4 Nisan 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

4 Nisan 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* Nisan | Franko kuvvetleri her taraftan Katalonyanın muvasalasını kesiyorlar (Baştarafı 1 inci sayfada) artık Katalonya ile İspanyanın diğer kısımları arasında muvasala için tek bir yol kalmıştır. Bu yol da, sahil bo - yunca uzanmaktadır. (AA) Saragossa 3 (ALA.) — Franko kuv - vetleri bugün öğleden sonra Lerida'ya girmişlerdir. Şimdi tanklar şehrin s0 - kaklarında dolaşmakta ve şurada bu - Tada kalan hükümetçi bakiyelerini te- mizlemektedir. Nasyonalistlerin tebliği Salamanka 3 (A.A.) — Frankist teb- liği: Ftankistler, yukarı ve aşağı Aragon cephesinin her mintakasında ileri ha - reketlerine devam ve bilhassa Boltana ile Siyerra Mallera'yi işgal etmişler ve , « Faslı kıtaat, Lerida'nın ilk evlerini işgal etmişlerdir. Nihayet. Frankistler, | Referandomun kat'i neticesi he - büz belli olmamakla beraber şimdiye kadar takriben 200 kişinin (o Hendaye tarikile İspanyaya dönmek istediği an- laşılmıştır. Diğerleri Cumhuriyet için mücadeleye devam etmek arzusunu İz- İhar etmişlerdir. İspanya hududuna ilk tren Saat 14,30 da hareket etmiştir. Diğer tren- ler akşam hareket edeceklerdir. Hükümetçilerin taarruzu Madrid 3 (A.A.) — General Miaja, bu sabah Cumhuriyetçilerin taarruzu - nu bizzat idere etmek üzere Gusdala - jâra cephesine hareket etmiştir. Cumhuriyet kıt'aları S geç - mişler, dün akşam Abandes'i ve bugün de mühim bir sevkülceyş noktası olan Puntal del Abejar'ı işgel etmişlerdir. Barselonda panik Paris 3(A.A.) —Jur gazetesinin Barselondan âldığı bir habere göre, şe- denize doğru ileri hareketlerine devam | hirde dehşetli bir panik çıkmıştır. Fran ederek Gandeza'nın ilerisinde kâin Ba- *ea'yı işgal etmişlerdir. Esirlerin mikdarı üç bin ve düşma- rr telefatı bin kişi tahmin olunmak- ir, Mühim mikdarda harb malzemesi, kocuların Leridaya girmeleri ve ce - nupta da Tortosa ve Castellon üzerine yürümekte (bulunmaları maneviyatı büsbütün bozmuştur. ” BONOSTK Uçok Alsancağı 7-3 yendi İzmir 3 — Milli küme maçlarına bu gün de devam edilmiş ve Üçok - Alsan- cek karşılaşması, Üçokun lehine olarak 7 - 3 gibi büyük bir farkla neticelen - miştir, Oyuna başlıyan (o Alşancak'ılar bir anda Üçok kalesine sarktılar, Fakat bu akın müdafaanın uzun bir vuruşu ile derhâl iade olundu. Seri ve mütevazin bir şekilde devam &den öyunun 7 "nci dakikasında Said sıkı bir vuruşla takımına ilk sayıyı &a- zandırdı. Alsancağın canla başla tekrar oyuna başlaması yemiş olduğu golün kuyvei maneviyesi Üzerinde hiç bir te- sir yapmadığını gösteriyordu. Fakat günün şanslı oyuncusu Said 14 üncü dakikada Üçokun ikinci sayısını da kay detti. Buna Alsancak 23 üncü (dakikada Sabrinin attığı golle mukabele edebildi. Yapılan bu göller iki tarafı da son derece harekete getirmiş ve binnetice maçın Neyeeanıhı bir Kat daha arttir - mış bulunuyordu. 28inci'dakikada gere Üçokun sağ” dan inkişaf eden bir hücumu gol ile ne- ticelendi. Neticede maç bü suretle 7 - 3 Üçok- luların galibiyetile nihayetlendi. Gene mezkür gazele birçokku-| Mısırda intihabat mandanların azledilmiş olduğunu bil - bilbassa 20 kamyon silâh va mühim - dirmektedir. alajara cephesinde Cumhuri - Yetçi kıtaatın taarruzları püskürtül - müştür, Çumhuriyetçilerin tayyereleri, To - ledo'yu bombardıman etmiştir. ve yaralı vardır, Cumhuriyetçiler Leridadan çekildiler Barselona 3 (A.A.) — «Cumhuriyet- cilerin tebliği» Di meğe mecbur etmiştir. Ebre'in cenu buna doğru ric'at ettik. Düşman orada Gandezaya doğru ilerlemektedir. Guadalajara cephesindeki ileri ha « reketlerimize devam ettik, Barselonda tevkifler Perpinyan 3 (AA) — Son günler zarlında Barselonu terkeden ecnebile - rin söylediklerine göre, hükümetin hel kı mukavemete davet etmesine rağ « men silâh altıma çağırılan sınıflardan ancak yüzde otuzu bu davete icabet et- mektedir. Hainlerin ve hizmetten ka - çanların teşhiri için yapılan propagan - daya hız verilmekte ve Şüpheli şahıs - ların maskelerinin atılması hükümet partisi mensuplarından istenmekte - dir. Bir çok kişiler tevkif edilmiştir. Barselonda Tremp'deki elektrik san -| trallarımnı Frankistlerin eline geçme sinden korkulmaktadır. Fransaya iltica eden milisler Lüşon 3 (AA riyetçilerinden Franko tarafına iltihak Salamanka 3 (A,A.) — Son günlerde Fransaya geçen hükümetçi İspanyol kıtaatından büyük bir kısmının Franko |mışlardır. cu İspanyaya girmek istedikleri Fran- 14 ölü)sızlar tarafından Franko makamatına bildirilmiştir. Franko makamatı hiç bir. mahzur olmadığı cevabını vermiştir. Düşürülen tayyareler Burgos 3 (A:A.) — Resmen bildiril- m tankları, tayyare ve topla-|diğine göre, mart ayı İçinde Frankocu-| TI, Cumhuriyetçileri Leridadan çekil- (lar Aragon cephesinde hükümetçilerin -jelli tayyaresini düşürmüşlerdir. Barselonda tevkifler Paris 3 (A.A.) — «lötan» gezete- sinin Barselondan aldığı bir habere gö- re, mezkür şehirde seksen Fransız tev- kif edilmiştir. Fransanın 'Tarrağone konsolosu da mevkuflar arasında bu - Junmaktadır. Deniz görülüyor Saragos, 3 (A.A.) — Cenubdan ilerliyen Franko kıtaatı Tortoza'ya 13 kilometre yaklaşmışlardır. Deniz görünmektedir. Valide hanının Tahliyesine Yakında başlanıyor (Baştarafı 1 inci sayfada) ere tebliğat yapılacaktır. | Nafia Vekâleti, istimlâk edilip yıkı- lacak yerlerin bedellerini belediye is - tedikçe bankaya yatıracaktır. İlk par «- ) — İspanyol Cumhu «)tide Valide hanınm satın alınması için 6000 milis birbirini ta-|260 bin lira istendiğinden bu mikdar kib eden trenlerle intihab etikleri İs-| belediye hesabına bankaya yatırılmış - Panyol hududuna seyi Bunla beraber firar edenlerin akını git- tikçe seyrekleşmektedir. Seyyar muhafızlar gazino ile büyük garajın önünde ve fabrikaların avlu - sunda toplanan milislere nezaret et - mektedirler. Kadınlar, çocuklar ve ih- tiyarlar hastanelerde iskân edilmekte. dirler. Hükümet makamlarile Fransız po - Wsi bu sabah saat 10,30 da bir referan- dom tertib etmişlerdir. Milisler bu sa - yede hangi hududa sevkedilmek istedik lerini serbestçe bildirebileceklerdir. Referandom başlamadan &vvel bir anyol zabiti milisleri ( toplıyarak kendilerine şu suali tevcih etmiştir: — İçinizde menhus faşist İspanyaya dönmek isteyen var mı? Milisler şu cevabı vermişl — Hayır, hiç bir zaman. Zabit tekrar sormuştur: — İspanya hükümeti için çarpıştı Myen Musunuz? cevabı almıştır; e” ”. ölünceye kadar. ranko tarafı, r çe eyes selen ei ma - item gözü önünde referandoma İş b rem arzularım bildirmişler - Ğ kt Muntakayı tercih edenlere b yanname imza ettirilerek Hen - i aya dönmek iste - dikleri tesbit tir, edilmiş MM ...' ye kedilmişlerdir. Bultır. Bundan sonra hanım ttifakla denilebilecek bir tarzda Şu| Balıkpazarı tarafına isabet eden baraka ve dükkân lerin bedelleri tayin edilecek, tesbit &- dilen mikdar Naf'adan istenecektir. Vakıflar idaresinin 1938 senesi büld- cesi umum müdürlük tarafından tan- zim edilmiştir. Valide hanınm satıl - masile elde edilecek iki yüz altmiş bin Hira kanun! müeyyidelere göre büdee - ye varidat olarak eklenmiyecek, akar temini için yapılacak O inşaala Sarfo - lunmak üzere ayrılacaktır. Vakıflar idaresi bir çok tarafla a - Partımanlar inşa edecek, vilâyetlerde para getirecek akarlar (yaptıracaktır. Vakıflar Umum Müdürlüğü bu husus - ta teğkikat yaptırmakta, yeni inşaatın yerlerini tesbit ettirmektedir. Valide hanının satılmasile. elde edi - len iki yüz altmış bin “Yiredan başka, İstanbulda bulunan metrük © ve tarihi ymeti haiz bulunmıyan cami ve mes dlerin arsalarının satılması ile kaza - nılacak paralar da yeni varidat mem - baları için yapılacak inşaata harçana - caktır. Ankarada bisiklet Yarışları! (Baş tarafı 7 nci sayfada) Geçen haftaya kadar puvan itibarile başta gelen Eyüb, bugünkü koşudan son. va birinciliği 7 puvanla Nuri Kuş'a kap- rmaş öldü. İkinci 8 puvanla Eyüb, üçün» cü 10 puvanla Erdoğan gelmektedir. Vefd partisinin Hezimetile bitti (Başterafı 1 mci sayfada) ler 59, Vefdeiler 12 meb'uslük kazan- (AA) Kahire, 3 (AA) — Eski başvekil Na- has paşa ile maliye nazırı Makram Beid paşa intihabatla mağlüb olmuşlardır. Bu seçimlerin en bariz vasfı Vefd partisinin umumi inhizamıdır. Halbuki bu parti da- ha geçenlerde fesholunan meb'usan mec-| lisinde 168 âzalığı vardı. 'Nahas ve Beld paşalar meb'us çıkama- dıkları için kendilerine âyan âzalığı için yapılan teklifleri reddetmişlerdir. Aşağı Mısırda Kahire, 3 (A.A.) — Aşağı Mısırda yapılan intihabatın muvakkat netice - Jeri: Hükümetçiler, 11, Mahiristler | 13, (Baştarafı 1 inci sayfada) tasvibi ile cereyan etmekte olduğunu ilâ- ve etmektedir. Bu mevzu hakkında mütaleslar serde- den Skrütatör şöyle yazıyor: Sulh siyasetimiz, tanınabilir bir şeki almağa başlamıştır. Bu siy ran Fransa ile tedafül ittifak esasına isti. nad edecek yerde, garbda ve şarkta mev- cud araziyi müdafaa etmek maksadile Akdenizde İngiltere, Fransa ve İtalya a- rasında bir müselles ittifak şeklini al- malıdır ve şâyed mümkünse Türkiye ile Yunanistanı da zâman siyasetimize işti « rak ettirmeliyiz. Şârki Avrupaya müteallik olan siya- setimiz, yalnız bir tek beyanatta bulun. mağı istilzam eder, o da şudut; «Sulhun muhafazası müstesna olmak üzere hiçbir şey bizi alâkadar etmez.» | (MA) İtilâfın esasları Londra, 3 (A.A.) — İyi bir membadan öğrenildiğine göre Lord Pört ile Kont Ci- ano arasındaki son görüşme, ameli bakım. dan, İngiltete ile İtalya arasında bir iti- Jâfa müncer olmuştur. Şimdi ancak teferrüala aid bazı nokta. lar kalmıştır. İtilâfnamenin ana hatlarının şunlar ol duğu söylenmektedir: 1 — İtalya, Balear ları da dahil ok mak üzere İspanya arazisi ve mülhakatı üzerinde asla gözü olmadığı hakkında ev- velce vermiş olduğu teminatı tekrar ve teyid edecektir. İtalya, muhasamatın hi- tamında gönüllüleri ve harb malzemesini geri alacaktır. Yalnız Frankoya satılmış ve bedelleri onun tarafından tesviye edil- miş. olan malzeme müstesnadır. 2 — İtalya, Libyada halihazırda mev- cud olan kıtaatının mikdarını tedrici ola» râk geri almak suretile yarıya indirecek- tir. Bu tedrici geri almanın ne suretle ya- pilacağt tayin edilmiştir. 3 — İtal 1936 tarihli Londra de- niz mukavelesini tasdik edecektir. 4 — Büyük Britanya Süve ından mürur serbestisine mü müstakiller 3 ve Vefd partisi 3 âzalık kazanmışlardır. İntihab edilecek âza mikdarı, 145 dir. İtalya siyasetini değiştiriyor mu? aset münhası- | miyet âzasını emrivakij tanımamak tee inihaf neticesi hakkında nikbinlik gös « KEY e ağ SLİM Re ye, LR Yİ Şi GÜVEN | ANITI lan 1888 tarihli mukavelenamey: teyiğ edecektir. 5 — Filistinde manda rejimi muhas faza edilecektir. © — Büyük Britanya, Milletler Ce « miyetine bir karar sureti vererek Ce « ahhüdünden ibra ve onlara hareket ve takdir serbestii tamamını fâde etmesinğ tavsiye edecektir. Kon Cinano'nun Londra seyahati © Roma 3(A.A.) —Kont Ciano ile Lord Pört, dün akşam yeniden uzu | müdde görüşmüşlerdir. Alâkadar iki taraf, İngiliz - İtalyan görüşmelerinin i termektedirler, Siyasi mehafil, yeniden kont Clande nun “Londraya seyahati İmkânını der « piş etmektedir. 5 Kâbilde misli Görülmemiş Siyasi bir hâdise (Baştarafı I inci sayfada) Japon maslâhatgüzarı Kuvabara, Söve yet büyük elçisine yaptığı bir ziyaret ese nasında uluorta Japonya lehinde casusı İuk yapmasını kendisine teklif etmiştir Mikailof'ten icab eden cevabı slan ma İshatgüzar utanarak çekilmiş gitmiştir, 'Tass ajansmın salâhiyettar mehafildeni öğrendiğine göre, Sovyetlerin Tokyo büs yük elçisi Kâbil'deki Japon mümessilini, bu küstah hareketini hariciye nezareti nezdinde şiddetle protesto etmiştir. (AA, Emekli Türk Generalları yarınki dünya harbini “Son Posta,, ya anlatıyorlar (Baş tarafı 7 nci sayjada) Bize düşen vazife bu âfetlere körşi ge Tek ekonomi ve gerek milli müdafaamız bakımlarından kuvvetli olmaktır. Nefse en sadık arkadaşı basirettir, öye I mi Alaçam! General Fehmi bir an durdu, sonra — İşte, benim bülün fikirlerim, dedi, Mülâkat nihayete ermişti. Sabih Alaçam

Bu sayıdan diğer sayfalar: