5 Haziran 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8

5 Haziran 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- RADYO 8-SÖOÖNTELGRAF — 5 Haziran 1937 NECiBBEY t Yağlı Yağsız BRiYANTİINİ Saçlara parlaklık ve yumuşaklık verir, şapkasız gezen bayanlara ve baylara yağsız NECİB BEY briyantini tavsiye edilir, mutlak bu briyantini alınız. R İ DEPOSU: Niçin dişleri mutlaka günde 2 defa fırçalamak lâzımdır? ni Çünkü geceleri ağız guddeleri- | sonra - ve ber halde bol bol | nin İfrazalile dişler ve diş etleri | “*RADYOLİN, ile fırçalamak ve dolmuştur; çünkü yemekler, siga- | temizlemek — şarltır. Ba - süyede ra ve kahve gene ayni tesiri yap« | dişlerin de, ağzın da sağlığı ve mıştır. Binaenaleyh dişleri her gün amlığı; gözelliği garanti edil. iki kere « bilhassa — yemeklerden | miş olur. Taksimdeki Maruf ve Sevimli ANORAM Bahçe- sinde SAZ HEYETİ: Keman » Cevdet. Kemençe - Sotiri - Piyano Feyzi Udi - Mısırlı İsrahim - Kanun Ahmed, Klarnet : Ramazan » Ney Emin ARTİSTLER : Radife, Faide, Şükran, Bilsen, K. Safiye,Muazzez OKUYUCULAR: Hamid, Artaki, Solist Mustafa Pek yakında hakiki sürprizler. Tel. 41065 | ——— ” MAZON MEYVA TUZU INKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve YANMALARINI Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. | Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler, Mide ve Barsakları Alıştırmaz İçilmesi lâtif, tes'ri kolay ve mülâyimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tulamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat, Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 6-6-137 tarihinden 16-8-937 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazar ve İzmit- Adapazar arasında Pazar günleri için gezinti trenleri — selere konulmuştur. Haydarpaşa'dan saat *7,10,da ve Adapazar'dan saal *17,00,de hareket eden trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan keza Haydarpaşa'dan saat "8,35,de Adapazar'dan da saat *15,58, de hare- ket eden trenler birinci, ikincl mevki arabalardan teşkil/ edilecektir. zinli trenlerinin bazı istasyonlara varış ve kalkı: i %Cunıdı.nıi';ı aalübterani balka ilân Olasur. Satas c aai setbye 1. ci tren Varış Kalkış 7,10 10,08 11,06 2. aci tren İstasvonlar Haydarpaşa — izmit 10, Sapanca JA Adapazar n Durmaz 1148 12,35 02 »241 11,58 - 15,38 16,12 1618 Durmaz 17,35 18,36 Adapazar Sapanca - İzmit 17,00 17,43 18,40 Varış Kalkış DA 8,35 Eminö LiNile &SAHİBİNİN SESİ Son A X 1993 — S. GÜLER Çayır Değil Tabakta Dırı. A X 1994 AHMET ŞENSES Kuyubaşında Testi, Penbe Gelin. A X 1995 — AYDA A X 1989 — KÜÇÜK MELÂHAT Sulu Kulede Kına Gecesi Çingâne kızı — A X 1990 — MUSTAFA Giyer fistanını. Bir Yar Sevdim Kuşadalı A X 1991 — KÜÇÜK NEZİHE Saçların Kıvır Kıvir, Şu Dağları Delmeli. Gürbette Beni, Bu Seven Kalbim. A X 1992 — ERZİNCANLI ŞERİF J A X 1996 — MALATYALI Methiye KALENDER Narman Kazasında Bir Gelin Malatya Elvanı, Gördüm. Celâl. Yalnız “ IY[ ” POKER Bıçakları vardır. Dayanıklığı ve keskinliği birer birer kontrol edildiğinden hepsi de mülesa. viyen keskin ve dayanıklıdırlar. Şayet onlardan bizi, sizi memnun edemedi ise “Poker,, bilâ münakaşa değiştirecektir. BU YÜZ BİR GÂARANTİD GKDN mLran | Denizyolları | İŞLETMESİ Ş Trabzon pos- taları |) Pazar, Salı, Perşembe 12 de | İzmir sür'at | postası Cumartesi 15 de Mersin Postaları || Salı, Perşemhe 10 da kalkarlar. *“Salı postaları önbeş günde bir yapılır.,. Diğer postalar Bartın — *Cumartesi, Çar- / Ve mliğinden: Hilmiye tarafından kocası Kon -« yada Sırcalı Mescit M, sinde 6 sa « | yılı hânede Celâl aleyhine açtığı nafaka davasının icra kılınan mu- Geabö' 18 ğ hakemesi neticesinde dava oluna. & Bdi Salı, nın iİkâmetgâhının meçhul olduğu 4 T mübaşir meşruhatından ve yapı * Perşembe | dan tahikikattan — anlaşıldığından 9.30 da | mahkemece 20 gün müddetle ilâ- Mudanya -Camartesi 14 nen tebliğat idrasına karar veril - de diğer güne miş ve muhakeme günü olarak ta ler 8,80 da 5/7/937 saat 10 tayin edilmiş oldu- | Ürelirikee ğundan mezkur gün ve saalta mah- bali postasine OÜN Kanan bir vekii Bulundürülmü Tüçtaab Gi an €kil bulundurulması sgım 18 de. aksi takdirtle muhakemenin giya- Bandırma -Pazartesi, Salı, İzmit ben cereyan edeceği davetiye ye « Tine geçmek Üzere ilân olunur. (937/404) ü No. 47 NECIB-BEY ŞAHPUVAN özü Ü cti 3 gAÇ SABUNU 'Saçlarınızı kurtarınız Mutlaka hergün Ha- isan O dö kinin ile saçları tarayınız Her gece yatarken mutlaka bu hafif saç suyu ü Haasan deposu * İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beş HAZIR VE ISMARLAMA KOSTÜM PARDESÜ PANTALON Son Moda Kumaşlar UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI Yalnız GALATADA Meşhur EKSELSYOR ; Elbise Mağazasında Bulacaksınız Haftalık ve aylık tediyatla dahi müamele vardır. Telefon 43503 Sultanahmet Birinci Sulh Hu - kuk Mahkemesinden: İstanbul maliye muhakemat mü- | düriyeti namına hazine avukatı Vahid Sayın tarafından Şehremi - | ninde Deniz Aptal mahallesinde Bö- rekçi sokak 33 numaralı evde otu- | ran Mustafa Daniş âleyhine açı - HARBİYEDE BELV BAHÇESİ BaYAaNMUALLA ÇAĞLAYAN SAZ HEYET Ayrıca: S. ÂTİL LA Revüsünün yen'lkk'"/ Sultanahmet Birinci Sull H" kuk Hü iliğinden:

Maliye hazinesi naminı bul hazine avukatlarından lan 44 lira alacak davasının ya « pılan muhakemesinde — müddea - aleyhe ilânen tebliğat lera oluna - rak 31/6/937 tarihinde tnahkeme- de hazır bulunması bildirilmiş ol- düğü halde gelmemiş ve davacı ve- tstati * | kili tarafından bir kısa senet ib- Z Val raz olunarak müddeanleyhin im -< Haydarpaşa 19,40 - İzmit - Sapaaca Adapazar 9,24 10,00 21,35 B,34 9,26 ee Z 18,27 19,26 DİKKATE : Adapazar Sapanca HMit NAZARI Haydarpaşadan saat “8.35, ve Adapazar'dan saat reket eden 1056 ve 1057 No, lu birinci, ikinci mevki arabaları trenimiz gidiş ve dönüşte İzmit'te Beyoğlu 3 cü Sulh Hukuk Hâ « kimliğinden: Mahkemenin 937/387 sayıl sile İstefan ta: da Pangaltıda Bay No. li evde oturan ve halen ikamet- gâhları meçhul bulunan Sitanik ve “Maryam ve Osgan aleyhlerine açı. lan mezkur evin izâlei şuyüu hak- kında davanın duruşmasında me- #ağgın kabili taksim olmaması ha- Bebile bilmüzayede satılarak es - Mamnının hissedarlara hisseleri Hisbetinde tevzi ve taksimine, dair 17,50 18,37 *15,30, da ha. bâmil tevakkuf etmez. - *3125, verilen 19. mün hulâsası fdilenlere gönderilmişse metgâhları meçhul bulunması Haşi bilâ tebliğ iade edilmiş olma! la hüküm fasıla tibaren yirmi gün zarfında dava e- | dilenler temyizi dava etmedikleri takdirde, kesbi katiyet etmiş sa « | yılacağı hüküm hulasası tebliğ ma- ikamına kaim olmak üzere ilân olu- nur. (937/337) — 937 tarihli kararın hük- Çarşamba, Pere şembe,Cumartesi 20 de Karabiga»Salı, Cuma 19da Ayvalık »Salı, 19da Cue ma 17 de. İmrot — « Pazar 9 da 'Trabzon ve Mersia Postalarına kalkış günle: ri vük alınmaz. 206,, Fatih Sulh Üçüncü Hukük Hâ - -| kimliğinden: 987/58 — 62 — Mahkememiz - ce — terekesine — vaziyet. — edi - len — Aksaray Hörhorda — Kızıl minarede töprak 80. 29 81 sâyıh ev- de ölen Vildan -Deniz Aptal mi SO 18 sayıda ölen Hasan ve borçlularının bir ay ve iddiayı ve Şehremininde i Çeşme n alacak hallesi kemeye müracaatları lüzumu aksi takdirde terekesi hazineye devre - dileceği ilân olunur. 4/6/937 veraset edenlerin 8 ay zarfında mah- oz Sulh Hukuk Mahkeme « Beykozda Yalıkö - caddesinde 47 nu - ölen — Ali Ga- mahkemece el Yü — Çayır maralı — hanede -Hibin terekesine konulmuştur. Kelaleti hasebile alacaklı olan - lar da dahil olmak üzere bilcümle alacaklı ve borçlularının resm sikalarile beraber bir içinde mahkemeye müracaatları lüzımdır. Bü müddet içinde gelmiyenle - tin Blrasoıyane şahsen ne de te- rekeye izafoten müracdat hakları oli ır. Mirasc üç ay içinde gelmedikler k Tarımı iskat etmiş (2188) ay olacakları ilân olü Dans Profesörü Parisla 1937 senesinin ye- ni dans figürlerini öğe ranmek İsteyenlere müjde Beyoğlu İstiklâl caddesi Türkuaz dans dershanesinde Kemal Sami Bayere müracaat, Hergün sabah ondan akşam dokuza kadar ders- hanesi talebelerine açıktır. halinde istiktabının icrası talep edilmiş ve mahkeme- cede müddeaaleyhe cereyanı mu - hakemeden bahisle muameleli g- yap kararı tebliğine ve istiktap ve muhakemenin 9/7/937 tarihine mü- sadit Cuma'günü”saat 1080 da ic- rasına karar verilmiş olduğundan müddeaaleyhin işbu gıyap k na müddeti içihde İiraz diği ve istiktap ve mul n nü mahkemede hazır bulunmadığı takdirde istiktaptan kaçınmış — ve davacının tadiaların: ve vakısları kabul etmiş ında olmak üzere ilân © (936/1927) gorerEDAAATARAAA AA DA A DA Göz Hekimi addolunacağı tebliğ nur $ $ Dr. Şükrü Ertan $ Cağaloğlu Nuruosmaniyea c—.l.: Cağaloğlu No. 30 (EBczanesi yanında) Te'efan. 22556 4000000000000000EAAAACAAAAAA - tihine rastlıyan Cuma Sayın tarafından Aksaraydi B Hi çü başı mahallesi küçük LüNE? dtan - müstecifi çıvan Hüseyin aleyhine açT lira 50 kuruğ alacak davasıfif Ü T n rah b ri muhakemesinde müd! ikametgâhını 10 sene evvel teri bir semti meçhule gittiği abıl4 M)uvd” şirin meşruhatından ve Fi | e kikatından- anlaşılmış. 016 20 gün müddetle ilânen tebl p rasına karar verilmiş Olde muhakeme günü olan 2747 günü 11 de Sultanahmet Birinci gelmesi geriti Hukuk mahkemesine a musaddak bir vekil gör ü i hkemlö i ve aksi takdirde mahkef' ”. gl yaben bakılarak neticeletdi ) 29) ği üân tebliğ rııumıf__(î-’ı:"/_, $ Sahibi ve umumi neştiyatı Başmuhartir E. İzzet | Basıldığı yer: — Matbaal

Aynı gün çıkan diğer gazeteler