3 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

3 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Deniz silâh yarışında Fransa, ingiltere ve Amerikanın kararından sonra İtalya Londra anlaş- masına artık girmek e miyecak Londra, 2 (Hususi) — İngiltere, A. merika ve Fransa hükümetleri arasi deniz muahedesinin saha - inşaatının sebep olduğunu ve ii ir atın al bşr Avrupa devi cih ve meli da Londra bet maddesi hakkında 31 Martta tea- fiedilen resmi notaların metinleri neşredilmiştir. © İngiltere ve Amerika hükümetleri biz diya etmediğine veya etmeği derpiş etmedi; dair | ğine iel hükümeti ta - ! yafından tel ilmediği için f di ile tesbit edilmiş o- (lan tahdidattan uzaklaşmak hakkını İ 1 be; etmektedirler. | Amerika hükümetinin notası Bundan başka yeni e zırhlıla - cak olan tö; çapınm 'pusluk haddi geçebileceği beyan edil. E Siyasi mahf er İtalyanın tarzı ha- | reketinden aş ettiklerini de kay - © detmektedirler. ont Çiyano > Lerd Pert'e İtalyanın 1936 tarihli de- niz muahedesine gi iğini, İ t Londra ve Vaşingtonun, çapları 1.16 pusu geçen topli ticehhez 35 © bin yu inşa etme. b ğe karar vermeleri üze: Il rm Italyanm o da bu fikrinden vazgeçmesi muhtemel öylemi; ibince top- iştir. ahkâmı mucil n Rodney e 16 pusluk toplarla techiz etmişti Hart Sm edilen e Alı e Sovyetler in " ii an zaim rı zırhlı tâbidir. | Karar üzer | birliğini, © inşa edecekleri gili tezgâha 16 akk im larla mücehhez 42 bin tonluk koyacağı, Amerikanın da keza 42 bin tonluk zırhlı! şa ede- 5 ,ceği deniz mehafillerinde e edil. ektedir, deniz mahfillerinde söylen - re 42 bin tonluk zırhlılarda 18 pusluk topların bulunması bu ge - milerin süratinin azalmasma sebep O- Bu malıfeller, fazla tonajm DE | © Sap muhafazasının takviyesi i, l daha muvafık olan ği ei Halihazırda inşa 'edilinek olan 35 bin tonluk gemiler 14 rl toplarla techiz edileceklerdir. Mezkür maskifeller. İngiliz” den ar & yetler birliğinin Benden Tali et mekten içtinap edeceklerini ümit et - rini söylemekte, çünkü İngiltere | Jarafından verilen karara yalnız Japon e a kim iddia eder? ara cevap vermeğe kalk . p ye acı sözlerinden yaralanma- ir gayretle çalışma - © ğa, nihayet yüce Atatürkün dediği gi. © bi “kültürümüzü muasır Mei | seviyesinin üstüne çıkarmağı,. ger - I çekleştirmeğe bakmalıyız, no ia | cevabımız, her. sahada birer ileri ham- le atmak olmalıdır. KÂZIM NAMİ DURU Mesut bir evlenme Ankara, 2 (Hususi) — Anadolu jansi genel sre B. Muvaffak Bayan Suzan Me e e aye Vekâleti kâtiplerinden a Borovalmın nikâhları Dk ana ai de belediye dairesinde yapılmıştır. uzan Namık Kemalin ve sabık Ayan reisi B. Numan Menemen» Balkan matbuat konferansı Ankara, 2' (Telefonla) Antantı Matbuat konferansı a 7 inci Perşembe günü İstanbulda, Yıl « li an ransa başkanlık sane re nd Rıfkı Atay ve k olan Türk ilanı hi iyii sekreteri B. Reşat Nuri yarn akşam (bu akşam) İstanbula hareket ede . eeklerdir. de heyetine, matbuat umum B. Naci Kıcıman ile BB, ie Müştak Mayakon, Ercüment Ekrem Talu, Mecdi Sayman ve Naşit Hakki Uluğ dahil Yunan ve en Ta lelege heyetle- 5 api İstanbula “gelecekler - ri ET KONFERANSI 2 (Xelefonla) — Balkan Mirat b konferansı da yakmda İstan. caktır. BALE ; Hariciye Vekâleti genel sekreteri- miz B. Numan Rifat Menemencioğlu, bu münasebetle, salı günü İstanbula hareket edece! cioğlunun yeğenidir. Hariciye Vekili Doktor Rüştü Aras ile B. Numan mencioğlu nikâhta | tarafeyne şahitlik etmişlerdir. asimde Dahiliye Vekili ve Par- in akrabâları hı — ve genç evlileri tebrik etmiş- iie U. MÜDÜR! ŞEHRİMİZE GELİYOR Ankara, 2 (Telefonla) — Emniyet Umur müdürü B. Şükrü Sökmensiler WZâöki pazaftesi günü İstanbula 2 (Telef. B, Celil a şehrimizdi Osmanlı bankası er İd Vikont Goşen şerefine bugün Anadolu klü . bünde bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette, ma ehafile o mensup birçok zevat bulunmuştur. Küçük antant devletleri 1 incide) Bu gazete Prağ, Bükreş ve Belgrad arasmda şimdiden ŞİA hasıl ol « e ve Budapeşte doğrudan doğ- a müzakereye ba Hâ- v9 etmektedir. Romanya e den Harici; onla) — im Paris, 2 (A.A.) — yi ğu Be riciye nazırı Komnen, Bonkura şu tel - rafı elzem olan ö rafmdan esirgenmiyeceğini görmekle bahtiyar nir mille - tine karşı duyduğum bü; hayranlığı '& derin bağlılığımı teyid ederim. nkur şu cevabı vermişti “Sevimli tel uzdan ür ederim, Ga bunca sene bir likte samimiyetle ettiğimiz teşri- ki mesaiye büyük bir a yeniden başladığıma etmenizi rica ederim. İĞreta Garbo kocasile Zongia gittiler A.A.) — Greta Garbö ile | tsepelil alm İtalyadan İmei gelmişi ir, : ailede kadın (Üstarafı 1 inci reina) lp oturacağı hakkındak karar ver- da münhasıran erkeğe sit wi Evli bir kadm için kocasma “ Ben kaynanam ile geçinemiyorum. Ondan ay- Tt bir ev, yahut apartman tutalım. ,, demeğe İkanunen salâhiyet mevcut do- gidi. rn defa değiştirmeğe karar vers Medeni kanunlarmı bu dele yeni Fransız medeni ka mucibince aile reisi yine erkektir; fakat sadece aile içinde kumanda hak- ki ona aittir, Şimdiye kadar olduğu gibi aile reisi olan erkek kadın Üzerinde mücbir bir âmir değildir. Onun İçin Fransız kağmları Wwegünler- de pek memnundurlar: — Medeni hakkımızt aldık. Medoni is- karşısında esir sayıldığı en me mii idi. Ti kadınların d namma büyük bir ihtilâl tarihi e getirmiş bir milletin memleketin- dedir! ASIM US GÜMRÜK KOMİSYONCULAR. HEYETİ ekle: Ankara, 2 (Telefonla) gümrük aleme birliğinden Ankaraya ie hir heyet, güm- rük ve İnhisarlar Vekâleti müsteşarı ile temaslarda emeli ADAN Di ve bu ak- şamki trenle İstanbula önmşiendir. a Bugün SAKARYA sinemasında görülecek film. VEEE Tm Lore Loyd'un beyanatı (Üstarafı 1 inci sında türl de bugüne kadar unutmamış iki Lori Loyd, son bir- kaç sene İçinde üçüncü de: memleketimizi ziyaret kk Sabik In- giltere Kralı sekizinci mem» leketimizi ziyaretine vakaddın eden ilk sen? ikin defa olarak şehrimiz. ği sırada ehemmiyetle tebarüz ettirmiş- ti. EE Dr. Fiesenje — Şehrimizden ayrılırken esör fiesenje Büylik Önder ei me & ip endişeyi mucip bir şey ol müjdeliyen Paris Üniversitesi Tıp px kültesi profesörlerinden Doktor Fie - senje, Ankaradan İstanbula döndük - porıkirena ea ri tüs ti gezmiş ve ördüğü ça- Luşmayı çok a ya taklide er iamıştır, » Pa. rms dün sabah | SL. alirsaniz ben sine böyle bir enatir Parkotelinde verdiği mühim boyanatla | |, 1 germe Biz teşrik çalış- bu hissiyatmı daha kuvvetle ifade ede- malarmı o Mart iptidasnda rek sulhperver ve kuvvetli Halbuki, burada görüyorum, bugüne ve İngilterenin beslediği dü İ kadar çal dev: e ame hakkında aşağıki sözleri BÖY - | mu. bizden ye çalışıyorsun: — Türkiy veye dair ihtisaslarımdan se e je üniversitenin bahsederken, her şeyden evvel dalma - dikkatimi celbeden bir noktaya bilhassa irin e mr gezi he Mei işaret etmek iste: ir e ve Üniversite kii Bu ilkim 'nökte; Türkiyenin bilâ“ | terkedarken: İstanbul Üni « in de çalışmak arzusu ile ayrı. çerçevesi dışına hiç bir zaman tanzima muvaffak olabilmesidir. Tür- kiye, dostlarınm kendinden beklediği veçhile, - sim cobir istimal el Şat ri Mont mnkavelenamesi ve Hatay davasmı Milletler Kokma anlaşma ile tanzime mı “Bu e, memleketiniz a ör. > ittihaz sinek Yâyık bir hareket- bulunmuş renkli kele muvazi larak, Türkiyenin ekonomik sahada ta- 0 hakkuk et inkişaf da çarpmaktadır. Şimendiferlerin, rin, ağır sanaylin uşu ve derli. sym göze şi, ve sükünet içinde yaşi herhangi bir iş etrafın- gürültü ve nümayişten hoşlanmıyan biz İngilizli Gitsem erir mem» Jeketinisi kisa sie takdir his- erinin bir “İlngiltere ve Amerika yorum, demiştir. Japonya ile arasında yeni hâdise an 2 (A.A.) — Röyter Ajansı bildiriyor: Mn ere büyük Şe tren beklediği sirada altı J meydan& gıkmışlar, fakat sai müdafaa toplar rınm ateş aşması üzerine bomba at madan gitmi; Elçinin geçti Hankov de. miryolu dün akşam ve 08 sabah bom bamdıman y leşi eli 2 Aİ) m Martta, pon mandası altında yalan b pi met etmiştir. “Buridan Bn calibi dikkat olan ci- het şüdür'ki, Trkiye, bütün bu arasmda herkesin bildiği gibi, milli mü- dafaa işini de ihmal etmemiştir. onun için-Türkiye cumhuriyeti, evvelce duğu gibi, bugün icabında mem- leketin emniyetini ve hürriyetini lâ - yıkiyle koruyabilecek mücehhez ordula- ra malik bulunmaktadır. REY deniz keme a yila tabapsı ve ii asrı mütecaviz ğrıyan küli râ En eki olduğunu ilâve tmiştir. “ai ir, dün akşam miştir. rl Babi biler yan esrarengiz geminin bir ey ba gri o gemisi him hakkmda Japon en haberlere ce « yi veren gr ri donanmasının Amiral Llood Bloch, demiştir ki: “Bildiğime göre hiç bir Amerikan harp gemisi, Japon mandası altnda bulunan bir aday: Amiral dan verilen haberleri de tekzip emişi tir. JAPONLAR ia ve Şanghay, 2 (A.A.) — yari Umur kıtaatınm Hamiyetli bir yurddaş Kizılaya bin lira bıraktı ara, 2 (A.A.) — Kızılay cemi- yetinden: İstanbul tüccarlarmdan ve Türk te. baasından müteveffa Hiristo Drago - nis'in vasiyeti mücibince cemiyetimi- ze iz üni bin Türk lirası bu mdan cemi x 8 rin 7000 ve Japonlarm kaybettiklerini kildirmektedir. tandaşm ruhun! Güyandaki mdan anayurdi advet eden renin aliye cemiyeti © mizee 60 lira Tokat havalisinde iskân edilen Ro £ manya göçmenlerinden muhtaç on a en 100 liralık tohumluk dağıtılmış sabah - Tim elle Bu insaniyetperver va. ESME DEDE EZ MEKE EY Aşk... Müthiş ihtiras... Kuvvetli entrika... filmi NAMUS LEKE Filmi, cidden ikinci bir (SUİİSTİMAL DAVASI) filmidir. n . Sessue » Hayakawa Baş rollerde? Victor France: - Lise Delamare . Lois Jouvet İlâveten: PARAMOUNT JURNAL, Greta Garbo İtalyada ve Avusturya hâdiselerinin mabadi, Kraliçelerin en büyüğü ve KRALİÇE ViKTORYA Yarın Akşam Müşkil “Viktorya,, rolünde SAKARYA ve “Prens ALBERT,, rolünde Biletler şimdiden satılmaktadır, Yerlerinizi temin ediniz, sineması FEVKALADE GALA Malul Wahlbruck

Bu sayıdan diğer sayfalar: