3 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

3 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZAR NISAN 1938 YL: 21-3 Sayı: 7264-1354 a OR ELK İngiltere Avusturyanın ilhakını tanıdı Şuşnig intiharmı etmiş ? Bu haber Viyanadan şiddetle tekzip olunuyor Hitler ayın onunda “dünyanın en İSTANBUL Ankara Caddesi Posta tiz 46 elik zengin adamı,, olacakmış ! Ailede kadın Fransız medeni kanununda | yapılan bir değişiklik n Bordo şeh- Türk o- na ipe te im. Bi muhakeme ediniz ve ka- | İm genç kadınm kocasmı çağırı- i Ee tarafın epi im ve müda- mı dinliyor, ra kar: Eğe şu türle Kabri Tl eni medeni kanunun MN üncü mlm bu öy karm Am ii Târtn, iza v yrr bir apartman ialişiz ve| ma — m mız. Beni bn akit resmen ka- lerim. » N dinin. mahiyetini bu sur Tenin Sora Mh ekiz endi ken tdi y. öğ- b nik ktar msızlar için b m ve muha- n fevkalâde ve leke ki bir Ya gelinciye kadar Fransada evli adin he; tâbi idi; kuki şahsi- diy Enin iki har bir, UN er hususta kocasma en hiç bir hal ZE # 5 â â BE Bİ E a2 > ? EE 5 FE â, gi 5 ariciye vekili şehrimizde ia — Hariciye r Rüştü Aras, Mısır s8- kşam 19.15 ; anbula hareket etmiştir. ei Arna ist rekil B. Tap, “am er ve sefirler tara- “ğUrlan, yonda nda re ba Baal Tiğ | alla ln Dn kva yın 6 ncı çarşam- ay, Ktindel li seval, Istan - çe eti edece! olduğu “üzere Kali e ie mektedir. Ve bu husustaki tebli- ğatını sırası Mi yapacaktır. | (A.A.) — İngilterenin Ber- otada, Avusturya müstakil bir | tin alir elçisi e fon Ribbentropa ei ai yrıldığı ta; - | iki nota vermiştir. ri muahede ve mukavelelerden doğabi- notalarla er Avustury al İ Tecek meseleler hakkımdaki 5 Imanya ile birleşmesini tanımakta v e | zarını sonradan me hakkmı muha- yanağa bir iniz başkonsolosluğunun | faza e | slam istemektedir. ngiltere bu konsolosluğu 15 nisanâ: > mez ki Z # Şuşnig Intihar mı Etmiş? yi yanada na, 2 (A.A) — Alman bildiriyor: lü açmak fasavvurundadır. Mün giliz Kanola ayni ekti azifey ajansı da gi Aim ajansma göre, İngiliz hüküme- (Sonu: Sa. 10 Sü. 5) Bugün 1Z sayfa Sayısı heryerde Telgraf adresi: Kurun Telef. 21413 (Yazı) Ee e im, im z Süveyş Kanahndan vir görünüş... Ingiltere Italya Küçük antant devletleri arasında tesanüt Z -Gekler Macarlarla — müzakereye girişti #omanya Hariciye Nazırı Fransız Hari- ciye Nazırına çok samimi bir telgraf erdi tekabil ademi tı üz teminatı vw bir hükümetin iL dahil Kar Sia lerden birine daimi surette zararı kunacak bir tedbir oalmıyacağma dair müşterek bir beyanname hazırlanması işleri görülmektedir. (Sonu: Sa, 4. Sü, 2.) br. Fiesenje şehri- e - mizden ayrılırken Istanbu! üniversitesinde çalış- mak e duyduğunu söyledi “Parise gelirseniz size buradaki enstitü gibi bir enstiilü gösteremiyeceğim,, (Yazisi 5 üncü sayıfamızda) Lord Loyd'un beyanatı Türk ordusu icabında memleketini lâyıkiyle koruya bilecek vaziyettedir Iki güne Taği de dlar dün etesi 5 do - sında hukuk müsavatınm tanınması, Lord Loyd, bah Parkotelinde 1s- tanbul gresler kabul ede ve İn- tere zi müteallik çok mühim ve kıymetli ani bu - Junmuştur. H şahsı, sözlerinin. ehi prensip anlaşması Italyaya Süveyş kanalı üzerinde kontrol hakkı verilmiyor Buna mukabil Ingiltere Italyanın islâm alemi üzerindeki hukukunu tasdik mi edecek — Yazısı ikincide — Ankaradaki maçta 7-0 mağlup olan Muhafızgücü takımı Dün Beşiktaşı 3-1 kazandı Avrupadü yapılan atlı müsabakalara iştirak için dün hareket eden biniciler (Yazısı: 9 uncu sayaıfamızda) Günlerin peşinden : Şaşkınlık! ! masallarda ashabı kehifgibi yıllarca bir köşe de uyuyup ta bind n bire gözlerini açan insaj eri tasvir edili kuyuculara bu insanların tamamen değişmiş olan yeni birâlem içinde gözlerini açtıkları zaman settikleri şaşkmlığın tuhaflığ ili, Bu roman vey: eğil, fakat hakikat olarak bunla ben- zer bir insan tipi s lerde Viyanada görü! r ayan Amelya isminde 72 yaşında ihtiyar bir kadın Hitlerin Viyanaya girmesinde birkaç gün evvel hasta düşmüş, erinden dışarıya e ği dostları ile seki: n konuşamamıştır. Gazete de o) talrktan kalkıp ta sokağa çıkınca karşısma ilk ie ama BY Er mekçi çırı olmuştur. İhtiyar kadın ekmekçi çırağının sol kolunda e üzerinde de birçengelli haç mesi genci yanı bu nazi işaretini kolundan çıkar, Sonra seni tevkif ve hayz Çengelli haçın Avusturya Kiniiesii göre yasak oldu- ilmeyor musun?” va defa, bü söz karşısında ekmekçi çırağı şaşırara! bayan, siz yoksa bir haftadanberi uykuda eydi ? Fa kat yim uyumayordu, sizin uyuduğunuz bir bafta içinde geldi, Vi yanayı bir Alman şehri yaptı, gitti. Şimdi Viyanada Avusturya kanun ir. , kendisi erenin en ilerigelen devlet adamla; olup, bil- hassa In akm Şark mem - leketleriyle eml ER eden seleler ne rinde bü; balik yrica dplmt. ayata bir kısmi m rr mimi n.bir Me si © TİE YL isle vazife: (Sonu Sa, 4 Sü, Di ları değil, Alman sürüyor!” iş si yok ki ihtiyar Viyanalı mez Ya gri ti $ n taramamıştır? ARAK KUYGE va

Bu sayıdan diğer sayfalar: