21 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

21 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ka — 8 ON TEL GN A gO MTANANDNA LNUN HAŞARATUYANMADAN FAYDA LE YUVALARINI TAHRiB EDiİiNiz Goçcn sene gibi bu sene de sinek amfetine ve lıllcıunuııı ve haşaratın İstilâsına maruz kalmamak için şlmdldon FAYDA ve pompasile yuv: ını temizleyini? * C eeet , , > b L (Bu akşamdan itibaren)| | 1 — 180 22/Mart/ 1937 Pazartesi ı 181 — 365 23 Salı Birahanes!nde 366 — 550 4 Çarşamba | SS1 — 725 25 Perşembe Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin Mart.1937 üç aylık ma- aşları yukarıda yazılı günlerde aylık cürzdanlarındaki tedişe sıra sayıla. rına,göre Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin müracaat- | aları ilan olunur. — (1525) | İstanbul Defterdarlığından: — Muhammen kıymet ; Lra Kuruş Büyükçarşı : Karamanlı oğlu sokak eski 33-35 yeni 33-35 — 140000 Sayılı dükkânın tamamı, Beyoğlu — : Kurtuluş Yokuş başı sokak eski 17 yeni 19 216 — 68 . sayılı hatenin altıda iki bissesi, | Eminönü ; Hacı Mustafa Taşçılar sokağı eski 205 yeni — 1998 00 —- 11 sayılı dükkânın 2400 de 468 hissesi. | Büyükdere * Kalyere elmadağı sokak eski -6,6 mükerrer 97400 | | 8-2 yeni 6,8,10,12,14,2 sayılı 973 metre mu- Tabbar 61 desimetrelik arsanın' tamamı, | Beyoğlu / ; Tatavla mahallesi Sâka Sokağı eski 36 yeni 9 82 17 sayılı 106 metre murabbar 42 desimetre. K Ti arsanın tamamı. | Mercan — * Kürkçü hanı ikinci kat eski yeni 10 sayılı 350 00 odanın tamamı, | Bakırköy — : Kartaltape Aksu misir tarlaları mevkli eski — 1076 — 66 4-4/1, 2, 3, 33 yeni 33.34.35 gayılı iki oda yazı ve hesap makinelerinin An- iki abırı olan 689 metre murabbar 47 desi- kara acenesi. Parker - dolma metrelik arsanın 360 da 45 hissesile 29875 kalemlerinin Ankarada satış yeli metre murabbat 54 desimetrelik tarlanın 360 lef, g | da 12 hisseleri, ridi elefon : 3377 aa Beyoğlu — : Kamerhatün Çukur sokak eski 27 yeni 43 — 720 00 SOUPLEX , i© © ©: PLATINE . ——l 726 — 858 26 Cuma Akba müessese leri Ankarada her dilden kitap, ya- zete, mecmuüa ve kırlasiyeyPucuz olarik AKBA — müessesesinde bulabilirsiniz. Her dilde kitap, mecmua - siparişi kabul - edilir. İstanbul gazeteleri için ilân ka. bul, abone kaydedilir. Underyodd sayılı hanenin yarı hissesi. Üans rofesörü Büyükçarşı: Çuhacı hamı ikinci kat eski yeni 32 sayılı 250 00 oda lamamı. Parisin 1937 senesinin | Üzküdar mi Ali Andonaki sokak eski 21 yeni 31 — 300 00 yeni dans figürlerini sayıl hanenin tamamı. öğrenmek isteyenlere | kındilli — : Kilise sokağında eşki 17—19 yeni 9—ll sa 75 00 müjde | yılı hane ve di n sekizde bir hissesi. Beyoğlu İstiklâ. caddesi Türkuaz | Tophane — : Bayazid mahalle Cerrah Mustafa Paşı 672 00 KB aa a ae ee sokağında epki. 610 yeni 8 saydı. hane ve | ondan Akşam dokura kadar ders- |/ dükkânit 140 da 47 hişsesi, —— | banesi talebelerine açıktır. Fatih t Hüsrev paşa mahallesinin Hacı Üvey sokağı 668 — 92 eski 1 yeni 9,9.1 gayılı mukaddema kulübe elyevm 6689 metre murabbat 20 desimetrelik bostanın 120 de 724 hissesi, Yukarıda yazılı gayri menkülleri 16-4.537 Cuma günü saat 14 de | | kadar pazarlıkla satılacaklardır. Satış bedeline iştikrazı dahili ve 94 S | Iaizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin V4 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak haftanın Salı ve Cuma günleri saat 14 de Defterdarlık Milli Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil satış komis: yonuna müracaatları, (F) (1sa3) ——— Daktiio aranıyor Büyük Şmith Premler makine « sinde eski hart $ Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri: Karaköy- Köp- rübaşı Tel. 42362 — Sirke ci Mühürdarzade Han Tel: 22740 Trabzon pos- taları Pazar, Salı 12 de- Göz Hekimi Dr. Şükrü Ertan Cağaloğlu Nuruosmaniye. cad. Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi yanında) Te'efon, 22566 e yazılmış Dde: | keri ; harflerle çabuk ve ŞOr. Ali Rıza Sağla k bir daktilo bas Beşiktaş Tramvay Durak anıyor, İsteyenle a a gazete müdürlüğüne müracaal etsini hı Çalışma yeri Beyoğlundadır bi eserleri yeni yanlışsız çevire | ya Hâstalarını hergün öğleden sonra kabul ede: Türk Hava Kurumu izmirsüratpos- || BÜYÜK PİYANGOSU (| WUNMDA BİRE, M:;.'s;;;;;';ıa" Şimdiyezel:;ıi:l:r el:::ıl:t:îe kişiyi UXU i HUHKH IOOO Perşembe 10 da 6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. Diğer postalar Üi B ee ci E([,’ğ',#î » 200.000C'arr. Ayrıca- 40.000, 25.000, 20.000 YErR 15.000, 10.000 Liralık ikrami- yelerle (50.000 ve 200.000 ) Mudanya -Pazar, — Salı, liralık iki adet mükâfat vardır., Perşembe, Cus ma 8,80 da Bandırma *Pazartesi, Salı, Çarşamba, Pers şemibe,Cumartesi Dikkat: Bilet alan herkes 7 - NİSAN - 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üze. rindeki hakkı sakıt olur.. X&w&&&m&wWxxxxxx—““WW' 20 de Karabiga-Salı, Cuma 19'da Ayvalık -Salı, Cuma 19'da İmtoz — « Pazar 9 da 'Trabzon ve Mersin Postalarına kalkış günle. ——1 Afyon Karahisar İccı | luğundan Tei I Kıralık Tutun K Rly İ'ı-ırıır—— hanı rıla(h iğdeli K Deposu l | | alacağı o!ıı on altı ııı:ı n | i hakkında icraca ya; kip üzerin? borçlu Şabanıı mahalli iksmetinin me hul bulun- | aşirin sına bi- Arapcami Kürkcü kapi Alaca l Mescit 17 Sadıkıye Doeposudur. Galata Köprü başı Benzinci Ali Rizaya müracaat, bulunaca ları | F kim a « tebliğat ifascına karar n küçük Me Re. viyenin küçü- ren ön gün #irazda bu e kadar | Yunmadığı takdirde icramın ka ne ka l Ama: icramı ', n Saink Umumi neşriyatı idira edan Başmuharrir . | yet kespedeceği ilân olunur. E. izzet 817319) | (1542) Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya usul vasi tayin olunduğu ilân olunur. yet

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler