3 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

3 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KAŞ dim iğ 30 yıldızla başbaşa Norma Şerer Yıldızların. izdivaç hususunda şayanıdikkat fikirleri var Ayrılmak kolay değildir insan bazı kereler manevi sebep- İsrden dolay navi pi hi e yayım İpekli — rap müsabakasında bi- Ci geldikten a baş r gün Yapilan dudak boyamada hik miz min 1 aldı. Ri e yine ka vi mü- akaya iştirak ederek en güzel is ve sahibi çıktı ve Ni biri: ç Feldi. Aradan kısa bir zaman geçti ik giyinenler,, müsabakası tertip Bu müsabakaya aliye an ttâ an yıldızlar ve hariç e irlerden de al ve Mi e erler girmişlerdi. O zaman iz m e sebep olan bu mü Mbaka eticesinde hakem heyeti ara. Sid, N ia iriür çıktı. Fakat ekseriyet azandı, Norma bu unvanmı bu- Sin iz muhafaza etmektedir. kaç ay sonra Yapa bir mabed, güzel Norma yeni bir ba Mmpiyonluk daha kazanmak suretile v ene rekoru da kirmağa mü - affak oi m” re “zarif söz söylemek,, üsabakası idi. Filhakika Holivud yıl. Üzları arasında Ale mi nükteli > a, ibayeli sözi söylemek hususu: t5 #M-Tharifetii Me blantiları ve ee nümi ite çok ile olan bar mi hakem üseba- neticesi eyeti muh- talip mevzulard ei <n-nii dız iç çamaşırı ile hakem 3). iş in k karsısma çıkmak ve müsaba- Mağ a İitirak etmek her nedense iste - 2 tatlı hatıram “a ki en en tatlısı bel- rma Şirer i ile ta am'dır. bürosunda eni 5 Halini süzmeğe başla- Mt zengin bir lise talebesi- Top, a siya rdu.. Ketenden basit bir Yağında spor alçak topuklu is. bir hevkel zan- STİ, dar Sha a srt tabii hali o izi ga |Bernarşovun bir fikri ıda ren kadar güzeldi. dakikacığmız varsa bea bir va verir misiniz Mis Şirer?,, di- ye sordum. Yi çocukça gülüşünü güldükten soni — iyii dedi ben şarklıları pek se- verim. Her dediğinizi yapacağım,, nra beni tepeden tırnağa kadar sonra; “ t siz hiç tür- “Faka ke benzemiyorsunuz; milli elbiseniz nerede 7;, Hoppala. Yine km Sevimli ve - dızı odanm bi; ötürdüm. süallerimi sormağa — Pek mesut sig dis hayatı nasıl a p rer ince kaşlarını hafif im ciddilik vermek istediğ ameh iett eN e fe - a ister, Yani ie hem koca, hem de kadın büyük ki ları ii ei lıdır — berg ile ev nie onunla arl li etmiştim. Her kıza verece- ğim nasihat te budur. Evlenmeden ev- vel eril ebe Aİ rel Tabiyat- lar rine zit olur.. manevi li iyri et Mi din çin mek - tepler mikst'tir ve kiz beraber okuyor. Böylece birr iş iyice tanı - yorlar. in göst r ki, ay- TI ayrı mekteplerde yi iye daha çabuk ve önce boşanarlardır. rada on Kişinin Be var. wresatme o Hangi bacak yirmi bacak... Fakat mesele ğ hangi arlistin bulabilir mi z Size bi Ml clsun diye bu bacak- larm sahibi olan artist isimlerini söylü- yoru: ngi gi ait olduğunu bulmak da $iz: 1yo: cak- ların manslatımı da okuyabilirsini; ağıdaki bacakların sahibi sisi yıl diz! Li şunlardır. Annabella, Elinor Pavel, Elis Fey, Con Eroford. Simon Simon, Jan Parker, Marlen ei ie et Lel , Con B 1 — Dansöz bacağı oldukları beli. Fa- > kimin? anlı, çevi Mi inde Şikagoyu ateşe öhkenak kadar, 3 — Tik tak, tik tak! Yürüyen bacak- lar. 4 — Bunlara Pavel Güzel bacak diyor, u batı kala bi ardır. dorbe lk İyi a iniz? Bir sinema eğlencesi Yirmi Bacak : e arıyor ii bon, Danyel Dar- e hangi Pavel: Mp Pavel mi, Dik vel ii mi, vel mi? Vihi varmış! ei kları beri da 8 — Siran” b idi, Mk da... m? ik v bacaklar e e ateşli hem , tanıdınız. e bacakları, mü » | 750? Nasıl Si Fakat bu mücevher- 6 — Bir şair cevherir, demiş şti. leri de Amerika kapi si Tıpkı iki isim gibi. ve para saadet getirir mi ? orma Şirer ile ri Bıra” larda meşhur İngiliz mi nard Şov Halividde bulmaya. Kendisi oradaki “High School ts ri li ve ie eleme ii pi şöyle y tol ivut za a dairele. rinden başka bir şey değildir. Mezun olanlar bir eline diplom eli diğer eline de nikâh izinnamesini alıp mek- tepten çıkıyorlar. il abralanele. sevimli Şirere sör- dum: Hangi yaşta evlenmeyi doğru bulüyotsünnzl, > Yıldız yi bir kahkaha koyuverdi ve dedi —E İn evlenenler daima kârli çı- kar ayır! likelere maruzdur! racak kad elemeli mesut olamazi nı mesut MN Faki bir mendil Dikkat attim iii burununun likleri küçüçükmüş! inde bu yerin kadar Hi insan görmenin “iş artisti- (Devamı 10 uncu sa; lar, Erken Hn ei ai ve, ya kızın aldandığı, Geç elenme vi türlü teh - ar para li Zengin x Tiz e ko- a almak in hayatta pek el çantamı açtı ve dantelli rak ördünüz mü?, va ku- enler... ar. Yalnız burnunu sildi. de. il a hiç bir n delik yıjada) — Gece yarısı şarkıcısmm ne de tas u erik: Fransız olan bacakları. Fakat hangi pe zan 9 — Biribirine benziyen iki bacak.

Bu sayıdan diğer sayfalar: