6 Nisan 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

6 Nisan 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı : 388 En sen Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi Telefon No. 20827 | tedavi edilirler. İst. Nuruosmaniye caddesi, SAĞLIK KUPONU Bu kuponun Tonunu toplıyan okuyu- cularımız SON TELGRAF'ın birinci sı mütehassısı tarafından Be- vay durağında 59 n günleri saat 15 ten “sonra muayene ve İATAYLILAR YİNE ZULUM GÖRÜYORLAR! Fransanın sür'atle daha esaslı tedbirler almasını bekliyoruz. Çek Almanları geniş bir muhtariyet istemekte aya | #Son vâziyet: Hükümetciler son Günlerini yaşıyorlar. İtalyanın lejyonlarının müzaheret ettiği Frankist kıt'atın muzafferane ilerlemesi bütün İtalyada fIcoşkun bir gurur ve tezahüratla karşılanıyor. (Hükümetciler tedbir alıyor, növ- midane mukavemete çalışıyorlar yPranma ricalile istişarelerine başla- fat Cumhur reisi Löbrun Erınııdıi "Kabin Son Günlerini YaşıEr Dün akşam parlâmen toda Blum'a ağır hü. cumlarda bulunuldu, ,bu akşam kat'T karar verllecek. F oe PK Londra 6 (Son Telgraf) — Franko-| j çular İspanya'da bütün hızlarile i - lerlemekte ve Katalanya'nın cenup- la olan irtibatını kesmiye ve hükü- metçileri Mmuhasara et maktadırlar. Diğer ta: panyolların hariçten lerine imkân bırakmamak üzere, Fransa - İspanya hudud boyunca yapılan ileri harekât da muvaffa - kıyetle devam etmektedir. Hükümetçiler; asker toplıyama - makta, vaziyete bâ'im olamamak - tadır. Tam manâsile; bir panik baş- lamış sayılabilir. Maamafih son ve nevmidane bir mukavemette bulun- mak için Mükümetçiler müfrid a- narşistlerle ve bütün Franko aleyh- darı faakt büküyltin muhalifi olan zümrelerle bir antant yapmaktadır. , Paris 6 (Son Telgral) — Yeni; #iyasi bir buhranın baş m'.".f&". muhakkak gibidir. Hükümetin ye- |Perişan olan hükümetçilerin yegâ (Devamı ikinci sahifede) | ne güvendikleri general Miaha Balkan Konseyi delegeleri bu sabah geldiler Müzakerelere va |Fakat; müşahidler her no yapılıraa İyapılsın müsbet bir netice elde edi- Jlemiyeceği ve Franko'nun Paskalya 'yortularından önce; kat'i zaferi elde edeceği kanaatini taşımaktadırlar. Esasen Katalonya her taraftan tec tid edilmiş bulunmaktadır. Katalon ya'dan mahrum kalan hükümetçile- Tin ise; mühim bir muvaffakıyet göstermeleri imkânsız gibidir. HÜKÜNETCİLER YENİ KABİNE KURDULAR cebhesinde muvaflakı - yetler kazanan general Yogua | Barselona : G(A.A.) — Negrin, ye- i kabineyi toşkil etmiştir. Bu ka- binede Hariciye Nazırı Alvarez Del- | Başvekli Hodza Çekoslovakya : üşkil Ânlar Yaşıyor nihaf ve erine hi- kümotkat'i bir cevab hazır'ıyar Lonra 6 (Son Telgraf) — Südet Almanlarile Prağ hükümeti arasın- da müzakerelere başlanmıştır. Her gey; bu müzakerelerin alacağı şek- le bağlıdır. Südetler; harsi ve fikri ve idari muhtariyet istemekte müa- sır bulunuyorlar ve ayrıca geniş bir mikyasta bir affıumumi ilânını is - tiyorlar: Bundan başka yalnız Südetlerin değil, Almanların kesif surette bu- lundukları kasabaların da; muhtar bir hale getirilmesinde ayak diri - yorlar. Çek hükümeti müsellâh bir ihti- 1âfa meydan bırakmamıya gayret et mekle beraber; Almanların taleble- rini; çok ağır bulmuştur. Prağ kabinesi bygünlerde topla - Balkan antantına dahil devletle- rin ekonomi ve matbuat konseyle. Ka Fi yarın öğleden sonra saat 14 de * Yıkdız sarayında merasimle açıla « caktır. Bunlardan ekonamik kon - geyi hariciye vekâleti vekili Sara- coğlu ve matbuat konseyini de da- hiliye vekili Şükrü Kaya açacaklar- Gir. Vekillerin yarın sabahki eks - (Devamı ? inci sahifemizde) rın Yıldız sarayında başlanıyor gae Bir Alman tayyar SonDakika: — (Devamı Zeinci”sahifemizde) esi Çekoslovakya Presle şehrimize gelmeleri mukar - terdir. İktisad konseyine iştirak edecek olan heyeti dün — pelirimiza gelmiştir. Heyet Tabakoviçin riya- seti altında eeki nazırlardan Viktor, Badulesku, Kristu, Stoikoviç, Güzi, Penesku Kreş, Stefan Veron, Skar. ee ——— ea 1*1 Radulesku, fonesku, Duma, Bals Ka mhlehındrluın Lenziden mürekkep Matbuat konseyi Matbuat konseyine iştirak ede - cek olan Romen heyeti garın öğ - le üstü Albajuba vapugu ile lima - mukaveleler dairesi reisi Argiropu|nımıza gelebilecekleylir. Bu itibar- losun riyasetiride bulunmaktadır. İla evvelce sabahlı toplanması Yugoslav murahhas heyeti de ba|mukarrer olan kongre de öğleden TİCiye nezareti konsolosluk ve eko-|sonraya bırakılmıştır” Domik işleri şubesi müdürü M, Pre| Yugoslav matbuat heyetiğbu sa- diçin riyaseti altında olarak aşağı -|bahki ekspresle 7,25 de, Yunan he- İ zevattan mürekkeptir: yeti de konvansionel ile 1020 de Maliye nezareti şube müdürlerin (şehrimize gelmişlerdir. den Raduloviç, Maysao, — Sreçko,| Her iki heyet Sirkecide matbust Corceviç, Grgaçeviç, Gariloviç, Si-|ve ajans müdürleri, konseye işti - rişçeviç, Simonoviç. rak edecek olllğgğürk heyeti — ile Yunan İktısadçıları bu #abahki matbuat Gömiyüt azaları taralın - ekspresle şehrimize gelmişlerdir. (Devamı ? inci sahifemizde) Yunan heyeti hariciye nezareti üzerinde Uçarak keşifler yapmış vPrag 6 (A. A.) — Azet gazetesinin bildirdiğine göre, Gamalı haçı hamil bir tayyare dün Çekoslovakya arazisinin üstünde görülmüş ve cenubi Bobemyada pek alçaktan uçarak Ceskebudejovis hava meyda - nının üzerinden bir kaç kere geçmiştir —arın C$on Telgraf'da 10X73 ve arkaıİaşları Büyük casus' remanı NGEÇTİ İciye ve iktısad ygkâfeti mümessil - İlerinden mürekkep&blan Heyetimiz k diriyorlar Hatayda : Yalnız delegeyi geri çekmek kâfi değildir Fransızların evvelce de baş vurdukları bu tedbirin (!) faydasızlığı aşikârdır % türlü türlü zulüm ve işkenceye mag o ruz bırakılması ve fitne ve fesad si yasetinin açıktan açığa devam ct « mesi çok hassas olan hükümetin zin derhal nazarı dikkatir # miş ve bu hususta Fransız hükü ti nezdinde icab eden aksi takdirde yetinin mal ve Ç| mak üzere ğ kalacağımı: Son Paristen ve Hataydan gelemi yeni haberler, Fransa hükümetinin bu husustaki müracaatimizi — lâyık olduğu ehemmiyetle karşıladığını ve mandater memurlara bazı — yeni direktifler verildiğini bildirmekte » | &ir. K Bu cümleden olmak üzere komi (zürklere yapılan zulmü idare eden| <? Martel, vaziyeti bizzat mahal Sancaktaki Fransız delegesi Garo|liüde tetkik etmek üzere evvel gün Sancağa gelmiş ve yeni emirler 'Trük ve kardeş Hatayın istiklâli| vermiştir. i İhakkında Cenevrede imzalanan iti-| “Hükümetimizle hoş geçinmek is « lâfnameye rağmen Antakya ve İs-|teyen Fransa hükümetinin, Sancak- kenderundaki — vatandaşlarımızın. (Devamı ikinci sahifede) Hariciye Vekilimiz Mısıra hareket etti Hey'etimiz, Kahireden sonra Suriye yolile Ankaraya dönecek ve bu münasebetle Suriye ricalile temaslarda bulunacaktır 'Tevfik Rüştü Aras ve refakalindeki zevat Daçya vapuru - nun güvertesinde eylemek mecburiyetindeolduğundan Rüştü Aras derhal Atinaya gidecek ve dost ve müttefik Helen düvleti nin beşv genetil * Ğ1 zi t ek hergün tahavvül eden # siyasetinin son safhaları kar « gl şısında iki müttefik devletin men - , |faatlerini bir kere daha tetkik ede » Heyet İstasyonda vali ve belediye| .xler ve ayrıca iki memlekeli yar reisi ile şehrimizdeki mebus — ve/kından alâkadar eden — meşeleler bir çok zevat tarafından uğurlan -| hakkında müdavelei efkârda bulu- Barticiye vekilimiz Tevfik Rüştü Aarasın riyasetinde dahiliye, hari - bu sabah Daçya vapuru e Pir yolu ile Mısıra hareke tetmişler jdir 20 Günün vodvili. [ maştır, nacaklardır. Vapur, Pirede altı saat tevakkuf (Devamı ikinci sahifede

Bu sayıdan diğer sayfalar: