16 Ağustos 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HÜĞ iŞPRNR A darlara müracaatı İDAREHANESİ; İstanbul Nurosmaniye Şeref sokağı husust daire TELEFON: No. 20827 Sayıı 4758-161 Yılk: 2 Abone : Seneliği 12 lira, altı aylığı 6 lira, Üç aylığı 3 “liradır, SAYISI HER YERDE En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi D ! a di K T Bir İspanyol tahtelbahiri çanakkale önüne kadar geldi,bir gemiyi batırdı Tai| Sularımıza yakın Busabah Generaller b VA e aa a aa asmi yakıında | VManevralara doğru Ka | — Torpille Batırdı _H_aEM_e_[ — Bu sabah İran heyeti de şehrimize geldi L Batan geminin mürettebatı bu sabah bir Rus vapurile limanımıza getirildiler |Harbin civarına kadar gel- diği meşhur Çin seddi Mareşal Fevzi Çakmak ve Orgeneral Fahrettin Kan Dİr teftiş sırasında Büyük Millet a ş .GÖVdeYİ Meclisinden İspanyol suları, onun — karşısine bu hüuımî:ır. BuUl d:ıkiw:*'ı); suları sık sık meçhül |uzanmıya ba, tahtelbahir. ve layyare hücume | solosluğund. ıdad ( ikinci & 4; —.Hatayda gözleri kanlı İnsanlar —— Fikret Âdil — Götürdü |7 kişilik bir” ? —— — —— ——— « Hey/'et de gitti Dehşetiçinde kalan Gizetemizde —| Şanghay bom- »Z oet İlk yazısı bardımanında . - A ide âre » Tül'klel'll'l aıaka' BUGÜN . ölenler : 687 ıĞ:: b elek'sils ni (Yazısı 2 inci sayfada| 3 Uncü ı!yîıqı:dı gohnu bu zevata tah- len itibaren generallerimiz —© lanmıya başlamışlar ve gelen yüzlerce ki- şilik halkın tezahüratı arasında tre | İne binmişlerdir. Büyük Millet Meclisi adına ma - (Devamı 2 inci sahifede) Ağir Dataryalarımızdan biri GT Z T g T/ —Adana, 15 (Hususi) — Hataydaki dhiş eti bütün şiddetile de « ürkler, katliâm ne karşı tedbir alını in Yugoslavyada çok kanlı hâdiseler oluyor Bir nümayişte 2 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmış, muhalefet unsurları dağılmıştır BÜ Coha kanlı hâdişelerin vuk temel görülmektedir. Etrafile alâkası kesilen İ Antakyadan bir manzara ( İISTANBULUN DERT ) M(;reşı;î;V;ro;iIof aİğy)ıine bir Suikas Haberi ı_laİıa.. | | | W : z ıg : ., ' > meyva halinin Davutpaşası idir; sebze ve meyva haline her sabah beşer meyva ve seöze koparmakla | saaf onu, tıpki pazar ola Hasan bey gibi | V l u ha * inkü”heli, 5 incis da. ugünkü” peli, *6 incis sayfamız 'ıı#. rayk "5 4i 4 ! $

Bu sayıdan diğer sayfalar: