4 Nisan 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

4 Nisan 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AT AATURAR SADA KRRA —— ——— — C Sayısı HER YERDE SAĞLIK KUPONU KURUT 4 Nisan 193 PAZARTE Telefon No. 20827 İst, Nuruosmaniye caddesi. En sen Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi SÜDET ALMANLARI DİREKTİF ALIYORLAR' Ingiltere - Italya itilâfı Frankonun zaferinden sonra imzalanacak mış! Avrupa, şımdı hazırlık ve ıntızar devresi geçırıyor... Ehemmiyet Franko, hükümetcileri Verilen nokta muhasara ediyor İspanyadan yabancı gönüllülerin İlk iş olarak Fransa-İspanya hududu kapatılacak çekilmesi — meselesidir Kont Ciyanunun Varşuva seya- İspanyollardan bir çoğu Frankistlere teslim olmıyâ başladılar, hükümet vaziyeti güçlükle idame ediyor hati muhtelif şekilde tefsirlere Madrid yeniden ve şiddetle bombardıman odlldl yol açıyor Paris 4 (Son Telgraf) — Lord Pert n ü Pragda milli bıynııı günlerinde yapılan tezahürat Londra, 4 (Son Telgraf) — Fran ko, hükümetçileri ikiye — ayırmak Kle Kont Ciyano arasındaki müza - plânını terketmiştir. u e e ı Çünkü İspanya hükümeti elinde luelerdn Şimdi teferruata sid kı « ftımlar üzerinde görüşmeler yapıl - makta olduğu anlaşılmaktadır. kara hududu bulundukça Fransa' . dan ve bunun | vasıtasile h: iğer - memleketlerden — hesâpsız Söylenildiğine göre İtalya - İngilx Berline gitmesi Fransada :». rükar fere uzlaşma itilâfnamesi Franko' « lâh ve mühimmat ve levazım ala- nün nihal zaferini müte: simnle imza edilecekir. Çünkü Ja (giltere, yabancı gönüllülerin İs. panyadan çekilmesi işine her şey « Gen fazla ehymmurr vermekte ve ve Alman gö nüllülerinin [)panvnd'm hareket et- melerine aid faaliyeti müşahede ey- lemek hususunda ısrar etmektedir. İmza merasimi yapilır yupılmaz Kont Ciyano Varşovaya giderek Po xlıııya hariciye nazırinın - 2iyaretini bilecektir, Bunu nazarı dikkate a- endişe uyandırdı — z mmelz İspanya'nın Fransa'ya muttasıl hu- dudunu başta başa işgal ederek hü- Bu vaziyet, Şuşnigin A'm’"yaya kümetçilerin karadan ve hariçle mü davetile mukayese. ediliyor narebotini keseceküle. | L Bi » Paris 4 ( Son Telgraf) — Çekoslovakyadaki -Almanların reisi | Ti BZ STi balea eletüni Hanlayn ile musvininin birdenbire Almanyaya gilmeleri ve Berlin çiler kolaylıkla imha edilecek ve< de Alman Nasyonal Sosyalirminin ileri gelenlerile temasa başlama- ya teslim alınacaktır, ları burada endişe ve hoyocanla karşılanmışdır. ... Esasen şimdiden İspanyollardan Avusturyayı ilhaka karar veren Almanya, Başvekil Şuşmingi 'de İbir çoğu Frankistler tarafına geç - Bernes Gardene davet ederek bu şekilde hareket etmişti. Avustur - miye başlamışlardır. Çünkü hükü- lade edecektir. Bu ziyaret hakkında tereşşuh eden malümat — birbirini —| nakzeder mahiyette olup iki esas üzerinde toplanmaktadır. Biri isi İ - Aspanyadaki İtalyan gönüllülerin - ı ftlyanın Almanyanın merkezi Av - d ei Jtupadaki sukutu karşısında bir mu-| SE A ya meselesinin on nisanda Almanyanın istediği şekilde formüle edil- met tarafındaki büyük kumındğ a Vazene tesis etmek üzere İl t mek üzere olduğunun arefesinde Südet Almanları reisinin bu ziya- |ların bile artık zaferden ümidi kah İtalyanın Ba l yeni-kombineonlar tertip — sütünİ üevam'9 a VAA — (Devam ? inci sahifemizde) | — (Devam ikinci sahilcde) Frünsaya akın eden İspanyol mülltecilerinden bir gurup SS Z T e İstanbulda : iki gündür bahar havası başladı Halk, tatil gününü dün büyük bir neş'e içinde kırlara dökülerek geçirdi Dün, İstânbul güzel bir bahar havası altında hafta tatilini geçirdi: Bir kaç gün evvel yağışlı ve kapalı olan hava evvelki gün açmış, ve iki çmde: Japon kıt'aları niçin durakladı ? Japonlar bugünlerde mukabil bir taarruza geçmiye İıazırlamgorlarmış BUGÜN 1 PEKEKDE ASA CK TUT SN Onun Gölgesi.. Adlı macera ve polis remanına başladık. Bu rothan 22 lisana tercüme edilmiş, 7,500,000 müsha basıl. muştır, HATİCE HATİB Büyük bir itina ile lisanımıza çeviriyor, Günün Vodvili Evvelce Son Telgraf'ta Serdengeçti -müstear adı ilı Günün Vodvili sütunlarını yazan arkadaşımız tekrar ken- di sütununu işgal ediyor. Bu sütunlarda 7 Nisan Perşem- beden itibaren günün akislerini, hâdiselerin tenkidl. büyük bir edibin kıymetli kalemile yazılmış olarak b lacaksınız. günü ılık bir hararet derecesi için. de bol güneşli, tatlı bir halde ge - çirtmiştir. (Devamı ikinci sahifedad | ! Dünya casusları Reisi anlatıyor! Başvekli Miron Romanyada: _—— D İstiklâl Lisesi mezunlarının yıllık. AZman, Ingiliz, Fransız, Sov- l ş “İstiklâl gecesi,, yapıldı get casusları neler yapıyor- lar ve neler yazıyorlar T X13 Gizli orduyu ifşa ediyor Son seneler zarfında — casusluğa, casuslara dair bir çok eserler telif ve tercüme olundu, Bunların he - Krai, yeni intihabdan sonra bilhassa bu mes'ele ile uğraşacak —ramaanmeşean men hepsi, bayali ve uydurma şey - lerdi. Hiç birinin bakikatle alâkası manyada intihabat yaptıraca oktar. Bu intihabat netli içelendikten son- ra kıral bilhassa harici işlerle meş- gul olmağa başlıyacaktır, Siyasi mahfellerde söylenildiği - serserilerin girmesini mucib oldu, işsiz kaldılar, Menfaatlerini temin için hatıraları- n yazdılar, neşrettiler, Okuyucular, bir daeli kitlesinin iştirâkile yapıl- n : : ğ luğa, casuslara ait her yeni çı- ne göre, kıral intihabatı müteakip| Geşen akşam İstiklâl Lisesi me-) casusl Romen harici siyasetinde umuml! bir| zunları cemiyeti tarafından her sene| dı B a ı:: hır":;'rde ıcvt::m( :m:ı .:lı. 1, Fekyo 4 (Son Telgraf) — Japon yete uğradıkları hakkındaki haber-|değişiklik yapacaktır. yapılan sistiklâl gecesiz dün beşin-| . ..ıı vçalidırin. Tiştata Ülsar aŞ kstalarınn Çinde acı bir mağlübi -| — - ÇDevamı 2 inci sahifanılada) (Devamı ikinci iimci sabilede) İcisi Park Otel salonlarında - gözide| " Büşeyi tesbit gülyor. (Devamı yedinci sahifede) - —. arkadaşları

Bu sayıdan diğer sayfalar: