4 Nisan 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

4 Nisan 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKINGÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN Di Lİ —— —— n VY ” lll l ll $ A MK Sene 8 — No. 2756 Yazı işleri telefonu: 20208 PAZARTESİ 4 — NİSAN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 8 kuruş w—_ İtal a siyasetİnİ |Franko kuvvetleri her taraftan Katalonyanın de ğ İ Ş tiri yor mu ? muvasalasını kesiyorlar İngiltere - Fransa - İtalya arasında Leridanınsakutu_üzerine bir müselles ittifaktan bahsediliyor | Barselonda panik çıktı . D . . e K Ğ Ti Barselonda silâh altına çağırılanların ancak yı'iıdc.otum' “ Türkiyeyi de siyasetimize iştirak ettirmeliyiz ,, |davete icabet ettiler, Franko kuvvetleri Akdenize 30 ' "4metre yaklaştılar, Barselonda 80 Fransız tevkif edildi F b ç « Bir Londra gazetesine göre İtalya, Avusturyanın işgalindenberi Almanyanın lehine olarak meyletmiş olan müvazene terazisini düzeltmek “istiyormuş Londra, 3 — İngilizlerle İtalyanlar ara. sındaki görüşmeler, ön güne kadar sona K p ç İ erecektir. Fakat bilâhare müzakerelere a ı B m s İspanyadan gönüllülerin çekilmesi ânına kadar devam olunacaktır. v frli Bu yazıyı yazan Sunday Töymis gaze- E gn"ı mBm Ş tesi, Kont Cjano'nun Varşovaya gideceği . noktasındâ ıârar etmektedir. İtalya ile bit ' İ İ İ Polonya arasındaki mukatenetin hedefi, ğ ç sıyas " lsa İngiliz - İtalyan mukarenetinin hedefi ©- i —— bi, merkezt Avrupada Avusturyanın iş- ” .. galindenberi Almanyanın lehine olarak ” M Jıpon '“"lahl.guzan Meyletmiş olan müvazeno terazisini dü-| 4 ; Sovyet elçisine casusluk zolitmektir. . . Bu gazete, İtalyanlarla İngilizler ara- Sire & l’î'kıpıııııını teklif _ettı , sındak) müzakerelerin Fransânm tam ŞNT aX ova, 3 — Tass ajansı bildiriyor: (Devamı 11 inci z Japonyanın Afganistandaki maslahat- x »wm»ı—n Hİ Ingilterenin Roma sefiri Lord Pört güzarı Kuvabara, geçenlerde Kâbil'e gi- Tayyareler tarafından bombardı man edilen Barselonun acıklı hali |den yeni Sovyet büyük elçisi Mikailof'a Saragossa 3 — Gandesa'yı işgal e -|lerinden ancak 30 kilometre mesafede j TNSÂ. ş. U aııde h t j j karşı emsâlsiz bir küstahlıkta bulunmağa | den Franko kitaatı ileri yürüyüşlerine| bulunuyorlar. Hükümetçilerin — elinde a[ıının a ı y esıne tür'et etmiştir. (Devamı 11 inci sayfada) | deyam ediyorlar. Şimdi Akdeniz sahil- (Devamı 11 inci sayfada) YS YONDIRUN y akwyor Sabiha EĞİ(ÇBHTİIİ Mısırda intihabat Vefd Vakıflar idaresi Valide hanı i 4 çin alacağı 260 bin lirayı yeni akar inşasına tahsis edecek ucl_ışm" partisinin hezimetile bitti LA —— : Tayyarecimiz İzmirde 15 | Eski Başvekil Nahas ve Beid Paşalar meb'us gün kalacak çıkamadılar, hükümet partisi 96 mçb usluk kazandı a Ü Gn P ; Kü hire, 8 — Mısırda yapılan intihaba-|lâzim gelen 18 mmm'kı_ hariç olmı_ ıı..ı(:oîesm. göre Risabı ekseriyet hasıl İzere, hükümet 96, Saitciler T9, müstakik olamadığı için tekrar intihaâb yapılması (Devamı 11 #nci sayfada) Emekli Türk Generalleri i Yarınki Dünya Harbi : F ue n ? ' çe ; P ni“Son Posta,, ya anlatiyorlar Eminönü meydanı, (X) İşaretli bina Valide Hamıdır.. K Eminönü meydanının açılması etra- mamlanmıştır. Han hakkındaki takrir| İ c ma Ha Yanlar MKi lenlenelişdir. Ve -u haf verlecek lera manitenle müs-| BB CT | Almanya bugün harb Galatasaray Muhafızı ee —eder mi, nasıl Saotha Gökçenin son manevralarda 3 - 1 mağlüb etti e |ye kimlere karşı eder? (Yazısı 2 inci sayfada) ) ü ga : ŞA ş (Emekli General Fehmi Tınaz'ın görüşü Sal'lll:l'mllılllıll'd d;: ıî_Ok g::;ı b" oyun ç'k'rd'ı"' Ucuzluk Di neral Fehmi Tinaz mevzuumuza böyle âe ilâ maçlarında ener $ i i .. e Eski — İstanbul - | İçık bir kapıdan girmek istiyor. Kendiles ö HL yahçe 2 - O galib geldi | Mücadelesi merkez kumandr YB: ğ h 4 V ŞŞ a K l Kroayimu, TMEN — * |a emekli genera 4 — O halde sayın general, bir ihtim DA S di M M ÜR KUN ahi a R.d’olırın da gümr küyj Fetmi Torar iâ — A olarak söyler misiniz? Avrupada harb LA k y K 2 Z $ indiril k sualıme şu cevabi. ; K patladığı takdirde, hangi devletlerin bire resimleri indirilece vezdi: : “| İbirlerinin müttefiki bulunmaları ve gae Hükümetin gümrük tenzilâtı yolile u-| — Bir Avrups e libiyetin hangi tarafa teveccüh etmesi cuzlatmak istediği maddeler arasında| harbi zubur ettiği ; | |muhtemeldir? diyorum soğuk dolabları ve radyolar da vardır.| takdirde ne - gibi Şimdiki halde: Biri umum! sıhhat bakımından, diğe -| neticeler tevlid e- — Almanya ve İtalyaya karşı Fransa ri de memlekette fikir ve san'at hare-| deceği, galib ve ve İngiltere cephe alacaklardır. ketlerinin, yani medeniyet ve kültürün| ... — Ya Sovyet Rusya? ç Bi z mağlübların kim«e a inkişafına hizmet cibetlerinden çok mü| ,, olacağı hakkın- — O da demokrat devletlerle bir safta him iki fenni unsur olan bu icadlar - de” İtET D ğY bulunacak tabif! dan Türk halkının geniş bir nisbette| , — Bu harbde Amerikanın ve Japon - istifade edebilmesini isteyen hükümet, | 'Yitsemez. — Bu yanın rolleri ne olabilir acaba? bunların memleket dahilindeki fiatla-| hususta tahmin e- — Amerika İngiltereyi bırakamaz. A» rını arttıran gümrükleri tenzil etmeği| dilen bütün fiki — Emekli Genera — | yerika istiskal edilir bir kuvvet değildir. düşünmektedir. Yakında — bu hususta| ler, bir. — ihtimal Fehmi Tmnaz Nitekim, umumi harbde, Almanlar —bu münasib görünen kararlar verilecek -| olmak kaydi ihtirazisile ileri sürülebilie, 'hatayı yaptılar ve mağlüb oldular. Ja- Dünkü maçta bir Galatasaray akım. (Yazısı 7 “mci sayfada) 'tir. İstanbulun eski merkez kumandanı Ge- (Devamı- 7 inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: