18 Ağustos 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MANEYRA he lann sa- Tehlikeli hava Başbakan umumi va- | ziyetteki teh- likeyi işaret ediyor ! w ee çe * «Umumi buhran havası nnnu dıynr k ! jiçinde vatanımız için de ! Çehlike ihtimalleri var- dır. Bu tehlikelerin ne zaman, nasıl ve hangi ta- raftan geleceği kat'i olarak tespit edilemez.> n Trakya harekât saha- Büyük OÖnder Atatürkün, dü ati Tesimleri Başvekil İnönü, İskandinavya'ğa- ı zeteleri Genel muhabirine uzun be- sında fotoğrafçımız terafından yanatta bulunmuştur. Bü meyanda Avrupadaki buhranlı havaya, teslie hat yarışına ve Türkiyenin emniye _/_: bu u n tine de temas etmiştir, Başvekilin bü ı rm I zı or husustaki beyanatını naklediyoruz: #— Avrupadaki buhranlı hava ve ö a rrUZda teslihat yarışı tabli olarak her mem- m u a ' a BU Y kete tesir etmektedir. Umuml buh. | : S1 içinde vatğifitari Bu-sabahtanberi ağır mötöri rda iştirâk ettiler kelerin ne zamlan, nâsd Ve hangi tâs ralftan geleceği kat9 olarak tabli tes- rnez. Biz, komşularımızla uz- Dün geceyi Şehrı'mizde Geçirdiler * < Ve is aa aN | eç AO N İsmet Inonünün dün (sana- da cekilmiş resimlerinden) İve girifttir. Tabit buna karşı kendi 'wesaitimiz çok mahduttur. Bu me « gelede bizim yüksek prensibi muharebe deleden beklememektir. Kendi müdafaa vesaitimize ihti - aaadeei n eee (milletler arasındaki uzlaşmayı iler- mam etmek hiç bir an ihmal odilmi- Batanlar çoğalıyor! e Çanakkale önünde başka bir İs- | Japonlar durmadan lendi? | i düşürüyorlar ? panyol gemisi de mi torpillendi? ı*ayyî': îm' duş z _y M Bir - İspanyol gemisînir.ı torpillenmesi '"gi"'Her harpde 8, (îrede heyccaıı: uyan- —— : ; 10 tayyare dırdı, bir İngiliz gemisi hücuma uğrarsa... | kab divorü Ingiltere derhal mukabele edecekl tîar?nış; faî t | — birhabere — İgöre bütün bun- SteŞeiSeza — -— lar doğru değildir ” *” z yaponlar yürüyüş halinde | — (Yazısı 2icni sayfamızda) Pi YACNOR | | | | | n evvel bir İspanyol hükümet VâPUru Fas sahillerinde torpillenirken sında nazırlar- tica- şgul olmuşlar- Oon gü Londra, 18 (A.A) — Dünkü toplantıları candâ: Tet gemilerinin Akdenizde emni'yeti meselesile de me' Bi bir beyannamede hükümetin, ticaret gemijfsine hücum eden her tahtelbahire T iz İbarp- gemilerine emir verdiği bildi: ö BARİr; (Yazisı 2 inci sayfada) şonra neşreldijen Büyük romanımız bu çün -. 4 saşlıyOr rilmektedir. Atatürk ve İsmet İnönü dün, harekât sanasınada | zayıda şiddetle takip | Jsonra kâçıp kurtulmak teşebbüsünde niyetimizi başka devletlerle müca- | j Gilie İDAREHANESİ; SAYISI HER YER! g -. İstanbul - Nurosmaniye Şetel y B sokağı husus! dalre ç TELEFON: No. 20827 Pa & Ye ğ KÜ Uı$1937 ” Sayı: 477-163 - Yıl: 2 ÇARŞAMBA * En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi A a deaz Sğ öyüğı S ae E ı HL O L ZLT TÜT HARARETLENDİi — (Son Telgraf fotoğrah) Seyid Rıza Son müsademeden güçlükle kurtuldu Şakinin oğlu 30 avenesile beraber imha edildi Jandarma müfrezeleri Seyid Rı- ediyorlar Elâziz, 18 (Hususi Muhabirimiz » y D a Ben) — Tunceli müsellâh muhalefe- tinin ele başısı Seyit Rıza, saklan - dığı mağarada yaraları iyileştikten bulunmak istemiştir. Tuncelinde asa- yiş tamamile iade edilmiş ve her ta- İrafta hummalı bir naha faaliyeti baş- lamış olduğu halde bu şaki ve avene: ,i takip edilmekteydiler. Çoktanberi — va jizini kaybetmiye ve bir firar fürcesi ibulmiya çalışan bü Mel'utı Seyit, dün |kendisini takip gden Ovacık jandar- İma takip müfrezelerinden birile Sa- — Ü |moğlan mevkünde karşılaşmıştır. Mü< j İsedeme başladı! sonra ateş hattı- İna oğlunu süren Seyit Rıza, müfre- |zenin çarpışması bir kaç avenesini muh. larak yanına al- İmiş ve fi stifade ederek yi- ne dağ larına — kavuşmuştur. |Müsade nunda Se! seyid Riza lu Şeyh Hasan ile otuz avenesi im- ha edilmiştir, Seyit Rıza da şiddetle takip edilmektedir. Civardaki ma- fara ve kovuklar tavanmaktadır İ aa —— Suriyede ve İrakta kıyam Arap Devleti İtalya, Arap devletleri- ni himayesine alacak! Eski Romayı ihya için gizli- den gizliye bir plân kurmuş ——— — — & Föym * öefeman Ş T A 5ç *t ıJE,?,*g' Mi Bağdatta — Mavi camide Filistinin toksimi aleghindeki nümayiy Lonâra, 18 (Hususi) — Fransa Hü- )piş edilen Flistinin taksimi aleyhin- kümeti İngiltereye bir nota vermiş- |deydi.. Nota İngilterede fena tesir ti. Bu nota İngiltere tarafından der- | (Devamı 2 tnci sahijede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: