24 Şubat 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

24 Şubat 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- mm e: ET EEE e re i ; JUN rU3LAa | Çapar, RM ANN asarruf hesapları 1950 arel? İkramiyelerinden faydalanınız rita uk algınlığından 6 Çekiliş 6 Ev 6 Dükkân 00 aütoveli Vo çeşitli pata ikramiyeleri... Kırıklık, Baş ve Bel Ağrılarına Karşi NEVROZİN Önümüzdeki çekilişle 21 Nisan (Çocuk hesapları için), 1 Haziran, 25 Ağustos, 31 Bulm, 29 Aralık. Kullanınız 1 Haziran çekilişinde büyük ikramiyeler: Büyükada'da Köşk, 0 2 ROZİN Ankara'da Dükkân... e tesir eder, Dikkat? vört ei te sıla ole Ev ve Dükkânlar'ın İntikal ve Veraset vergileri bankamız tarafından ödenmektedir. Teknik Elektrik Memuru alıncak evle £ eni aygilakı Gene! Wüdürlüğünden ii sh AD hili Hartları hâiz teknik elek- Serbest Kalay. satışı 4 da“ maddelerinin “kaplarının kalaylanmasında kı Ürik memuru alınaca) nl 0 Me VE vee vk alada il e PORs imi benlerin an e baş enspektörlüğü, a müra Şa atimşiz, m edokuz yüze kurust, ş caat ederek 1/3/1059 adin” ERİN eden Çarşam ağın ameline gine işi ban kalayın TY 5 hi da EŞ ME AR namzet ayi ilân dendi mızda teslim, beher kilosunun da 870 kuruştan bugün | ÇORBA Yi olu ALL den, Mkiharen salışa arzedildiği Jân ölme 234 i k Se “Türk tabliyeti a En yüksek vasıfları Üzerinde toplayai yele En yapmış olmi TİCARET OFIsİ gi Elinde bu işe ait diploma ii "bonservis bulunmak, İ- . : ie aşcılar dahli size 25 kuruş gibi bu ete mektebi mezusiları le Bayındırlık Bakan tani dan Ey olanlarin b işe Denizde çalışmış olanlar olmay gün-hiç denecek bir bedelle bu dereca, nefis bir çorba hazırlıyamaz. BO TİCARET TÜRK NİM ŞİRKETİNDEN: im ortaklar Genel kurulu aşağıda yazılı gündem- maddeleri müzakere İİ ve olağantati. olarak 18/ Bi tarihli cumartesi günü saat 12,30 da İstanbul Bahçekapı Atabek han 1 cl kat 35-38 No,da e merkezinde yapici ge kli karıda gün bir hissesi olan hissedarların dahi işbu içtima müzakerelerine 1ş- tirake ve rey vermeğe hakları bulunduğu ilân olunur, KALİTE BAKIMINDAN E Dünyaca Şöhret Kazanmıştır eş sene Opsanıtı dir Yeni gelen le İY başka ir dolab 2i Batığı Dedi pasla pamalar Han No. a —18 — Telgr: ATES 1— muharrer ve beher (2500) lira kıymetinde ola metali ELSE senetleri yerini tutmak ve bunlarla tebdil kl a üzere, in biM (1000) lira değerinde hâmile muharrer 42 senedinin ihracı suretile mezkür hisse senetlerintü ne- sizin apne in müzakeresi; 1 mevzu İle ilgili olmak üzere, orlaklık ana miadizr öm m il ve 14 üncü maddelerinin tadili hak- avar ittibi ki Şirketin sermayesi, beheri (1000) 7. Tirasından ibaret, hâ- v mile muharrer (425) hisseye LE edilmiş (425,000) dörtyüz yirmi beş bin T. Lirasından lbarı Bu hisselerin meçmuyu, Md arasından tamamen ta- ahhüt ve bedelle! ri ee EE, 14 üncü madde, lama, muharrer hisse senetleri Ticaret kanununun 409'w Ri hükümleri dahilinde shara deyir ve ferağ orna JARK» Sig; ka nl den: inna SON Kurul Mart 1968 tarihine müsadif perşembe günü saat on de de Gi Galatada, Şark Hanı, DİŞLERİNİZİ DENTOL biş MACUNU ILİ LE üçüncü kattakı merkezinde toplenacağından sayın hissedarlar) YIKAYINIZ, DENTOL. DİŞLERİ BEYAZLA- 1anz' toplantıyı ol G çi elk TIR, AĞIZDA HOŞ BİR RAYİHA BIRAKIR B z 1 Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının okunması, 1 di senesine sit bilângo ve kâr ve zarar hesabının | — — — Hayrabolu elediyesinden : ne Belediyemiz elekizik santralımın 950 yılı ihtiyacı olanı » ezim esap devresi içlndelerayı vazife eden Yönetim ku DOĞU TİCARET TÜRK ANONİM A a la MÖRLMİ inlire yağı 4768, Ki Tulu üyelerinin ve denetçilerin fbrası, Son Posta Ymm sna ermeni | sapiogü ni e ait Kali tetkik ve tasdiki, İRKETİ ORTAKLARINA 2 inci maddesin AE RSİ iyp sefdönmeli m aneen Förülmizim he celil larlar Genel Kurulu 18 lı saat 12 de İstanbul ekapı Ata“ EEE YAL detle açık m eye çıkarımı Sa ip ikili EEE ücretin tesbiti, YEREBATAN; Çatalçeşme 8) 1950 bilânçosunun DİET 1 — Moterinin bahar tan ve e Ve yağın kllosu'85 kuruş si ön 18 irat netim kurulu üyelerle denetçilerin seçilmesi erile din abac ğda, iseler , bell g oluı A ni antıda hazır bulunmaları rica 7) Yönelim kurulu üyelerile Direktö biz ki ll Gi mm üz : ABONE FİATLARI si v0 on MA mmnine e yil 323 ve 324 üncü sinin de derpiş edilen mezunlyetle- YILLIK GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 sin Sant 15 te Belediye dalresinde encümen hu rin Hasına karar verim da aktar 11949 yılı muamele ve hesaplarma alt yönelim kurulu, ve gi aklen İHTAR: Şirketin esas TNS 29 uncu ve 31 In- denetçi raporlarının tasdiki; ameyi görmek Btiyenlerin bati günleri hariç me- | ei maddeleri yereğince Genel Kurul toplantımna iştirak edebil e i jam #aatleri dahilinde lee başkanlığına, müracaatları ân | mek için cw ez (G0) hile senedine malik hissedarların blgeg. | 2—1949 yl bilânço ve kâr ve zarar hesaplarının isik ve be veya bilvekâle hâmil olduklari senetleri toplantı tarihinden dandik lp yönetim kurulu ve denctierin Aran; | e m m alan İLİ 2z on gün evvel Şirk Ga KE İstanbuldaki banka» e Vİ ulu üyelerinden kur'a Deticesinde çıkacak © lan üye yi gili li yardan birine. en muki Abone bedeli peşindir. VR değiştirmek 100 kuru S.B. İst. Sa. Al Ko. Bşk. İstanbul 24 Şubat 1950 YÖNETİM KURULU Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tesbiti; 3.K İl iy vE ger İn yeniden üre imes ve ücretinin tesbiti A . Kısım İlânları Dr. Feyzi Ahmet ve yedek bir denelçinin de | kuruşluk gul ilâvesi kizamdız Onaran 1848 yılı hilângosuna göre iz ei tarzının karaf geren edilen bedeli 500 Hra olan 7 ei Cilt, frengi, ve zührevi hasta. Jaştırılması; ii dini Eği parçası 25 pr 1959 günü ei 10 de Har- 2308, (Zanfı te, | 7 APA sözleşmesinin 39 uncu maddesi hükmü gereğlnce Yi biye Mi anl Es. 3 Satin Alma komisyonunda pazar- ida el netim, ri Yeli ğin doğruya veya me lıkla satın alınacaktır. larını kabul ortaklıkla ticari muamele yapmalarına .izin yerilmesi, Kesin AND 75 yi olup şartnamesi komisyonda gö e Aka ae e haşı Eerlai e 741 İstanbul sü OSTA Matbaamıza gönderilen ve. rülür. yeli SARİPLERİ ya m UŞAKLIGİL varisleri, | gelis va e e vi eri — Tahmin edilen bedeli 23000 lira olan 8—16 Kw. takati 3 110 vol ik d di imi iş Se vE a adet Elektrojen ia 27 Şubat 1950 günü & yalak Es. 3. Batın alma Ki nunda ii Li alınacaktı 2 — Kesin teminatı ME Mir olup yemeği komisyonda li iv Diş etlerine musallat olan ve dolayısile dişleri süren mlkropları 5100 eder. m EÇ, YAZI İŞLERİNİ eren mi EDER: Sami Teziş Doktor Hafız Cemal | Dizikniği ver : Al recm Uyaklışl vere Mehisef LOKMAN Hn öalm ii e9 Son Posta Gazetecilik KOİ ye 104 No, da haz ektif Şi Müz ettiphanesi, ün best Ee, “eder, BASILDIĞI YER : GEN ağa Neğriyat | Limiteğ Şirketi 20048 - atsa, Matbaası, Yerebatan Çatalçeğnş 28/4 görülür. l «

Bu sayıdan diğer sayfalar: