5 Nisan 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

5 Nisan 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SALI NİSAN 1938 5 TELGRAF : TELEFON : ÜÇÜNCÜ narş Asi Taarruzu Francokuvvetleri dün Tortozaya girdiler Türkiyede Kanun . . * Hakimiyeti Ahmet Emin YALMAN stanbul (o Vilâyeti idare i heyeti, hamallık işlerine | Yolsuzluklar karıştırıldığma dair olan iddiaları tetkik etmiştir. Neticede Belediye İktrsat Mi rile eski Müstahdemin Müdürü hakkındaki ihbarları adliyeye sevketmiştir. Bir taraftan da Milli Emlâk İdare- si, Adliye yangın yerinin temizlen- mesine ait taahhüdünü yerine getir- mediğinden dolayı müteahhit aleyhi- ne dava açmıştır. İstanbulda son senelerde yapılan gulmnful” vunnüriyet “adliyesinin takibine geçmiş bulunuyor. Bu hâdisenin delâlet ettiği mâna şudur: Türkiyede kanun hâkimdir. Bu hakimi e ber vatandaş için müsavidir. ister hususi menfaat arıyarek, ister hatır ve gönlüne bâkarak. EZE ihmal ederek ka- Fekati, ricine çıkanlar, mutlaka ha- Bakla, n larını vermeye ça- Yolsuzluklar hakkında —— Umumi hayatında hüküm süren de unları örtmek yolun- r. Aksine olarak hesabını Y olsuztuğa her zaman, her sanları, — lekette tesadüf edilir, İn- Ni Yaptığı her işte zayıf irade- ami , hususi menfaat arayan- tufeyii <A Zengin olmaya uğraşan lere Mr ların dolaplarına düşen- luk eri lir. Demek ki yolsuz- zim gelen bir mormal sayılması lâ- Fakat ser iisedir. KURUŞ İ alm işl “ASTANBUL 24318, 24319, 24310 Yıl — No, 1052 BAŞMUHARRİIRİI: AHM ET EMİN YALMAN MÜJDE! İnhisariarın kontrolu altında fıçılarda diniemdirilen 45 derecelik halis özüm ve ndan mamul beklenen FERTEK RAKISINI Her yerde arayınız. Safa imalâthanesi: Galata, Kaval sokak No. 5 Telefon: 40988 istler Barselonu Tahrip Ettiler .Şiddetlendi Barselonada Tahliye Hazırlıkları Başladı, Hükümet, Şehri Son Dakikaya Kadar Müdafaa Edecek (srmn Ainany srtndın be a li cavüz ve memleket dahilinde ve yol açmışlardır. Macar efkârıumumiyesi korku ve heyecan içi Pragda E Budapeşte, 4 (Hususi) — Avus- kındanberi, Macar nazileri hüküme- te karşi seslerini yükseltmişler, te- faaliyetlerini — artırarak emniyetsizlik huzursuzluk havası yaratılmasına Bu son hâdiselerden o kuşkulanan büyük, bir edir. Bu vazi- iyet mutlak surettedir ve) yo; Frankistlerin son ileri hareketini Nevyork, 4 (Hususi) — Ünited Press'in Barselona muhabiri. bildiri- ir: .Cümhuriyetçi İspanya, bugün ye- nİ bir tehlike ile karşılaşmıştır. Bar selonadaki anarşistler öteye beriye dinamitler atarak şehri tahribe baş lamışlardır. Maksatları, iktidar mev kiini bu yoldan ele geçirmektir. Di- ğer taraftan cepheye mütemadiyen asker gönderiliyor. Tehlike, dakika başında büyüttüğü halde son müda- faâyı yapmak gayreti ayni nisbette hızlanmaktadır. Bir habere göre âsiler Tortosa şeh im yö inme ii gösterir harita rine girmişlerdir. Şehir Katalonya ile Valensiya arasındaki ana yola hâ kimdir. Fransızlar, Cümhuriyetçilerin Bar #elonayı hemen tahliye etmelerini tavsiye ettikleri halde Cümhuriyet hükümeti son dakikaya kadar seba- ta ve cümhuriyeti müdafaaya karar vermişlerdir. Bugün Nevyorkta binlerce kadın nümayiş yaparak Amerikanin İspan- ya cümhuriyetine karşı tatbik olu- nan silâh ambargosunun derhal kal- dırılmasını istemiştir. (Devamı 10 uncuda) İngiliz Parlâmentosunda Gürültü - İmiiştir. Ayrıca mevcut * mekteplerde Müzakereler Sırasında yet, son günlerde o derecede vahim leşmiştir ki, birkaç gün evvel, Baş- vekil B. Daranyi, dahili vaziyetin sükünet ve emniyette olduğunu, an- cak Budapeştede nazilerin bazı ufak tefek taşkınlıklarda bulunmuş olduk korkulacak, bir vaziyet mev- söylemeye mecbur larını cut olmadığını kalmıştır. Büna rağmen halkın heyecanı, ya- tışmamış, dün de krsl naibi smiral Horty, halkı sükünete davet etmiş- yetinin arkası kesilmemiştir. Bugün de, Macar nazileri, bir beyanname neşretmişlerdir. Bu beyannaraede hü | Macar Nazileri de Ayaklandılar Nazi Partisi, Hükümete | Karşı Hücuma Geçti kalliyetler Tarafından Hazırlanan Bir Mitingde Kargaşalık Çıktı, Henlayn Berlinden Aldığı Talimatla Praga Dönüyor kümete şiddetle hücum edilmekte, Daranyi'nin bir an evvel istifası ve memleketten çıkıp gitmesi iste * nilmektedir. Hükümetin yakında kati tedbirler alacağı zannediliyor Budapeşte, 4 (A.A) tar mahafil, naip Horty şamki nutkunda Alman aleyhtarliğı görmek istiyen bazı Fransız gazete" lerinin neşriyatını şiddetle teddet * mektedir. Bu gazeteler, Horty'nin sözlerini tahrif edici bir tarzda tesfir ederek Fransız efkârıumumiyesi üzerinde rlar, müessir olm. çalışıy Prag'da kargaşalıklar Prag, 4 (Hususi) — Çeköslovakyar da ekalliyetlerin ve nazilerin taşkın- lıkları gittikçe artarak devam ediyor. Bugün yire, bazı Slovak, Alman, Po lonyalı ve Macar elemanların Prag- daki mitinglöri, Kargaşalıklara sebep olmuştur. Avusturya ilhakının, Çe koslovak ekalliyetleri üzerinde yap- ağı tesirler âdeta çılgınca olarak tav. (Devamı 14 uncuda; Südetlerin lideri Henlayn i Yeniden 17 Ortamektep ve Lise Açılıyor Ankara, 4 (Tan muhabirinden) — Maarif Vekâleti, geçen sene 85 bini bulan Lise ve orta okul talebe sayısı- Pan önümüzdeki sene 30 bin daha ar- tacağını gözönüne alarak yeniden 17 ortaokul ve İise açmaya karar ver - yeniden 307 şube açılacaktır. Lise, öğretmen okulu ve ortaokul direk - törlerile, başyardirektör ve yardirek- tör kadrolarını artırmak © üzere bir kanun lâyihası hazırlanmış, Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Bu lâ- Iki Mebus Tokatlaştılar Serbegt mizleyici münakaşanm te den man gl ketlerde yol aşi yalnız zayıf ve şe Kanun tatbik olunur. Bir ae zihniyeti hüküm sürer a adam ne yapsa hor. görülür Biz taraftarı yanlış bir otorite g5 Diğer si gözleri bağlar. “Bir yolsuyu; halkın ol; iti. gö- raf edilirse hükümetin zündeki itibarı ve nüfuzu yolunda yanlış telâkkiler, Fal banların açıkça deşilmesine ye ag vi edilmesine mâni olur. Bu karanlığın haricinde bulunan, demokrasi memleketlerindeki kana. at bunun tamamile aksinödir. Yay. suzluğu kim yaparsa yapsın, derhal ortaya vurmak, hesabını görmek, bu gibi hareketlerin önüne geçilmesine sare aramak yoluna gidilir. Bu saye- de Umumi hayatın ufku berrak ka. ır. Saygıya itimada ve sevgiye da- Yanır bir devlet otoritesi hüküm sü- Ter ki asıl kudretli ve sarsılmaz oto- rite budur, Petanbuldaki yolsuzluklar kar- şısında hükümetimizin gös- terdiği hassasiyet; Kemâlit rejimin; yolsuzluğu örtmiyen, umumi haygita (Devamı 10 uncudaj Londra, 4 (Hususi) — Bugün A - vam Kamarasında amele partisinin hükümeti muahaze için verdiği tak- rir müzakere edilmiştir. Takriri ve- Ten amele lideri B. Greenwood, dış|| siyaset hakkında yapılan geçen mü- zakere esnasında bütün meclisin hü- kümete müzaheret ettiği ileri sürül- düğü için muhalefetin (1) dünyada demokrasiye inananların İngiltere)| tarafından taahhütlerine sadık kala: || cağını göstermek (2) İngilterede Mil) ketler Cemiyeti ve kollektif emniyet esaslarının kolay kolay feda edileni- yeceğini anlatmaktır. (3) Amelenin Başvekil tarafından tutulan siyaseti takbih ettiğini göstermek için bu tak- riri verdiklerini ve umumi seçimin yenilenmesini istediklerini söylemiş-| | tir. Greenwood' muhalefetin İspanya halkına sempati, gösterdiğini anlata- rak İngilterenin harbe girmesini de- yihaya yöre direktörlerin sayısı 200, başyardirektörlerle yardirektörler sa yısı da 400 e çıkarılmaktadır. Bugün TAN'da İspanya harbine ait her gün okuduğumuz haberler, bu güzel memlekette geçen faciayı anlat- maya kâfi değildir. İspanyanın en meşbur (o muharrirlerinden Sender, ta ilk gününden cephe- ye giderek harbe girmiş, bu ce- hennemin içinde bizzat yaşamış, dönüşte de; "İspanyada Harp, adında bir eser yazmıştır. Bu €- Bil, fakat taahhütlerine sadık kalma- sını dilediklerini izah etmiştir. Başvekil Mister Chamberlain ce- vap vererek, muhalefetin harlei si- yaset hakkında hiç te doğru olmıyan, bilâkis mevhum sayılacak olan csas- lara dayanarak hükümete hücum et- tiğini, hükümet tarafından takip olu- (Devamı 10 uncuda) ser; İspanya harbinin kahra- manlıkla dolu safhalarını ve bu kanlı boğuşmanın hakiki hikâ- yesini gözlerinizin önünde can- landıracak, sizi başından sonuna kadar heyecan içinde sürükle- yecektir. Lütfen sekizinci sayfa- MiZt açınız. İ | tuldağını bildirmektedir. Muhabir, bu bir müeyyide görmektedir. || rulmasıdır. İ düşmanları olan Nazilerin tezahüra- |! yasına Bir Fransız Gazetesine Göre Sabık Avusturya Baş- vekili Şuşnig Delirmiş! SE Pragda Şuşnig'inmahrem dosyasına Ki Ait mühim ifşaat yapıldı Paris, 4 (Hususi) — Paris — Soie gazetesi Viyana muhabirinin bildir. diğine göre, Şuşnig, birdenbire de- lirmiş ve Viyana civarındaki Stein- timarhianesine o nakledilmiştir, Şehirde dolaşan şayialara göre, Şuş- nig, haftalardanberi göz hapsi altın da bülünmesi ve idamının muhtemel olduğu hakkındaki tesirler dolayısi- le zaten birkaç gündenberi gayrita- bitlikler gösteriyordu. Bazı şayialar ise, sabık Başvekilin, tlâçlarla' çıldır hof şaylaları tekit edecek bir haber ala- mamıştır. Maamafih Viyanadan Ste inhef'a giden yolun Nazi kuvvetleri muhafazası altında bulunmasında Bu şaylayı teyit eder mahiyette görülen haberlerden biri de yalmz timarhane yolunun değil, bir yandan da Şuşmig'in evinin Naziler tarafın- dan hâlâ muhasara altında bulundu Umumi tahminler bu haberin haki kat olduğu merkezindedir. Bazı mah filler, Avusturya ilhakının Şuşnig'e son derecede tesir etmiş olduğunu, bilhassa sabık Başvekilin en büyük tanın Şuşnig'i âdeta çılgın ettiğini söylemislerdir. Pragda mühim ifşaat Şuşnig son natuklarındanbirini söylüyor Londra, 4 (Hususi) — Bugün Prag | mühim bir tarihi döküman teşkil et- da Şuşnig'in mahrem ve hususi dos- | mektedir, Şuşnig'in mahrem dosya» sit bazı ifşaat yapılmıştır. | sında, Berehte, K yapılmıştır , Berchtesgaden'de Hitlerle yap Deyli Herald muhabirinin bildirdi- |tığı mülâkatın içyüzünden baska Al ğine göre, bu gizli dosya, sabık A-İmanyanın uzun zamandanberi Avus vusturya Başvekili Naziler tarafın. turyayı ilhak hususundaki plânları dan göz hapsine alınmadan evvel ha | hakkında | mühim ifşaat mevcutt sılsa Çekoslovakyaya kaçırılabilmis pena 1 üncüdel

Bu sayıdan diğer sayfalar: