYA rak etmiyereğini söyemk ve) Milletvekili Sait e Perşembe hak. |sırf iznini geçirmek üzere bu i 4 zahmetine kan a 8 EE çıkacağını tasrih ek) Azmi vefat etti ea 24/2/1950 Cuma gü. miştir. Büyük elçi İstanbulda; Ankara 23. Son seçim komis ü Lâleli Mesih A ola 2 Haliei Atinada de, şimdiye ka" lari kik ei çim kanununun arala as da büyük gayretleri Ka; seri e seri zloğlu AYİNB, endi- sine Tanrıdan mağfiret, dileriz. e Sarman (solda), 13 (sağda) mahkeme sırasında İltir: n Türk ünlversitesi talebeleri ve güreşçi Yaşar Doğudi deni) kafile rıhtımda imi coşkun tezahüratla karşılayanlar uraşında. Resim. na çiçek halkası geçirilmiş zat kafile başkanı doçent Dany işte mahkemelerinde casusluk suçu ile yapılan yargılamararı sırasında bülbüller nadık gektide itiraflarda bulundurularak 15 seneye mahküm edilen telefon Kumpanyası me- Voegle, iş seneya mahküm edilen aflarını yaparlarken. o (AP. a 21 Bedizdir. ikinci sanık İngiliz AP, Foto servisi) an müte- de böynü- (AP. Foto Servisi) gibi adamı Sander;

Bu sayıdan diğer sayfalar: