7 Nisan 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

7 Nisan 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYISI HER YERDE SAĞLIK KUPONU Bu kuponun 'onunu toplıyan oküyü. cularımız SON TELGRAF'ın birinci sı- nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be- şiklaşta tramvay durağında 59 numa. rada cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 15 ten sonra mucyene ve vi edilirler. Telefon No. 20827 En sen Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi İst, Nuruosmaniye caddesi. Balkan Konse%ıîf bu gün merasimle açıldı tadil etmeği taahhüd etmiş.. 'Fakat italya başka sahalarda menafi temin etmek için serbest bırakılacakmış ! Paris 7 (Son Telgraf) — ngiltere - İtalya arasındaki ihtilâfhı meseleler halledilmiş olduğundan şimdi Lord Pert ile kont Ciyano| Konferansı açacak olan Adliye Vekili bu sabah t şehrimize geldi Balkan Ekonomi ve Basın konfe -| Basın Konseyi, bu konseyin geçen ransları bugün büyük merasimle sa-|seneki reisi Seferiyadis tarafından &t 1480 ve 15 de Yıldız'da açıldı. açılacak, sonra Balkan Basın bir -| Bunlardan ekonomi konseyini,Ha-|liği TTürk milli komitesinin bu seş riciye Vekâleti Vekili Şükrü Sara-|neki Reisi Yunus Nadi riyaset mev-) heyetlerini teşkil eden 50 kişile bu|kiine geçecektir. Gerek Reis ve ge sabahki eksprsle Ankara'dan şeh -|rek milli heyetlerin reisleri tara rimize gelmiş, Haydarpaşa'da Ad -|fından birer nutuk söyleneck mü » liye Vekâleti erkânı tarafından kar-| teakiben siyasi kültür ve teknik kı gılanmıştır. Bu konseye yalnız Türk, | mitelerinin reis ve Azaları seçileş Yunan, Romen ve Yugoslav İktısad| cektir. vti | bu husustaki vesikaları hazırlamakla meşgul bulunmaktadırlar, Anlaşma hakkında muhtelif menbalardan muhtelif şekillerde ha- berler tereşşiih etmektedir. Fakat buraya gelen malümata göre, bu iki devlet arasında biri gizli diğeri aleni olacaktır. İmzayı müteakip bütün cihan efkârmımumiyesinin ıttıla peyda debileceği hususları ihtiva etmek, diğeri de yalnız iki devlet atasın. da mahrem kalmak üzere iki türlü, anlaşma yapılmıştır. Bütün siyasi mahfeller, bilhassa bu ikinci kısım üzerinde dur - makta iseler de bu hususta henüx esaslı hiç bir şey öğrenilmemiştir. Yalnız tereşşuh eden bazı haberlere göre, İtalya Frankonun zalerine rağmen Cebelüttarıkın bugünkü vaziyetinin muhafazası hususunda İngiltereye teminat vermiş olduğu gibi Habeşistan hududlarında tashihat yapmayı da kabul etmiştir. z j bir kısmından foragat etmiş olacaklır. Bundan başka İtalya, Masır gibi İngiltereye dost ve müttefik olan devletlerle Filistin - gibi) İngilterenin mandası altında bulunan yerlerde kendi lehine — veyi İngiltere aleyhine propagandalarda bulunmamayı da taahhüd eyle miştir, Buna mukabil İngilterenin bazı mühim menafi temin eyle mesi hususunda İtalyayı başka sahalarda serbest bırakmayı — kabul eylediği iddia olunmakta ise de bu iddia ve rivayetlerin mahiyet vı şümulü hakkında henüz hiç bir malümat elde edilememiştir. Fakat İtalyanın Tunus ve Cazairdeki faaliyeti gözüönünde bulı durulduğu cihetle Fransa bu hususta müteyakkız dayranmakta v ehemmiyetle vaziyeti taktp etmektedir. ' İntihabı kaybeden Vefdcilerin reisi Nahhas paşa ». — Hükümetin İspanyad Muharebe Mayısdan evvel bitirllecek — | ÂAmerikaya Yakışır Bir anket Nevyork 7, (AA.) — <Amerikan lefkârı umumiye enstitüsü» Ameri-| Londra 7 (Sön Telgraf) — Yeni alılara şu suali'irad etmiştir. — İseçimde bükümet lehine tecelli et Hayatınızda Amerikanın Almlan -İmesi Mısırdaki siyasi karışıklıkla - İfa 'ile harbe girdiğine çahit olacak|fih sona ermesini henüz temin ede-| mısınız? |memiştir. Çünkü Vefd partisi mağ-| Menfi cevablar, yüzde 54 ve müs-|lüp olmakla beraber hükümet — de| bet'cevablar yüzde 46 nisbetinde -|tek başına pürüssüz bir şekilde ka-| dir. - — (Devamı altıncı sahifemizde) Bütün Al l hazırlanıyor Hitlerİtalyanlara cemile göstermek için Vatikan ile anlaşmaya çalışıyor Berlin 7 (Son Telgraf) Bütün Al-|VATİKAN MAHAFİLİNİN FİKRİ Mevkii Bunu temin için Frankistler Yeni: hış_zırlıkları giriştiler I n Bir türlü İstikrar heyetlerini teşkil eden 50 kişiye bu| —Bu komiteler programda tesbit e- konferansı açan Adliye Vekilimiz iş|dilen gün ve saatlerde toplanarak çalışacaklardır. Basın birliği kon 4 feransına şehrimizde çıkan bütüm gazetelerin sahib ve muharrirleri” burada bulunan Avrupa gezetelei. muhabirleri aileleriyle birlikte da- vet edilmişlerdir. — «e>e İ Bundan başka Balkan hükümet < leri General konsolosları da bu kon” feransda hazır bulunacaklardır. Basın konferansına iştirâk ede ( cek olan Romen matbuatı - hey'eti bugün Köstenceden limanımıza ge- len Romen vapuriyle buraya e- * mişler ve rıktımda Türk Be Birliği matbuat cemiyeti mensu. - ları tarafından karşılanmışlardır. Heyet Ramen milli komitesi Reisj Liviu Nasta matbuat müdürlüğünün mümessili Jan Dragu, (Üniversul) gazetesi Nikola Batsaria, Constan « Garü Sumelle tin Göngopol, (Curentul gazetesi) tirâk etmiş olup konferans geıueı]lnn Dimitrescu, (Rador ajansı) Vla, Perşembe nihayete erecektir., — dimir İoneseu'den mürekkeptir. Bir Macar mebusu Atatürk'ü tenkide yeltendi Macar Meclisi Mebusanında| — muvaffak olduğunu ve her ba dün bir hâdise olmuştur: kımdan mazhar olduğu hürmet Macaristanın Ankara eski — elçiti| — ve riayete cidden lâyık bulundu- devlet sekreteri M. Tahi muhalif İ e— mebuslardan birinin. ATATÜRK hakkındaki bir tenkidini hükü - met namına protesto etmiştir. M. Tahi ezcümle Ulu Önderi - mizin Sevr muahedesini redde -| günü bildirdikten sonra bu küse, tah mebusdan, yersiz her türlü mülâhazadan sakınmasını taleb ederek tenkidini şiddetle protese 10 etmeyi en büyük bir vazife bil. Temin Edilemiyor Blum kabinesinin yarın Istifası bekleniyor Paris 7, (ALA) — Dün — öğleden İmonra mebusan meclisi Leridanın zaptından sonra etmiş olduğu en zaif ekseriyet| Londra, 7 (Son Telgraf) — Kata 61 reyden ibaret bir ekseriyt-| İOnya'nın Eystanbaşa Frankoçula -. reye karşı 311 kabul edilmiş|TiN ellerine geçmesi; artık bir. gün! malf kanunun üyan tarafın -| Meselesidim Franko Katalonya'nın Teddi üzerine Blum kabinesi -| Muhtariyet idarestmi lâğvetmiş — ve #uküt edeceği tahmin olunmak-| burayı doğrudan doğruya — idgresi kükümetine Paris 1, Â Franko orduları şimdi zaptettikle mnuımıq(s:mm_f";:nîm Pi sarERarea gereİren aa muhakkak olan Blum'un yerine He-| "Ti almakta ve ordunun geri hiz- riot'nun veya Flanden'in Başvekâ- metlerini tanzim eylemekte, ihti . lete getirileceği söylenmektedir. yat kuvvetlerile tepheyi takviye et- Paris : 7, (AA) — Dün Parig -| "Etedir. mentoda Pol Reyno hükümet pro - Frankistler, İspanya dahili haberi — |bitirip bugünlerde; yeni bir taar - Değerliressamımız ve| — İTALYAN'LARA GCEMİLE Devamı altinci sahifemişge, |9!; Nisan' içinde nihayete erdirmek B me2de)İüezere olan hazırlıklarını, sür'atle ELiF NACi İruza daha geçeceklerdir. arrlrarkadaşımızın Londra 7, (Son Telgraf) Reshini «* #KA'YI kaybetmemeyi pret R < Ğ7 eden Hitler, Roma'ya git - & Selerberli önce Vatikan ile anlaşmak SAA İK “yazısını Bi göuynı vermiştir. Bu suretle Hit- fusolini'ye ve İtalyanlara bir derek büyük yurdu - kurtarmıya İmanya 9 Nisan Büyük Almanya gü-| — Vatikan : 7,(ALA) — Yarı resmi nü için hazırlanmaktadır. 9 Nisan «Osservatore Romano» dün akşam | günü; şimdiye kadar; tarihde mis- Kardinal İnnitzer'in bir beyanna - 1 görülmemiş tezahüratla kutlana- mesini neşretmiştir. Kardinal, bu İKİNCİ SAHİFEDE caktır. 'beyannamesinde Avusturya rahib - M Günün Voedvili unun odvıli Diğer taraftan plebist hazırlık -İlerinin Anşlus karşısındaki hatlı ha | Gu_nA_şırı 'ları görülmektedir. reketlerini izah etmekte ve bil « e Suad DERVİŞ Serdengeçti İBu hususta yapılan hazırlıkları ted-İhassa “Avusturya — piskoposlarının X. 13 ve arkadaşları. Büyük casus romanı ASRESİZ 4 15 ve arkadaşlaLı. ÜYU Y T OR ae Fuad Samih tezahürat yapan Frankistler [ CUMHURİYETÇİLERİN TALEBİ KABUL EDİLMİYECEK | Landra : 7, (AA) — Hariciye Ne- ÜÇÜNCÜ SAHİFEMİZDE : Halk Filezefu Dış Siyasa zareti, halihazırda cumhuriyetçi İs- Aııııııılıııf panyanın ecnebi — memleketlerden ; 3 > sire UĞl a harb mülzemesi satın almak hakkı- Şehir meseleleri : we ç ___LL & / man tanınması için Barselon hükü - ğ Şehirci KN G yailalroen ef DÖRDÜNCÜ SAHİFEMİZDE: yi tetkik etmektedir. RE | Diplomasi mahafili, büyük Bri » Fikir ve San'at Hikâye İtanya'nın ademi müdahale siyase - tine müzaherete devam edeceğine ikani bulunmaktadır. LERİDA'DA SÜKÜNET Lerida : 7 (AA) — Havas ajan- & muhâbirinden: Lerida'da sükün hüküm sürmek- tedir, Frankistler öon muharebede n ölenlerin defni ile meşgul olmak - kik etmek-üzere Avusturya Umumi|kilisenin hükukunu feda etmiye - tadırlar. Valisi Zais İnkard buraya gelmiş- ceklerini beyan eylemektedir. MECLİSTEKİ MÜNAKAŞA - tir, Valü Umumi; bilhassa Mareşal BİR ZİYARET Paris : 7 (A-A.) — Mebusan mec- ng ve Hitlerin muavini Hes ile| Belgrad : 7, (AA) — Çekoslo - (Devamı altıncı sahifemizde) | görüşecektir. İ (Davküeslini dabilenkülüy Son dakikada aldığımız telgraf- lar 6 ıncı sayfamızdadır. Elif Naci Suad DERVİŞ mOnlarl.'ı Kon uştum BEŞİNCİ SAHİFEDE : Kadın Güzelliği —O M. Sanli Karayel Ve.. Son haberler, en iyi, en entresan yazılar,. Murat Kayahan |Almanyada büyük günlerde yapılan tezahürata ald bir intiba Paris-Altında Lui Geves YARIN aşa M. Süleyman Çapan Gülmiyen insanlar memleketi İstanbul Nüsret Safa Coşkun Tarihle Başb.

Bu sayıdan diğer sayfalar: