August 27, 1937 Tarihli Son Telgraf Dergisi Sayfa 8

August 27, 1937 Tarihli Son Telgraf Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8-SONTELGROAFP - 27 Ağustos 1937 ZEYTİN YAĞI 3- 5 - 7 kiloluk tenekelerde Kilosu 75 kuruşa 1.4 litre şişe 40, 60, 1 litre 100 kuruştur. Toptancılara lenzilât. Hasan zeytinyağı bütün cihan piyasasında nefasetile mukayese ede- cek hiç bir emsali olmamasına rağmen bakkaldan aldığınız adi zeye tinyağlar derecesinde ucuzdur. Pilâvda, tatlılarda, salatalarda, balıke larda ve her türlü yemeklerde Hasan zeytinyağını diğer yağlara ter- cihen kullanınız. Kum, sancı, böbrek, taş, mesane hastalıklarında bol bol içiniz, şifa bulacaksınız. I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü i ri ı KİRALIK EMLÂK Semti allesi Sokağı No.sı Cinsi Bedrettin Havuzkapısı 115 150 zira arsa Beyaoğlu Hüseyin ağa — İman 13 Dükkân Taksim Firüz ağa Sıraserviler Sirkeci mescit avlusunda 3 Hane Taksim Firuz ağa Sıraservi 92 dükkânlar 94 fevkinde 3 96 oda Yukarda yazılı Vakıf mallar 31-5-938 sonuna Kadar kiraya verile Ç meleri 23-8-937 gününden itibaran pazarlığa bırakılmıştır. İsteklüerin her gün Beyoğlu vakıflar direktörlüğü Akarat kalemine gelmeleri. (5614) Keşif bedeli İlk teminatı Çükürçeşme » Küçükköy - Silâhtar ağa yolunun tam $787,60 434,07 Topkapı - i asfalt yoluna iltisak eden Davutpaşa yolunun tamiri, 2144,32 160,82 Çatalcanın Tepecik köyü mektebinin igmali inşaalı, 3562,50 267.19 Yekarda muhammen bedelleri yatılı yöl ve mektep tamirleri ayrı ayrı açık aksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bu- lunmadığından pazarlığa çevirilmiştir. Keşif evrakile şartnamesi leva- zt müdürlüğünde — görülebilir. İstekliler 2490 N.h - kanunda yazılı vesikadan başka Nafin Müdürlüğünden bu işler için alacakları fen ehliyet vesikasile hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz — veya mektabile beraber 1-9-937 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encü- mende bulunmalıdırlar. (İ.) (5605) TEDAVÜLDEN ÇEKİLEN PARANIZ T1CDi CİHETLE SİZİNERLER IZ HiÇBiR ONU BANKAYA YATIRINIZ HER TURLU İZAHATI GİŞELERİMİZDEN AÇLINIZ KARAKOY.PALAS YOLANDILDANK ÜNİNN 8 Eyltül Cuma glünü' İPANORAMA Bahçesinde || BÜYÜK SÜNNET Düğünü Tek 41065 Dr.A.K. KUTİEL (Karaköy Topçular cad.37 ZAYİ Akşemsettin Nümüne mektebinden 338 senesinde aldığım Şahade yi ettim. Yenisini çıkarada inin hükmü yoktur, bu sene yeni görüp, Hatını işidinca, BUĞ; VOSPO 140000000000b400404000000A DOKTOR $ Âli Rıza Sağlar ? iç HASTALIKLARI MÜTEHASSISI Her güa Beşiktaşta tramvay caddesindeki muayenehanesinde sast on beşten sonra hastala- $ rını kabul ediyor. | | ıoooo»oooo“ooooo»ooo.o.î attti e meR A A SO OWWOYNU GA JNUJELU U9)9))0İ SİPLU ODEON N1 Cild ve zührev? hastalıklar mütehassısı Dr. Feyzi Ahmet İhtisas No. : 53 Telefon No, : 23899 Kız-Erkek ( | j İstanbul Ankara cad. desi No. 43 Pazardan maada her gün sabah» tan akşama kadar gzz ŞİRKETİ - HAYRİYEDEN vmmang Orkestra ve CAZLI tenezzüh seferi Yarınki Cumartesi günü 71 numaralı vapur, mulad - tenezzüh seferini yapmak için 14415 de köprüden kalkacaklır, Vapurda; Sarıyer'e kadar, memleketimize yeni gelen 8 artiste ten mürekkep: Lilly Szkely idaresinde “POGAN Y,, Macar oörkestra lakımı en lâtif ve klâsik parçaları çalacak ve Sarıyerdea itibaren mükemmel bir caz takımı köprüye av- det edilinciye kadar dans havalarını çalarak sayın yolcumuzun huzur ve safasını temin edecektir. Büle, Lokantacı meşhur Pandeli tarafından deruhte edil Köprüye âvdet saat 21,15 dir. İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma | ve Eksiltme Komisyonundan: Leylt Tıp Ta lebe yurdu Talebesi için mevcut nesine göre 1000 çilt ökçeli terlik şartname ve aümu- açık eksiltmeye konmuştur. 1 — Eksiltme : Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimat muavenet müdür. lüğü binasındaki komisyonda 1-9:937 Çarşamba günü — 14,30 da | yapılacaktır. | — 2 — Tahmini fiat : Bir çift terliğin fiatı 125 kurüştur. $ — Muvakkat Garanti : 93 lira 75 kuruştür. 4 — İstekliler şartaame ve nümuneyi — Çemberlitaş civarında Fuatpaşa Türbesi karşısında Leyli tp talebe yurdu merkezinde görebilir, ve şarinameyi de parasız olarak alabilirler, 5 — İstekliler car? seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu İşe yeter muvakkat garanti makbuz. veya Banka mektuplariyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. *5295,, | — Üniversite Rektörlüğünden : İstanbul Üniversitesi Tıb, Hukuk, Edebiyat,Fen ve iktısat Fakültele. | rine ve Üniversiteye bağlı Diştababeti ve Eczacı mektebine 1 Eylül.

| dan itibaren talebe kabulüne başlanacaktır. Yazılmak - isteyenlerin | Fakülte Dekanlıklarına vesikalariyle beraber müracaat etmeleri. (5545) Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU 5 inci keşide 11 - Eylül - 937 dedir. Büyük » ikramiye: 50.000 |(iadır. Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (20.000, ve 10.000) Hiralık iki adet mükâfat vardır. Dikkat: Bilet alan herkes 7 - Eylül - 937 günü akşamına kadar etini de- ğiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerinde- ki hakkı sakıt olur. modol makineler GECEL-GÜNSEL Kuranı, Direktörü : NEBİOĞLU HAMDİ ÜLKÜMEN Resm? Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. İsteyenlere mulassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi, Telefon-: $ RİZA ÜNVER Yerli Mallar Paza VÜĞ Döyem ee bika'Müklkimi Postası iş mutahassısı Sümer nomik rolleri hakkın nomik rolleri (Yerli Mallar Pa: Te bir mecmua neşı *hu mecmu: miş olduğunu söy mua kadın, erkek ve çocuk modaları İüzerinde alâka uyandıracak mün - derçest, renkli ve renksiz besimler: den mhadarSlinür Bank fuajiyetine Güneş Yhüteallik yazılârı, hikâye Ve bilme: Öğle 2 16| 52 celeri muhtevidir. Karilerimizin 8u || — İkindi 16-59-| 9 08 mecmuadan edinmekle pek Thermhun |— Akşam 18 S1 | 12 09 alacaklarına şüphe etmiyoruz. Yatsı 20 30 | 1 37 gersrcAAAAAARAAAADAKANASAAAŞ| — Imsak 334| 82 $Dr. Şükrü Ertan $ Caj $ $ :”mm»n;[ Bazıldığı yer: Ebüsziya Matbatilua çıkardı., Bu makineleri hor Gramoefori moğezasından sorunuz. Makineyi eCoksınız "Bunlar muhteli! renklerde olup. renklar, icin Rel farkı yoklur | ODEON NS ODEON N240 Orta-Lise ESKİ:İNKILÂB) 20019 I İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ı Cibali Kutu Fabrikasında gerek hâlen mevcut ve gerekse Mayıs 938 gayesine kadar toplanacağı tahmin olunan 30-40 bin kilo balya kapakları 3-9-937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin şartnamesini ek üzere hergün ve pazarlık için de olunan gün ve saatte 9/ç 15 teminat paralarile birlikte Kabataşta Müdürlüğündeki tayi; levazım ve Mubayaat şubesi *“5413,, satış Komisyonuna ilâa olunur. Sultanahmed Erkek sanat okulu artlırma ve eksiltme ve ihale gelmeli Komisyonundan N Mikdarı — Fiat — Eksülme T.GS — İik Teminat Şekli K S el Dağlıç eti 13500 K. 47 kilo 2.-9.937 Perşembe 475 87 — kapalı 14,30 da Sade yağ — 5000 95 , — 2-9.937 Perşembe 356 25 açık 15,30 da Türk aati — 110 ton227 rasidi ] 6-9.937 Pazartesi — 22087 — açık Y.Levamarin 30 ,, 147: M de Okulun yukarda yazılı dört kalemı yiyecek ve yakacağı eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliği binasınde yapılacaktır. İstekliler 2490 Nollı kanunun 2,3 üncü madde« sindeki evsafı haiz olmaları Ticaret odasının 937 belgesini ve yiyece« ge talip olanlar ayrıca her hangi bir devlet müessesesinde erzak müteahhitliği yaptıklarına dair bonservis taşımaları ve ibraz etmoleri lâzımdır. Kapalı eksiltmeşe gerek doğrudan doğruya ve gerekse taşıdığı vekâletnameye istinaden vekâlelen işlirâk edecekler bu vesaiki kae | aunun 32 inci maddesine tövlikan görekli zarfına koyacaktır. Ve zarflar bu maddeki tarifat daizesinde tanzim edilmiş bulunacaktir. İstekliler belli gün vo sadtte sözü geçen komisyona ve şartrameleri — görmek isteyenler okula başvurmalırı ilân olunur. (5329) Yeni neşriyat g** **6* Operatör **eeee « Bank Yerli Mallar P: etlori olmak üzere ank faaliyeli v $ Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi $ $ No, 22 Mavi yapı ğ 2353 Rumi | Ağustos — | 14 Yıal 1937, Ay &, Gün 7: 27 Ağustos: Cuma rine ba r eden ve 5 sı inti; Alyonkarahisarın kurtuluşu Vakitler Eznal Bâ, " seğ $-22 | 1030 ük bir zevk ve itina ile tertip edil vek isteriz: Mec Göz Hekimi | Sahip ve Baş Muharriri: Etem İzzet BENİCE $ Neşriyat ve Yazı İşleri Müdürü! İ. S. ADAM dü Nuruosmaniye cad. galoğlu No, 30 (Eczanesi yanında) Tolefon. 22566

Aynı gün çıkan diğer gazeteler