5 Nisan 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

5 Nisan 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKINGÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN D —. NZ Bo e — —— — n P Sene 8 — No, 275' Yarı İşleri telefonu: 20203 SALI 5 — NİSAN 1938 Fransa, büyük bir kalkınma hareketine girişti Blum kabinesi bugün Mecliste yeni bir imtihan geçirecek —————— ————— Hükümet temmuza kadar askeri ve mali işleri karar- AR Raği 3 namelerle idare etmeyi, sermayeye vergi koymayı, Atatürkün sıhhati altın mevcuduna yeniden kıymet biçilmesini istiyor Ve re zi CNC İzmir şehir meclisinde Fransız Âyanı mali İ sevinç tezahürartı Projeyi reddedecek Paris 4 (Hususi) — Blum kabinesi ya- Bar nukadderatını tayin edecek Belediye reisi Ankarada Atatürk tarafından kabul olunduğunu, Büyük Şeli her zamanki gibi şen ve sıhhatli gördüğünü söyledi İzmir, 4 (Hususi) — Atatürkün sıh- batinin iyiliği hakkında mütehassıs doktorun beyanatı, bugün şehir mec- lisinde tezahürata vesile olmuştur. Belediye reisi Behcet Uz, mecliste, Ankarayı ziyareti esnasında Atatürk tarafından kabul olunmak şerefine nail olduğunu ve Büyük Şefi her za- manki gibi şen ve sıhhatlı gördüğünü söylemiştir. Mecliste, Büyük. Şefe sarsılmaz bağlılığının arzı kararlaştırılmıştır. ——şğ...... 2 Tek kalbli bir Avrupaya tarafdar değiliz! xi» Alman propaganda nazırı: «Bun- dan böyle Avrapanın kalbi Paris değil, Berlindir!» diyor. Fakat düşünmüyor ki her kim Avrupa- yı tek kalble yaşıyan bir kat'a olarak tasavvur ederse hem ken- dizine, hem de bu kıt'aya ancak fenalık edebilir. Yazanı Muhittin Birgen (azı 2 inekle Üilergün) sütununda) Mülâyim Londra ve Pariste serbest güreşler yapacak Türkiye Böş » Ni behlivanı Tekir » dağlı Hüseyini Pa tise götüren or * ganizatör Asımın, elyevm Pariste ol duğu malümdur. Organizatör A * sım bir ara Lon- draya gitmiş, fa « | kat orada Tekir - dağlı için müna - sib oengajmanla bulamamıştı. Bu- nun üzerine de Tekirdağlı İstan » bula dönmüştü. (Devam 13 üncü sayfada) narak, bu pro- erdir. un İâyihası halin. m olunan bu projeler öğleden Reisicumhurun riyaseti” altında da en kabul e elik bir k lar meclisi tarafından Mi müdafaa. Fransız Başvekili Blum ak, Fransız N y 13 üncü sayfada) atay için yeni kararlar Medeni, siyasi ,ve içtimai sahalarda Türkiyedeki : prensiplere istinad eden kanunlar neşrolunacak, u husustaki taleblerimizi Fransızlar da kabul ettiler Şam, | (Hususi Muhabirimiz yazı.) yor) — Hatay işleri yeniden dedikodu mevzuudur. Gazeteler, bu defa da, Ati- türkün hududa geldiğinden bahse başla- mm Emekli Türk Generalleri Yarınki Dünya Harbi ni “Son Posta,, ya anlatıyorlar Alman ve Rus orduları birgün karşılaşırlarsa netice ne olur? Emekli General Küşnd B. Yazar — Böyle muhte- mel bir Avrupa barbi otrafındz dılar. Hemen bütün gazetelerde çıkan havadislere göre, Atatürk, maiyetihde Mareşal Çakmak ve bir takım kuman. (Devami 11 inci sayfada) Muharebede, galibiyeti temin edebil « mek İçin, her şeyden ev buk yapıp hemen zımdır, Meselâ nazari olarak bugün muhali iki blokla görünen iki devleti faraza Al manya ile Sovyet Rusyayı nazarı itibara alalım, Almanyarıın seferberliğini, Sov «- İyet Rusyadan daha çabuk yapacağını u - mAFİTA, Fakat, siz beni, sükütu terçih etmek - liğime rağmen söyletiyorsunuz! — Henüz tamamen değil, sayın general! Onun için devam buyurmanızı rica e - deceğim. Evet, Almanyanm böyle mu « i bir ihtilâdfta daha çabuk davran- dığını ve tecemmüü yaptığını Kabul ede- lim, Hayal bu ya, ayni zamanda Sovyet- (Devama 11 inci sayfada) 1 tecemmüü ça- hücuma geçmek Jâ-| Mülâyim pehlivan Esasen, — hakkında sey söyli- Çok mühim bir tıbbi konferans Profesör Fissenger'in verdiği (Ana- füâksi ve Katofilâksi) mevzulu kon feransin hülâsasını iç sayfalarımızda bulacaksınız, de İn para. «1 çoksa, kimin şa. Da kal Yİ yüksekse savaşı o kazanacaktır. , Sıvas (Hususi) — Burada eşine nadir ost İdare işleri telefonu: 20203 Fintı: 5 kuruş ap askeri ve mali 'Avam Kamarasında ..w .. döğüşen meb'uslar İşçiler, hükümeti vaidlerini tutmamakla itham ederek yeni intihab yapılmasını isteyince gürültü koptu Bazı meb'uslar “Mosulini İspanya işlerine karıştığını itiraf ediyor. Buna rağmen İtalya ile müzakereye devam edecek misiniz ?,, diye sordular. Başvekil “Evet,, dedi İngiliz başvekili Avam Kam arasında beyanatta bulunurken Avam Kamara. jleyhindeki £ müzakere edilmiştir. Grinvud bu takririnde yeni seçim yapıl (Devamı 11 inci sayfada) ondra 4 (Hususi) #ınin bugünkü toplantısında işçi partisi mebuslarından Grinvud'un hükümet a- po Şuşnigin gizli dosyası! Praga kaçırılan bu dosyada Almaanynın Çekoslovakyaya karşı hazırladığı hareketi isbat eden vesikalar da varmış, Alman casusları dosyayı ele geçirmek üzere © faaliyetlerini artırmışlar (Yazısı 11 inel sayfanın 3 üncü sütunundadır) Anasını ve çocuklarını balta ile parçalıyan baba Faciayı ölümden güç kurtulan genç kız haber verdi Faciaya sahne olan ev man zaman suya atarak ortadan kaldır- mak istemiştir Bu cinyet ne zaman vukubulmuştur. Bu tarih şimdiki halde tesbit edilememiş- İtir. Yalnız 5 şubatta vukua geldiği tah- dir. Cinayeti işl adam aklından zoru olanı bir biçar rastlanır bir cihayet olmuş, bir adamlredir. Be 5 yaşında bi ası, list hem anasını, hem de iki çocuğunu balta devam eden Hay ile keserek parçalamış, parçalarını da za- (Devamı 13 üncü sayjada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: