20 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

20 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı: 17 Yıl 1 “ ismet kerelerde bizzat bulunacak inönü Aksamları Çıkâar Günlük Gözete — Telefon : 20827 ğMüsabakağğ ğ : ğ'rılsllâtını lütfen: ; yedinci sayfada ? —okuyunuz Adres : İstanbul, SON TELGRAF Belgrad'da siyasi müza- yimeemı Başvekil nisanın ikinci haftasında I'Paristeki kanlıarlıedeleredaırşehrımız%ılkrâmsmi'i;ı.iğr Belgradda bulunacak Atina ve Ankarada verilen karar- ların tatbikına başlanıyor Beynelmilel vaziyet Ankarada bir kere daha gözden - geçirildi- Hariciye vekilimizin beyanatı menme ue S Rumen Hariciye Nazırı bu sabah Ankaradan döndü Antonesku gazetecilere dedi ki: beyanatta bulunmuştur * B. Victor Antonesku'nun ziya- Tetinden ne kadar memnun — oldu- #üumuzu bütün harekâtımızla gös- termiş — olduğumuz için, — tekrar ; “Nizam ve barış unsuru olan ittifakımızın memleket arasındaki münaşebat — *0? - b A TE A için pek faydalı olmuştur. istikbalinden tam bir itimatla dönüyorum Beynelmilel vaziyeti beraberce ( tetkik settik. Balkan antantı koüs | © KU ——— feransı münasebetile Atina'da son | | yaptığımız toplantının açık ve sarih kararlarından sonra şimdi yapılan bu temas bilhassa verilen kararla- rın tatbik mevkiline konması için pek faydalı olmuştur. | Bu temnsa Başvekilimle birlikte | Nişanın 2 aci haftasına doğru bu- Tunmağı ümit ettiğimiz Belgrad'da | B. Stoyadinoviç ve Yugoslay dost | - (Devamı 2 inci sayfada) | © söylemeğe lüzum yoktur. Bu ziyaret verdiği — neticeler dolayısile — iki Numan Rifat Menemenci oğlu Bu sabah geldi Antonesku Ankarada Romauyga vefarethanesinin — verdiği baloda | Holanda sefirinin refikatarlle konuşurken Hükümetimizin misaliri olarak | ve maiyeti erkânı bu sabahki trenle (Devemi 2 inci sahifede) ciye Nazırı Antonesku ile refikası | |Bir tondan fazla ağırlıkta olan canavar şimdi 'Balıkhanede teşhir edilmektedir CARARE AMAİAT S T | Wuman Rifat Menemenci oğlu | Yazısı 27 1ncide Bugün başladık Süleymanın sarayında Kudüs kızları Yazan; M. Necdet Tünçer Baştan başa aşk, heyecan ve harp sahnelerile dolu.. Şimdiye kadar neşredilen tarihi romınlırı'ıı en güzelidir Yedinci sayfada: takip ediniz (Yazıst 2 inct saşfamızda) Yamarayı kıskanıp dağlara kaçan Sülegmanın 150 — karısından biri dua ederken.. Ankarada kalan Romanya Hari« | Ankaradan şehrimize döamüşler- | bir canavar yakalandı. || Blum büyük bir İnutuksöyliyecek Sorulan bütün siyasi suallere cevap verecek Paris, 20 (A. A.) — B. Blum gerek Sosyalist partisi parlâ. mento grubu — ve gerek halkcı cephe mebusları önünde yaptı- ga beyanatta, önümüzdeki salı gönü büyük bir nutuk söyleye- rek kendisine tevcih edilen bü. tün siyasi suallere cevap vere- ceğini bildirmişt'r. Klişi hâdiselerinde ölenlerin cenazeleri muazzam — merasimle pazar günü — saat 14 de kaldı- rılacaktır. | Zımbalı | Defterlîıı Devlete ık kiııtlırdın mı yapılıyor ? Seyyar sar- cılar tarafından bak- defterlerin devlete nit resmi | kikata başlayan | memurlar, - dün, Beyazıtta, Yıldır ? kıraatha ni € ; Seyyar satıc | Mustafa — Özayı | aykalamışlar; sat« tıdı defterlerin bükümele ait kâpıt- lardan yapılmış olduğunu görerek kendisini götürmüşlerdir. Orada sorgusu yapılan Mustafa ay, bu defterleri Ankara cadde- | sinde mücellid Zare, Aleksan ve 1 Dikrandan almakta olduğunu söy- lemiştir. Emniyet — direktörlüğüne celp edilen mücellidler de, kendilerine devlet dairelerinden defter yap- | mak üzgre verilen resmi kâğıtların | kenarindan artan sıyrınlıları — satın Haldıklarını bu küçük defterleri on- lardan yaptıklarını söylemişler, fa- turalarını göstermişlerdir. Yalnız, Aleksanin dükkânında siyrıntı olmuıyan bir miktar resm! kâğıt bulunmuş, yapılan tahkikalta, bunun, Burhan İsminde birisi tara« fhından satıldığı anlaşılmıştır. Burhanın bu kâğıtları nereden bulduğu ve Burhana sattıkların dan şüphe edilen, Devlet matbaası me- murlarından iki kiş'nin bu işle alâ. kası olup olmadığı araştırılmak- tadır. IT_ d Jçin (ç yüzüna haber veren Bir hükümet Darbesi Gizli bir tertip hazırlı- yanlar yakalandılar Bir Alman ajansının verdiği malümata göre, Viyanada Nazile- rin tertip ettiği bir hükümet dar- besi meydana çıkarılmışlır. Eski Başvekil muavini Starenberg de | bu işle alâkadar görülmektedir. Bir çok tevkifat yapılmıştır. Mevkulların ifadesine göre hüküe mel darbesini tertip edenler, Baş vekil Suşnig'i kendi rızasile iktidar mevkünden çekilmediği -takdirde öldüreceklermiş. g Mastafa Ozay —| Emniyet Müdürlüğüne | “Şevk ve gayretle yanıyo- ruz, fakat parlamıyoruz,, Âsilerin elihde_İtalyanca yazılar yazılı bayraklar dolaşıyor | | Iı Nümayisciler kaldırımları ve demir kafesleri söküyorlar (Gece alınmıs bir resim) Alnından yaralanan bir polis Kanlar içinde Bit nümayizci bartkatların Üstünde şarkı- söylüyor © Taçgiyme merasiminde İtalya | ———0 İtalya, Londraya|; hayret uyandıran P bir cevap gönderdi 4 Ingilizler de Göring'in Londraya gelmesini istemiyorlar "4" ni Londra 20 (Hususi) — İngiliz | bir zatın bulunması icabederdi. kralının taç giyme merasimine İtal. | İtalya — hükümetinin bu — cevabı, yanın iştirak etmiyeceği zannedi- | Londra muhafilinde hayret uyan« | lirken, dün İtalya hükümeti, Lond. [ dırmıştır. Talganın — Londro rada bulunan sefirinin merasimde | Jagiltere Göring'in gel- mesini istemiyor Paris, 20(A.A.) — Havas ajan. (Yazışt 2 inel sayfamızda) halyayı temsil edeceğini Londra hükümetine bildirmiştir. Halbuki | merasimde ya kraun veyahut ha- nedan erkânından yüksek mevkide * Tramîaylara asılan çocuk- lar bu sabah yakalandı. 'Polisler şehirde çocuk avına çık- tılar, yakaladıkları yaramazları Emniyetmüdürlüğüne götürdüler (Vasrsı 2 inci sayfamızda)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler