18 Ağustos 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 Atatürk her vakit or- umuzun başındadır TD Şi ie . “urk topraklarının herhangibir kö- *Sine gözdikenler bunu bilmelidir e e et yi * Tktıra bu hareketi Floryadan taki; Mng Gütmezse Dünü” tadır örmek! ik tatürkün Floryadan kalkarak Yaya — Bitmeğinde ve orada manevra kabi rdularıri na geçmesinde baş! Büygrapa dal yardır: Dütaroy harpten Sonra gelen meş'um Bine, * devrinde Osmanlı İmparatorlu arma EE Bulürken Türk milletini kur Ataş, İSİN mücadeleye karar ren Mem; Mi sl ki k Y*de husul buldu, Nihayet Lo ASIM US Es 3 ped (Sonu: Sa. d Si. 3) | EN sarafların hareket istikametleri görül ânevra intibaları Atatürk ve Ordu z resimlerimiz bah “ty Svİn beşte Çorludan hareket) “diğ İlel eş ğı kekik kokusunu etrafa yayıy? az €9 henüz tepelerin BR! Bir buçuk saata yakın süratli iy sere Sabah yz, Yükselmemistir. Güzel bir Refik Ahmad Se Zeârı geniş ovalardan topla» öd Akdenizde emniyet kalmadı Bütün ticaret gemileri kruvazör- er himayesinde sefer yapacak Opurları torpilleyen gemilere başka bir devlet tarafından yardım mı ediliyor ? zin şark tarafları da tehlike mmtaka- e tir 3 Pia İ mai pie v Mi Tayan yeni olup Franko bayrağı:| İspanyol gemisini torpilleyerek batır Beme. 2 Dir asi İspanyol denizaltı) ması Akdeniz emniyetini tamamiyle > endive kadar bu türl sr içerisine girmiştir. Bu vaziyette mühim olan cihet şu- 4: İsnanva hükümetine ait o- Manevraya ait Yarın 12 sayıfa Sayısı heryerde 100 para Telgraf adresi: Kurun . İstanbul Telef, 21413 (Yazı), 24370 (İdare) Er Vi Büyük Önderimiz manevra sahasındaki hareket hakkında Başvekilimizle yörüşiyor... “Büyük Önder ve Başvekil gece Istanbula döndüler j vii , Üstte: Yugoslav askeri heyeti; Altta: Roman heyeti âbideye çelenk koyarken Askeri heyetler bugün Manevralar devam ediyor Dün Kırmızı ve Mavi taraflar karşılaştılar. Tayyareler keşif faaliyetinde bulundular ) Trakyaya gidiyorlar | Romen erkânıharp reisinin beyanatı: “Türkiyeye yalnız dost.uk duygusile değil, aynızamanda minnettarlık bislerile bağlıyız,

Bu sayıdan diğer sayfalar: