4 Nisan 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

4 Nisan 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KÜÇÜ, En ucuz ve en tesirli ilân vasıtasıdır 4 defam: 125 kuruş Akşam ilân servisi, telefon 24240 ILÂNLAR e 8 Sene 20 — No, 6990 — Fiati her yerde 5 kuruş Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) m m amam “ Avrupada yeni siyasi teşekküller | için hazırlık yapılıyor Italya Hariciye Nazırının Varşova ve Londraya gideceği söyleniyor PAZARTESİ 4 Nisan 1938 Bir ingiliz gazetesi: “Ingiltere, Fransa ve Italya arasında bir ittifak yapılmalı, mümkünse Türkiye ve Yunanistan da buna iştirâk ettirilmelidir,, diyor Londra 3 — Sundey Taymis gaze tesi yazıyor: «İngiltere ile İtalya ara- Sındaki görüşmeler ön güne kadar bitecektir. Haber aldığımıza göre İtal- Ya Hariciye Nazırı kont Ciano 22 ni- sanda Varşovaya gidecektir. İtalya Tehistan ile bir yakınlaşma (tesisini İstiyor. Bunun hedefi, Avüsturyanın İlhakı üzerine orta Avrupada Alman- Ya lehine meyleden muvazene tert- zisini düzeltmektir, İngiltere ile İtalya arasındaki mü- Zakereler Fransanın tam tasvibi ile cereyan etmektedir.» Diğer tarafdan tanınmış siyasi mu- hatrirlerden Skrütatör, son konuş- malar hakkında diyor ki: <Diş politikamız anlaşılabilir bir şekli almağa başladı. Bu politika yal- nız Fransa ile tedafül ittifak esasina Dünkü Belediye Sular idaresinin 937 sene- Sİndeki Çalışmasına aid raporla bilân- Şosu, tedikik edilmek üzere, şehir moc- verilmişti, Raporda bir sene zar- fında yapılan işterden mufassal suret- te ektedir. Verilen malümata göre Terkos su- yünun miktarını arttırmak için yeni tedbirler alınmıştır. İngiltereden. ge- tirtilen tulumbalar bu sene içinde ye- yeke lan v8 günde 24 bin metre azla il öne Su verilmesi temin edile- Terkos gölü kenarındaki fabrika bü- Time; bir memur paviyonu, bir re- ; On kişilik bir amele paviyonu ya- Paltraştar. ai İ Şehir içinde yeniden 23,428 metre birler alınmıştır. Geçen sene Terkos gölünden şehre 14.099,752 metre mikâbı su verilmiş. tr. Bu miktar, Terkas tesisatının. şir. Uzunluğunda boru döşenmiş, bu suret: le Terkos tesisatı olmıyan bazi semt- | lere de Su vermek imkânı temin edil. | miştir. Su tazyikini arttırmak için ted- | ba Lehistan Hariciye Nazırı Kont Ciano Nazırı B. Bek (o İtalya Hariciye istinad edecek yerde bugünkü arazi vaziyetini * muhafaza için İngiltere - İğ ,Galatasaray ve Muhafrgücü takımları bir arada (Tafallât Spor -sahifemizdedir) Istanbula verilen su miktarı artırılıyor Sular idaresi 937 de 1,246,569 lira varidat temin etti, masraf 616,657 liradır ket zamanındaki miktarından 3,578,009 metre mikâbı fazladır, Bu sene abone (Devami 16 uncu sahifede) e maçları! ., Fransa ve İtalya arasında üçüdlü bir ”) ittifak şeklini almalı ve mümkün ise © “Türkiye ve Yunanistan da buna işti “| rak ettirilmelidir. “ Şarki Avrupada, sulhün muhafa- gası müstesna olmak üzere, hiç bir şey bizi alâkadar etmez.> Kont Ciano Londraya gidecek mi? Roma 3 (A.A) — Kont Clano le lord Pört, dün akşam yeniden usun müddet görüşmüşlerdir. Alâkadar iki taraf, İngiliz - İtalyan görüşmelerinin göstermektedirler. Siyasi mahafil, yeniden kont Cia- nonun Londraya seyahati ihtimalin- den bahsediyor. (Devamı 10 uncu sahlfeğe) Vergilerde tenzilât Kanun projesi bugünlerde Meclise verilecektir Ankara 3 (Telefon) — Bazi gazete ler, vergilerde yapılacak tenzilât hak- kındaki projenin bu seno meclise ve- rilmesinden sarfınazar edildiğini yaz- mişlardı. Bu haberin asılsız olduğu an- laşılmıştır. Çünkü kanun projesi bu- günlerde meclise verilecektir. Sovyetler birliğinin Ankara elçisi Moskova 3 (A.A.) — Yüksek Sovyet meclisi divanı Trentlefi Sovyetler Bir- men tayin eylemiştir. Daimi Fotograf o müsabakamızın 1 Nisan 1938 seçiminde hediye kazanan eserlerin mabaadını Yarınki sayımızda okuyunuz! Pazartesi konuşmaları Yakın tarihimiz hakkında bir kitap ve bir dilek Yazan; Hasan - Âli Yücel Bugün 6 ncı sahifemizde okuyunuz liğinin Ankara büyük elçiliğine res- | İstanbul hayvanları koruma cemiyeti Fukaranın hayvanlarına mahsus muayene ve tedavi pazardan maada het gün saat 0 - 12 ve akşamları $ - 6 Nişantaş Şatmigâr sokak No. 84 Telefon: 49169 parasız Sirkeci istasyonu civarı güzelleşiyor Deniz kenarındaki binalardan bir kısmı yıktırıldı, istasyon önündeki parmaklıklar da ei VE kaldırılacak Yukarıda Sirkeci istasyonu önünde kaldırılacak parmaklıklar ve yıktırılacak bina, aşağıda deniz kenarında yıktırılmasına başlanılan çirkin binalar Sirkecide, tramvay caddesi üzerinde Devlet demiryolları idaresine aid köh- ne binaların yıktırılmasına başlan- dığını yazmıştık, Bunların yıktırılma- sı üzerine deniz kenarında, araba va- puru iskelesinin yamlüdaki saha açıl mıştır. Yakında diğer binalar da yık- tırılacak, bu suretle Sirkeci istasyo- nundan sahile kadar olan kısım açıla- caktır. Burası güzel bir bahçe haline konacaktır. Sirkeci istasyonunun avlusunu cad deden ayıran parmaklıklar yakında kaldırılacaktır. İstasyonun çıkış ye- rindeki eski polis ve gümrük odaları ve köşe başındaki gazinoda yıktırıldık- tan sonra bu saha çok genişliyecektir. Bu suretle Sirkeci istasyonu civarı çir- kinlikten kurtulacak ve güzel bir $- kil alacaktır. Yeni mebuslarımız Dört mebusumuz ittifakla seçildiler Ankara 3 (A.A.) — Boş olan Anka Tâ, Manisa, Sinop ve Bolu saylavlık- ları için 3/nisan/1938 pazar günü yar pılan seçimde Cühmuriyet Halk Par- tisi namzetleri İş Bankası genel direk- törü Muammer Eriş, İktisad Vekâleti müsteşası Faik Kurtoğlu, İzmir üzüm kurumu direktörü İsmall Hakkı Veral | ve Kastamonu eski komutanı emek- | li albay Osman Köktürk ittifakla se- çilmiştir. 0188018009808 8080A 008 0SA NADAS EE ETERAA EE NASBENAN SENEBEEANALERAEANAAASASSASANAN. Meşhurlar Uludağın tepesinde!.. (8) zirvesine çıkmak ns - beyhi metil «— Sıfır rkımda bile kendini yedi kat wde bir zab- ANKARA | (4— Uludağın yükseldikçe "KORURTAŞİRI miki şehirleri Uludağ gibi yükselmekten göklerde zanneden bir edip için Uludağın | na göre Cenabı Hak beni ve cümle ko- | Yunan girlerini okumak varken buralara gıkanların a i > : 4— Her vmeraı bir Uludağa benriyen şaşıyorum ve İlâh- Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçen İzmirde Türkkuşundan dört tayyareci 15 gün İzmirde kalacaklar makinist Suad, baş ma- kinist Ferid iki Türkkuşu tayyaresi ile bugün öğle üzeri İzmire gelmişler ve Gazlemir istasyonunda istikbal edilmişlerdir. Bayan Sabhia Gökçen Muammerin idare ettiği tayyarede rasad mevkiin- de bulunuyordu. (Devamı 10 uncu sahifede) e m MMiklimtilers Nizamlar nizama girmeli Kanunların hangi yollari takib ederek tatbik edildiklerini biliyoruz. Fakat şehir mikyasında konulan ni zamlar öyle değil. Bir de bakıyorsu- nuz, günün birinde yeni bir usul zw- hur etmiş: Meselâ son hafta içinde, hastanın gölürdüğünüz otomobil doktorun kapısı önünde durmuyor! Yasakmış... Nizamların da makul esbabı muci- beleri olmalı; bunlar behemehal bir heyet tarafından münakaşa, kabul, tasdik ve ilân edilmeli. Nizamlar da nizama girmeli! Nizamsız nizam olur

Bu sayıdan diğer sayfalar: