19 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

19 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı: 16 Yıl :1 a Or Avrupa Akşamları Çıkar Günlük Gazete — Telefon : 20827 da yeni bir an üsabaka yedinci sayfaha okuyunuz. Adres : İstanbul, SON TELGRAF tant mı? Avusturya Başvekilinin Budapeşte seyahatine çok ehemmiyet verili- yor. Avusturya, Macaristan ve Çekoslovakya anlaşmağa çalışıyorlar Viyana gazetelerinin lis Çekoslovak tinin bozulmaması isteniyor Viyana 18 (Hususi) — Şuşning. dün tayyare ile Budapeşteye git Miştir. Şuşning Budapeştede bulun- duğu esaada, reisi cumhur Mixlas» | n Viyanaya yapacağı seyahatin | Programı hazırlanacaktır. Şuşninge yakın olan gazetelerle Avusturya giyasi mahafili Şuşnir g'n Seyabatine çok büyük siyasi eheme Miyet vermektedir. Bu seyah ıtle orla Avrüpa dev letleri siyasetinde yeni bir değişik- İlğe — varlacağı söylenmektedir. | Viyana gazetcierine göre, Almanya Ve İlalyaya karşu, orta AÂvrupa devletlerinin vaziyeti son zaman larda değişmiştir. Çünkü Alman» larla İtalyanlar, kendi dahili işle- tile meşgul olmıya başlamışlardır. Almanya, müstemleke meselele. rini düzeltmeğe çalışırken, Musolini, Libya um' ile İtalyanın dahili işlerini ve İta'ya devletinin bugün- kü mevkil tahakküme tan dır. Hasıl olan bu yeni - vaziyet Viyanayı olduğu kadar, Budapeşte ve Çekoslovakyayı da fevkalâde alâkadar etmektedir, Çünki, ber üç devlet, coğrafi ve iktısadI vaziyetleri itibarile, avn: Simdi Peştede busunmakta olan Acurturga başvekili Şuşnig İehlike ve aynı menfaatler karşı sında, aynı mevkide bulunmakta- Şirlar, Viyana gazeteleri bu cihet- İ mazarı itibare aldıktan sonra, Çekosluvakyanın lamamiyeti mülk iyesini muhala elmek lâzımgeldi- $ini ileri sürmektedirler, Avusturya Kâzelerinin şimdiye kadarki İisan- Arının — tamamile değ şmesinden Mizâna hükümetinin, Çekoslovakya, çlkcaristan va Avuslury arasında Yeni bir anlaşma için çalışlığı 'ı;:l'îâ: 0'unmakta ve Şuşli 'amlolunmaktadır. I’alyan manet- Peste seyahati bu maksada anı değişti yanın mülki tamamiye- Avusturya Cumhurreisinin de | Budapeşteyi ziyareti bekleniyor 08 YAVOITURYA —? SS ĞAA snsş « aamı'm SARYA | | Orta Aovrupada hudatlerin bugünkü vaziyetl Şimali Hindistâiid_aıîıiüs; lümanlar ayaklandı... Bu son harekette Italyanların parmağı sezilmekte imiş... Londra, 19 (Hususi) — İngiliz gazetelerinin yazdığına göre, şimalt Hindistanın Veziristan mıntakasında isyan çıkmıştır. İpi kabilesi reisi “Müslüman'ar tehlikededirler,, şeklinde propaganda | yaparak diğer kabileler arasında dolaşmış ve müslümanları isyan çıkart | mıya ve İngilizlere itanl etmemeğe teşvik etmiştir. fagiliz er kabil T | ihi tevkil etinek istemişlersede, muvalffak olamamışlardir.| lagiliz gazeteleri, Veziristandakı askeri garnizonlara yardım olarak şim- diye kadar 6000 İagiliz askeri gönderildiğini yazmaktadır. Veziristan. | daki lagiliz umum valisi bir beyanname neşrederek İngilterenin yalnız Hintlilere değil, bötün müslümanlara dost olduğunu, bildirmiştir. (Deyli | Herland) gezetesi isyan hareketini son zamanda başlayan İtalyan prepagandasına hamlederek İtalyanlara hücum etmektedir, aLamaRGEN aNİNT aNdE NN itenNi ada NN BaNANA aN NNAR EiilkLaND İ aamealan ni heDe NNN ralananlar 1200 kişi Dahiliye nazırının aldığı yara ağırlaşmağa başladı (Yazısı 2 nci sahifede) / ralarına karşı İngiliz manev- | raları - Londra, 19 (Hususti) — (Mor- a Post) gazetesinin yazdığına b:"— Beritanya askerleri Mısırda m.)“k bir manevraya başlamışlar: a manevralara tayyare ve Kaaklı 180 i gi 4000 — İngil - | ektedi, ngiliz askeri gir KİMEİliz zabitlerile yan yana ola: Ha asır zabitleri de bü masevra: | Ja bulunmaktadırlar. - Mısırdaki | ,;':'lıserxıi ile- asker? ve mülkf hai Siliz memurları manevralar. ( V, zir. buluni lardı | Lîndberg | Bugün gelmedi (Yazısı 2 nci- sahifede) Yarın başlıyor Süleymanın sarayında Kudüs kızları Yazan: M. Necdet Tunçer Baştanbaşa aşk, heyecan ve harp sahneleri şimdiye kadar neşredilen bütün tariht tefrikaların en meraklı, heyecanlı, hakiki ve güzelidir. - $on Tolgrafta okuyacaksınız | kikate | deliller elde edilemem W';[.Amerikada Müthiş bir İnfilâk Bir kolej berhava oldu 670 kişi öldü İf New » London (Texas) 19 (A.A.) — Müthiş bır infilak, Tyler büyük İk-öllejini berhava ştır. Ölen talebe ve i Tol s: n başlı jin pek yakininden petrol Londrada Meraklı bir Muhakeme —— Madam Simpson yeniden dünya hâdiselerinin tik! plânına geçiyor Londra, 19 (A.A.) — Neşredilen Tesmi bit tebliğe göre, “Londra mahkemesi bugün saat 10.30 da vır Boyd Mekriman'ın Tiyaseti âl- tında Mis. Simpsonun boşanma işi- ni tetkik edecektir. Zarinedildiğine göre, müddeiu - inumi Boşanmı a i ği tarih olan g K Paristekikarışıklıklarda ya- ; Madam Simpes, mugayir beyanat, gayri u Münasebal hakkında kâfi bi hâ- (Devamı 2inct sahifede) me _—-——-— * Süleyman :îılıı!rıı: — Göktekl Yyıldızlar azağının altına ser. » Pilsinl dedi., yıldızlar kürne küme gökten yere düşzmeğe Başladı., Bütün dünyanın duyması lâzım gelen sözler Büyük önder bir hasbıhal- de idealimizin yüksek ma- nalarını izah buyurdular | î Milletler, yalnız kendi itilâlarını değil, | insanlığın saadeti için diğer milletlerin itilâsını da gözönünde tutimalıdırlar An) T Runu a n R lu. Rumen ve gazetecileri ve bu meyanda TA Ahmet Emin Ya lunuyor. Ahmet Emin Yalman bu 'TAN da çıkan baş ya türkle Rumen misafirler arasında geçen bü samimi Kasbıhal hakkın- da diyor ki; — Hususi bir masada, mi safirlerle sam linde söylenen liyen bir ga: miğa hakkı yoktur, diye d ua ralkat DU sözler o kadar insi- Garnlı bir hayat ve insanlık şeklini aldı ki, istifadesinin y taki bir kaç a Başmuharriri da orada bu- | lnız etraf - şa inhisar et'>. — ŞÜĞ Ö mesi çok yazık olacaktı'. Bu YO sözleri, vatandaşlara ve — dün: duyurmayı en tabti bir yazife bi- | Sagın Mirafir dost ee mültefik Romanya haricige nazırı Bay (Devamt 2 inci Asilerin daha düşürüldü Madrid boşalıyor, 250 bin kişi daha şehirden kaçtı arelerden yedi © düşürmüşler yen ihtilâlci * Pâris, 19 (Hususi) — İhtilâl ni, cumhuri; Tin üçüncü fırkası Guadalaj; cephesinde, müthiş ve kanlı muharebedeh sonra, ce miye muvaffak olmuş v ara kasabası ile civar- yol kişi son günler muharebeler Mkrbek ü yanında da şiddetl | olmuştur. Yünayted Pres gazete - * a r bir kaç kasaba imiştir. iğ. daha işgal e Filomuz Yı;gos 'lav sularına da gidecek Harp $4 muzun — İskenderunu ziyaret edeceği hakkında Roma ajansı taralından — verilen haber | tahakkuk etmemiştir. Diğer laraflan, donanmamızın haziranda dost Yugoslav Timanla. | rına bir. ziyaret yapacağı haber verilmektedir. Yeni İngiltere Kralının taç giy- me merasimi tarihf olan 13 mayısta İngiliz sularına gidecek olan filo- muzun dönüşte - Yugoslavyaya üğ- l raması çok muhtemeldir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler