13 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

13 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* yecanlı bir haber neşrelmektedir. Pa: C'—!!'..'F.&EIE?J...,,,.J BKONM aat aA Un unanuNa ayı: Yıl :1 Vp Akşamları Çıkar Gunluk Gazeıa — Te!efon 20827 ğ__._“_. LN AHMED | 'HAŞiMiN! Şiirleri Toplu bir halde Sühulet $ Kitabevi tarafından — basıldı. Fi N 125 kıır-u Adres : Is!anb.ıl SON TELGRAF Musolını islâm âleminin hâmisi ilân edılecekmış' Afrikada yapılacak merasimde hâmil -.. iğin sembolü olarak kılıç kuşanacak, Harar islâmlığın yeni kâbesi olacakmış! ıtalyanlar Hicaz ve Yemenle de anlaşmışlar lira sarlına karar Sovyet ordusunun geçen defjaki manevralarından o': Londra, 12 (Hususi muhabizi- mizden) — Bu akşam çıkan (ivie (aing İstandart) gazctesi, çok he Buna göre: Rus bükümeti, Fransa hükümee î tine müracaatla, mevcut Fransa» | Rus paktını tamam'ışacak olan xenı' bir askeri muâhede aktini teklif D | min akdi için Parise seliri, Fransa hükü- dinde ısrar elmekte ve | Fransız hükümeti bu teklifi şayet | kabul etmiyecek olursa, bugünkü | b Leoa Blum kabinesinin istinat ettiği| ve Fransız komünist partisinin de | ğ dahil bulunduğu (halk cephesinin) | finaas politikasına, Fransız. komü- | nistleri itiraz «decekler ve bu süretle, Leon Blum kabinesini isti- | faya mecbur edeceklermiş. PSovyet orduları daşkamandanı ve İngiliz gazetesinin neşrettiği bu |AT Müdafaa -Komiseri General haber İngiliz siyast mahafilinde | Voroşilaf çok derin akisler yapmıştır. Çünkü, Almanya hükümeti, esasen, mev« cut Fransız - Rus Paktı feshedik miyecek olursı Avrup ı siy asetinde bir muvazene ve istikrar olamıya. cağını resmen ilân etmiştir. Halbu. aa —— Türklye ile Almanya arasında yeni bir ticaret anlaşması yapılmak üzere yakında müzakerelere başlanacak, doşt” Âlmpanya !e münasebet- lerimit bu bakımdan da kuovetlendirilecektir. rıkınt! reşim Bıılıııdıu İ Büyük Elçimiz Bay Hamdi'nin Aın.,nıo..ı.ı h,uımlıı de “samimt Bir müsafahasını göstermektedir. '4 t yesee e HĞA eee Ki hEr ae saNıNmmeniaNÜ vi emeliNii v dölüNl e inENNEmSAN e Nu etumananmım “Lehistan da silâhlanmak için 500 milyon lira sarfına karar verdi Sovyet Rusya Fransa ile yaptığı askeriittifaka © bir zeyil ilâvesiniısrarla istiyor Fransız komünistleri Blumu devirecekler- mi ? Lehistan da silâhlanmak için 500 milyon| verdi smış bir resim Ki eati Rüse Frausiz - Paktindüki | atkeri ahkâma ilâveten yeni bir İ ssker? muahedenin yapıdması İhe | gilizlerin Almanlarla bir anlaşma yapılması — hususundaki — plânlarını altüst etmektedir. | — Bir cihan konferansının toplan- masıni düşünen | gilizlerin bu dü. şüncesi İse büsbütün suya düşmek- tedir. Binaenaleyh, Rusların Fransa hükümeti nezdindeki tekiifleri ve Fransız kömünistlerini tehdit ma- kamında öne sürmeleri A'manyada büyük bir infiali mucip olacak ve Avrupa sulhu yeniden büyük ve tehlikeli bir safhaya girmiş olacaktır. SARFEDECEK Varşova (Husust — muhabirimize den) — Lehistan hükümeli, dört genelik silâhlanma programını ilân etmiştir. Bu plâna göre, dört yıl zarfında 500,000,000 lira sarfedile. cektir. Bu paranın 200,000,000 lira. sı Müdafaai Miliye e, üst taraf da Lehistanıı Sandomig - htvalisinde inşa edi'ecek — çelik isthsâmlar, askeri fabrikalar, cephane depoları ve tayyare hangarlarına — sarfedi- lecektir. Sandomia mıntakası, Soviyet | Rusya - Almanya hudutlarının orta- sına gelen bir yerdir. Lehistan, Rüsya ile Almanya arasında vuku LEHİSTAN VENİDEN 500 MİLYON, —

bulacak bir muharebede bu minta- kayı en tehlikeli bir. yer olarak | addetmektedir. Binaenaleyh, bu ha. | | valiyi, çeliklerle, betonlarla, demir« | leri lnle mhkuııu baş!ımışlır Daşrılırak uçarlard.. Fakat böyle Bugün bir plânör Gülhane parkına düştü Plânör içinde bulunan Âli, ağaçlara takılan plânörden aşağıya indi ve kurtuldu Buğgün öğleden evvel Türkkuşue nun bir tayyaresi tarafından çekie l2 bir plânörde İstanbul ürerinde- — | uçtuktan sonra, gösteriş için Saray- burnunda - bir iniş tecrübesi yap- miştir, Pilot Âli plânörünü tayyareden ayırdıktan sonra güzel bir sürü >e | uçuşu ile Saray burnuna inmiş; kâ burası bir tayyare meydanı © ma: | dığı ve hava - cereyanlarının tesiri altında bulunduğu için pek hafif olan plânör rürgürla sürüklenerek bir ağaca takılıvermiş ve hasara İugramış'ız, W lt Âd, parlak bir. muvaffa- kıwl temin ederek Türkkuşuna şeref Kazandırmık arzusünu, İstes diği gibi yerine geliremediği için ( Devamr 2 nel m,/.ıda) İngilterede Kuvvetli bir Hazırlık İngiltere 800 | Tayyareciyi Çağırdı Londra, 13 ( Husust) — İagi. Hz bava nezareti, tayyareci ihe tiyabı subaylarına —yaptığı bir tebliğde, sekiz yüz tayyareciyi biraisandaa itibaren hizmete ala.» *Ülleceğini arzu edenlerin o tarik he kadar kayıtlarını yaptırma- lerıni ilân etmektedir. Bir plânör uçuşu İspanyada hükümet kuv- vetleri geriye mi çekiliyor? Madrid etrafinda - şıddeth bir muharebe daha oldu (Yazısı 2 nci sahifede) İstanbul size yar olmaz.,, İstanbulu eğlendiren Avrupa kızları! - Numara yaparlar, dans ederler, şımp:ın- dan başlar, sigaraya kadar İnerlei Tayyare l!öpor:ılı Şıpın' Abdurrahman Ş. Lâç Meydanına İAt Pe t H ae İT .». İner gibi... Almanyada tayyareler havadaki balonun Üzeri- ne konup uçtular Berlin 13 fHususi) — Hinden- | burg balonunun üzerinde dün pek | Muvaffakıyetli bir tecröbe yapıle miştir. Balon havada iken, iki tay» yare balonun üzerine konmuşlar ve — havalanmışlardır. — Almanlar, Amerikada da askeri maksallarla yapılan bu tecrübeyi ticar? maksat. larin yaptıklarım söylemektedirler. Evvelce tayyareler balonun ak tında asılı bulundukları çengelden Musolini — Islâm âleminin hamisi! Mareşal Bıîbo araplara bir beyanname neşretti Londra, 13 (Husust) — Bugün- kü ( Taymis ) gazetesi, Musolini'nin | (Libya ) seyahati hakkında şu ma- | İümatı vermekledir: (Devamı 2 inct sayfada meydana iner gibi balonun üstüne kondııklıvı olrıı d, öldürmeğe mi teşvik ediliyor ? | Yeniden birçok Türk köyleri basıl- dı ve yağma edildi Halep 13 (Hususi) — Bilhas- sa Kuseyri mıntakasında Arap ve Ermeni taşnakların sliâhlan- ma yolundaki gayretleri gün geçtikçe artmaktadır. Vatanile- (Devamı 2inct sahifede) Hatayda Arapİar Türkleri| £© rin tahriki neticesi olarak, bu | taraflarda silâhlanmamış kim-| | — Param yök, Istanbula bapılan - Estonyalı dilber: Bagan Katrina — Yok? — Bir koktey! l (Lütfen sayfayı çevirinte)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler