5 Nisan 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

5 Nisan 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ugün sahife —— — ——— Sene 20 — No, 6991 — Wiati her yerde 5 kuruş SALI 5 Nisan 1938 © İspanyada dahili harbin son safhası başlıyor Lerida dört gün, dört gece süren harpten sonra düştü Frankocular Katalonya ile hükümetin elindeki diğer araziyi birbirinden ayırdılar Saragos 4 — Franko kıtaları dün Leridayı işgal etmişler ve Büyük kili- Benin kulesine bayraklarını çekmişler- dir. Şehir top ve mitralyöz ateşinden Çok müteessir olmuştur, Leridayı işgal eden kuvvetler Torto- 8a istikametinde ileri hareketine de- Yam etmektedir. Bu kuvvetler denize Çok yaklaşmışlardır. Bütün yollara hâkim vaziyette olduğundan Katalon- Ya ile hükümetin elindeki diğer araza biribirinden ayrılmıştır. Şiddetli muharebeler Lerida önlerinde 4 (A.A) — Fran- kistlere refakat eden Havas ajansı- nın muhabiri bildiriyor: Franko kıta- İarı dün saat 13 de Leridaya girerek Şatoyu ve istasyonu zaptetmişlerdir. Altı tank saat 16 da, pençerelerden ateş &den cümhuriyetçilerin nevmidane mukavemetine rağmen ağır ağır ilerli- Yerek şehrin dar sokaklarından geç- miştir, Saragos 4 (A.A) — Havas ajansı muhabirinden: Lerida muharebesi, İs- Pânyol harbinin en şiddetli ve en bek- #enilmeyen muharebelerinden biri ol- Frankistlerin işgal ettikleri yerleri ve hedefleri olan Tortosa'yı gösterir harita muştur, İki taraf, dört gün, şehrin ci- | yen misket ve obüs yağdırmışlar ve yarında adım adım çarpışmıştır, Segre nehrinin sağ sahiline yerleşmiş olan Frankistler, sol sahilde bulunan hükümetçilerin üzerine mütemadi. | tayyareleri ile inkıtasız surette bom- bardıman etmişlerdir. Cümhurlyetçi- lerin açmiş oldukları ateş gece gündüz (Devamı 10 uncu sahifede) Profesör Fiessenger'nin üniversitedeki konferansı Profesör Anafilaksi ve Kalafilaksi hakkında çok istifadeli müşahedelerinden bahsetti Geçen gün profesör Flessenger'nin Üniversite konferans salonunda ver- diği konferanstan bahsetmiştik. Met- nini profesörün Paristen yazıp gön- dereceği bu konferansın bir hülâsa- Sını şimdiden neşrediyoruz: Konferanscı evvelâ Charles Richet tarafından keşfedilen tecrübevi ana- Albümin ihtiva eden bir madde, ol- dukça yüksek dozda zerkedilecek olur« 8â semımi bir tesir husule gelmez. Fakat aynı madde pek cüzi mikdarda bile tekrar > zerkedilecek olursa, is- Pâzım, kan tazyikinin düşmesi V. 8. gibi vahim hastalık ârazı görülür. Hafif şekilierde, astma, ürtiker gibi hâdiseler olur. Astma, ürtiker, baş ağrısı gibi bütün bu hâdiselerin ana- filaktik olarak telâkkisine profesör Flessinger muarızdır. Bu ârazı <İn- tolerans» tâbirile zikretmektedir. Konferanscının mütaleasma göre bu tezahüratı husule süratle değiş çileğe karş r. Meselâ: Bir şahısta bir fartı hassasiyet görü- lebilir ve çilek yedikten sonra kendi- 8inde ürtiker hasıl olur. Aradan bir sonra meselâ kip ve daha bir £ asabi bir tehey- müddet sonra da yücü müteakip kendisinde ürtiker görülür. r bu hususta gayet hoş bir ni anlatmış ve bu müşa- hede dinleyici bir çok gü- | lüşmelere sebebiyet vermiştir. Profesörün yaşlıca erkek hastala- rından birinin pek sevdiği bir genç kadınla münasebeti varmış. Fakat | Bevgilisile beraber bulun: getiren sebep | (—— Daimi fa da kendisinde şiddetli bir ürtiker husule gelmiştir. Ürtiker, genç kadı- nin vücudünde bulunan bir âmllin husule gelirmiş. Ürtiker, genç kadı- dak boyası, sürme pudra v. 5. bu hu- susta tedkik etmişse de bunlardan hiç birinin erkekte ürtiker husule getirmediği görülmüş. Nihayet pro- fesör, hastasını ve bunun sevgüisini bir taksiye bindirmiş ve katiyyen bir- birlerile en hafif temasta bile bulun- | mamalarıni bizzat murakabe etmiş. Buna rağmen erkekte, takside kadı- nın yanına oturur oturmaz yine şid- | | detli bir ürtiker hasıl olmuş ve bu su- rötle bu ürtikerin sırf asabi tehey- yüçten ileri geldiği anlaşılmış. Haki- katen de hasta pek merbut olduğu sevgilisini her görüşünde şiddetli te- heyyüç geçirirmiş, Anafilaksi ve intoleransta müşte- rek olan histamin namındaki mad- denin vücutta serbes kalmasıdır. Muayyen bir sebep tesririle histamin açığa çıkaran bir şahısta, ilk zaman- larda histamine ancak aynı tesirin tahtında meydana çıkar, Fakat son- raları muhtelif sebepler de aynı his- taminin meydana çıkmasına vesile olabilir, (Devamı 10 uncu sahifede) Fotograf o müsabakamızın 1 Nisan 1938 seçiminde hediye kazanan eserlerin mabaadını Bugün 8 inci sahifede okuyunuz! | Şuşnig delirmiş | tir. Fakat bu cevaba itimad edilme- Viyana civarındaki bir tımarhanede tedavi altına alınmış Paris 4 (A.A) — Paris - Soir gaze- tesinin Viyana muhabiri bildiriyor; | Viyanada dolaşan bir şayiaya göre Şuşnig delirmiş ve Viyana civarında kâln Steinhof tımarhanesine götü- rülmüştür. Muhabir bu haberi teyid eden ma» lüâmat alamamış ise de Stelnhof'a gi- | den yolların hücum kıtaları ve jan- darmalar tarafından muhafaza altı- | na &lınmış olduğunu görmüştür. Ayni muhabir Şuşnigin Anşulus- dan sonra uzun bir zaman tamamile bitkin bir halde kaldığını fakat mu- maileyh takriben on gün evvel Al- manyaya nakledildiğini yazmakti- dır. Rivayet edildiğine göre Nasyonal- Sosyalistler tarafından yapılan he- yecânlı tezahüratın bıraktığı intiba Şuşnigin delirmesine sebep olmuş- tur. Ebülrkikantlexzı Terkos suyunun pahalılığı İstanbul sular idaresi geçen sen 1,246,569 lira varidat, 616,657 lira da . 1936 #le 37 arasın- 9e 40, masarifte 9 18 imiş... İdare, bu arada, belediye- den yardım görmediği halde tesisatı- nı genişletmiş; geçen yıl bile şirket zamanındakine kıyasle dörlle bir miktarda fazla su verebilmiş... Bunlar hep iyi şeyler.. Fakat su- lar idaresi şayed bir ticarethane ol. saydı varidalla masarif arasındaki bu yüzde yüz fark alkışlanırdı.. Suyun bol bol kullanılması iktiza eden umu- mi bir ihtiyaç olduğuna göre ise, şim- diki pahahlık, halkın bu nimetten icap ettiği derecede istifade edememe- sine sebebiyet veriyor. Yıkım derece- sinde pahalı kullandığımız suyu der- İstanbul hayvaniarı koruma cemiyeti Nişantaş Şalmigâr sokak No, 84 Telefon: 48169 Fukaranın hayvanlarına mahsus DArAsız muayene ve tedavi pazardan maada her gün aaat 9 - 12 ve akşamları 5 - 6 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) Müthiş bir cinayet Sivasta aklından hasta bir genç anasını Ve İki çocuğunu öldürdü Katil yakalandı, Sivas (Akşam) — Şehrimizde tüy- fakat cinayetten haberi olmadığını söylüyor ler ürpertici bir cinayet olmuş, 35 yaşlarında bir genç, anasını vellki oğlunu balta ile öldürmüştür. Bu müthiş cinayeti işliyen Bekir ismin- de hiridir. Evvelce eskicilik yaparken son zamanlarda aki hastalığı geçir- diğinden işsiz dolaşmakta idi, Baş al- tı ay evvel karısı öldüğünden 9 yar şında kım Hayriye ve biri 7, diğeri dört yaşlarında Ahmed ve Hayreddin adındaki üç çocuğu ile birlikte anne- sinin yanına gitmiştir. Bekirin anası Hatun adında 65 yaşlarında bir kddındır. Oğlunu ve torunlarını geçindirmek için şurada burada çalışmaktadır, Cinayet günü Hayriye erkenden mektebe gitmiş, evde Bekir, anası ve İki çocuğu kalmışlardır. Bir aralık her nedense aralarında bir mesele çıkmış ve Bekir baltayı yakaladığı gibi iptida anasını, sonra sıra ile Ah- med ve Hayreddini öldürmüştür. Be- kir bundan Sonra evi kilidliyerek kom- | şulara; — Anam ve çocuklarım evde yok- lar, nereye giltiler?.. diye sormuş ve bilmedikleri cevabını alarak çekilip gitmiştir. Cinayet, akşam üstü kızı Hayriye mektepten gelince meydana çıkmış» tar. Kız evi kilitli bulunca merak et- ne olduğu sorulunca: — Köye gittiler... cevabını vermiş- bulunmuştur. Katil yakalanmış ve adliyeye verilmiştir. Kendisi; — Anam ve çocuklarımla beraber evin aşağı kısmında yıkılan yere bir ağaç uzatıyorduk. Ağaç devrildi, | anam ve çocuklar altında kaldılar... İ demektedir. Tahkikat deyam ediyor, Hariciye Vekili yarın Kahireye gidiyor B. Arası Iskenderiye Türkleri namına bir heyet karşılıyacak Şehrimizde bulunan Hariciye vekili B, Tevfik Rüştü Aras dün akşam şe- hirde bir gezinti yapmıştır. Haricye Vekili refakatinde Emni- yet Umum müdürü B, Şükrü ve Türk- ofis ikinci reisi B. Nihadla daha bazı zevat olduğu halde yarın Mısıra ha- Teket edecektir, Kahire 4 (A.A.) — Anadolu ajan- ının hususi muhabiri bildiriyor: İs- kenderiye İş bankası müdürünün baş- namına Dr. Arası karşılamak için bir heyet teşkil olunmuştur. Türkiye Ha» riciye Vekili büyük tezahüratla kar- i (Devamı 10 uncu sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: