3 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

3 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Edebi roman: 63 OSMANOFLAR YAZAN; Kenan Hulüsi Halbuki tablatın ig geldiğini anladığı dakikalar kl Grigorofta bu çekingen adece bir kayıtsızlıktan la içindir ki Zehra Osmanof üşüncelerinin son ye ap fazla yardım Aradığı zaman enden başka hiç rel ez bulam v Burada Bir PM, kendime te DE ©ücrken ister istemez Zehra manof ve kr benim hak mia ee icelerine yeniden dön 8k lüzi a uyorum: bi Ozanları ilk geldiğim dakika- tike benim hakkımda hiçbir sarih du TS sahip a Iklarını biliyor. a Dört sene evvel Osmanoflara Uğradığım vakit başka bir tara en k Un müddet ne Osmanofarın ne ki “a rai ieeisiadan ken- dimi k a elan ir EM kurabilmiştim cak ki nida Kalay iŞ nisana daki. Yarar, Ne çekingen bir vaziyetim Beyden evvel Osmanoflara 28maya ancak bir iki sant diy halde hâlâ tereddüt içindey- lar, | ee beni karşılayacak- biyo hassa sinir ve ataklığına dair 9k bikâyeler işlttiğim Halil 08. Hor Sak kaldığı fikrim uvanna ilineileeizii iyi da dan kayboluşuna eseflen - batı ine Yapacaktım Yuvanna Mi. elm Mihatloriç Mi aralarında sıralar ancak bir neza- belki ii si ve İçinden dü. anna Mihailoviç benden Imiyec: ani > ei T ge Um, ak Ve armı İ "i ii 4 kli Ony ç hm konuşarak dikleyzel ii hakkında onun söyle. dap P tat öm mesini bugün ne ka. Hakı, ,,, m? mn “© Zamanlar bunu ka- tiyen yapamamıştım; fakat Yuvan. na Mihailovf; karşı duydu- gum alâkada beni tetkik ettiğine de Yi iç serbest trk bir kuş gibi kimi har: noflara gelirken bütün bu bisler KAS olduğum için beni na. sıl ie eni 'bı şüphesiz Kİ yib yordum; ve söylediğim Genç bir kadın Dostu tarafından biçeli. öldürüldü Diya (Kurun) — Çer. mekli ia giri bir adam, dos tu Seyran adındaki kadını çaki ağır surette MY ve kadın has- tahanede ölm Seyran bir — dükkânı önünde duruyordu. Mustafa ani bir şekilde Man; ta lamağa başlamıştır. ii Ekg berber Tahir hadise kadmı bıçak altı: Ki Fakat b rette yaralanmıştır. Her iki ya: ii hastahaneye kaldırılmış, kadın ştü Mustafa yakalanmıştır, hadisenin bir kıskaçnlık yüzünden çıktığı zan- nedilmektedir. my erkein imarı Eskişehir (Kurun) — Şehrin imar plânı roi yeri iii RE konulan on bin liranın ge ma Da Dr Xx eler imar hi tinden mini Bu mir — cak ol r haritası üzerinde “ Kii damar yapılması icap eylemektedir. Bun üzerine 938 bütçesine imar ölü için 5000 ve harita tadilâtı için © bin ira daha konulması kararlaşmıştır. Plân, bu yıl Ikmal edilecek ve sistematik bir imar fanliyetine geçilecektir, adının üzerine çu ış ve bıça- ğını kadının muhtelif yerlerine sap- | gibi die Halil m İE yili Zehra Osma- . Onu görmediğim halde her ne- dl hi Gl karşı tuhaf bir meylim vardı. Bu nereden geli- yordu? Bunu bilmiyor ve düşünmi. yordum? Fakat her nedense İçerle- İnde beni en sempatik olarak Zeh- ofun karşılayacağına dair Eren bir hissim vardı. SUE ne yeni gelen ve bilhassa kendi. nin ilk defa göreceği bir adam hak- kmda ne düşünüyordu? Zehra Osmanof yalnızdı. Buj olduğu kadar yalnız. etrafında onu dinliyeci hiç yoktu. Halbuki v Osmanof yi; ugün söylemek; yahut kendi yapacağı şeyler Se da izahat ai kon iyordu. kiii mak? en psi Zehra Osma- erine e yakm iktan 1 fre Zehra Osmanof olmuştu? Ben hiç tanımadığı halde bekli- yor; va kendisine en oi bir dost telâkk! ediyordu. Zebr. smanof benim şahsımda li bu dostu bulacak; yahut ona &#ahip olacak mıydı? Belki (Devamı var) Milyoner bahanın beş parasız oğlu Meşhur İtalyan tenoru Etriko Ka. rüzonun oğlu li rai ismi- nİ ta Gy pişm: di tü, asi gibi yine Enriko aruzO ie ölan bu genç İşsiz. dir ve nereye müracaat etse ka, iş bulunmaktadır. Buna di kendisince, meşhur bir adamın Vr olmasıdır. Bugün Amerikada bulunan labilmektedir. Fakat, bir e kad. “zel ölmüş olan iye nun Eitim se ağladığı bu İn kendisine başka bir İş vermiyo nkü, Amerikalılar, ancak se, iş adamının oğluna İş ve- rileceği fikrindeir. Onun için Enri. o DO Z 'eşki yi m Karuzo olmi » Amer ii Bran yep Bai b Di sseiğ nihayet, aç kal- mamak çi bir tiyatroda şarkı lemeyi kabul etmiştir. F. bir talih ki, imi vaktile mik yoular kazandığı bir sahnede ai arcak bir iki dolar kazanmakta Avus'urya ile Isviçre arasında Bir tek askeri olan bir memleket Almanyadan istiklâlinin tema- miyeti için söz almış Eskiden Almanyayı teşkil eden kü- “ vi 5i çük küçü üz Ma bü; ni yalnız bir tanesi r ki, müstakil olarak kalmıştır: i Lihtenştayn İsmini taşıyan ve Avus- m ile İsviçre arasında bulunan bu in hem başvekili, ii de un ilhakı Hitler tara- ından isti iklilzin gi iftiharla bildirmektedi: binlerde diyor ki: — 12, 13 ve 14 Martta, Almanya Avusturyayı ilhak ederken bakikaten in ER Pen ederim, Dev gibi a karşı kendimizi ve ile mü- ağa ee e? Bütün ordumuz elli ümrük memurundan ve yedi polisten ibaretti. “Fakat, bu elli gümrük memuru ara” zimizi istilidan kurtardı. Çünkü, bu elli memur İsviçrelidir?.,, Tako Prensliği ihtenştayn liği harp sonuna ndrelz e GE bağlı idi. Fakat, satmağı düşünmüş ve en fazla verene ciro 2. temi tmiştir | Bu b a Be iyi olan Te devletin bir tek pe 5 iktiyatkazlik yapmı vustürya» dan e e ei ükü. uştu. Avuğturyaya heri De tabi, Avn turya ile be- a arĞIr Lihtenştayn devletinin ordusu 1858 e lâğvedilmiştir. Bu orduda askerlik beenii bugün Andreas Kichez is. minde ve 97 yaşındaki bir, asırdide sağ» KE ği Bu my ye hi mer» Meclisteki meb'uslar & e bii iden ibarettir. Bunla; esl clan, ehrinde hemen hemen partiye yalm NM mii | bin kina yaldızlı çerçeveler di! Ve bu on içinde asılıdır. / va e ere ÇOCUKLARINIZ İÇİN Lima hükümetinin idaresi Le En güzel bir kitap ti prensliktir. Birinci Frans Mm Türk ikizleri | Memleketin bütün nezaretlerini kendi. | Ağ Çocuk Esirgeme meal inde ve ayni zamanda, başve. li bir aile kütü; strdığı İkizler pe ğ şel bu eksikliği bu gü zel ve resimli büyük hikâ; kita- a her gün şat ve hükümet bi hakkmda malümat a- ei iğ ii Wi vlet reisi olması da B İtür bakanlığı İl omer eline, ne harp ede- etmiş, ilk okul çağındaki çocuk- rek geçirmiştir, ne babasından kaldığı lar için faydalı eser olduğunu tas- için, nede bir pren evlenerek. dik etmiştir. İ Hayır.. Birinci j Ankara caddesinde m Kitap satın almıştık, Memlekete varis olan evinde arayınız: Fiatı 60 kuruş; düklerden biri Lihtenştayn prensliğini posta için 4 kuruş ilâve le j Frans burasını para ile ANKARA ANA KUCAĞI DİREK. 'TÖRLÜĞÜ AÇIK Çocuk ipe Kurumu Genel Mer- kezinden g Kurumunun Ankara- da Koçlörendeki lakbei; müessosesi direktörlüğü açıktır. Doktorlarla çocuk koruma ve eni baya tecrübeli Ne hs anlardan arzü © gi denler pe midir için kısa hal bayi nkarada Çocuk Esirgeme Kurumu başkanlığma müracantlari Işaretler: Ucuz şeker zaman konuşulur. Şeker! yad, 60 ei Geri bir şikâyet mevzu- (Bulgaristanda 85,55 udur. Şeki n hasretle bahsede a 40,65 lere klan hale eş iki kuru. o Türkiyede pie 8 ayni sözi takilir eder. ilani şikâ- Hergün bir Evinin numearasını söylemiyen şâir Meşhur Fransız şairi iri Verlen çök içermiş. Romancı Kü it onu fena halde bir Mi binmişler. Fakı nerede oturduğu! lefa şairle karşılaştığı vi ti ATC; iii Spa kalmış ve Kartlin — Bir nu —ikin m? Diye başladığı rakamları 124 124 de kadar çıkarmış, 124 verlen: cevabını verdi, görüm n nı sağı damı diye mm Monrmarirde Ee lu ağn uğunu 'i venme! fıkra: arilin sarhoş e ve ve rine roman ni verm ç numarada oldu; derken yet şikâyetlerin en yanığıdır. Bizde ime şeker fiyatı sktdemen öyle sanıyorum Bu emleketten e ii © herkesin ii edemediği ri bizdendaha bahalıya vr 2 a geri Bizden biraz daha weuza şeker yiyen rdiklerimize bm) OR memleket Fransadir. dnllnirin sayısı pek gok a kli a Şekerin Geri siiri sa- dolayı esi sz vermeli tın alman ki mikta; hi Ne bal, baş edildiği e eli erin e u tatlı mal vr serra “atndeği maddeler arasında (bulunduğunu olm . Şek k eski zaman: görmek hiç de güç değildir. siki ediy elmasla Pe Ucuz kalori temin ede: ker raber yer tut) tur. Zer eşyaya nazaran da bir faikiyet Tarihi ni azlıkla beraber yad. göstermekte i edilen ve hasretle na agi Sikme Şeker üçer, Şekeri daha UCUZ e n Çünkü, çoc uk. ee disa , has ie arm ür, kaybolmasını ahibi Türkiye piyasasınm dünya piyasala- mi şekerin sihirli ekomları arâ- rına nazaran objektif bir görünüşü sında gizlenmiştir. v vardır. manzara şekerin dünyaya Ucuzluğun fethi bunun içini nazar. izde epey ucuz bir madde (zımdır. Fakat bu fetih hareketin duğunu gösterir. Türkiyeye naza- omuvaffakiyeti ancak e ran dünyanın muhtelif İmdi yandan da bol bol pazarlara dökü bir kilo şeker daha bahalıdır. mesi ve hiç olmazsa senedi İtalyada di; e hyieme emme çil 9) dan 20 ki Macaristanda 4775 Imanyada 38.60 , | Hollanda 32,50

Bu sayıdan diğer sayfalar: