23 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

23 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pek çok | 6 çok İtalyan askerleri mevcullur. LN ŞA PY Her yerde n t .. ). bi ğMusabakağ Kuruş V ir- S i ğ'l'ıîsllitını lütfen: 23 Mart i e. ; i yedinci nylıdı;- j GN D : okuyunuz. : Avrupa dün akşamdanberi en he- yecanlı dakikalarını yaşıyor! İtalya ve Almanyanın müşterek bir darbe hareketine geçmelerinden korkulmaktadır. Vaziyet endişeli Musolininin ansızın Romaya dönü EBquarlarıla | Hükümet Suriye şünü Avrupa için yeni 'Balkan ve büyük bir buhranın başlangıcı ymanfına | ve Fransadan telakki edilmektedir planlın izahat isteyecek.. ş Y — G"ecekler |Hudutlarımızda yapılan manev- | Ankara ve Betgradko- | raların ve Hataydaki taşkın nuşmaları Balkan an- i K tantında yeni ve mes- | hareketlerin manası nedir? Ş4 ' ut safhalar husulunü temin edecek Hududumuza yeni süvarı ve piya- Rumen Başvekili- | de kıt'aları sevkedilmektedir, nin Ankarayı ziya- reti bir hafta sonra Antakyaya tahakkuk ediyor “ Gazetemizi © üai ö Cenep hudatların tarafından yapılan artması, demir gömleklilerin — tahşid celbeder bir mehiyet arzetmiye * başlamı mizin Fransa hükümetinden ve Suriyedel ğ görülmektedir. Atalgyan kuvvetlerini hezimete uğratan Madrit kuvvetler! hükümet merkezleriuin etrajını — çeviren ba — | 5 . tayda son kırk sekiz gaal içinde, gerek mahalli hi kü. siperler içinde dövüşüyorlar | Ç v kse Suriye komitelerinin faaliyeti artmıştır. Taşnak ka- ——— — İ LT hşidr ve tehdillerini artlırmışlardır. — İral- Kai 5i riR tti yi , ği .. aA . Bahri e ı'çin — || pasa mevkiinde tahşidat yapılmaktadır. Telebyaz mevkündeki Frane ukumet k ı rl t Y 4 S | e kataatı da Dirirurdan gelirilen-kıtalarla takviye olunmuştur. uvvetle "Yarım küsür- -H ; EMÜTEPTİ perişan ettikleri Milyar dolar © ; İstanbul hastaneleri Amorika bazı yeni geml- asileri kovalıyorlar | *" vse'korss” İRELERRÜ Kanserlibir hastayı geri AA) — Bahriye Ttalya ile Almanyayı mü şterek | * aa MağEİ N çevirmek kğmin hakkı? harekete saldıracak S DöK | Bulgar Boyeekili Köve tomnef | Sıhhat direktörü izahat veriyor bu hezimettir.. deniyor V amin Tezdaha, konulacaktr. | — Bükreş., 23 (Husust ” Mühabiri: —— ——— 3 n ıA:X; İlf,ln * mizdenl — — Romanya Başvekili Kabahat hastada da var, hastaneyi | Bay Tatareskonun Ankrayı ziyareti ; sorlada) - | kat'ileşmiştir. Dış Bakanın aiyareti beğenmemiş, tahkikat. yapılıyor “| ye Bilhassa Büyük şef Alatürkün (Yazıst 2 İncı saş famızda) Romanya ve Rümen milleti h - C Legrat 23 fHususi) — İtalyan | vasalatına inlizaren — bu Başvekili — Müsolininin — Trabulus * açıklarında yapilacak mânevraları | e- Yarida bırakarak, alelâcele Romn- V3 dönüşü, bu sabahki gazetelerde Mikrop muharebeSi iıânl Sayet bedbinane muta'aalar ve teh- kında yaptığı hasbıhal burada ve bütün Balkanlarda mes'ut akisler hasıl etmişt r.? z mi DN ' Bi aları harpsiz mi başladı? — 253 50em gz ei | tönesko ile başlıyan konuşmaların ı Çekosiovakya'da bir ecnebi devletin devamı ve biâhare Belgral'ta İn. | tavşanlara mikrop aşıladığı ve bü Ş7, Örtmem yapılıcak ziyaret | İ $ irliğinin — kuvvetlenm yüzden binlerce tavsan ve insanın) ve kzanması bakımından yeni ve öldüğü bildiriliyor mesut neticeler istıhsali | hastalanıp öld ?y.m.- 2 inet ,,.y,.,”.,,l, GAkAkŞR e ge MURSLIRİ. temele, VB c z - | * Öğrendiğim mevsak malümata Z istanbul SERRE Batakhaneleri <« << TÜĞSEN crae Kadın tuzaklarile, afyonlu iç-| Mandıracılar bu kilerle miras yediler ve zen-iSabah sütçülere| F” Sindekl Celçlsi general Fronko eD * ler nasıl sefalete düşürülür? iŞüt vermediler görüşürken Alm, anın asiler KÜNMEle —e 4a general Fren î Bir İngtlis sırhlısında efrat talim yaparlarken ) Nleryürütülmesin l || . Kendileri arabalarla ma-| B OCammmanm |Profesyonel pokerciler | Sisersküklar Bütün hâdiseler Italya B B lne Barekil, bosoralır | O kaesten satler | jle İngilterenin ara- SAa gn Bezr hileleri nelerdir? — | süeriem kadzıe İ g £ İeddiieden y anelen g D Ve Ni SA dai ce Şadak ae | SINI açacak mahiyette Satır. Çönkü Asi salları arasında ÜE guvenılen dost evinde, klüp- çrmis ve bu arada inekçiler İstan İngiliz ol z p lilla ol Âsilerin H d u vermişlerdir: ? i e Almanyasın fapsayada etde, sosyetelerde' kahvelerde E sabıhtan itibaren süt dağıtma işini | İarmda mukabîl manevraya kulyanın 'e Almanyanın lapaayada Bu karara göre müstahsiller bu | Yarmak istedikleri bütün kedelle 1s0 İ | i ü j l Ütçü B SA İledieri börün hedeler aa avlayan trişörlerin sırları Vğgesi laerlele aarak sücükre L Kmnası Römada asabiyet uyandırdı Londradrki Ademi müdabale ko- ol Son Telgrafta Bd KD rem y laĞİ : saşyüdür | (Yazsı 2 nci sahifede) Gçe İleti de, Grandinin Romaya mü-

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler