18 Ağustos 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5

18 Ağustos 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ISWnyul harbi başladıktan sonra Fas ve Şimali Afrika sahralerın- da garip bazı maceralar oluyor. A - hiren buralarda dolaşan bir Fransız seyyahı hatıralarını şöyle anlalıyor: Gneş doğalı henüz bir saat almuş- tu. Şiddetli bir hararet çölü yakıyor- du. Hafifliğini küçük bir nefesin bile ihlâl edemediği havada hararetli bir buhat dalgalaniyor, dağın sırtında kaybolan serba kadar uzanip gidi- yordu. Şarkta sarı bir bulut, güneşle be- raber yükseliyordu, Bu bulutun aT- ndan sahayı ateşe veren kırmizi bir küre belirdi.. ti Yanımdaki rehberime dönerek de- dim ki — Yarın yağmur yağacak. Di nezaketle Vverdi : — Allah b lim Muhtar etti. Bundan 80t emlekette halkı Ued - Dri kiben yolumu çölün çarşısı olar Gü- | limin'den şarka doğru gitmek için B ü le- hareket etmiştim. Orada ecnebi hareket etmistli e göber Tit £ jiyonlarına mensup sinin ölüm tehlikesinde bu!unduâu_ nu işitmiştim. Bunlar Fum - el - Ha: sen- istihkâmlarından kaçmışlardı. Burads da Yüzbaşı Gaültier' üt u munı;ı:;.dnmndı 4 üncü alay bulu"'“' Yordu. Yüzbaşı Gaültler'ye eKerie ri Napolğon adımı vermişlerdi. ç Y şı bir sabah uyanınca alaya Mmensup bir kamiyon üzerinde Şi Yâ- zıları okumuştür : Y.—'.ı(ıî::" smazladık Napolcon? Hayi Tütler!.. Yaşasın . Müsolinit. Kahrolsun İspanyal.» Bu yanlarış sltında biri Alman olan Vüsinerin, di- ğeri İtalyan olan Kanmarozo'nun İm- Zaları bulunuyordu. Firari leğiyon- far da bunlardı. Bunların eşyası rü- sında bulunan bir mektupta, çölün ol kısmına doğrü yaya olarak tıkları ;uy.ırc'u. kendilerine bir İş ve bir rütbe teklif ettiği bildirili « yordu. Hava — cehemnemi — andırıyordu. Kumlar üzerinde yaya olarak yü - tümekte olan bu iki firarinin tan öleceklerine şüphe yoktu. başı Gaultier firarileri aramak adamlar gönderdi. Fakat bu bedbahtlar, bilmiyerek Şerliletin «Korku yolu» dedikleri bir yolu tutmuşlardı. İspanyol çölü ile karargâhlarını biribirine bağlayacak bundan başka yol da yoktu. Bu, yüz !’W_:'_“:d!:n:;. taşlı ve dikenli nadiren tesadüf d._wmçu:uıyoıdı kurlar içinde, tuzlu sudan Ğ:. a şey bulunmazdı. Bu cehenneme d şenler. bir daha kalkamazlardı. Bu Korku yolu, Frankonun ajanlarının verdiği teminata rağmen, iki firari- yi, tayin edilen hedefe eriştiremezdi. Fas bududu geçilince, vahşi yok- luk devam ediyordu. Burada âsüer vaziyete hâkim olduktan sonra mü- sellâh birçok kimseler dolaşmakta * ve âra sıra Pransızlara hücum ct - mekte idiler. Yüzbaşı Gaultler, çölde ilerlemiyo elverişli olan arabası sayesinde gün- lerce yürüdü, fakat iki firarinin be- raberlerinde götürdükleri iki san - dik sterilize sütten başka bir şey bu- lemadı, Geniş kum deryaları üzerinde ha- kikt kayalıklar teşkil eden mağa- ralar arasında iki firariyi bulmak kabil olamamiştı. Yüzbaşı ümidini kestiği bir hatırladı. Bunlara üç Belinceye kadar «Cinayet İân editmişlerdir. E / ve General Franko- | lerine gelen küvvetlere karşı Za le neticelenen pusular kunılAAr Evvelce gayat sakin olan bu insan- lar, Fransız ordusü mg—mltkr:l!_e d işgal ettikten sonra kanun harici * â gyaları ordu tü- 'yafından zapt Ve müsadere edilmiş, kendileri de memleketlerinde ko- vulmuşlardı. Bunlardan hayatta ka- lanlar nihayet teslim olmuşlardır. İyi bir muharip olan bu adamlar İyi Vir surette silâhlandırılarak Fransız aati $çin yardımcı olarak kulla - & başlanmıştır. âle Ait - Hammu' lardan üzerine gönderil- ar, taradılar, kıt nelirir ığınları â- t bunları 'e mecbur ol- vk n lejyonların taki Jak'arı dar yölün İki tarafına Herin önlerine çı T a bitkin bir halde onla- rın içine dalm Ait - Hammm da adam öldürmek fırsatını bulduk- " ir hülde üzerleri- ardan biri, iç biri gör- <Cinayet — sihirbazları» ran kendilerine yaptıkları muamele 5 Dir şey söylemediler hakkında bana bir şey SÖY Yalnız bunların bitkin bir halde ge- celeyin Assa nskeri karargâhma ge- tirildiklerini öğrendim. ... Bu firariler yakalandıktan sanra Aahmedi , Gulimfn 'e dönerken yolda El Raad'a tesadüf ettim. El Raad, Yıldırım lâkabını almış. üvari ça - âsi İspanyol topçusunda süvari ( vuşu olarak bulunmuş, beynelmilel bir cambaz olarak tanınmıştı. AHMEDİ'NİN MACERASI A Bu adamın eski ismi Ahmcdl'.u Fasta son âsi kabileleri ıuıı;ı z almak için çalışmış ve pek az ra;:. ra mukabilinde bana bütün maci larını anlatmıştı. çaı, Ahmedi Ber- 1933 senesinde &| linde bulunuyordu ve işsiz kalmıştı. i bile yoktu. Hattâ , yiyecek ekmeği bile Bir gün bir lman, hrndmw: :::: Va şağleal :':d:l:';“ aldıktan kında ken : 3 sonra Kanaryâ adaları ıırtı::; I;:_ İdisini memleketine iade eti 'lif etmiştir. Mmf;rw— elim, hafta sonra Hımkl:llolm merikaya gitme! A bi“mişğr. Ahmedi vapurda üÇ ;x'k.: daş bulmuş ve bunlırnl:md e dalarma çıkmıştır. - Burada —) konsolosu kendilerini. Silâl Na çılığı yapan Hernandez adını z tanıştırmıştır. Ahmedi veH'uç'ri a daş iki yüz kadar Lebel tülCi İ B - İzakarn'a götürmiye nıemx.ı:!mn- diler. Bu iş pek kolay olınıuş( a İlar, İspanyollar kendilerine yardı! etmişlerdir. V öira Ahmedi'yi şimdi Bi : N Şimdlşmşynpı_vnrsumız Ahmedi, yahut El Raad dedim. Artık adının demiş ve bir Cenubi A- | bir Vapura bazı» derlerdi, Çünkü hiç bir zaman İtaat etmemiş olan bu adamlar. da ne olduğunu bilmiyorüm. ( Devamı © imct 405 1938 senesi martının 18 inci günü Maria Favean, tatil günlerini geçir- mek üzere Paristen kalkmış, yakın- da bir çiftlikte oturmakta olan kar- ti... Favean, çiftliğe geleli on gün ka- dar olmuştu ki, bir gün evde bir ka- İdın çığlığı ortalığı telâşa verdi ; | — İmdat, yetişiniz, zehirlendim!, İdınların işaasını arzu etmedikleri bir bastalığa tutulmuştu. Bu hasta- lıktan kurtulmak için kocası Roger Favean'ın verdiği bir ilâcı içmişti. Bu ilâç, toz halinde blö de Metilen ve lavdanümden ibaretti. Kadınca- ğız bu ilâcı her akçam yatmazdan evvel yarım bardak su ile içecekti. | Genç kadın ayın 16 nci günü ilâ- ci hazırlamış, fakat içmekten vaz - geçerek : — Daha birkaç gün beklerii ğer iyileşmezsem o zaman içı ha |demiş ve ilâcı hazırladığı halde iç- memiştir. Bardak bu suretle iki gün büfo ü- zerinde durmuş, kadıncağız buna el sürmemiştir. Nihayet 138 ağustosta iy İğini görünce ilâcı almıya İmiş ve bardağı bir h e içm |Fakat o arda şiddetli bir sancıya tu- tulmuş. Yerinden fırlayarak bağırıp çağırmıya başlamıştır. İmdadına koşan Leonar Durand, hemşiresini kusturmak için tuzlu kahve içirmiye teşebbüs etmiş ise de buna lüzum kalmamiı: Kadin- İcağız şiddetli sancılar içinde ancak büfe üzerinde boş duran bardağı göstermiş. Biraz sonra kaskatı kesi- leşemedi- karar ver- 'İlerek ölmüştür. Ölüm adeta âni de- nilecek bir sür'atle zavallı kadını alıp götürmüştür. Mesele zabıtaya aksetmiş, tahki- kata başlanmıştır. Teroddüt edecek nokta yoktu.. bu ilâcı kadıncağıza veren kocası idi. Bu sebeple Roger Favean tevkif edilmiş, fakat suçunu külliyen inkâr etmiştir. Rager'in bu ilâcı aldığını söylediği Michel de |Favean'a ilâç verdiğini inkâr etmiş- tir, Öyle ise bu cinayeti k: tir?.. Favean, karısını 26 dürmek iştemişse acaba bunu- ne İA AAA elim ki, 40 yaşındasınız. :::uumın beden hareketleri nız, îlıpîl':l:*mq::: hemen başlayınız. Eğer bu ihmalde devam edecek olur- sanız iki büyük düşmanla karşilâş » mış olursunuz. Bunlardan biri vücu- dünüzün semizlenmesidir. Diğeri de yavaş yavaş zehirlenmesidir. Böb « rTekler, barsaklar vazifelerini göre « mezler. Karaciğer çabuk yorulur. Bi- raz sonra nevralji ve romatizma ağ- rıları başlar. Bu sebeple beden hare- ketleri yapmak lâzımdır. Spor yapmış olan bir kadın, 40 ya- gına geldiği zaman her nevi sporu yapabilir. Fakat hiç spor yapma - mış olanlar acaba hangi sporları ya- pabilirler? Aşağıdaki hareketleri yapamıyor- sanız artık ihtiyarlık etrafınızda do- Taşıyor demektir. 1 — Ayaklarınız biribirine bit ik olduğu halde yere yan yatırılmış bir sandalye üezrinden atlayınız. 9 — Dizleriniz! kıvırmadan elleri- nizle ayaklarınıza dokununuz. 3 — Soluk soluğa gelmeden üç kat A AR O deşi Leonar Durand'ın evine gitmiş- | | Marja Favean ötedenberi genç ka- | E BASTINIZSA « Nasıl yapmalısınız; neler yapmalısınız ? şu dört hareketi yapamıyorsanız anlayınızki ihtiyarlık gelmiş çatmıştır. Çaresin bakınız. ——— şimdiye kadar bu- S Z Bu Kacİını Kim maksatla yapmıştır? Sonra- bu a » damlar blö de Metilen ile lavdanümü nereden tedarik etmişlerdir? — İşte halti icap eden karanlık noktalar.. Favean'ın bir metresi olduğu ve serbest kalmak için karısını zehir- Tediği tahmin edilmiş.. filhakika Fa- vean haftada iki gece eve gelmemek- İte ve ötelde kalmakta idi. Fakat başka bir kadınla alâkası olduğuna |datir bir delile tesadüf edilmemiştir. Paris Adliyesi meçhulât içinde çır- pınmakta olduğu bir sırada nihayet günün birinde suçlunun baldızı olan Leonar Leontine Durant Madam Gendarme Adliyeye bir şişe göndermiştir. Bu şişe Madam Fave- an'ın yatak odasında masa üzerin - deki Teğenin arkasında buulnmı tur. Fakat bundan ne çıkar?.. Diğer taraltan facianın en yakın şahitleri olan zavallı kadının karde- Şi vardır.. fakat bunların - hiç biri Adliyeye çağırılmamıştır. Bilâhare Leonard Durant'ın karısı Leontine ailesile iyi geçinmediği ve bilhassa Madam Favean ile arasının açık olduğu anlaşılmıştır. Leonard Durant, facladan birkaç gün evvel karısını nezaret ajtında bulundurmak — istemiş ve karısı dâ |faciadan sonra: — Bu iş yalmız Favean'ın ölmesile bitmeyecek.. daha başkaları da var.. Dediği işitilmiştir. Bu haber, tahkikatın veçhesini ta- ASA B d LA YD AALA Z AAATAKAAAKAAZ Bed 4 — İ7 saniyeden az bir zamanda 100 metre koşunuz. « Eğer bunları yapamıyorsanız şu â- şağıdaki sporları yapmalısınız: Yüzme — Çevikliği muhafaza için yapılacak sporların en iyisi yüzme. dir, Yüzüstü veya sırtüstü yüzmiye alışınız, Kürek çekmek — Kürek çekmek az kuvvet sarfını icabettirir ve sinir. leri yıpratmaz. Kürek çektikten son- Ta Üşümemek için vücudünüze kalın bir şey giyiniz. Küreği daima eldi « venli el ile kullanınız. Karada, fena hava bir düşman gi- bidir, Böyle zamanlarda el işlerile meşgul olmalıdır. Sıhhat için eğzer- sizlerin kralı, tahta rendelemektir, Tahtayı iki el ile rendelemeli, Dağcılık — Yaz sporlarından biri de dağcılıktır. Fakat kayak sizin için iği değildir. Bisiklet — Tatil zamanları hari- İcinde bisiklete binebilirsiniz. Günde 60 kilometre kadar yol alır, yolda Az yemek yer, geceleri de erken ya- tarsınız. Tek başınıza veya bir kaç arkadaşla beraber olacak olursanız A6ü fadan devam ) P. K AT AM 0 S0 a 8 - SONTELGRAF — 18 Âğustos 1937 Zehirledi ? olundu, fakat maznun sandal- yesinden davacı mevkiine geçti. Onun gyerine tevkif edilenlerin de kabahatleri pek sabit olamadığından bir sene evvelki bu cinayetin jaili meçhul kaldı |maamen değiştirmiştir. Herkes, mah- |kemede masum olduğunu iddia eden |zavallı Favean'dan yüzünü çevirmiş | ve hattâ ona acımıya başlamıştır. Şimdi bütün nazarlar hep Durant ailesindedir. Bu meselenin her halde mtikam saikasile yapıldığı zannedil- S R NC ON Favesau'nın annes İ |dafaa ettiler.. : Bir kadın mahkemede bağırdı * — Fransada adalet yoktur.. bu ya« İpılanlar hep ayıptır. Hakikati uzak- "darda arıyorlar. Durant'lar namuslu (adamlardır. Böyle şeni cinayeti işle- yecek kimseler değildir. Bundan ev- Favean beraat ettikten sonra yelki muhakemede bizi dinlemedi- |mektadir. Çiftlik halkı esasen bir ler, bizimle eğlendiler.. Bununla be. — 1 İ | İgün Durant'ların çiftlikteki ev ve arazilerine Favea'nın sahip olacağını tahmin ediyorardı. Favea, kayın bi- Taderine külliyetli miklarda para |ikraz ettiğinden günün birinde gelip çiltlikte yerleşeceğini söylemişti. raber bu mesele hakkında herkes- ten evvel fikrini beyan edecek mev- kide olan da biziz. Suçluların avukatı dedi ki: — Faycan beract eti. Artık bu meseleyi kurcalamamalı ve bundan memnun olmalıydı. İnsan bir çın « gırağı bir yere bağladığı zaman onum ne sesler çıkaracağını bilir mi? — , Diğer bir avukat ta diyor ki ü - —« Memtleketimin adaletine ima « | mim vardır. Favean beraet etmiş ise, suçlu olmadığına viedanen - kanaat — | getirilmiş demektir. Biz aksini söy- lemiyoruz. Bununla beraber Faven- nın vaziyeti el'an şüphelidir. Favea, niçin faciadari beş gün evvel 13 a < İğustosta izin alarak - çiftli İti ?.. Karısına ilâ söylemiştir. Karısına blö de Methi- len gönderdiği zaman niçin.bir kaç tane Gardenal kaşesini de beraber vermişti? Bunlar ea hakkında şüpbeler uyandırmaz mı? Sonra Pavea, çiftlikte kaldığı bir |iki gün zarfırıda bir meseleden do- İlayı müteessir olduğunu söyliyerek ağlamamış mıydı? O zaman kondi- İsini ağlamıya sevkoden karanlık iü- |şünceler ne idif.. Favea-15 Ağustosta almış öldüğü 2000 Yrangi ne yapmıştı? Elde edilen bu malâmatı, Favca'nın Mmasum olduğunda şüphe bırakmadı- İğından beraetine karar verilmiştir. Halk ta bu karârı alkışlamıştır. Fa- kat iş buhünla bitmemiştir. Suçlu sandülyesinden lıı an Favea du defa müşteki #andelyEine otarmüğtur : | Cankü tetKİL'edildiği gün Üzerinde Ben,karimi — zehirleyenlerden '50 framik vardı. davatıyım!.. Ü Madım Pavea'nin annesl İsticva- B'f esrarengiz tinayel bir taraftan ılıımı'a. gölini Leontine'in kızını ze - mahiyetini değiştirmiş, bununla be- hirlemeyi tasarladığını söylemişti.. rtaber önündeki esrar perdesi kalk- Bununla betaber mesele el'an es- İmak şöyle dursün, bu perde bir kat |rarını muhafaza ediyor.. Mahkeme daha kesafet peyda etmişti. neticede katilin çifilikte değil, £ O sünkükünTÜ içinde bulunduğuna — hükmetmiştir. |kat Favca hâdisesinin iç yüzü el'an | VAkat bu süçlu kimdir? et bi İşte Paris adliyesi bir senedenberi : bu & cinayetin 'ne failini bul. - Nihayet i Nihayet — Dürant'lar -suçlu . diye (u ve ne de kadıncağızı öldücen'o mahkemeye sevkedildiler, - Mahke« | müthiş zehirin ne suretle tedarik e- meye birçok şahitler celbedildi. Her |dildiğine dair bir emare elde - cde - İbiri Leonard Durant ile karısını mü; İbilmiştir. en terbiyesi Yazda bir kampta veya bir kü- çük otelde bulunduğunuz müdde' her zaman duş yapmak veya ban- yo âalmak imkânını bulamazsı - raz. Eğer çök yürür ve çok beden bareketleri yaparsanız vücudü ilık -veya soğuk tuzlu suya batırılmış bir süngerle siliniz. Sonra bu su ile ayaklarınızı yıkayınız. Yat - madan yaparsanız bir serinlik his-

Bu sayıdan diğer sayfalar: