3 Nisan 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

3 Nisan 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Be K . AAA AA X. D AAA S SA ce B S el K, SAYISI KER YERDE KURUS 3 Nisan 1938 PAZAR “KALEYİi İ Çek Almanları Reisi dayatıyor Fransa İngiltereye ilhakı tastik ettiği için içerledi ditlerle Papalığın frasındaki ihtilaf a şiddetleniyor Almanya Taktik'ini Değiştirdi Çıkosmkyıdı son vaziyet “Fransız başvekili Leon Blum Paris 3 (SON TELGRAF) — İngilterenin Viyananın ilhakı kabul €etmesi ve orada bir başkonsolosluk ihdasına karar vermesi Fransada iyi karşılanmamıştır. Fransa bu bususta kendisile tam mutabakat ha- sıl olmadan İngilterenin İsticalint yerinde bulmamakta ve bazı esaslı menfaatlerinin bu yüzden haleldar olduğu kanaatindedir. Her iki devlet arasında bu keyfiyetin muhabere vesilesi olacağı anlaşılmak- (Devamı ikinci sahifede) ÇiND .İmuavini bay Nihad olduğu En sen Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi Hariciye Vekili Bu sabah geldi Mısır hükümeti ile Ha- riciye Vekilimiz ara- sında bazı itilâflarda imzalaracak Hariciye - veki - li Dr, Tevfik tü Aras bu sabah Ankara ekspresi - ne bağlanan husu- #i bir vagonla şeh rimize gelmiştir. Haydar paşa is tasyonunda — val ve belediye reisi — DU namıma — muavini, A Rüşdü Aras vilâyet polis ve be lediye erkânı — ilediğer zevat tara rafından karşılanan hariciye vekili. miz bay Tevfik Rüştü Aras Balkan ananlı matbuat konseyi — toplantısı hazırlıklarını gözden geçirmek ü zere şehrimizde üç gün kalacaktır. Hariciye vekilimiz çarşamba gü - nü refakatinde Mısır. hükümetinin lAnkara sefiri ve salı sabakı şehri - İmizde bulunacak olan emniyet iş - leri umum müdürü Bay Şükrü Sük. mensüer ve Türk ofisi umumi reis İvapurla İskenderiyeye ve oradan da İKahireye hareket edecektir Bu ziyarette Kahirede iki dost İmemleket arasındaki mühtelif me- İeleler üzerinde görüşmeler icra o- hunacak ve bu meyanda bazı yeni ticaret anlaşmaları akid ve imza e- dilecektir Kahvehaneler Tahdid ediliyor Bu tedbirle en başta İspanyol sularında İtalyan torpitoları hergün muharib kuvvet gibi ce- * velanlar, Franko oriîıv;;u Akdeniz kıyilarında En şiddetli hücumlara Italyan ve Fas askerleri yapıyorlar Fransız hududları hükümetci mültecilerle doldu irselen $ (Son Telgraf) —İ)rülmektedir. Havaların müsal dd git-i ranko kuvvetleri süratle Akdeni-İmesi Franlo — Kövretlerini © inmek için ilerliyorlar, Piştarlar | xetterini kolaylı tlerinin hare- ahile 40 kilometreye kadar yak - i kolayi ıslır_mıkx; ve sü- ıştılar. (Devamı 2 inci sahifemizde) Bir çok cephelerde hükümetçiler, » fedaklırlığı göstermekte ve şid. etli bir mukavemetle kanlarını a- ıtmaktadırlar, Paris 3 (Son Telgraf) — Hükü -| etçilere mensub binlerce — milisle, eraber kadın ve çocuk - kafileleri Sağlık — Servisi Son Telgraf, iğlik kuponta - ududda — birikmiştir. Muhaceret|| Fının gördüğü fevkal evam ediyor, || Bet ve karilerine ter Barselon - Madrid hattı kesilmek |i — », v B üzmet bizi bu yolda daha geniş ölçüde hzmete sevketti. ... v Bir sağlk servisi - hazırlıyo - D z Tığsı 90 taarruz hareketini bizfat idare imektedir. İtalyan — kıtaatinın — ve| 'astan getirilen kuvvetlerin bilhas- | v cn çetin şekilde harbettikleri gö-|İ. Paris 3 (Son Telgrafj— Franıuıl ;ıbğ üGeyiniz.. gençlik korunacak Şehrimizde de ic- raata başlanıyor İstanbulda ve — memleketimizin muhtelif şehirlerinde bulunan kah- velerin günden güne çoğaldığı na- İzim ve bilhassa genclerimizi atalete| 've tenbelliğe sevk ve teşvik etti -| Monolok söylenen Dir kahvehaneye girerken mekteb — talebelerinin İımanen zehirlendikleri görülmüş - İtür, lin önüne geçmek için bir. ka: Hunu meneden alâkadar makam, rari görmüştür. za kayıdlara tâbi tutulmaları gel (Devamı ikinci sahifede) halde| ginde şüphe olmuyan bu kabil yer- lelrin günün her saatinde müşterisiz. kalmadığı ve bu husustaki sıkı ta - kiblere rağmen gene bazı yerlerde kahvelere gitmeğe fırsat bularak buralarda| | kâğıd, tavla oynamak ve tütün, nargile dumanları arasında boğu - lup kalmak süretile maddelen - ve Aldığımız mal'imata göre bu ha- yerlerdeki kahvelerde kâğıd oyu - yeni bazı tedbirler almağı da za - Bu tedbirlerin başında; peyder- İpey kahvehanelerin tahdidi ve ye- niden kahve açmak isliyenlerin ba- EN FETHEDİYORLAR İngiliz - İtalyan müzakereleri Fransız -i Ulu Önderimizin - Sağlık Eîiyetî Dr. Fisenje'nin dünkü konferan: nuniyet uyandırmıştır İve tekmil memleket Bö-ük — Şefli tikce arttırmaya sebeb olmaktadıı Yugoslav Bilhassa Şimâali Filistinde .ye rebeler geceli gündüzlü devam et - Başvekili HD MA S p dücar olmaktadır, İhtilâlei | Dalmaçyada ler bilhassa gerilla sister : b cih etmekte, İngiliz kıtaatı muhtelif Belgrad gazetelerı U (baskınlara maruz - bırakmaktadır - ziyaretten ehemmi- |ve. r.ı::nın h;rhl:ıli.ı::i'aö:; ida- yetle bahsediyorlar ae Mt Belgrad 3 (AA) — Gazeteler, Başvekil ve Hariciye rine devam etmektedir. gı, dün beraberinde Har - biye ve Bahriye “Nazırı- General Mariç, Maliye Nazırı “M, * Letitza, Nafıa Nazırı M, Stoşaviç ve Devlet Nazırı M, Novakoviç olduğu haldı çınaf müesseseleri Ziyaret etmiştir. istanbulda: Sıhhat müdürlü TI tesbit tetkiklere başla shnat mü: '|aürü All Riz! li bulur (Devamı 2 inci sahifemizde) Müzakere esaslarında anlaşma oldu, imza için gönüllü meselesinin halli bekleniyor Paris 9 (SON TELGRAF) — mevsuk haberlere göre İngiltere ile İtalya arasında cereyan eden| müzakereler neticesinde esas itibarile anlaşma husule gelmiştir. İti- Iâfın çerçevesi içinde Ak ve Kızıl deniz meseleleri de bulunmakladır. Anlaşmanın imzalanması için İngiltere İspanyadaki gönüllülerin çe- | |Memleketin her tara- fından Büyük Şefimize telgraflar gönderiliyer | Ulu önder Atatürkün rahatsızlık- larının tamamile geçmiş olması ha- beri bütün yurdda en derin bir mem Muhtelif şehirlerimizden alınan kelgraflar bunu tebarüz ettirmekte İladel afiyetinden doğan surür için » (Devamı ikinci sahifede) Nazın M Çi z | : Stoyadinoviçin Dalmaçyadaki >ika- NZ ” ' zarı dikkati celbetmiştir. Halkımı - Mğ hakkında uzun haberler neş - Şibenik'e gitmiş-ve — orada - birçok evvelki günkü sa- Ü yımızda — yazmış, ğünün bu vakala- ederek dağını bildirmiştik. Şehrimizin u - mumi sıhhi vazi - n Yeti hakkında bir Muharririmize be- | yanatta bulunan Sıhhat Müdürü A- Umumi Harbden beri İstan- hi vaziyeti bu seneki ka - dar az vakalı geçmemiş olduğunu -İsöylemiş; muayyen semtlerde tek (O SAĞLIK KUPONU tedavi edilirler. Telefon No. 20827 İst, Nuruosmaniye caddesi, talyan müzakereleride yakında başlıyacak Salâhiyettar kaynaklardan alıman| | kilmesini beklemek ve yahud da çekilecekleri hakkında kat'i teminat Şalmak kurarındadır. Yakında Fransa - İtalya arasımıda da müzakere- ı!ın başlarması ümid cdilmektedir. Fransa ile cereyan edecek müza- | kerelerin biraz çetin ağı zannedilmektedir. FİLİSTİN MUHAREBELERİ ingiliz kuvvetleri ile ihtilâlci ordu arasındaki harb sürüyor İhtilâlciler Filistini behemhai kurtaracağız ve son damla kanımıza kadar akıtacağız.. diyoriar Hama 3 (Son Telgraf) — Filistinde Z ihtilâlci kuvvetlerler İngiliz kıtaatı arsındaki çarpışmalar devam et - mektedir Bir harp şeklini alan, ge- rek hududlarda ve gerek içerde iki aydanberi sürüp giden bu çetin çar pışmalar Filistindeki İngiliz kıta - atınım çeşidini ve mıktarını gün geç y n K n Filistinde ihtilâlci kuvvetlerin bepy hava ettikleri bir İngiliz askeri trenl e Onun Gölgesi.. Adiı macera ve polis romanına başlı yoruz. Bu roman 22 lisana terecüme edilmiş, 7,500,600 nüsha basıl. maştır. HATİCE HATİB Büyük bir itina illisanımıza çeviriyor, PERŞEMBE üğ Nisan Perşembe günü de Fuat Samih'in tercüme et «13 Numaralı Casus ve Arkadaşları» Adlı hakiki casus romanını neşre başlıyacağız. Ve... daha sonra da M, S. Karayel'in Sultan Aziz'in hayatı, zevk ve eğlenceleri adlı son tetkik eserini Son Telgraf- ta okumuya Başlıyacaksınız. AYRICA: Suad Derviş'in Gün Aşırı fıkralarını gazetemizde oku: mıya başladınız. Bundan sonra da sırasiyle Bürhan Ce- Elif Naci'nin, M. Delikalem'in, Münir Sül Çapan'ın Nusret Safa'nın fıkra ve yazılarıı da okumya| başlıyacaksınız. a . Fakat bütün bunlardan başka size bir müjde verelim: Evvelce Son Telgraf'ta Serdengeçti -müstear adı il Günün Vodvili sütunlarını yazan arkadaşımız tekrar ken- di sütununu işgal ediyor, Bu sütunlarda 7 Nisan Perşem- beden itibaren günün akislerini, hâdiselerin tenkidlerir büyük bir edibin kıymetli kalemile yazılmış olarak bu- Jacaksınız. â - fngilir süngülüleri bir Arab ibtilâlciyi teslim alıyorlar..

Bu sayıdan diğer sayfalar: