18 Ağustos 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Yunanistanla * A ticari muahede Yakında bir heyetimiz Atinaya gidecek * Ankara 18 (Telefonla) — Yunanistanla aramızdaki...
 Yeni Irak Başvekili Bağdada hareket etti lrak ordusunda karışıklıklar çıktığı hakkında kuvvetli şayialar dolaşıyor General
 Atatürk manevra sahasında tedkikat yaptıktan sonra İstanbula dönüyorlar Öğleden sonra makineli silâhlar, tank ve...
 Fikir işçileri ıçm nizamname İş dairesi bir nizamname hazırlamağa başladı Ankara 18 (Te fonla) — İş dairesi e beden ini...
 Antakya, Iskenderun ile muhabere kesildi Kırıkhanda yeni tecavüzler yapıldı, Hatayda Vatanilerin teşvikile 15,000 bndevı...
 Manevra başlangıcında muharebe vaziyeti Kırmızı ordu Sarı ordu ile Meriç boyun harbederken Mavi ordu Karadeniz sahillerine
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM'ın Küçük İlânlarını Mutlaka : Okuyunuz! KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ Pazar, Salı ve Perşembe günleri çıkar. ÇARŞAMBA 18 Ağustos 1937 Ser 19 — No. 6766 — Fiati her yerde 5 kuruş Atatürk manevra sahasında tedkikat yaptıktan sonra Istanbula dönüyorlar Öğleden sonra makineli silâhlar, tank ve tayyarelerimiz harekete geçtiler Çorlu 17 (A.A.) — Atatürk ve ma- iyetleri erkânı, kolordu merkezinde bir müddet kalarak tedkikatta bulunduk tan sonra 21,10 da İstanbula hareket etmişlerdir. Çorlu 17 (Manevraları takib eden muharrirlimizden telefonla) — Gece saat birde yatmıştık. Beşe doğru oda- mızın kapısı Ç — Kâlkın, manevr Kolordu binası bulunduğun rin yanı başındadır. Önünde fazla otomobil birikmiş, bur rültüleri bizi aceleye sevkediy Nazik ve faal mihmandarımız gel di. 5,5 de İstanbuldan birlikte getir- diğimiz- gazetelerimize ald otomobil- lerle yola düzüldük. Fakat yukarıda bahsettiğim 40 kadar otomobille bir- likte, Ne Arabamız onların arasına karıştı. | Atatürk, mareşal Fevzi Çakmak, Başvekil, orgeneral Mihmandarımızı ve bazı arkadaşları- Fahreddin ile manevra sahasında muzı gözümüzden “kaybettik. Otomo- bilimizle Saray yolu istikametine doğ- r miktar ilerledikten sonra Veli- denen köprüye varmadan, sağa saptık. Nereye gittiğimizi bilm duk. Otomobilimiz diğer otomobilleri takib ediyordu Bir buçuk saat kadar kırm vetlerin ötede beride göründü! fif arızalı arazi üzerinden geçtikten sonra yüksekce bir tepeye çıktık. Otomobiller burada durmuştu (Devamı 4 üncü sahifede) ile muhabere kesildi Kırıkhanda yeni tecavüzler yapıldı, Hatayda Vatanilerin teşvikile 15,000 bedevi toplandı (Yansı ikinci sahifede) Doktor ŞEVKET HÜSNÜ TARAY Haydarpaşa hastanesi (Kulak, burun ve boğaz mütehassısı) Cağaloğlu Nuru- osmaniye caddesi 32, her gün saat 3 den 6,5 e kadar hastalarını kabul eder. Salı günü 5 - 6 ya kadar fıkaraya meccanen Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kilşe) Başvekili B. Cemil Midfai Irak kralı- nın daveti üzerine yeni kabineyi teş- Mi etmek için Bağdada hareket et- miştir, Bağdad 17 — General Bekir Sıdki- nın Musulda katlinden sonra. 1936 senesindeki darbei hükümetten evvel- ki vaziyete dönülmesi düşünülmek- tedir, Şamda bulunan ve yeni kabine- yi teşkile memur edilen B. Cemil Mid- falden başka 1936 senesi darbel hükü- meti neticesinde sürgüne gönderilmiş olan Haşimi Cereyanı reisi Nuri paşa ile diğer eski nazırlar, Bağdada dön- Antakya, Iskenderun meğe davet edileceklerdir. Yeni Irak kabinesini teşkile memur edilen B. Cemil Midfai eski Osmanlı ordusu topçu zabitlerinden idi. Bal kan harbine, ve büyük harp esnasın- da Filistin muharebelerine iştirak et- miş, sonra Emir Faysala ilhak etmişti. (Devamı 2 nci sahifede) Çorlu 17 (Manevraları takip eden muharririmizden) — Manevra baş- langıcı için her iki tarafa verilen muharebe vâziyeti şöyle tesbit edil- di: Bir kırmızı ordu ile Sarı ordu Meriç boyunda muharebe etmekte- dir, Sarı lehine muharebeye giren zayıf sahil muhafız kıtalarını süre- rek Midye - Büyük Manika hattına kadar ilerilemiştir. 15 ağustos gü- nü Mavinin bu hatta karşı yaptığı taarruz Kırmızının kuvvetlenmesi dolayısile muvaffak olamamıştır. İkinci kademe olarak ka- raya çıkân Maviye mensup bir tümen, ihracını ikmal ederek 16 ağustos akşamı- na kadar Saray mıntaka- sında toplanmış ve kendi kolordusundan Kırmızının sol kanadını kuşatmak üze- re Çerkesköy istikametin- de taarruz etmek emrini al- mıştır, Buna karşı Kırmızı tümen bir — Yunanistanla ticari muahede Yakında bir heyetimiz Atinaya gidecek Yunanis- Ankara 18 (Telefonla) tanla aramızdaki leri daha ziyade t muabedesi miştir. Bunun için Atinac lere iştirâk etmek üz: nay e bir gide- niz yakında cektir. Yeni ticaret mü: ket arasındaki ticari daha ziyade inkişaf ettirecektir. amm PARA İlaşlyamiyan dostlak!... A bir Mavi ordu Karadeniz sahilleri- | nin Midye mıntakasına ihraca baş- | lamış ve karşısındaki Kırmızıların | Manevra başlangıcında muharebe vaziyeti Kırmızı ordu Sarı ordu ile Meriç boyunda harbederken Mavi ordu Karadeniz sahillerine asker ihraç ediyor | alayıile Kırmızı cenahında Yeni Irak Başvekili Bağdada hareket etti Irak ordusunda karışıklıklar çıktığı hakkında kuvvetli şayialar dolaşıyor General Bekir Sıdkının katili suikasdin sebebini bir türlü söylemiyor Şam 17 — Burada bulunan eski Irak , Yeni Irak Başvekili Cemil Midfat kolordusunu bu mıntakaya tahşid etmiştir. Bu kuvvetlerden Çerkes köyünde bulunan Kırmızı bir tü- men Mavinin kuşatmasını önle- mek üzere Büyük Manika istika- metinde 17 ağustos sabahından iti- baren harekete geçmiştir. Alınan bu vaziyet üzerine Kırmızı tümen- le Mavi tümen Manika cenubunda Derviştepe - 204 - 207 rakımlı tepe- ler hattında karşılaşmışlardır. Bidayette Mavi tümen iki muvaffakıyetli tgarruzlar yapmış ve bu sırada emrin- de bulunah bir süvari alayı ilede Kırmızının yan ve ge- rilerine düşmüştür. Fakat i Kırmızı tümenin muhare- beye müdahale eden ve 80- la geriye kademeli olarak ileriliyen iki alayı Mavi tü- mene mukabil taarruz yap- mağa başlamıştır. Manevra bu suretle Mavinin ta- | arruzu ve Kırmızının mukabil ia- | arruzu şeklinde devam etmektedir. i Veli Nuri , Fikir işçileri için nizamname İş dairesi bir nizamname hazırlamağa başladı Ankara 18 (Telefonla) — İş dairesi | fikir ve beden işçilerini ayıracak bir | nizamname hazırlamaktadır. Bu ni- zamname hazırlandıktan sonra fikir | işçileri için ayrı bir iş lâyihası hazın lanarak meclise verilecektir. Lâyiha hazırlandıktan sonra Bü-, yük Millet Meclisine verilecek ve önü- müzdeki devrel içtimaiye esnasınd& meclisten çıkarılmasına çalışılacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: