3 Nisan 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

3 Nisan 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yıl No 7474 Pazar ğ Nisan 9388 ER A Ihdas edilecek yeni —.. Milli Ekonomi Bakanlığını, Başvekilimiz idare edecek Hazine Vekâletine B. Muammer Vekâletine de B. Faik Kurdoğlunun getirilecekleri söyleniyor Celâl İstanbul, 2 (Hamasti) — B, Faik .o:ııl:l o'an Hasine Vekületine ge- Kurdoğlumun, Zirsat Vekületine ve eri söylesiyor. B. Muammer Erişin — de, yeni hd r bir hâbere göre, yeni ilm Hariciye Vekiiimiz Mısıra gidiyor ün Hzmlr) de siyasal gazetedir. — — Telefon T v Japonya İIngiltere ve Ametika ile ak- dettiği deniz muahedesi h .lâ- bugün İzmire geliyor Kahraman Sabiha Gökçen filoya ku- manda edecek Türkkuşu filosonun Anadoluda bellibaşlı çebirler aramada bir tur naya çıkacağını, Ankaradan İzmire gelerek Adanaya — gideceğini ve di- ger bez vililerlerimizi dolaşacağını yazmıştık. Türkkuşa filosunan d Azkaradan hareketle — İzmii e ceği hakkımda gobrimisdeki alâka. darlara malümat gelmeti özerine tayyare meydanıu da filoya h'.'__' dn edecek kalraman tayyarecimi Sabiba Gökçen ile arkadaşlarını karplamak için Tâzımgelen tedbir. ler abınımış ve - bir meydanına — gitmiştir. vekte kadar meydanda beklemişse de Türkkeşu filosa gelmemi Nihayet filonun bu sabah Ankı dan hareket edeceği anlaşıldığından yydanından İzmi- Erişin ve Ziraat ketmiştir. Bu dan edilecek Millt Ekonomi lığı da doğrudan doğruya — Bu lete bağlanacak ve bizsat Başvekili, mis B. Colâl Bayar tarafından idare olunacaktır. Mdit Ekomomi Bakanlığı, devlet teşkilân içinde mühim bir mahiyet iktisap edecek; sirsat, ticaret, sanayi ve pafın gibi bir kül teşkil eden ip lere ald ilk saftaki plAnları tahak- kuk ettirecektir. Bu itibarla, bu — ve- kületin ehemmiyeti çok büyük ol makla beraber, cağı işler de yur- dumuzda bir an evel görülmesi ve ikmal edilmesi lümmgelen en mü: him (| B. Sezai geldi Üzüm kurumu mü- dürlüğüne tayin edi. leceği söyleniyor — Hava kurumu piyango teşki- Kâtı müfettiş , İzmir eski beledi- 'e reisi B. Sezai, dü îınnhııldııı şehrimize gelmiş- tir. Deveran eden bir şayiaya göre B. Sezai Tariş üzüm ku- rumu ve satış — kooperatifleri birliği genel direktörlüğüne ta- Ayin yapmışlar muşlardır. sabıh Tanatak Atatörkün mhi Ayinde, Musevt cem: ı Framsanın bura sefiri Korbeni k arkadaşları bu sabah mat yedide Ankaradan Türkkoşa tayyarelerile havalanacak, dörü sentte İzmire ge- leceklerdir. Filo, İsmire — gelirken “BePiyebir, Kütabya, yolama — takip #decek, tayyamıla bu çahirler üzek rinde alçalarak halkı selâmliyer caktır, Sast 11 de İsmir halkı, İzmir semasında Türkkuşu — filosunu gö recektir. Ba filoda İzmirli Yıldıa. Uç manın da — bulunacağı haber alın. mışlır. İâmat vermiştir. çaf göze çarpmamaktadır. ve âfiyetleri İstanbul Ş:hir Meclisi, halkın temenniya- tına tercüman oldu. Musevilerle Ermeni. ler ibadethanelerinde dualarda bulundular İstanbul, 2 (Hususi) — Büyük Öcderin rabatsalığında endişeyi mu- «ip biçbir çey olmadığı bakkındaki tebşir, masebetle bugün toplanan Şehir meclisi, balkın sörurm. tak Büyük Şefin yüksek huzurla olmaları temenniyetında bulunmuşt! Moseviler. Hahamhanede ve Ermeniler de kiliselerde ve Büyük Şefin mbhhat Şehrimizdeki Musettler de, dün Karataş vesir ibadetbanelerde tep. € #fiyeti için danda bul taş ibadethanesinde Musevilerin bellibaş ü amumi kâtibi Yakop Bensiy: çe bir hitabede balummuş, bunu takiben dua edilmiştir. İngiltere - Italya Lord Halifaks, müzakerelerin bulunduğu safha hakkında Fransız sefirine izahat verdi Lendta, 2 (Radyo) — İrgiltere Hariciye Nazın Lord Halifaks, fınafazla harp gemisi yapmış alsr e e A Ğ alikîî_;—i_ıî İstanbul halkımı süruta gete j bir telgaf çekmiş ve Afiyetine duslarda balan: aşlardır. — Karlk da bulunduğu tarafıadan Türks tebers begün al etmiş ve İngiltere-İtalya urasında Re. mada devam eden müszakerelerin, kalen bulunduğu — saf halar bakkıuda ma. Lendra, 2 (Radye) — İyi bsber alan Lomdra mahfellerinde söylendiği: me göre, İngiliz-İtalyan müzakereleri iyi bir saf hadadır. Fakat biçbir inki İIzmirde de faaliyet başladı: Tayyare modelcilik kursunda bir saat! H Hükümetimizle Mısır arasında bir dostluk| vt “dilece muahedesi için müzakerelere başlanacak İstanbal, 2 (Hurmat) Hariciye Vekilimiz B, Tevlik Rüçdü Arar, refakar Bu kursta güdülen gaye, gençle- Lord Loid diyor ki: Hiade Mıur sefiri ile emniyet omum müdürümde ve Hariciye Vekületi =d -.=:',l Cevad oldukları halde bugün Kahireye mütevec. d '-n-ıav.uıı.—.. Söatir Tstanbiön, 2 (Hususi) — maslarda bulunüceş, söyleniyor. çarşamba günü Kabirede bulunacaktır. mizin, Masır ricalile mübim te- saslard nn verdiği baberlere göre, Tür- kiye —ile Manz arastmdz bir doet ahedesi için derbal müzakerelere başlanacaktır. Su şirketi Hükümetçe satın alınıyor. Şir- ketten şartları soruldu İsmir suları Türk anonim şirke- tinia, yukarı mahallel, va vermediği, resmi findan yapılan — mülcsddit toşebbür. lete rağmcn Kadifekalesine su çıkar. madığı malümdur. Bu mesele bakkındı dülalar Nafın — Vekületi mat verilmiş, beled. Behçet Üz son — Ani bu husnsta Naha bazı teşebbüslerde bulunmaştu. Ve- kületten şehrim;e mafıa mücwcssleri komiserliğine gelen bir tabriratta bükümetçe İzmir cuları Türk ano- nim şirketinin satın alınmanna ka- var verildiği bildirilmiş ve bu bu: susla çirket müdürlüğüne tebliğat yapılması emredilmiştir. Nafıa — komiserliği, — Vekâletin emrini şirket müdürlüğüne — tebliğ etmiş, müsakere - ve şeraiti tespit için bir murabhas teçerek Ankaraya ilmesini bildirmiştir. İzmir so şirketinin son imtiyaz müddeti 40 sene idi, bunan 20 e meti dolmuştu. Şirket, Kadifekalesi. me ve civarındaki maballelere «a Benişletilmesi bakkında — vukubulan mürecastları cevapme — bırakıyordu. Vekâlet, bütün bunları tahriratta :!—'ı— Firketin, taabhütlerini yeri. Eelirmediği için satın alınacağı Nlüı.lıiııiı... r a Şirket müdürlüğü, bükümetin kararından idare meclisi reisliğivi haberdar etmintir. z Su Vi Yeslestinin, vatın aha işletmesinin İzmiz be- ç iyramı _K';t-hn ı h(:xx) — Buzün yapılan ağaç bayramı ar: İak olda Übeim aa hei sinin medeniyet demek — oldu- ğunu tebarüz ettiren kıymetli nutku ile yan — merasimi müteakıp kalo etrafında hazır- lanan yerelere halk “tarafından 2600 ağaç dikilmiştir. Kergisini yayma işinde "Tika mehber olmak- vilâyet tadız. Türkiye kuvvetli bir orduya maliktir eui B N Bütün siyasi davalarını sulh yolile ve_cebır kullanmadan halleden yeni Türkiye takdir ediliyor P : n | H Türk Hava Kurumu İzmir çe besi müdürü Bay — Şevki Demir ile beraber, İkincibeyler sokağında mek» tepler müzesi binatında yeni açılan tayyare medelciliği kaursundayız. Şim- di 17 öğretmen kursa takip ediyor. Karpıyaka kiz. pğretmen okulu elişi öğretmeni B. Regip — Erdem, bizi mezaketle karşıladı. — Atölyenin muhtelif masalarında — makkaplar, destreler, mımpara küğıdları, biçkie lar daruyor ve talebe, model tayya- relerin kanad ve pervanelerini ha. mrlamakla moşgul. —Ne enteresam, me güzel yeyler, anlatılamaz. B. Şevki Demir konuşuyor: — Tayyare — modelciliği deyip geçmiyolim. Sovyet Rasyanın ton eletem ©en yaşında — bir gocuğun yaplığı model ©6tt tutula. tak inşa edilmektedir. Dumlupmar okulu başöğretmeni B. Gaffar Güneri de burada talebe teziyetinde, Bit tayyare kanadımı ölçüp biçiyor, gülüyor: — Bu öyletatli bir aşk, zevk ki «diyore tahmin —edemessin, Bir defa derilere başlıyan bir daha bira kamıyor. Firsat bulup te modelciliği #trafında musllim ’:':y. nıppl:u;t n ordumuz şanlı sancağımızı taşırken ._f::”.m:._. mababiri. | kil eder, Kezalik, iktısadi #sahada mizden) — İngilin siyadi erkânın: | letikraz akdetmeden yayanı dikka dan Torü Loid, Lam mutaffakıyetler kazanmıştır. Bu, İn. Yunaniıtana bareket etmiştir. gilterede takdir. ayandırmıştır. Tür Loid, Tatanbuldan ayrılırken gazeter | Li L L yamanda küvvetli bir cilere şa beyanatta balanmuntar ” V ordn vücüde getirmiştir. Bu — ordu, T :::ı'...ı”:uuııı mazide olduğu gibi bugün — icap .,_—__u,.ı...ııııuıı ederse memleketinin emniyetini ko- halletil. Bu Avrupaya aümüne tepe | rayabilir. rin havacılık bilgisini artırmaktır Küarsta faaliyet nuşayorum, B. Regiptan izaha Ve suallerime çu cevabı vetiyor. — Teayyare modelciliğinden ga ye, daha ilkokuldan itibaren talebe. ye tayyaze modeli yapmasını- öğret mek Ve tayyareciliğo İstidatlı yavrı ların bu istidatlarını — inkişaf eitim mektir. Bötün Türkiyede Di Te ae Te bir sevgi ve heve; delciliği de modelleri ur Rusya, Amerika ve Almanyada bu — Sonu 6 ıncı sahifede —

Bu sayıdan diğer sayfalar: