6 Nisan 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2

6 Nisan 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- SONTELCA — Balkan AF — 6 Nisal konseyi 1638 delegeleri geldiler .Yugoslavya matbuat heyeti (Birinci sahifeden devam) karşılanmışlardır ugoslav heyeti milli komite re - ve Avala aajnsı müdürü M. Yo- vviç, Açelkoviç, Mihailoviç, Sve| ski Kuhar, Lokatos, Merkez | *buat bürosu şefi Lukoviç ve mat | Yunan hatlarile mesai birliği ya » pacaktır. Ayrıca birbirine muvazi bulunan hatlar da program ve tarife birliği tatbik olunacak ve Balkan memle - ketleri bayrağı altında çalışan mües- seseler rasında mütekabilen tüç - Fransada: Kabine son Günlerini Yaşıyor (Birinci sahiteden devam) ni mali projeleri dün parlâmentoda tak giddetli münacaşalara yol aç - mıştir. Başvekil müdafaa pro- Bramının tatbiki işin mali ve milli projelerin tasvip edrirnesinde ısrar edince sağ cenah Mmensurlarından bari'arı kahrolsun yehudiler — diye bağırarak hükümet azasının otur- duğu sandalyelere doğru hücum et- mişlerdir Sükünetin teessüs edemiyeceği görülünce reis Heryo meclisi tatil mecburiyetinde kalmıştır. Münakaşalara bugün akşam üs - tü toplanacak parlâmetoda tekrar| başlanacaktır Hükümetin parlâmentodan — çok bafif bir ekseriyetle bile olsa — bu selâhiyetleri tasvib eden bir. karar alacağı tahmin edilmektedir. Fakat parlâmento hükümete iti-| mat reyi verse bile âyan projeleri- ni katiyyen reddetmek taraflarıdır. Bunun tezahürleri şimdiden gö - rülmekte olup âyanın ileri gelen - leri cumhur reisini ziyaret etmek - te ve vaziyetin nezaketi — hakkında kendisile istişarede bulunmaktadır-| lar, Eşasen binde bir ihtimal ile hü kümet âyan ve mebusandan müsbet Çekoslovakya Müşkül anlar Geçiriyor bir katar verecektir. HİÇ BİR KAYIT YOK portlarda herhangi bir kayde lüzum olmadan herkes bir ayda Avustur ya banknot ve madeni para olarak 300 mark götürebilecektir. Kış geri Geldi Maamafih havanın yarın- dan sonra tekrar aça- cağı tahmin ediliyor Bir kaç gün güzel bahar havasına kavuşan ve kırlara üşüşen İstan - bullular yeniden soba başına top » lanmışlar, mantolarını giymişlerdir. Çünkü iki gündenberi şehrimizde tekrar soğuklar başladığı gibi de- vamlı surette de yağmur yağmmak- | Hatayda: narak Çekoslovakyanın yapabilece - ği en son fedakârlık hakkında nihaf Berlin : 6 (ALA.) — Resmen bil - dirildiğine göre, Almanya ile A -| vusturya arasında seyahat için her türül tahdidat kaldırılmıştır. Pasa -| 1t bürosu umumi şefi Deniç "'; hanlı anlaşmalar da akdolunacak- van heyeti Atina jansı umum mül tır. ü Vekerallis, Atina matbuat ce-| ROMEN TAYYARE KUMANDANI Karadenizde dünden beri hüküm kararlar bile alsa uzun müddet ye çüren — yıldız. fırtması şiddetini (Birinci sahifeden devam) lâkki etmemekte ve Fransızların ev|mıştır velce de ayni suretle hareket ettik| Siyasi mahkümların tahliye ve lerini, eski delege, Düryoyu azledelafları icab ederken bu zavallılar ha |rek yerine Garoyı göndermiş ol -|lâ serbest bırakılmamışlardır. |duklarıı düşünerek zulüm ve iti İ İsafın, böyle delege — tebdillerile,ronun emrile kapatılan (Yeni Gün) iki — yüzlü siyasetle — değil, dü - Bazetesi' y rüst ve samimi talimatla onların — bitarafane — hareketle - mıştır. rile önlenebileceğine — kani| —Broşürun ilk sayısında; — “Tür -| bulunmaktadırlar 'kün sesini boğmak mı istiyorlar?...», Ve netekim Düryodan sonra de- “Mutlaka Türk hâkimiyeti teessüs legeliğe tayin olunan zat yani şim: 'edecektir...,, başlıklı İki makale va diki Mendup Garo'nun zamanında tan mücadelesinde uğraşanlar üze - tahrik ve tazyik siyaseti hiç #önme- rinde çok müsbet tesirler yapmış - Miş bilâkis hergün artan bir ilerle -|tır. Ve bütün tezvir ve iftira siya - yişle Türk ekseriyetinin mal ve ca setine rağmen Türkün ve hakkın nını tehdid eden korkunç bir haile zaferine inanan halkın kuvvel ma -| şeklini almıştır. 'neviyesi çok yükseklir. Ezcümle, halen de manda memur| Türk hâkimiyetinin mutlaka te - |larının eli altında gizli gizli çalışan | essüs edeceği günlerin çok yaklaş- 'müuüuı adamlar köylerde dolaş - tığı haberi her tarafta derin bir se- |makta sık sık kanlı hâdiselere sebe- | vinçle karşılanmıştır biyet, vermektedirler Hatta bizzat nahiye — müdürleri,|han Yugoslav gibi Balkanlı azaların Jandarma kumandanları da evvelki'da bulunması da memnuniyetle te- gün köylerde şapka giyen Türk - lükki edilmiştir. leri insafsızca dövmüşlerdir. Karınbeyaz köyünde mandacılı Şimdi bütü Hataylılar intihab gü lar nünü sabırsızlıkla beklemekte — vel namesinin 921 itilâfı gibi tatbik edi| ;Jta zulüm ve tazyikin hamisi telâkki|lemeyerek kâğıt üstünde - kalacağı, (Bi olunan bu adamı bir daha Sancağa / (!) Sancakta Türk hâkimiyetinin| Vaptt, İgöndermiyeceği ve Hataya yeni bir|teessüsüne katiyen meydan veril -| e (Birinci sahifeden devam) |deleğe tayin odecejği anlaşılmıştır. |miyeceği (!) şeklindeki yalan — ve|yın dokuzuncu cumartesi günü Fakat Hataylılar, bu tebdili ce -İçirkin propagandalarla saf halkın|hireye varmış bulunacaktır, bir've tazyiki önleyecek bir tedbir te|zehirlenmesine çalışılmağa başlan -| Buna mukabil bizzat delege Gor- rine valanperver vatan- ve daşlar tarafından bir broşür çıkarıl| İntihab kontrol heyetinde bulu - riyeye gideti Umuml harbdenberi ilk defa kâ deş Mısıra yapılan bu yeni iki taraf da büyük bir vermektedir. Esasen Mısırla Türkiye ara İgayet samimi ve normal olan siyâ st ve iktısadi münüsebetlerin bu iyaretten sonra bir kat daha edeceği muhakkaktır. Heyetimlğ |Mısırda büyük bir karşılama mı simi hazırlanmıştır. * Rüştü Aras Kral ve başvekil tü |.rafından .kabul edilecek ve bu ef nada gerek Fki d alâkadar gerek umumi siyasete temasş vd hususat hakkında görüşeceklerdir. Bu seyahat esnasında Rüştü Art Mısır kralı Majeste — Faruk'u memleketimize davet edecektir. Mısırın Türkiye sefiri Cezairli |bu sabah Daçya vapuru ile ve he |yetimizle birlikte Mısıra — harekel yeti müdürü M. — Zarifis ve M,| feriadisten mürekkeptir, | Mühim bir proje Balkan limanlarını bütün dün -| * > İlmanlarıma rabdedecek yeni v * sühim bir proje üzerinde hazırlık- “ova başlanmıştır. Bu projenin esaslarına göre Yu - n, Romen ve Türk hatları Adri - stik mantakasında Yugoslav hat - ğ - -|ra'yı Bükreş'e raptetmek çok arile teşriki mesai edecek ve Yu el el e koslav, Rümen hatları Marsilyaya, | “Türk ve Romen hatları Kontiana, | Romen - Türk ve Yugoslav hatları| Nevyork'a kadar mevcud bulunan | Romen sivil tayyare teşkilâtı mü - dürü ve kumandanı Bay Radesko Balkan Antantı iktisad konseyi mü asebetiyle; dün şehrimize gelmiş- Bay Radesko kendisi ile görüşen gazetecilere; —sAnkara, İstanbul, Bükreş hava hattile hükümet merkeziniz Anka - iyi tesisi için alâkadarlarla icabeden te-) masları ve görüşmeleri yapmayı ar-| zu ediyorum...» demiştir. Hükümetciler son .. e . i günlerin (Birinci sahifeden devam) wayo'dur. Kabinede Adliye Nazırı Gönzoles Pina, dahiliye nazırı da Polino Gonez'dir. Her ikisi de a - marşist sendikasına mensubdurlar. Mutedil sosyalistlerden İndelecio Prieto, yeni kabineye dahil bulun- mamaktadır. Siyast müşahitler, yeni — Negrin hükümetinin teşekkül tarzının nev- midane bir surette Prankistlere mu yaşıyorlar mandanlığın da keza Barselon'da kalacağını ve Madrid, ve Valansi - ya ile temasinı telsizle ve haya ta -| rikile muhfaza edeceğini ilüve et - mektedirler. Ayni mahafil, cum huriyetçilerin sonuna kadar muka- vemete karar vermiş olduklarını ve bilaraf devletler tarafından kendi- lerine yapılması muhtemel ölan bü- tün bütareke tekliflerini reddede - ceklerini beyan etmektedir. Cumhuriyetçilerin bazı mıntaka- kavemete karar verilmiş olduğuna larda şiddetli taarruzlar yapmakta delâlet etmekte bulunduğunu be -| oldukları zannedilmektedir. yan etmektedirler. Londra : 6 (A-A) — İyi malü - mât almakta olan İspan: İTALYANLAR GURURLANIYOR Roma : 6 (A.A) — Gazeteler, me- yollar ma - ali müttehid bir nota noşretmişler. /hafilinde söylenildiğine göre Ka- dir. Bu notada ezcümle şöyle de - talonyanın cumhuriyetçilerin elin- nilmektedir: de arazinin sair aksamnıdan bilkuv «Kahraman İtalyan lejyonerleri. ve rabıtası kesilmiş, olmasına rağ -|nin müzaheret etmekte — oldukları me ncumhuriyet hükümeti Barse-| Frankist kıtaatın muzafferane iler- lon'da kalacaktır. Ayni mahafil, yüksek askeri ku-| lemeleri bütün İtalyada coşkun bir gurur hissi uyandırmıştır.. Kumaş ve Uyuşturucu madde kaçakcılığı Kaçak eşya mübadelesi yapar- larken yakalandılar.. Fabrikatör Abdülkerim namın - Miş ve ilk parti olarak 230 lira kıy da bir ada mişlettiği ipek kumaş fab| metinde esrara mukabil o kıymette rikasına kaçak ham maddeler geti - kumaş istemiştir ve randevu yeri o rorek bunları dokumuş ve - satılığa'larak Cihangirde Eğe bahçesini in- çıkarmak istemiştir. Fakat işlediği| tihap etmiştir. Vaziyetten haber kumaşı eğer burada satsa derhal|dar Olan olis ve civarda tertibat al rinde kalamıyacak derecede yıpran! miş ve nüfuzunu kaybetmiştir Alâkadarlar Fransada ya — milli birlik kabinesi kurulması, yahud o- töriter bir asker? kabinenin iktida- rı ele almasından başka çare kal - madığında müttefik bulunmakta - dırlar. GREVLER GİTTİKÇE BÜYÜYOR. Paris : 6 (AA) — 17 martta Sit- roen fabrikalarında çıkan madeni sanayi grevi umumileşmek istida- dımı göstermektedir. İssy'de panşar | afbrikalarında çalışan 15 bin amele| ile Rosengart fabrikalarında çalı -| şan”2200 amele ve ikinci derecedeki mden fabrikaları amelesinden takri- ben 2000 kişi dün öğleden sonra iş - lerini bırakarak yeni bir. müşterek mükavelenamenin sür'atle imzasını ve yevmiyelerin hayat pahalılığına; uygun bir şekle kanmasını istemiş- lerdir. Bazı tayyare fabrikalarında çıkan ihtilâf hakkında tebliğ Ae yine me-| suliyet patronlara yükletilmekte ve bunların patron ve amele mümessil -İlerile alâkadar nazırlar tarafından müttefikan kabul edilmiş olan uyuş- ma metnini reddettikleri tasrih e -| dilmektedir. Parlâmentodaki münakaşalar — Paris : 6 (A.A) — Mebusan mec - lisinin dünkü celsesinde Gaston Je- rar, —hükümetin müzakeresi gekiz gün sürmüş olan projeler hakkında bir karar vermeğe muhalifleri icbar etmek iddiasını muhalefet hukuku - 'nun müsamahası kabil olmiyan bir ihlâli, bir enfilasyon teşebbüsü... i- 1â... Mevzuubahistir Hatib, Blum hükümetinin felâ -| ketli neticeler tevlit etmiş oldu - ğunu gösteran iktisadi alümetleri savmıştır: Flatların yükselmesi, altın mev- cudunun azalması, frankın sükütu, hatib' bir <itimat iklimir vücuda getirilmesi, nizama riayet ve saye hürmet edilmesi zaruretinden bah- setmetir Müstakil radikallerden, Jan Mon- tinyi, Blüm'den evvel söz alarak pro jeleri “Alman cumhürriyetinin mah vına sebeb olmuş olan hakiki bir ik tisadi ve içtimal ihtilâl» diye tavsif etmiştir. Mumaileyh, projeleri a - meleden hiç bir fedakârlık isteme - mekle orta sınıfları tazyik etmek - te olmakla İtham eylemiştir. Hatib, intizam ve adaleti hüküm- 'ran kılacak olan bir selâmeti umu - henüz muhafaaz etmekte, Karadeniz seferlerine çıkan vapurlardan wfak olanları Büyükdere önünde yatarak fırtıanın dinmesini beklemektedir. Diğer taraftan Yeşilköy metereo- loji istasyonundan aldığımız ma - lümata göre şehrimizde — bugünkü hava vaziyeti şudur: Hava yağışlı devam etmekte ve iyağmur imtidadınca metre murab - bama isabet eden su mikdarı B, 7 kilogramı bülmaktadır. Rüzgâr, şimali garbi istikametin- den esmekte ve hızı saniyede 7 - 8 metreye çıkmaktadır. Bugünkü en az hararet derecesi 5, 8 santigratı. diğer tarafları nadolu bölgelerinde hava kapalı ve İyağmurlu geçmektedir. Maamafih yağıturun bugün din- mesi ve akşama,doğru havanın açıl. ması küvvetle mühtemel bülün - maktadır. Şimal devletleri Konferansı: Baş'adı Oslo 6 (A. A.) — Danimarkca, Fen dandiya, Nörveç ve İsveç hariciye| nazırları beynelmilel vaziyeti tet - kik ederek dört'memleket arasında pratik bakımdan bazı mesceleleri hat letmek üzere dün Oslöda toplanmı lardır Akşam dört nazir radyoda birer| Nutuk söyliyerek dört memleket a- rasında hüküm süren dodluğu — v mükemmel teşriki mesâiyi — kayıd ve her türlü ideolojik bloktan u - zak bulunmak Ve harbe sürüklen -| memek hususunda müştereken sar-| fettikleri gayretleri tobarüz ettir - mişlerdir. Sukut eden bir dava (Tan) gazetesi muharrirleri, Bayan Sabiha Zekeriya tarafından kendisine neşren hakaretten dolayı (Cumhuriyet) gazetesi aleyhine açı- lan dava dün neticelenmistir. Mahkeme heybti Cumhuriyet mül dürü mes'ulünün; müdafaasında zik rettiği; <Tan gazetesinde bizi tah - Fik edici neşriyat yapıldı» iddiası - ni kabul etmemiş ve <Tans in yazı- halkı birbiri aleyhine kurnazca tahi Almanya iğrenç propagandalara, — mülevves rik ederek ikiye ayırmışlardır. 4 tezvirlere kanmıyarak, aldarmıya - Simdi bir yandan da Cenevrede rak sadece... Nefretle gülmekte - imzalanan Hataya afd intihap nizam İdirler. A Z ŞA Ş | MAKİNEYE | MAKİNEYE VER'RKEN Japonya, nihayet sulh teklif etmi- ye mecbur kalacakmış Londra : 6 (A-A.) — Çin diplamatlarından Sunfo, dün ekserisi muha- kârlardan olmak Üzere elli kadar parlâmento âzası huzurunda Çinin mdiki vaziyeti hakkında bir konferans vermiştir. Sunfo, son zamanlarda askeri harekâttaki inkişafların Çin'e müsald olduğunu beyan etmiş ve demiştir ki: *Cihen, Çin kıtaatının anudane mukavemeti karşısında hayran kala- Çak ve mütearrız nihayet salh taleb etmeğe mecbur olacaktır İngiliz - İtalyan itilâfı paska!.yayı müteakib imzalanacak Londra : 6 (A.A) — İngiliz - İtalyan itilâfmamesinin Paskalyadan bi- raz sonra imza edileceği tahmin olunmaktadır, Bu itilâfnamenin tama - mile geri çekilmesine bağlı olduğu ilâve edilmektedir. Japon'lar mütemadiyen takviye kitaati göndermiye mecbur oluyorlar Pekin, 6 (A.A) — Röyter ajansı muhabirinden: Çin çeteleri, Şefu'daki Japon garnizonuna taarruz etmişlerdir. Bu - nun üzerine Jupön harb gemileri, derbal karaya takviye kıtaâtı çıkarmış- lardır. Amerikanın müdafaa edilmesi simkânsız mı ? -Vaşinglon : 6 (AA.) — Deniz harekât şefi Amiral Loahy, âyan mec- lisinin deniz komisyonunda beyanatta bulunarak hükümet büyük hava üsleri insa etmediği takdirde harb vukuunda büyük Amerikar: şehirle- rinin müdafaasını temin etmeğe imkân olmadığını söylemiştir. Amiral, bahri ve askeri makamların halihazırda büyük Okyanusta Papa ile anla- şabilecek mi ? Va.iban 6 (A. A) — Vıyana |kaposu İnmitzer, dü 1 gece - bı imiştir. İnnitzer söylendiğine BÖX re, Alman hükümeti tarafından palık makamına A'manya tle Vat kan arasındaki münaveretler hak kındaki niyetleri etrafında — sondaj yapmıya memur 'edilmiştir. Filipin adalarına Verilecek istiklâl Geribirakıldı Vaşington : 6 (AA) — Ruzvelt ile Filipin Reisicumhuru Gezon, Fi- lipinin iktisadi istiklâlinin — ilânını 1960 senesinin nihayetine bırakma- ğa karar vermşlerdr. —— Gezon, 4/7/1946 olanrk tesbt e « dilmiş olan istiklâ) tarihinden — on beş sene sonraya kadar Amerikaya yapacağı ihracat için Filipi'nin rüc- han csasına müstenid bir muamele- ye tabi tutulması hakkındaki tek - lifi kabul etmiştir. İsviçrei âlimin son koenferansı İsviçreli maruf profesör vo âlim tarihçi M Pittar sonuncu konfera: sını dün akşam Ankara Halkevinde' vermiştir. Türk tarih kurumu aâbaşkanı Ba- yan Afet ile Maarif Vekili Saffet A- rıkan ve saylavlarımızla diğer — bir çok maruf zevatın, münevverlerin bulunduğu bu konferansta değerli âlim; *Avrupaya ilk ışığın — şarktafi gelmiş olduğunu anlatmış ve ez - cümle : yeni üsler inşa etmek imkânını tetkik ettiklerini tasrih etmiştir. ingiltere-italya uzlaşması Üzerinde itilâf edilen maddeler İvning Standard gazetesine göre| 5 — İtalya, İspanyadaki kuvvetle- <Atatürklün dehası, — beşeriyotim ilk tarihini; beklediğimiz aydınlığa götürecektir.» demiştir. İcra mütahassısı şehrimizde İzimirden İstanbula — geleceğini haber verdiğimiz icra — mütehassısl dün şehrimize muvasalat — ederek hemen tetkiklerine başlamıştır. — şunlardır: | 1 — Centilmen itilâfına göre, İn- İngiliz - İtalyan itilâfının esasları!rini çektikten sonra bu itilâf meriye| - M. Lehman dün kendisile görü * : şen gazetecilere aemiştir ki: — İcra işlerinizde göze çarpan b te girecektir 6 — İngiltere ile İtalya İspan; .|leb etmiştir. yakalanacak, fabrikatör buna da bir muş ve Arap Cemal ile arkadaşlarını çare bulmuş ve tanıdığı bir adama| , £ üstünde yakalanmışlar ve 25 Ka kilo esrar ile kumaşı müsadere et- — Benim bir kaç top ipekli ku -| / y dir Yalnız "tabrikatör Ab - Oagım var eğer tanıdığın biri varsa | Gülkerim kaçmıştır Onun da bu gün Dunla esrar mübadelesi yapalım. L N D aNi vardır. Benim satacak yerim var Ante- — / yollıyacağım. Sana da kilo ba -| Sovyet münakalât ya 15 lira komisyon veririm de - iyür. ei nazırı azledildi Adam bu teklifi kabul ederek ta-| Moskova 6 (A. A) — Tas ajansı, ylığı esrar kaçakçılarından Arab|münakalât halk komiseri Bekulin'in “emale gitmiş ve vaziyeti anlatmış- azledilmiş ve yerine ağır sanayi ko-| tır. mişeri Kağanoviçin getirilmiş ol -| Arab Cemal de bu teklifi kabul et|duğunu bildirmektedir, miye hükümeti teşkil edilmesini ta- Montinyi'nin nutku, bir takım hâ ve diselere sebebiyet vermiştir. Cumhuriyetçi federasyon mensub / zetesi müdürü mes'ulünün «Cum - larından Fransua Marten, Blum'un| huriyet» gatezesine hakaret iddia - aleyhinde rey vereceğini, — çünkü sından dolayı suçlular aleyhine Blum'un mütemadiyen kendi ken - va açmasına hakkı bulunmadığın - disini nakzetmekte olduğunu söy -| Jan bu babdaki davanın ceza mah- Temiştir. kemeleri usulü kanunun 253 üncü Radikal sosyalistlerden Jorj Pa - tu, hükümetinin ittihaz etmek iste- diği tedbirlerin iktisadi sistemi bo- zacağını, çünkü bu tedbirlerin hür- bir cümle bulunmadığmı zikr katen talikine karar yermiştir ---0 000 — — nn y—ınıuıbıumnud.m.:mnıu islâh etmemiş ve bu su - lesini reddetmeleri lâzım gelmekte|retle “sermayelerin — yatırılmasına olduğunu söylemiştir. mâni olmuş olmakla muahaze et- Fransız sosyalist fırkasından Rob| miştir. d dizak ya larında gerek imâ ve gerek telmih| Eiltere, İtalyanın Akdenizdeki ha -İnın Avrupa ve Afrikadaki toprak-|?ksaklık gi suretile de olsun haakreti gösterir| yati menfaatlerini, İtalya da İngil-|ları üzerinde hiç bir iddiaları olma| istanbulda' tetkikat yapacağım tereni nve İngiliz imparatorluğunun|dığım teyid ederler. |tebarüz ettirerek «Cumhuriyet» ga-| Akdenizdeki serbestü müfakalât-| 7 — İngiltere, fırsat — zuhurunda| Geceğim.,, ni tanıyacaktır. Milletler Cemiyetinin azasını Ha - 2 — İki hükümet Akdeniz ve|beşistanın ilhakını tanımamak husu da-| Bahriahmer — havzalarında — yenilsunda taahhüdlerden vareste kıl -|larında da icza işlerini tetkik tahkimdt yapmaktan vazgeçecek -|mak için lâzım gelen teşebbüsler - lerdir. Mevcud tahkimat kalacak -|de bulunacaktır tır Fakat yeni üssülhareketler ya-| 8 — İtilâf Sudan, Kenya ve İngi- maddesi hükmüne tevfikan; muvak-|Pilir ve yahud mevcutları ıslah ve|liz Somalisi ile Habeş hududlarınım |leri de verimesi — kararlaştrılmış takviye edilirse iki hükümet biribi-İ|derhal tahdidi hakkında hükümler irine malâmat vereceklerdir. mevcuddur, son olarak söz alan hatib olmuş -| 3 — Süveyş kanalı harb ve sulh| © — İtalya, İngilterenin Aden ü -| İStiklâline riayet edeceklerini t riyet esasına müstenid mali bir si-|tur: Mumaileyh, hükümeti havai|zamanlarında 1910 mukavelesi mu-İzerindeki hükimiyetini tanıyacak -| "Üd-ederler cibince açık bulundurulacaktır. tır 4 — İtalya Trablusgarbdeki kuv -| 10 — İki hükümet Bahriahmer sa vetlerini sulh zamanındaki mıktara| hillerindeki statükoya ve bu sahil indirecektir. lerde bulunan Arab hükümetlerinin Va Hüti a b SAĞ Yuerr ada vedim. Bir hafta kadaf sonra raporumu vekâlete takdim ©* Mütehassıs profsör — bugünlerdt Üsküdar, Beykoz ve Beşiktaş | cektir. *& Polis mektebinde yüzme d İtır. —HO —| İ 11 — İngiltere Filistin değişti değiştirse — İtalyanın menfaatlerne hürmet --< —T

Bu sayıdan diğer sayfalar: