6 Nisan 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

6 Nisan 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN G ÖZÜ HALKIN KULAĞI HALrıN DIA ı. ı ğ NIZ Yazı işleci telefonu: 20203 S"'w 8 No, z1se ÇARŞAMBA 6 — NİSAN 1938 Fransada buhran / yeniden başgösterdi ee ÖL Mali proje parlâmentoda büy bir fırtına kopardı, meb aslar. “KahrolsunYahudiler,,diyebağırdılar Parlâmento gece yarısına doğru tekrar toplandı, Başvekil Blum beyanatında millt bir kabine kurulmasına taraftar olduğunu söyledi — Vergilerde tenrzilât Başvekil ve Maliye Vekili Parti grupunda izahat verdiler Ankatra 5 — C. H. P. B, M. M. gru- pu bugün 5/4/938 Antalya saylavı Dr. Cemal Tuncanın reisliğinde toplandı. Maliye Vekili Fuad Ağralı müvaze- Son Posta İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 8 kuruş Yahudıler, kendilerine yurt olarak Madagaskar adasını istiyorlar! Filistin işinin yürümediği kanaati Yahudiler arasında umumileşti, Cenevredeki Yahudi teşkilâtı Madagaskarın Yahudilere verilmesi lçln oalışmıya basladı Madagaskardar bır manzara Budapeşte, 3 Nisan Nihayet, nasyonal sosyalizm ve Yahu- di meseleleri bizde de aldı yürüdü. Hü- kümetin bu istikametten gelen bütün propagandaları gayet sıkı kontrol etme- sine rağmen, Budapeşte sokakları gecele. ri bu propagandalara ald matbu kâğıde larla dolüyor. Bu meseleler - etrafında mecliste hararetli münakaşalar — oluyor, tektük gazeteler bu bahse yanaşıyorlar. Ruhlarda huzursuzlük vardır. Bilhassa (Devüma 7 inci sayfada) Pransız meclisinin son toplantılarından birinde Blum izahat verirken Puris 5 hazırladığı mek üz (Hususi) — Başvekil Blumun mali projeleri müzakere et. 'ş.l(dr'ı srnm toplanmış ola — ae — Mmebusan meelisi, emsaline az tesadüf edi- len gürültülü hâdiselere sahno olmuştur. (Devamı 11 inci sayfada) İtalya v e İngılterenın mutekabıl teahhüdleri Habeşistan i hududu tayin Lon ada çıkan Deyli Ekspros Bazetesi . halvar Müzakeresi hakkında rmektedir. Gazeteye gö- ıdaki nnk lar hakkında anlaşma k re İtalyanın «haya. İtalya da İngilterenin tenfaatlerin! tanıyacaktır. Kâ- le mücavir İngılız toprakları arasında etmek i için bir komısvon teşkil olunacakı nunusani ıyındı her iki devlet birbirle- ,rine müdafaa plânlarına dair malümat verecek; fakat her iki devlet te öz ülke- lerini tahkim etmek hususunda setrbest kaâlacaklardır, Filistinde: Herhangi bir hükümet te: beddülünde İtalyanın hakları muhafaza | edilecektir. — (Devamı 11 inci sayfada) Z e eee TT ç| Emekll Turk Generalleri yarınki dünya harbini ' “Son Poıtı,, ya anlatıyorlar Yeni bir umumi harb bugün neden patlamıyor? (Emekli Ceneral Mustafa Hilmi Altınokun düşünceleri) o:ı *kli General Mustafa Hilmi Altın- be Herkes gibi ben de siyas! vaziyetteki > Börüyorum, dedi. Fakat bu teşin hemen muharebeyi doğura - : lıuılıetmıvonıın Neden derseniz, lletler savaştan yılmıştır. Hele Ge M:I“ kolay kolay harbolmaz, S 'îr * Japon ve gerekse İspanya 4, tesirleri İle beynelmilel mahi « hârblerden değildir. Bilhas » iki milleti Jarın tesir! savaş ka- n, fakat anahtarları kay - *T killd gibidir! Bd em General, bunların kuril « Üki yy ga ne süretle bulundu ğ n Partiye ayrılması ihtimali $ ;L]g“ hu düşünüyorsunuz? A(Hnln im Almanlardan kat'iyyen Devamı 11 insi sayfada) İi Emekli General Mustaja Hilmi Altanok ne vergisinde yapılacak tenzilâta dair hükümetçe düşünülen proje üzerinde izahat verdi. (Devama 11 inci sayfada) | bi e nnn el KOUAY SUU AUAUA UBG Profesör Pitar'ın konferansı * ** Atatürk'ün dehâsı, beşeriyetin ilk tarihini, hepimizin bekle- mekte — olduğumuz doğru muhakkak götürecektir Ankara 56 — Profesör Pitar sonuncu konferansını Ankara Halkevinde saat 6 ıd:ı vermiştir. Bu konferansta Bayan Âfet, Kültür Bakanı Saffet Arıkan, Dil Kuru. amuııdın İbrahim Necmi Dilmen ile diğer l Dü, Tarih Kuumu azaları, İstanbul say- İlavı Bayan Fakihe, diğer bazı saylavlar, profesör Şevket Aziz Kansu, Milli Talim yve Terbiye başkanı İhsan, müzeler mü. dürü Hamit Zübeyt, yüksek okullar ve Üniversite gençleri bulunmuştur. (Devamş TI inci sayfada) — Balkan Matbuat konferansı Rumen heyetinde eski Osmanlı nazırlarından biri de dahil bulunuyor Üçüncü Balkan matbuat konferan« 'sına iştirak edecek Polas Rumen mes- Hekdaşlarımız. dün | İstanbula gelecek, İlerken, seyahatle« rini tehir etmişler ve buraya ancak perşembe günü Öğk leden evvel — vösil olacaklarını bildir. mişlerdir. Rumen heyetinoe, eski ÖOsmanlı âyan Bay Nikola Batsarya aydınlığa İnesinde bugün bazı değişiklikler yapıl. Frankocular Akdenizi görüyorlar Barselonun tahliyesine başlandı, hükümet. Valansiya'ya naklediliyor Londra 5 (Hususi) — Barselondan rese men bildirildiğine görte Katalonya kabi. miş ve başvekil Negrin, barbiye nazırlı- ğinı da deruhte etmiştir. Eski harbiye nazırı Pritto istifa miştir. Franko kuvvetleri denize doğru hareketlerine hız vermişlerdir. Hükümet Valansiya'ya nakledildi Londra 5 (AA.) — Deyli Telgraf ya- zıyor: Frankocuların Katalonya üzerine et- ileri OA (Devamı 11 inci sayfada) İzmirde genç kızlar askerlik dersine büyük alâka gösteriyorlar Kız kollejinde hususi kostümler ğiyen talebeye hava müdafaa tatbikatı yaptırıldı İspanyada som vaziyeti gösterir harita azalığında ve bir aralık ta nafıa nazırlı- | * ğında bulunmuş olan Bay Nikola Batsar- ya da dahildir. (Devamı 1i incl sayfada Hava müdafaa tatbikatını gören İzmirli genç kızlar dera esnasında İzmir (Hususi) — Kız kollejinde, as-| miştir. Buranın bütün mekteblerinde kız kerliğe hazırlık dersinde tatbikata geçil- (Devama 3 üncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: