6 Nisan 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7

6 Nisan 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Komodor RESİM VEREN: Amira Amiral Şoson boğaz forsesi karşı- sında bilhassa tezyinatın ana mih - verini şöyle tesbit etmişti: Distroyer filosu boğazın en ivi « caçlı yerinde duracak! İmkân bul - dukça gece hücumları yapacak! Ve düşmanın forsesi muvaffakiyetle ne ticelenirse, 0 zaman; bütün filotil- la düşmanın üzerine atılacak; onu torpito hücumlariyle perişan edecek belki de bu uğurda mahvolacak, fa- kat, düşman boğazdan geçemiyecek hiç olmazsa birkaç saat sürecek e esnasında istim inde, Büyükdere önlerinde du- racok olan birinci fırka; omiral Şo- Sönün fırkası bi hölde müharebe düşmanın prova h: den başka şekle müsaade etmiyen boğazın darlığı ve girintili nokta» ları arasında baştan «T» ye alinacak tanruzda ateş altında imha edilebi- Tecokti, Bu tedbir, deniz harb kaidelerine tamamen uyan bir ftabiye fikri Osmanlı imparatorluğunun Yavuz ve Midilli ile takviye edilmesine rağ| men çok zayıf olmaktan kurtulamı- yan donanması bundan başka ne ya- Pabilirdi? a unda gelmesin- Fakat, burada zikredilmesi fayda- hf"“*hlrnnkhdıhıvu!"âdı Şu: Amiral Şoson, Osmanlı bahriye- lilerine itimad etmiyor; kö- Ne maforyali (1), ne bir işe yaramazdı... Bu iddinyı ileri sürerken de; daha onanmaya ilk amiral'olduğu ve... Odesa bombardımanı; Rus filosiyle â:km Ççarpışma yaparak ihdas et-, Bi umumi harbe Osmanlı donan -| masının giriş hâdisesinde vâki olan. bir yanlışlığı ortaya atıyordu, Vak'a şu idi... Ve harbin ilk güne lerine yâni 1914 eylülüne aitti. O de persone (2) zaman, donanma Büyükderede bir| ” taraftan noksanlarını ikmal ile meş Bul oluyor, diğer taraftan Karade - nize huruç için hazırlıklar yapıyor. du... Bu hazırlıklar sırasında bir ge- ©e Yavuz amiral Şosonun kumanda- sında olarak, Midili, Hamidiye ile birlikte Karadenize çıkmış; Rus sa- hillerinde boy göstermiş; öteye be- iye gülle yağdırmış, bombardıman-. lar yapmıştı... Ve... Odesanın bombardımanını tel-| sizle Sivastopol sularında bulunan| Rus Karadeniz donanması kuman -| danı amiral (Kolçak) ın haber alma- Karadeniz — Yavuz teksizi: Eylül 330 anma İkİNCİ fırka kumandan- lığına: £ — Gece yarını filo e avdeti; di sırasında düşmanın hattı rüc'atimi,. zi kesmesi ihtimaline karğı donan -| manın boğaz dışıma çıkarak hattı şi, salımızı temin etmesi. Osmanlı donanması amirali Amiral Şoson Bu şifre, gece saat 2 de Barbaros telsizi ile alınmaş, telsiz memuru Hifreyi acele kaydini gördüğü için Ük;rhıl komodor yaverine gönder- Tişti: çe S "âlq)ı!Knmndı kheyeti ve — müret- ,42) Vasıtas gemiler; toplar ve bah- Ti levazmım, i| NİZ KIYIL A Ramiz, Sevki l Şanakkale kara muharebelerinde | Yaver, kamarasında ve derin bir| luykudaydı. Posta neferi, şifreyi ge-, 'yüzbaşı İhsan bir türlü u, idu... Nihayet, yumruk ve tekmeler- le büyük bir gürültü çıkaran kapi- 'nın daha fazla sarsıldığını duyan İh- isan, yarı uyanık bir halde seslendi: — Kim ot. — Efendim, bir şifro var! — Peki oğlum!... Dedikten sonra kamara kapısını ikapadı; şifreyi sandığın üstüne at - tı... Elektriğisöndürdü, tekrar yata- 'ğina uzandı; şifrenin yarıda bırak- itığı uykusunu tamamlamağa koyul- Eİ Yaver İhsanın horultuları sabahın! Saat dördüne kadar devam etmişti... Saat 4 ü vururken artık uykusunu, Jalan emir zabiti ağır ağır gözlerini Jaçtı... Ve... "ki elyle şişkin gözlerini İuğuştururken birdenbire geceki tel- Eraf işini hatırladı.., Süratle yerin- jden fırladı... Henüz gün açmamış, İşafak sökmemişti... Acele hareket- lerle sandığın üstünden şifreyi al-, dı, şöyle bir göz gezdirdi: muhtevi- iyatını anlar anlamaz Yaver İhsanın Tengi değişmiş, müthiş bir korku i-| le tüyleri ürpermişti!... Alınmasın- 'dan tam dört saat sonra bunu halle- /dip kumandana vermek pek büyük bir suç olacaktı... Öyle bir suç ki '€n halif cezası müebbed hapis, biraz. Ortacası geminin cundasına asılmak 'Yahut kurşuna dizilmekti. . Sonra, asıl mühim ve düşünülme- Si icahe eden bir nokta daha vardı: /Acaba Yavuz bu telgrafı verdikten isonra Boğaza gelebilmiş miydi” Yoksa şifrede bahsettiği korkusu tahakkuk ederek hattı ricatı kesil- ve... şimdi, kim bilir hangi kö- gede, hangi kıyı llmanına sıkışmış iduruyor... Yahut daha feci bir ihti- Yazanı Rahmi Yağdız 'at kumandanı Şükrü |Tercülme ve Iktibas hakkı Pala,Donanma beşkâtibi İhsan ve gizli vesikalar. | Şoson, Osmanlı bahriyelilerine itimad etmiyor Onlara körü körüne cesur (!) ismini veriyor; Diyor ki : “Bu bahriyelilerin şu hassadan başka tamah edi!ecek bir şeyleri yoktur,, halinde görünüşü Hirince kapıyı vurdu. Fakat, yaver| yaNMIYOR İnanmadan çıkınız! (8 inci sahifemizden devam) Kloroform şişesini yakalamış, son İdamlasına kadar içmiş. Biraz sonra hastanede ölmüş... Viyyörban'da A, F... adlı birisi de rından — birini giyinmiş, havagazi musluğunu açarak yatağa uzanmış... Jagreb'de, adamın biri ağaca ken- idini asmış, fakat © sırada yağmur şiddetle yağdığı için başının üstüne igelen yere kocaman bir şemsiye koy Müuştur. 1915 yılında, bir kumarhanede ro- velyerle intihar eden Avusturyalı bir gencin cebinde, belediye reisine hitaben yazılmış bir mektub bulun. muştur. Meyus delikanlı, yaşıyan- lar listesinde isminin hemen silin- mesini rica ediyormuş... (Yeni Vilington) bankası memur- larından biri, mensub olduğu banka (yı mali müşkülâttan kurtarmak için kendini öldürmüş. Ve 50 bin do - İlarlık bir sigorta poliçesini bankaya İbırakmıştır. Banka bu fedakâr me- murun terk ettiği paralarla gişele- rini açmış, tediyat başlamış ve va- ziyetini düzeltmiştir. mahfuzdur. Tütün Ziraatinin did edilmesi Bu senc memleketimizin muhtelif mıntakalarında fazlace tütün ek - me hazırlıkları yapılmıştır. Ayrıca yeniden bir çok kimsele- rin tütün ekmeğe teşebbüs ettikle-| ri inhisarlar idaresinin nazarı dik » İkatini celbetmiştir. İnhisarlar umum müdülüğü, b İsene artan tütün rekollesinin daha) fazla genişlemesine mani olun - mak üzere müstahsilin aydımlatı! -| o bir Osmanlı siperinin .çöküntü önüne geçilmesini düşünmekterlir. ebetle İnhisarlar vekl- rırken bir nokta nazarı dikkatini celbetmişti: Şifre hatâlı idi... Ve... «Derhal do hattı ricatımı temin ediniz!» diye yazılmıştı. leti tarafını yıllarda tütünün çok yetiştirilmesi dolayısile mahsulün kâmilen satıla- madığı görülmüştür., Tarihin gülünç ha /dostunun gaybubetinden bilistifade | ü idolabı açmış, kadının süvare roblâ- niza atılanlar da çoktur, Meşhur ma âçık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 900 Jira bedel tahmin n| etmiştir. Acele ile yapıldığına şüphe edil- İmiyecek olan bu hareket, şifre zabi- tinin alışkın gözlerinden kaçamaz- İdı... Ve kaçmamıştı da, fakat!... İş- te, şu ufacık yanlışlık onu muhte - Buna rağmen yenj, mahsul yılı i- çin çokca tütün ekmek hazırlıkları| yapılmakta olduğa görülmekte — ve duyulmaktadır. Müstahsilin aleyhine olan bu hal i çin tedbirler alınârak, tütünün çok- —TT HNŞT N 1 |mel bir felâketten, ucu ölüme varan | Sultanahmet Üçüncü Sulh hukuk' Hâkimliğinden : İbir cezadan kurtarabilirdi. Kumandan, iddiasında ısrar eden lemir zabitinin elinden şifre tolgra- finı aldı; evirdi, çevirdi; — baklı!... 'Anlarmış gibi bir tavırla: müdürlüğü avukatı: Ziya — Alpman tarafından Eyüpte Kasım Cavuş ma Jlesinde İslâm Bey caddesinde 11 — Sahi, dedi, yazlış bul.... Pekiş)., / . , » Lda Hayrır> aleyhine el şimdi ne olacak? li liratık vefan frağ kaydının kal - İhsan, hatâyı kumandama tasdik | 4 suşması bakkında açılan 930/516m ettirdiğinden meranun: — Maamafih biz, istihraç ettiği - miz manaya göre emrederseniz der- hal hazırlanıp, Boğaz ağzına çıka - lım! Çünkü hattı ricatı telgraftaki KebUÜsUt ue D e n İgibi karaya çıkarak değil; denizden)| 't vaat ona talikine mahkemece ka - Boğaz ağzını koruyarak temin edo-| p oe iş olduğundan yecin ve biliriz fendim. wakti mezkürde bizzat veya bilves Demişti. İkâle mahkemeye — gelmediği gi - Kumandan Arif bey ürperdi: — | yaben karar verileceği ilânen teb - — © halde, şimdi, filoya işaret | liğ olumur (030/516) çektirin; Boğaza doğru harekete e. SARERE ( GK VETA. . Kat buguln © çiyoruz!... - » Bir kaç dakika içinde ıı.mıı_ınmwî;:ât' U’;î:“ğaı"i'_;f'ğ'_:i" ha- ş::::';:'“î:: Bîî:: îî:;g_îî Masırçarşısında 21 numarada ko- | ç ğ R LA yoncu Yorgi Tartop oğluna ki- Fener istikametinde yürüyüşe geçe ,, / gelleri ve sareder olanı TI li- ti: Tam Boğazdan henüz çıkmışken a 32 kuruş borcunuzdan dolayı dai- Yavuz ve onun arkasında Midilli, remizin 97/2831 sayılı dosyası — İle Hamidiye ve Peyk bulunduğu halde Jakkınızda yasılsa takipde tebliğ No, maraya kayıtlı davanın yapıl - makla olan mahkemcsinde müdde- sleytin ikametgâhihin meçhul öl - duğuü anlaşılmasına: hinaen — ilânen Meniy Af .İçift hatta geldiği görüldü... Barba-| edilmek üzere mübaşire verilen ö - deme emri arkasına verilen müba- şir meşruhatından gösterilen adres- te bulunmadığınız gibi ikametgâhı- nız da meçhul bulunduğu anlaşıl - ros Boğazı terk ettiği sıralarda şafak | sökmek üzereydi... Yalnız hafif bir| 'sis tabakası denizin yüzünü kapla- mış; müştü. malle Rus filosunun kahir ekseriye- ((€T ti karşısında... Bundan fazlasını düşünemedi. Şif| 'reyi kaptığı gibi soluğu kumandanın pisinda aldı... Bir dakika sonra yaverin izahâtı-| miyarak irileşen gözlerle - şifrenin mahiyetini soran kumandan: — Peki; ne olmuş şimdi' Diı;! sormuş; yaver İhsan: — Ftet demişti. .. Şifreyi Tdrsedai £ a K — Nasıl halledemedin?... efendi bu, nasıl lâkırdı?. | İhsan Yaver İhşan, güzlerini hicabindan | lelindeki kâğıdın üzerinde dolaştı [ liğat icrasına mercice karar verilmiş tir.İşbu ilân tarihinden itibaren bir : içinde borcunuzu masrafı ile bir- Ekmek fiyatı — | 55e ödemeniz ve borcun tamamı: lstanbul belediyesinden : #İna veya mhmm :ı- ıl-ı:-ıuklmm ip talebine itirazınız 6 Nisan 938 tarihinden muı-=mm“ B traenş sayılı dosyamıza bildirmeniz veya kinci nevi ekmek dokuz kuruş yir-|,.ra ve iflâs kanununun 74 cü mad- 'mi para fırancala n dört kurüş yir|desine göre mal beyanında bulun - mi paradı |manız lâzımdır. Şayet itrazınızı bil İdirmez ve mal beyanında bulun - zAÂYİ mazsanız hapis ile tazyik olunaca- İstanbul limanından aldığım 396/80| pınız ve hakikata muhalif beyanda inumaralı gemici cüzdanımı zayi et-| pulunduğumuz — takdirde — yine tim, Yenisini alacağımdan eskisi - hapis ile cezalandırılacağız — ve 'nin hükmü yoktur. vaktinde — itiraz — etmez — ve) İvaklinde itiraz etmez ve borcunu-) (Devamı var) HİLMİ Davacı İstanbul Vakıflar Baş -| - uzakça mesafeleri göz -| mış ve bir ay müddetle ilânen teb -| fıralarıi |hane sahibi, Alman biralarına reka- bet edemediğinden müteessir olmuş, 500 litrelik bir bira fıçısına atılarak |ölmüştür. Kendini öldürmeden evvel telefo- nu açık bırakanlar, uçurumdan de- |liyeci Roşet, Paris adliye sarayında, ! ustura ile boğazını kesmiş, ediblerinden birisi de, ayni şehrin| tiyatrolarından birinde şaka Bına bir kurşun sıkarak kendini öl- İdürmüştü. Sebebi? Malüm değil... Garib bir intihar vak'ası daha: zelize caddesinde dolaşan.ga - n birdenbire durur, | |kalbine bir kurşun sıkarak yere yu-| varlarır. Cebinde bulunan pasaport tan Alman tüccarlarından biri ol-| duğu anlaşılır. Fakat, kâğıtları ara- | fında çıkan bir mektubda pasapor- tan sahte olduğu, açlık yüzünden kendini öldürdüğü y: Müşterek intihar, diseleri de pek çoktur. Ayni silâh- İla, ayni tarihte, ayni günde ve sant- |te kendini öldürenler de vardır. Ha- yatlarına nihayet vermek için ne akla gelmez şeyler bulurlar. Fakat bütün bunlar untulur. Ölü- ler ve diriler unutulduğu gibi! büyül daha ziyade tah-| mevzu bahis | luğundan ziyade iyi yetiştirilmesi- | nin daha muvafık olacağını ve he- İsapsız ölçüsüz dikmek — memleket iktısadiyatına hiç te uygun olma - dığının bütün tütün — yetiştiricilere İanlatılması alâkadarlarınınve ücaret odasının köylümüzü ve zürras ten- vir etmesi muvafık görülmüştür. Diğer taraftan, isarlar vekâle- tinin işaret ettiği bu nokta, — ziraat vekâletinin de nazarı dikkatini celb Ayrıca vekâlet de bu hususta ted bir almayı kararlaştırmıştır. Tütün ekim mıntakaları yakında, tahdid olunacaktır. Bu suretle mu-| ayyen mıntakalardan hariç yerlerde ftütün ziraatine katiyyen müsaade) olunmıyacaktır. Ancak işsiz kalacak olan bu tü - 'tün ekicilerine mectanen yeni — ve İbaşka cins ziraat mahsulleri tohum ları dağıtılacak ayrıca bu kabil e - İkimler himaye olunacaktır. Harıciı Askeri kataatı İlânları Bir metresine tahmin edilen fiatı 620 kuruş. olan - 12500| metre hâki gabardin kumaş ka- | palı' zarf usuliyle satın alınacak- | tır. Şartnamesi 388 kuruş bedel mukabilinde her gün M. M- Ve- kâleti Satın alma Komisyonun- |dan abnabilir. İlk teminatı 5125 Hiradır. İhalesi 20/4/938 çarşam- ba günü sâat 11 de yapılacaktır Eksiltmeye girmek istiyenlerin| 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün-, cü maddelerinde yazılı vesikala- | rı ilk teminatlariyle birlikte tek-j lif mektuplarını ihale ıuunden' bir saat evvel Ankarada M. M.ı Vekâleti Satın alma Komisyo - nuna vermeleri, 788) (1727) ... Çorluda yaptırılacak “F,, tipi ıiki hangar, hamam, mutfak, su| İtesisatı ve 6 adet erat pavyonu, yol meydan tesviyesi elektrik te sisatı, kanalizasyon, cephanelik, sondaj işleri inşaatı kapalı zarf- la eksiltmeye konulmuştur. Bu inşaat ve tesisata ait işlerin he - yeti umumiyesinin keşif bedeli 852522 lira 89 kuruştur. Eksiltme 22/Nisan/938 Cuma günü saat 15 de M. M. Vekâleti Satınalma komisyonunda yapı -| |lacaktır. Keşif proje ve şartna - meler 42 lira 63 kuruştur, İlk te- minat37851 liradır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat — ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri ile idari şartna- menin 4 üncü maddesinin «f» fık rasında yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını eksiltme saa tinden behemhal bir saat evvel | Yunan N lı kanunda yazılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz (Mve N KS 14 K tezkeresi istenir pey ükçelerinin — saat on ikiye kadar yatırılması mec- burldir eşyanın da her gün üğleye kadar görülebileceği ilân olunur. ——— 7 - SONTELGREAr Alsan 1938 ( PROFİLÂKSİN — elsoğukluğu ve Frengiden korur. ——————— ei VBeliyes'if İlânları Beyoğlu mecralarında kullanılmak üzre lüzumu olan 600 tane künk edilmiştir. Şartnamesi levazım mü: üğünde görülebilir. İstekliler 2400 veya mektubile beraber 14/4/938 perşembe günü saat 14 de daimi Ens €ümende bulunmalıdırlar. (B.) (1716) — .. İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: M. K. N. 2154 AZI marka 228 numara kanuni safi sıkleti 23 kilo 52 lira 67 kuruş değerinde transformatör dahile satılacaktır. Ve MKN 8231 KF 9700M VE NE KS 19 K 101 L 55 KD pamuktan fanile be - don ağızlığı MKN 8156 bilâ M ve N ks 14 K 600 G 1365 L 77 KD sun't MKN 9890 LPW 15831 M ve N KS ISİ KG L 28 KD Maden parlatmağa mahsus müstahzar MEKN 8457 Bilâ 1800 — L 65 KD sun'i ipekten kordelâ MKN 8286 bilâ MVEN KS 18 K.500 G. 1002 L.29 KD. pamuk ile karışık dan- telâ suni — harç — mühtelif renkte MEN — 8455 bilâ M VE N KS 25 K 600 G 1468 L 6 KD ipekten dantelâ MKN — 83866 Bilâ M VE N KS 18 K 307 L 88 KD Ketenden işlemeli yatak — ve sofra takımı MKN — 2148 Loit Triestino — markalı bilâ No, KS 6 K 500 G 18 L 49 KD Kart postal' 1549 — sayılı kanun — mücibince — 11/4/0388 günü saat 13 de 2490 — sayılı kanun hükümleri dairesinde — Sirkecideki Reşadiye ceddesinde gümrük — satış &şlonunda aktarmaya — satılacaktır is - rden malın değerinin $4 7.5 pey akçesi makbuzile Maliye Unvan ipek mensücat ekli (1863) Muhammen kıymeli Pey parası Lira — Kurüş Lira Kurüş 4 92 2 62 Eski Dayahatun yeni Mercan ma - hallesinde Sünbüllü han alt katta 4,5 m? de bulunan 39 No, lu mahal- lin tamamı. 24 90 21 — 37 Altimermerde Seyit Ömer mahalle- sinde Silivri kapı caddesinde vaki fından yol geçen adile anılan 40.70 m? daki vakıf arsanın tamamı. 210 28 5'7 Kadirgada eski bostanı âli yeni şeh- suvar bey mahallesinin Kadirga li- manı caddesinde eski 120 yeni 134 No, lu dükkânın tamamı, Yukıııdıyınh:mukıhımıınmunhuıwıdııw çıkarılmıştır. İhalesi 14/4/938 Perşembe günü saat 15 de lera edilece- Binden isteklilrin Çenberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlülât İda- resine müracaatları. «1685. Nafıa Vekâletinden : 9 Mayıs 938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafın Vekâleti Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 1800 lira mubammen bedelli 12000 adet telgraf fincanı demirinin açık eksiltme usulile eksiltmesi yapılacaktır, Müuvakkat teminat 135 liradır. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Vekâlet Malzeme Mü- dürlüğünden parasız olarak alınabilir, ğ Mimımmmıuümb—emmw bazır bulunmaları lâzımdır. <1539. İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ı—xa.mçımuummwmmm Sömikok pazarlıkla satın almacaktır. I — Pazarlık 12/TV/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat — 15 de Kabaştaşla Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. TIT — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ali- nabilir. IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte , T5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmelri ilân olunur <1613» Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU Altıncı keşide 11- Nisan - 938 dedir. Bu keşidede: 200.000 ve 50.000 Hiralık mükâfatlarla: 200.009, 40.000, 25.000, 20.000 15.000, 10.000 Liralık ikrami- yeler vardır. Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almanız kendi menfaatınız iktizasıdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: