18 Ağustos 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No, 9631 KIRK IKINCI SENE TS AĞUSTOS ÇARŞAMBA 19 EE 44 - GAZİ BULVARI İZMİR - 44 vw —— Ez 3 Manevra hakkındaki İhaberler 3 ncü sahifede| Fiati (5) kuruştur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. Manevralar Dün Şafakla Başlamıştır -IRAKTA- Kabine istifa etti Kral, ordunun disiplin hayatına uyması için ciddi tedbir alın- masını emretti Meriç Boyunda Muharebe oluyor Midye sahillerine asker ihraç eden MA VİLERE karşı KIRMIZILARIN bir fırkası kendiliğinden harekete geçmiş bulunuyor KIRMIZILAR Marmara Ereğ- lisine bir kolordu çıkarıyorlar çıkan bir isyan e buk bastırıldı ATATÜRK “ Manevranın ilk inkişafı en- ii anak ii vi ii e teresan.:. bir de geriye 'gidelim,, dediler i : Ey iç e e em Istanbul, 4 (Haşasi muhabiri- al ayın on altısında asker gre mizden) — Büyük manevralar bu! etmiş bulanıyordu. Bu kav sabah Him e e ŞA a e i ile «Starn, J mt : AA mahiyette t z z hattı ii uğramıştı ” Marin karalar hareket 8 t. Irak kabinesinin pekrmzl kral kabul MERie BOYUNDA MANIKA-DERESI- BOYUNDA etmiştir. z EB ırmuzı fırkanın «Manika» de- andı, 11 (Öp) —lrakta ğikAA 7 yağ, beş Kırmızı ordu Meriç boyunda resi Dayanidei vü ku al ları da «Ma- — SONU ÜÇÜNCÜ SAHİFEDE — ket (Bey bir ağ ordusu ile geçtiler. Is. n Gl halinde bülunuyor. Bu (sırada Me gönderilen dn her Kırmızı» ordunun muharebeye vetler erit Kuvvetler, ( vi 3 D it iğ ile o HE kole enjza ISI — bir devlet lima sahille-| — SONU UÇUNCU SAHİFEDE — Motörlü kuvvetlerimizden. ERİL Balak Ea em Çelik ordu Limanımızın modern bir Bir e Bi gemisi daha Baikal Manevra yapıyı yor yim Ap o şekle ifrağ ğı için ii EE i Çalışmalar ilerliyor 'arlığımızı ordunu! ii sürükleyen bu Bayel pek tabiidir.. Zira ordu, gözlerimizde kutsileşen bir mana taşır. Onu m İzi (kinde ir kıymet tanımıyoruz. Öz varlığımızın tâ kendisidir. bi Tee senelik arikmizin şer ef - .. İholan | sahifelerini he mış Hamaliye ücret- Mıştır.. «Türk ed sözü lerinde yüzde elli bizim ordumuza karşı sevgi ve sa “15 > #imızı hudutsuz yapan sebepler bi tenzilât t yapıldı i : yederla da kalmaz. Türk ordus Dün, Bozcaada “ ve Bababurun açık-| Akdenizde ikinci bir Tspanyol gemisini iv deyden evvel bir sulh Ve metle: Karşı kapalı larında C. 3 işaretli ve Frankislerin rm bllirmekteğr. Bu hümüslü Niyet yaratıcısıdır. Tarih bunun bin iy makla beraber tahtel- uzun . inşaatı e. an çıkan bir Ispanyol gemisini |bahir ii şi ri tahtelbahir olması e torpil ve topla batırdığını yazmıştık. memur. Telgrafı aynen. yazıyoru: zi Bitmek üzeredir işi - de e Ki len len Ispanya| Istanbul, 17 Ki lusu: epi Kamran Limandan bir manzara po rik ni lida, ur F misalini o vermiştir. Ordumuzun ai bizde bir iyman re ko izel vasfı işte Amlı inkılâbanı, kökleştiren, ©r sahada ii eçi hmleler şüphe edilemez ki, &içte o 60 se 0 es mur ek e çal iv open bir paha gemisi ki hesa- Küre sulh» prensibini game bir a nı SŞ a UZ u bildirilen haberler bına işleyen bir Ispanyol gemisini tor- b haline koyan ordumuz sayesin- um nu bul muhal biri mizden dü Sa im vi pilleyerek batırmıştır. Bu tahtelhahirin, vücut ali rdır. bi Londra Cuidat de Cadiks vas “ Osmi imparatorluğu, ordu- bir telgraf; bir. Ispanyol denizaltısının | pürunu batıran olduğu sanılmaktadır. e e Bu Pazar törenle kutlanacaktır — Adliyede BE Onk emer lı ime millet sanly ordu İDE sa- Yümda b an | Ogün Manisa bir gelin gibi süslenecek, yaş ve Me pi mila Muzatler Ömer, kendisini evvelce yaralıyan NR kuru üzüm müsabakaları yapılacaktır. Süleymana mahkemeye gireceği sırada ateş etti —— e iy İzesii adliye binasında ball Ez ypuhakemenin , son günü yen N niden kazandı. Şe- ie aramak ii e Z Bugünün şerefine w-| üzüm şarkısı ii) nla, k Göğ aiiruyın tah ordumuz işte) Söylenerek üzüm Yenilmez küdreti taşıyi N R ii unda ağırcezada mul mi ai verecekti. . Bunu bilen Şi İtakya “manevraları bizim bi yet eti verilecek sirk üzer sdiyeye giren rlömer sabahleyin erkenden adliye- yebiz bu hakikati müttefiklerimize | Manisa, (Hususi muhabirimiz- suçlu tabancalı bir gelmiş ve kapının basamakları tk, “bütün sulh dostlartna 'göstere-|den) — İlimize geldiği günden beri . üzeri de Süleymanin getirilmesini yaçlif; Onlar da : ayni inşirahı.du- iğ görüşleriyle bir çok hayati E Kanlı bir netice vermesi © çok| beklemeğe başlamıştır. ee aklardır. Yakın Sarkta — sulhun Jişler başaran sayın ilbayımız doktor & liiemel, ekl ar sak ei bihi: Muhökemeni şi a yi hn kuvvetli vie atiye ordu. | B. Lütfü Kırdar, bu'defa yine ilin yi lann ile ei Hâdise bir)kin mevkuf Süleyman, jandarmala- in ne yaman bir ku -İsosyal | ve ekonomik le ik intikam eseridir ve altı ay ev iş-İrın muhafazası altında o hapishane gp duğunu b lale ki Eki gili bir işe işaret etmişlerdir ÜZÜM lenmiş bir alâkada otomobilinden ; çıkarılarak adliyeye Mi vardır. Dost memleketlerinGÜNÜ. | Mustafa oğlu Süleyman, ve götürülmüştür. Onun geldiğini gö- Zi Ps i İN imüşahiler Trakya manevra- alanındaki sn değerini erki 1 deni den Ayla Ok in ii çıkarmış oturduğu v in bize müteveccih olan gü-|lerinde gözetilerek in, yeni - Ömeri tabanca ile MZ merdiven basamağından | Süley: *leri artmış olarak döneceklerdir. > verimli yeller üzerine ve irk lay br Gi belkemiğine zatladığı nin üzerine bir 21 ateş etmişir. Sir İve üzümcülüğün icabını halka du-|lenecek, davet ilen GE) m aliyi Mik Kay ie tos pazar |köylü üzüm ih ri Di irki Dea de tar.. yakalanmıştır. Fİ) de etmediği bir asırda ya- gününü ecek ; coşkun ek bir b & üz yeptişiren ve kurutan Süleyman yakalanmış ve muha-| Ömer, verdiği ilk ifadesinde Sü İNU İKİNCİ SAHİFEDE — tır, a kıymet li ediy, eler v erlere ln ağırcezada ve o mevküfen İleymanı öl üzere ateş KET ü si di

Bu sayıdan diğer sayfalar: