5 Nisan 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

5 Nisan 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yıl No 7475 Salı 5 Nisan 938 ' Almânya p Avusturya işleri için dahil- den bir milyar mark DAT AA L GKD N istikraz ediyor Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir _.r""_ 476 Fransada Milli Kabine Teşekkül Edecek - ELER ea A TTETELELĞKEREERA Atatürk kızı İzmirde ençleri antrenmana başlattı APREAA Balkan dov!etâv.rı'. m'atbuat ve iktısadi konseyleri Iki konsey birden Yıldız sa rayında içtima edecektir ——— —a — 01 0--0—4 00 — > İktısadt konseyi, Hariciye Vekilimiz namına Adliye Vekilimi B. Şükrü Saracoğlu açacaktır. Bu konseyin müzakereleri gizlidir tısı yalnız murahhaslar arasında ve gizli olacaktır. Ekonomik konsey müzakerelerini Hariciye | Vekili nâmına Adliye Vekili Bay Şükrü Saraçoğlu açacaktır. Atina, 4 (Radyo) — Balkan matbuat kongresine iştirak ede-. cek olân Yunman gazetecileri, bBugün İstanbula müteveccihen hareket etmişlerdir. Almanyada ölere | Balğadf::ıd'y:)-.—l:lıuyı Vefd ma ğldp ' ——— ©— gpü;.ı'kîıüxrıq.î:â.mğ “Ğ'a:g: |nt|h.a—bat ok kanlı geçti! köprünün küşat resmini yap- Konseyin toplanacağı Istanbuldan bir manzar miştir. Miısırın siyasi vazi- yeti nedir? İstanbul, 4 (Hususi muhabiri- Kâhire, 4 (A.A.) — Dünkü imti B Haa ü - e . - gada Faşizm ve Amerika babat canasında — vakuagelen hüdise- 'esinde Balkan antantı bi : ilhüşiyüle: Balken 'antanlı dev. |Amerika Dahiliye Nazırının kanaatine göre, et -aeticesinde 6 — kişi — ölmüştür, Cumartesi güü de 8 kiği ölmüştür. letleri iktuadi. konseyi toplan || Paşizm kapıda bekliyen bir tehlikedir kapıda bekliyen Vir t Kahbire, & (AA.) — Veld parti. tıları : dine bir Şikago, 4 (Rüdjo) — Amı Dahi.iye Nazın, şerelin ziyafette irad ettiği nutukta bütün Amerika hülfünıe(lerııı Fı-_ . İ yarından itibaren İstanbula gel- | şizmle mücadeleye davet etmiş, Faşizmin, Amerika müesseseleri | ünin maplübiyei hukkılde DU de meğe başlıyorlar. Yalnız Bal- aleybinde oldu; kapı bekliyen bu tehlikenin uzaklaştırıl. | lar i.ıııy—. dt enblfelie' n kan matbuat konseyine 20 ga- | ması lâzimgeldi zeteci murahhas gelmektedir. | mamamaı - t konseyi — müzakereleri İspanyada kan ve ateş açık, iktisad? konseyi toplan: Ihtilâlcilerin, Barselon yolu- Izmirliler | nu tuttukları söyleniyor Şehir Meclisi, bütün şehrin his- (Lerida) harbi, şimdiye kadar görülmemiş derecede kanlı olmuş.|| — siyatına tercüman oldu n solda Sağda kahraman - taygarecimiz Sabiha kendisini karşılıyanlar arasında, Atatürk kızı İzmir Vali muavini ile konuşuyor — Yazısı beşinci sahifemizde (Şefin sıhhatleri ve İzmirde Cuma günü konfe. Fansını verecek |d t kl mail olduk. Se çle tebşir edebi. Tirim ki, Atatürk dai gibi mhhatli, x'adö Kabatsızlıkları otrafındaki Tarane selödlE” b bizi no derece tesssüre düşürmüp zamanda palâhiyottar se, mülehasnı bekimin, #hhatie. mukadder Atatürkün sıhkatte ber. | inde cadişeyi mucip birşey olma- kemal oldağuna — öğrenerek som | T&t Busumuadaki / tebşiratı da he derece sevindik ve mümnun olduk, | PiMizi ayrı ayrı sevindirmiştir. Bütün İzmir halkı, ba baberden İzmirlilerin, Aziz Atatürke - olan memnuniyet ve sevincini izhar et mektedir. Bizler İzmir halkının mü- messiliyiz. Binaenaleyb balkın izhar ettiği bu sevinci gözbebeğimiz Ata. türke telgrafla arzelmeliyiz. Relsin, B. Hüsnü Tonakın ba teklifini tar. Cümkariyetçiler, nevmidane Sükecemet ediyeçler” " Ü. ee KUK gee ea | dir geei Ihtilâlciler Fransız sınırlarınd2' ::? Saz garkılım , Vzben, 4 (Radyo) — İhtilâlci. L — lerin Katalomyada — kazandıkları bü- | —- TIT ü e Yük muyaffakıyot. burada derin i ' '_';’;_":_(’_"ıı-ım. Barmlondaki ec i ğ etbaneler, larını Saben Bi Beyanteme n erekete ama l ide bulun. Kt 4 malarım bildirmişlerdir. eç & İagiliz, Frannz ve Amerikan M :_""'h Posla — vapuzları, boşün S pi e l 'Teelon Timanına gelmişlerdir. ei n İ ç Rema, 4 (Radyo) — jersale di WE N D'ltalin — ganetesi, Lerida çebrinin M VB pUk A üK <U ihtilâlciler tarafından soptedilmekle b ee Ö eh Hi ve KUkt Katulcayayı de Tec maretle beliyem h YU a MK asatı tarafından (mavafık, mutafik) Bütün sanayi fabrikalarile maden | © — * ş mğtdakıp belediye reisi B. De, | seslerile karşılanmış, teklif ittifak. man de, camhariyetçi — İspan- Iktilâlci askerler cephede Behçet Üz riyaset kürsüsünden şu | Ja tasvip edilmişür. his ı bususundaki şerefli vazileyi derhal yerine getireceğim tözleri bötün meclis Bay Necip Fazıl Güside şuirimiz Bay Necip Fa: ml Halkevinin yaki daveti üzerine . l çuma günü akşamı Halkevi salome || Y*nin elinden çıktığını yazıyor. ları bu mülte- | girmişlerdir. Bumü Grrg lazında hir konferana vermek üzer Saragor, 4 — Fraak: :,._"'—' yaaledl'? Aİİİ LA D ı——-—ahı=' isi mü . KaRRA bi Katlarını termak teçge |) L Settem & (A — Erake ğiş larlal KaT L | CaÇ r 8 inel sahifede — Şehir Meclisi müzakereleri: MİĞ ve dolayisiler isimlidir ve hareketlerine detam - etmektedirler. | Sörelerini mahı üzere hududa gitmişlerdir. ='=d:== ı::::-ı:!m Döa sabah1600 muheribi akle. Lol'd BaldVin Yeni binaıarda mutıaka simattan bugüne kadar devam eden zamanın, Hümid hıkkındaki gilr ve edebiyat telâkkisi gibi geniş || *dilm Dü : den iki kafile Sarbera harekat etmik. y a e şaşei lğndeün * * SS |" Ürüani DüZü TUT ZUN | Çemberlaynın siya. | sığnaklar yapılacaktır DA albüslnde ven vardiye . Üİ Yanteya l C - | Slunmaştar. setini tasvip ediyor i ——— ... ”— — -”“d' A .. Tüklek Upelade gü Düi | avn YURA ST Tezakenen gee | / Londea 4 (Redo) — baik Fakat evvelâ yüksek askeri ma- :.'.h'h Ba haber verilmekte» | dine gitmek ersusunu izbar "":':; SERBi ;:h ğ ;:n- dönmüştür. kamlann fik İ l kh ._A..k bavaların " fonalığı bunla, Aragon vadisi “yakininde klin | vin, bugün Nit Büşvekil Ço riı sorulaca r şmalarına mani olmak: | Lanteş dağında ihata edilmiş Lord Baldvin, Başveki! Çem- bir Meclisi, dün ö 43 Gzcü fırkanın akıbeti bendi mec- | L ÖL D mektup gönder Şehir Meclisi, dün öğleden makaşası yapılan — <Bir adam yarat. make unvanlı eseri de, Derülbe. dayi tarafından ve biszat Ertuğrul Müahsinin de iştirakile 1 mayısta Halkevinde temsil edilecektir, Ba ever İstanbulda oynamışında Uz, celıe; açınca eski zabıt e k in takip et | sonra Nisan devresinin ikinci | ok dilmişti ğ 'OC; hul bulunmaktadır. miş ve hükümetin takip ci ikinci unmuş ve kabul — edilmişlir. SöKER Li el 2 büyük bi ""S cuk haftası Hendeye, & (AMA Te | mekte olduğu siyaseti tasvip | toplantısını yapımıştır. Yeni inşa edilecek her çeşit 6, üç nisanda başlıyor. ::ı:: 2::;3”._":“ Tapanyaya | ettiğini bildirmiştir. Belediye reisi Dr.B. Behçet | — Sonu 6 ıncı sahifede — a

Bu sayıdan diğer sayfalar: