22 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

22 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZAR TESİ Sayı: 19 Yr .J Türk Akşamları Çıkar Günlük Ga zete — Telefon : 20827 ;Musabaka ğTol;ilâtını lntfenğ î yedinci sayfada i — okuyunuz. Adres : İstanbul, SON TELGRAF ordusu Hataya ait hakları ihkak etmeye muktedirdir Konsey kararını birtakım malâyane ihtilaflara boğmaya çalışan ve Hataylıyı bomba, çete ile korkutanlar aldanıyorlar Konseyin kararı tagyir edilemez ve icabında o kararı tatbik etmek ordumuzu [l_ ei f i Eğer hâdiseler ve mecburiyetler Tilrk ordusunu Hatayın istiklâlini korumaya #i | â R U ee n vazifel Üzerinde Durulacak Bir cümle Madrid- sukut etse bile mesele hal'e- dilmiş olacak mı? Musolini bu suale m'lis- bet cevap veriyor Londra, 22 (Hususi Muhabi. rimizden) — İtalyan Başvekili Trablusgarpte ( Deyli Mey:) ga- zesinin husust muhabirine şu beyanatta bulunmuştur: *— İtalya müstemleke bakte mından tatmin edil şistan geniştir. Ora: E irmek — içla sermaye | || ve enerji sarfedilecektir. ve konsey kararlarını tatbik etmeye sevkederse Türk ordusu bunu derhal Bugün Yaptığımız Temaslar Yüksek salâhi- yetli bir diplo- matın gazete- | mize beyanatı | Bugün öğle üzeri mevsuk ve sa- lâhiyettar bir membadan aldığımız | malümala göre Hatayın ansyasa- S münasebetile Cenevrede cereyan &den müzakereler esnasında çıka- Tılan iht.lâflar “aklı bir tesir üyane dırmıştır. — Hiç-bir. ciddi sebebe dayanmâyan bu ihtilâflar mahaza Suriye politikacıları ve Hataydaki Fransız müstemleke memurları ta: Tafından ortaya” sürülmektedir - ve konseyin batay hakkıridaki asa kâs Tafını bazı noktalar üzerinde zaala Uğratmaya matultur. Suriye politi. kacılarının Filistin hükümeline bap Vurması, diğer Arap hbükümetlerin- den yardım istemesi, Araplık âle- mini aleyhimize fışkırtmaya uğrüş- maları da sırf bu sebebe - istinat etmektedir. Irak, Hicar, Mısır, Ye- Men nezdindeki teşebbüslerinin kâ- Milen akamete uğradığını gören Su- Fiyeliler Filistinden de red cevabı almışlardır. Konsey kararına muhalil Ve tam bir suiniyet mahsulü olan bu harekeller yetmiyormuş gibi (Devamı2 nct sayfada ) Sizi hem eğlendirecek,hem zengin edebilecek tafsilâtını 7 r_ıçğşı_ıyfada okuyunuz Wfa edebilecektir | Eğer tabanca bozulma- saydı, Kont ; Dö Şambrön ölmüştü! Fransanın Roma elçisini ağır surette yaralıyan genç kadının ağzından dinleyiniz! ifim,,! “ .. . ve tü Oldüremediğime müteess

Magda Fontanges isminde bir B eski Arkara ve B kont Dö Şambrö- ği esnada ise tasyonda labanca kullanarak, elçiyi ağır sürette yaraladığını yazmıştık. Maamafih | k mua kur. şunun Kont Dö Şumbrönün hayati uzuvlarını - tahrip - elmediği için hayatının tehlikede olmadığı anla- şılmaktadır. Hidisenin akabinde yakalanan genç kadın karakoldaki (lk istice vabında şunları söylemiştir: — Onu öldüremediğime çok müleessilim. — Çünkü — tabancam bozulmuştu. ilhakika ağır kalıbrada olan | kinci defa at ş edilmek istenmişse de, tetik oynamamıştır. | — Bu Magda dö Fontanj kimdir ? - — Bir serseri mi'? Hayır ! KOĞE 0Ü Şal ea viren li (Davamı 2 inci sahifede) Hai Veğisei olan müsabakamızın Madridin — yakında — suküt W edip etmiyeceği hakkında bir şey tövliyemem, — Bu.. sukutun. İspanya karışıklıklarına nihayet verip vermiyeceği hususunda da bir şey söyliyemein.,, Deyli Meyl bu son cümleye gu fıkrayı ilâve etmektedir * — Üzerinde — durulacak bir cümle £. Zindbergin son seyahate çıkmazdan evvel alınan bir resmi ( Dört beş gündür. Bağdad'dan | doğruca Yeşilköye gelmesi bekle- | Den Lindbergden bugün de ses sâda çıkmadı. Yeşilköy her saat Adanadan bir yıldırım telgrafı bak- liyor, Fakat ne gelen var, ne giden? Acaba Lindberg yolunu mu değiş- tirdi? ) Ücareb Mektebinden Çıkarılan talebe Mektep müdürü hâ- diseyi izah ediyor 'ün ve bugün, matbaamıza bir kaç talebe geldi. Bunlar “Yüksek tısat,, mektebinde okumakta ole duklarını, haksız. yere mekteple alâkalarının kesildiğini, hattâ, kens dilerine dayak atıldığını iddia ede« eli i ğT rek bu hususta neşriyat yapmamızı istediler. TandAİ (Devamı 2 inet sayfada) Lindbergten — | Ses sâda kesildi! £: ! İtal eri arasındadır Vaziyet gergin Almanyanın Avustur- yayı işgal ihtimali bu- gün her tarafta konuşulmaya başladı Ansızın yapılacak bir yıldırım hareketinden korkuluyor Viyana, 22 (Husust Muhabiri. addedilebilecek neşriyatı- devam mizden ) — Vaziyet gergindir, | ediyor. Viyana gazeteleri de — şid- Alman gazetelerinin bombardıman | (Devamı 2 inct sahifede) İtalyan filosuna karşı İngiliz filosuda Akde- nizde manevra yapıyor 'Musolini İtalyan filosunun manevralarını Pola zırhlısından seyrediyor.. TKocatepe ,, hareket hazırlıklarına başladı İnönünü Londraya taç giyme merasimine götürecek olan Egeye refakat ve İngilteredeki büyük deniz şealiklerine iştirak edecek - olan *“Köcatepe, hareket hazırlıklarına başlamıştır. (Bapbakanın seyahate ait yazıat 2 nci sayfadadır)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler